Radiniai

 1. Irmina Beneševičiūtė

  Straipsnis Neįgaliųjų socialinis dalyvavimas neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklose

  The Social Participation of People with Disabilities through the Activities of Non-Governmental Organizations Summary. Due to the change of social paradigm in society and intensive processes of social integration and socialization, the issue of social participation of the disabled has become...
 2. Irmina Beneševičiūtė

  Straipsnis Neįgaliųjų socialinis dalyvavimas neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklose

  Literatūra Ault, Melinda Jones; Belva C. Collins, Erik W. Cartier, “Congregational Participation and Supports for Children and Adults with Disabilities: Parent Perceptions,” Intellectual and Development Disabilities, 2013, vol. 51, no. 1, pp. 48–61. Bagdanova, Jelena; Nijolė Petronėlė Večkienė...
 3. Irmina Beneševičiūtė

  Straipsnis Neįgaliųjų socialinis dalyvavimas neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklose

  Išvados 1.Tyrimas, taikant kokybinio tyrimo metodus, padėjo atskleisti veiksnius, kurie skatina neįgaliuosius įsijungti į NVO veiklas. Kaip svarbios kategorijos buvo įvardytos: negatyvūs neįgaliųjų išgyvenimai bei vienišumo jausmas; bendravimo poreikio tenkinimas NVO; informacijos sklaida apie...
 4. Irmina Beneševičiūtė

  Straipsnis Neįgaliųjų socialinis dalyvavimas neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklose

  Praktikoje pastebima, kad NVO dažniausiai susiduria su lėšų trūkumu NVO veikloms. Kaip matyti, projektinė veikla tiriamųjų įvardijama, kaip svarbi NVO veiklų kryptis, siekiant užtikrinti finansinį stabilumą pačiai NVO. J. Ruškus, G. MažeikisŽr. Jonas Ruškus, Gintautas Mažeikis, Neįgalumas ir...
 5. Irmina Beneševičiūtė

  Straipsnis Neįgaliųjų socialinis dalyvavimas neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklose

  3 lentelė. Tiriamųjų požiūris į neįgaliųjų NVO veiklų siekius, plėtojant socialinį dalyvavimą (N = 18)KategorijaIliustruoti teiginiaiTeiginių dažnisFinansinės bazės stiprinimas, siekiant projektinių veiklų„Veiklos būtų, jeigu būtų didesnė finansinė parama, kurios labai reikia“; „Nu, aš...
 6. Irmina Beneševičiūtė

  Straipsnis Neįgaliųjų socialinis dalyvavimas neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklose

  Analizuojant NVO veiklų efektyvumą, tiriamieji įvardijo kaip esmingiausią NVO veiklos sritį – sociokultūrinį neįgaliųjų dalyvavimą. Dalyvaujant NVO, veiklos nukreipiamos ieškojimų ir kūrybiškumo atradimo link. Atskleidžiamos kūrybinės neįgaliųjų galios, nes kūryba skatinamas neįgaliųjų...
 7. Irmina Beneševičiūtė

  Straipsnis Neįgaliųjų socialinis dalyvavimas neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklose

  2 lentelė. NVO veiklos efektyvumas, įsiliejus neįgaliesiems į NVO veiklas (N = 18)KategorijaIliustruoti teiginiaiTeiginių dažnisSociokultūrinis neįgaliųjų dalyvavimas„Keturi, penki būna per metus renginiai, o aš aktyviai dalyvauju ir su kitais padainuoju“; „Siekiama neįgaliesiems suteikti...
 8. Irmina Beneševičiūtė

  Straipsnis Neįgaliųjų socialinis dalyvavimas neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklose

  NVO vaidmuo tampa labai svarbus kalbant apie asmenis, turinčius negalią. Dėl neigiamų visuomenės nuostatų į neįgalųjį asmuo tampa pažeidžiamas visuomenės aplinkojeŽr. Irmina Beneševičiūtė, „Įgalinančio dialogo poreikis ir patirtis, plėtojant socialines paslaugas nevyriausybinėje neįgaliųjų...
 9. Irmina Beneševičiūtė

  Straipsnis Neįgaliųjų socialinis dalyvavimas neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklose

  1 lentelė. Veiksniai, skatinantys neįgaliuosius įsijungti į NVO veiklas (N = 18)KategorijaIliustruoti teiginiaiTeiginių dažnisNegatyvūs neįgaliųjų išgyvenimai bei vienišumo jausmas„Mane pačią žudė tas vienišumo jausmas, nebegalėjau pakelti tos tylumos“; „Dėl savo ligos turėjau labai daug...
 10. Irmina Beneševičiūtė

