Pauliaus Kukio paskiausias turinys

 1. Paulius Kukis

  Straipsnis Subjekto samprata Schellingo transcendentaliniame idealizme ir racionalaus idealizmo kritikoje: lyginamoji analizė

  The Conception of the Subject in Schelling’s Transcendental Idealism and in His Critique of Rational Idealism: A Comparative Analysis Summary. The aim of this article is to define certain distinctive features of the conception of the subject in Schelling’s rational transcendental idealism and...
 2. Paulius Kukis

  Straipsnis Subjekto samprata Schellingo transcendentaliniame idealizme ir racionalaus idealizmo kritikoje: lyginamoji analizė

  Literatūra Beach, Edward Allen, The Potencies of God(s): Schelling’s Philosophy of Mythology, Albany: SUNY Press, 1994. Beekes, Robert S. P., Etymological Dictionary of Greek, Vol. 1, Leiden: Brill, 2010. Bowie, Andrew, Schelling and Modern European Philosophy: An Introduction, London...
 3. Paulius Kukis

  Straipsnis Subjekto samprata Schellingo transcendentaliniame idealizme ir racionalaus idealizmo kritikoje: lyginamoji analizė

  Išvados Racionaliojo idealizmo filosofijos laikotarpiu Schellingas apibrėžė subjektą kaip inteligibilioje tikrovės sferoje lokalizuojamą dinaminės prigimties transcendentalinį agentą. Tiesa, vis dar disponuojama ir gryno arba absoliutaus subjektyvumo filosofema, paveldėta iš ankstyvojo Fichte’ės...
 4. Paulius Kukis

  Straipsnis Subjekto samprata Schellingo transcendentaliniame idealizme ir racionalaus idealizmo kritikoje: lyginamoji analizė

  Tačiau apie subjektą – kertinę klasikinio vokiečių idealizmo sąvoką – Pasaulio amžiuose užsimenama vis rečiau, nors, kaip pažymi Edwardas Allenas Beachas, naũjosios Schellingo filosofemos implicitiškai vis dar tebesiremia transcendentalinei filosofijai būdingo subjektyvybės principo formaŽr...
 5. Paulius Kukis

  Straipsnis Subjekto samprata Schellingo transcendentaliniame idealizme ir racionalaus idealizmo kritikoje: lyginamoji analizė

  Suprantama, kad tokia racionalios idealistinės metafizikos kritika galutinai palaužia Kanto, Fichte’ės ir Hegelio filosofinėse sistemose dominavusią savaveiksmio transcendentalinio arba spekuliatyvaus subjekto sampratą. Tiesa, ši samprata niekuomet nebuvo stabili ir itin nuosekliai artikuliuota...
 6. Paulius Kukis

  Straipsnis Subjekto samprata Schellingo transcendentaliniame idealizme ir racionalaus idealizmo kritikoje: lyginamoji analizė

  Tačiau visų pirma būtina pabrėžti, kad racionalaus idealizmo kritikos periodu pirmapradžiu tikrovės klodu pradedamà laikyti būtent objektyvioji subjekto ir objekto koreliacijos pusė. Antai Filosofiniuose žmogaus laisvės tyrinėjimuose pabrėžiama, kad Būtent iš tokių ontologinių samprotavimų...
 7. Paulius Kukis

  Straipsnis Subjekto samprata Schellingo transcendentaliniame idealizme ir racionalaus idealizmo kritikoje: lyginamoji analizė

  Taigi, atsižvelgdami į tai, kaip giliai Schellingas bando skverbtis į būties sandaros problematiką, privalome paklausti: kokią įtaką šie pokyčiai padarė mūsų analizei aktualiãi subjekto sampratai? Visų pirma pastebime, kad spekuliatyvioje filosofinio tyrimo perspektyvoje išblanksta...
 8. Paulius Kukis

  Straipsnis Subjekto samprata Schellingo transcendentaliniame idealizme ir racionalaus idealizmo kritikoje: lyginamoji analizė

