Radiniai

 1. Jūratė Butvilienė

  Straipsnis Socialinis suaugusiųjų neformaliojo švietimo kontekstas

  The Social Context of Adult Non-Formal Education Summary. The current non-formal adult education and the content of legislative instruments, as well as organized training in terms of content are more focused on current expectations of employers as regards employees’ qualifications, a clear...
 2. Jūratė Butvilienė

  Straipsnis Socialinis suaugusiųjų neformaliojo švietimo kontekstas

  Literatūra Adult Education Trends and Issues in Europe, Brussels, Belgium, 2006 [žiūrėta 2011 m. rugsėjo 13 d.]. Bernhardt, Anna, Financing Adult Education in the World and in Europe, 2011 [žiūrėta 2011 m. spalio 1 d.]. Butvilienė, Jūratė, „Neformalus suaugusiųjų švietimas: privataus mokymų...
 3. Jūratė Butvilienė

  Straipsnis Socialinis suaugusiųjų neformaliojo švietimo kontekstas

  Išvados 1. Lietuvoje, tiek ir kitose Europos šalyse, daugiau dėmesio skiriama formaliojo bei su profesijos mokymu susijusio švietimo finansavimui. Tuo tarpu neformalusis suaugusiųjų švietimas išlieka finansiškai ganėtinai apleistas. 2. Neformalųjį darbuotojų švietimą darbdaviai daugiausia sieja...
 4. Jūratė Butvilienė

  Straipsnis Socialinis suaugusiųjų neformaliojo švietimo kontekstas

  A. Garšvienės tyrimo duomenimisŽr. Asta Garšvienė, Neformalus suaugusiųjų švietimas Lietuvoje., pagrindiniai suaugusiųjų stimulai mokytis yra asmeniniai jų interesai: vidinis tobulėjimas, užsibrėžtų tikslų siekimas, noras būti naudingiems. Kelti kvalifikaciją, išmokti naujo amato ar...
 5. Jūratė Butvilienė

  Straipsnis Socialinis suaugusiųjų neformaliojo švietimo kontekstas

  Socialinė izoliacija pasireiškia susilpnėjusiais ar visiškai išnykusiais socialiniais ryšiais bei atsiradusiu socialiniu atstumu tarp tam tikros marginalinės grupės ir visuomenėsŽr. Iara Lessa, “Discursive Struggles within Social Welfare: Restaging Teen Motherhood.”. Šiuo atveju žmogus jaučiasi...
 6. Jūratė Butvilienė

  Straipsnis Socialinis suaugusiųjų neformaliojo švietimo kontekstas

  Tikslinės neformaliojo švietimo dalyvių grupės ir jų mokymosi motyvai Lietuvai integruojantis į ES struktūras, vykstanti diskusija apie suaugusiųjų švietimą atskleidžia nepakankamai išplėtotas suaugusiųjų mokymosi galimybes LietuvojeŽr. Lidija Ušeckienė, Rima Ališauskienė, Tęstinio suaugusiųjų...
 7. Jūratė Butvilienė

  Straipsnis Socialinis suaugusiųjų neformaliojo švietimo kontekstas

  Kvalifikacijos kėlimas besimokančiajam tampa reikšmingas tik tuomet, kai jis pats ir darbo kolektyvas bei jo artimiausioji aplinka tai pastebi, įvertina ir susieja su jo, kaip specialisto, gerinama darbo kokybe. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo svarba darbo rinkos kontekste pabrėžiama ir...
 8. Jūratė Butvilienė

  Straipsnis Socialinis suaugusiųjų neformaliojo švietimo kontekstas

  Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas atveria naujus paramos neformaliajam švietimui būdus, įteisina neakivaizdinį švietimąŽr. Asta Garšvienė, Neformalus suaugusiųjų švietimas Lietuvoje ir kt.. Rengiami teisės aktai, kuriantys neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų žinių ir...
 9. Jūratė Butvilienė

  Straipsnis Socialinis suaugusiųjų neformaliojo švietimo kontekstas

  Pagrindinės neformaliojo suaugusiųjų ugdymosi formos: organizuota tikslinė savišvieta; kursai (dieniniai, vakariniai, tęstiniai, trumpalaikiai ir kt.), seminarai, paskaitos; neakivaizdinis (nuolatinis) švietimas; žiniasklaidos priemonėmis perteikiamos šviečiamojo pobūdžio programosŽr...
 10. Jūratė Butvilienė

