tarpukario lietuva

  1. Pillė Veljataga

    Straipsnis Dailės procesas ir kairioji ideologija tarpukario Lietuvoje

    Santrauka. Straipsnis skirtas svarbiai tarpukario Lietuvos estetinės minties temai – dailės proceso ir ideologijos ryšiui. Nagrinėjama marksistine meno klasinės prigimties teorija besivadovavusių meno kritikų meno socialinio determinuotumo samprata, siekiama atskleisti jos, kaip dailės kritikos...
  2. Pillė Veljataga

    Straipsnis Grožio samprata tarpukario lietuvių estetikoje

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama grožio samprata tarpukario lietuvių estetikoje. Atskleidžiami nescholastinio tiesos, gėrio ir grožio vienovės postulato traktuotės panašumai bei skirtumai akademinio filosofo Stasio Šalkausko ir aktyviai meno kritikoje besireiškusio Adomo Jakšto koncepcijose...