  Tačiau tai nereiškia, kad filosofinio tyrimo metodiką grindžia suabsoliutintas dualizmo principas. Tokiu atveju pati opozicijų išskyrimo ir apibrėžimo galimybės sąlyga liktų už fundamentalia tapti siekiančios spekuliatyvios filosofinės analizės ribų. Schellingas pažymi, kad „[…] apskritai pirm...
 9. Paulius Kukis

  Straipsnis Subjekto samprata Schellingo transcendentaliniame idealizme ir racionalaus idealizmo kritikoje: lyginamoji analizė

  Filosofiniuose žmogaus laisvės tyrinėjimuose Schellingo požiūris į tapatybę, lyginant su Mano filosofijos sistemos išdėstymu, pasikeičia dar kartą. Šiame veikale tvirtinama, kad Loginiai Schellingo išvedžiojimai mums nėra tokie svarbūs kaip įžvalga, kad Transcendentalinio idealizmo sistemoje...
 10. Paulius Kukis

  Straipsnis Subjekto samprata Schellingo transcendentaliniame idealizme ir racionalaus idealizmo kritikoje: lyginamoji analizė

  Subjekto samprata racionalaus idealizmo kritikos periodu Racionalaus transcendentalinio idealizmo galimybėmis nusivylęs Schellingas pradeda naują filosofinių tyrinėjimų etapą, kuris pasižymi daug sunkiau apibrėžiama analizės metodika ir vartojama filosofine leksika. Tačiau minėti sunkumai brendo...
 11. Paulius Kukis

  Straipsnis Subjekto samprata Schellingo transcendentaliniame idealizme ir racionalaus idealizmo kritikoje: lyginamoji analizė

  Sąmoningą ir nesąmoningą veiklą sutapatinanti intuicija aptariama paskutinėje Transcendentalinio idealizmo sistemos dalyje. Čia išplėtojama „estetinio idealizmo“ koncepcija. Jos centre atsiduria meninė intuicija (Kunstanschauung). Pasak Schellingo, pastarojoje egzistuoja „[s]ąmoningo ir...
 12. Paulius Kukis

  Straipsnis Subjekto samprata Schellingo transcendentaliniame idealizme ir racionalaus idealizmo kritikoje: lyginamoji analizė

  Jei absoliuti tapatybė ir postuluojama, ji negali savyje glūdinčio dvilypumo tiesiog eliminuoti, mat pertrūkis šioje tapatybėje sukuria sąmonės, istorijos, laiko, juslinio patyrimo ir paties pažinumo galimybęŽr. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, System of Transcendental Idealism, p. 72.. Be...
 13. Paulius Kukis

  Straipsnis Subjekto samprata Schellingo transcendentaliniame idealizme ir racionalaus idealizmo kritikoje: lyginamoji analizė

  Tad kai Schellingas kalba apie savo paties objektu esantį subjektą, mes neturėtume manyti, kad omenyje jis turi į save nukreiptą ir vien dėl to savo pačios atžvilgiu visiškai skaidrią sąmonę. Nors subjektas yra grynas aktas arba grynas veikimas (reiner Akt, reines Tun), tačiau jis nėra...
 14. Paulius Kukis

  Straipsnis Subjekto samprata Schellingo transcendentaliniame idealizme ir racionalaus idealizmo kritikoje: lyginamoji analizė

  Nors Transcendentalinio idealizmo sistema yra į subjektą orientuotos transcendentalinės filosofijos pavyzdys, tačiau šiame veikale nėra ignoruojami objektinio tikrovės aspekto, gamtos filosofijos studijų rezultatai. Pačioje Transcendentalinio idealizmo sistemos pradžioje Schellingas pareiškia...
 15. Paulius Kukis

  Straipsnis Subjekto samprata Schellingo transcendentaliniame idealizme ir racionalaus idealizmo kritikoje: lyginamoji analizė

  Subjekto samprata transcendentalinio idealizmo filosofijos periodu Visoje Schellingo filosofinės minties evoliucijoje subjektas lokalizuojamas santykyje su inteligibilumo principui prieštaraujančiomis, tačiau pozityvius objektinės tikrovės aspektus apibrėžiančiomis kategorijomis ir...