  Straipsnis Socialinis suaugusiųjų neformaliojo švietimo kontekstas

  Ankstesnio mokymosi pripažinimas ir darbdavių turimi lūkesčiai Neformalusis suaugusiųjų švietimas – asmens ir visuomenės interesus atliepiantis mokymasis, lavinimasis ar studijos, kurias baigusiajam neišduodamas valstybės pripažįstamas dokumentas, patvirtinantis išsilavinimo, tam tikros jo...
 11. Jūratė Butvilienė

  Straipsnis Socialinis suaugusiųjų neformaliojo švietimo kontekstas

  Valstybės institucijos neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas dažniausiai finansuoja arba tikslinėmis dotacijomis, arba konkurso būdu atrinkdamos projektus. Tačiau šios tiesioginės neformaliojo švietimo finansavimo priemonės nedaug skatina neformaliojo švietimo plėtrą šalyje. Valstybės ir...
 12. Jūratė Butvilienė

  Straipsnis Socialinis suaugusiųjų neformaliojo švietimo kontekstas

  Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo 17 str. numatyti šio švietimo finansavimo principai ir formos. Finansinės paramos atžvilgiu daugiausia dėmesio skiriama į darbo rinkos poreikius orientuotam suaugusiųjų mokymui. Neformalusis neprofesinis suaugusiųjų švietimas yra finansuojamas tiek...
 13. Jūratė Butvilienė

  Straipsnis Socialinis suaugusiųjų neformaliojo švietimo kontekstas

  Kalbant apie jaunimo neformaliojo ugdymo finansavimą, pažymėtina, kad iki šiol Lietuvos Respublikoje nėra apskaičiuota, kiek valstybės, savivaldybių biudžeto, nebiudžetinių fondų lėšų kasmet įsisavina jaunimo nevyriausybinės organizacijos (toliau NVO), nėra bendros jaunimo iniciatyvų, politikos...
 14. Jūratė Butvilienė

  Straipsnis Socialinis suaugusiųjų neformaliojo švietimo kontekstas

  Analizuojant neformaliojo švietimo finansavimo ypatumus įvairiose mokymo pakopose Lietuvoje, svarbu išskirti kai kuriuos iš jų. Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymą finansuoja mokyklos steigėjai, mokiniai (jų atstovai) bei rėmėjai. Vaikų muzikos, dailės, meno ir sporto mokyklos...
 15. Jūratė Butvilienė

  Straipsnis Socialinis suaugusiųjų neformaliojo švietimo kontekstas

  Straipsnio objektas – suaugusiųjų neformaliojo švietimo socialinio konteksto kintamieji (finansavimas, darbdavių turimi lūkesčiai, besimokančiojo vidiniai motyvai ir tikslinės besimokančiųjų grupės). Straipsnio tikslas – išanalizuoti suaugusiųjų neformaliojo švietimo socialinio konteksto kai...
 16. Jūratė Butvilienė

  Straipsnis Socialinis suaugusiųjų neformaliojo švietimo kontekstas

  Lietuvos švietimo strategijosLietuvos švietimo strategija [žiūrėta 2011 rugpjūčio 13 d.]. 2003–2012 m. nuostatose teigiama, kad būtina sujungti visus švietimo lygmenis ir užtikrinti švietimo sistemos prieinamumą, tęstinumą ir nuoseklumą. Analizuojant formaliojo ir neformaliojo švietimo sąveiką...
 17. Jūratė Butvilienė

  Straipsnis Socialinis suaugusiųjų neformaliojo švietimo kontekstas

  Neformalusis švietimas Europoje yra pripažinta edukacinė sritis, kurios paskirtis yra skatinti asmenybės tobulėjimą ir aktyvų pilietiškumą bei padėti spręsti žmonių integravimosi į darbo rinką problemasŽr. Malcolm Shepherd Knowles, The Adult Learner: A Neglected Species; Irena Žemaitaitytė...
 18. Jūratė Butvilienė

  Straipsnis Socialinis suaugusiųjų neformaliojo švietimo kontekstas

  Įvadas Sparčiai formuojantis žinių ir informacinei visuomenei, išryškėja naujos ugdymo charakteristikos, kurias galima apibūdinti kaip greitėjančius pokyčius ir sudėtingėjančias problemas. Žmogui, siekiančiam įsidarbinti ir būti konkurentabiliam darbo rinkoje, prisitaikyti prie greitai...
 19. Jūratė Butvilienė

  Straipsnis Socialinis suaugusiųjų neformaliojo švietimo kontekstas

  Santrauka. Dabartinis suaugusiųjų neformaliojo švietimo turinys tiek įstatyminiuose dokumentuose, tiek ir organizuojamų mokymų turiniu yra daugiau orientuotas į esamus darbdavių lūkesčius dėl darbuotojų kvalifikacijos akivaizdžiai atsiejant individo saviugdos arba asmenybės tobulėjimo bei...