  Straipsnis Neįgaliųjų socialinis dalyvavimas neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklose

  Duomenys analizuoti turinio (angl. content) analizės metodu. Kokybinio turinio analizė – metodas, kuriuo gilinamasi į objektą, domimasi skirtumais, panašumais tarp kategorijų, kodų. Kokybinė turinio analizė palengvina konteksto prasmės tekste suvokimą per iškylančias temas. Kodavimo procedūros...
 11. Irmina Beneševičiūtė

  Straipsnis Neįgaliųjų socialinis dalyvavimas neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklose

  Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas Tyrimui atlikti buvo pasirinktas kokybinis tyrimas. Kokybiniame tyrime remiamasi tiriamųjų žiniomis, kurios aktualios individų patirties prasme, siekiant plėtoti teoriją arba tiriamųjų perspektyvą, orientuojantis į kaitą, sprendimus, problemas, politiką...
 12. Irmina Beneševičiūtė

  Straipsnis Neįgaliųjų socialinis dalyvavimas neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklose

  Neįgaliųjų socialinio dalyvavimo per NVO veiklas prielaida priklauso nuo įvairių veiksnių. Neįgaliųjų požiūris į savo negalią, kaip pats neįgalusis priima savo negalios faktą esant su kitais nariais. Aplinka (kultūrinė, edukacinė, socialinė) įgalina neįgaliuosius įsilieti į veiklas bei skatina...
 13. Irmina Beneševičiūtė

  Straipsnis Neįgaliųjų socialinis dalyvavimas neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklose

  Vis dėlto verta akcentuoti, kad didžiausią įtaką NVO veiklų tęstinumui turi finansinės galimybės, materialinės paramos trūkumas neįgaliųjų veikloms. Vienas iš sprendžiamų NVO finansinių problemų – projektai, leidžiantys neįgaliųjų idėjas įgyvendinti NVO veiklose. Projektas – įvairių veiklų...
 14. Irmina Beneševičiūtė

  Straipsnis Neįgaliųjų socialinis dalyvavimas neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklose

  Šiandieninė situacija rodo, kad NVO misija tapo dar aktualesnė, jų indėlis visuomenės plėtros bei gerovės kūrimo procesuose tebėra svarbus, ugdant pilietiškumo jausmąŽr. Ilona Jonutytė, Savanorystė socialinio ugdymo sistemoje, 2007.. Neįgaliesiems įsiliejimas į NVO veiklas atsiveria įvairios...
 15. Irmina Beneševičiūtė

  Straipsnis Neįgaliųjų socialinis dalyvavimas neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklose

  NVO reikšmė neįgaliųjų socialiniam dalyvavimui: teorinis diskursas S.EbersoldasŽr. Serge Ebersold, “Affiliating Participation for Active Citizenship,” 2004. plėtojo mintį, kad individų dalyvavimo galimybės priklauso ne tik nuo įsitraukimo į organizaciją, bet ir nuo pastarosios gebėjimo...
 16. Irmina Beneševičiūtė

  Straipsnis Neįgaliųjų socialinis dalyvavimas neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklose

  Tyrimo objektas – neįgaliųjų socialinis dalyvavimas NVO veiklose. Tyrimo tikslas – atskleisti socialinio dalyvavimo plėtotės, paremtos aktyviu neįgalių asmenų dalyvavimu NVO veiklose, kryptis. Tyrimo uždaviniai: išanalizuoti mokslinę literatūrą, susijusią su neįgaliųjų socialiniu dalyvavimu NVO...
 17. Irmina Beneševičiūtė

  Straipsnis Neįgaliųjų socialinis dalyvavimas neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklose

  Tyrimo mokslinė problema. Dera pastebėti, kad dėl negalios, t. y. kitoniškumo, asmenys ilgą laiką buvo atskirti nuo visuomenės, engiami, vyravo neigiama visuomenės nuostata kitokio asmens atžvilgiu – taigi apie neįgalius asmenis niekas nieko nežinojo, tuo labiau niekas nematė neįgaliųjų...
 18. Irmina Beneševičiūtė

  Straipsnis Neįgaliųjų socialinis dalyvavimas neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklose

  Išanalizavus LietuvosŽr. Irena Leliūgienė, Viktorija Baršauskienė, Sociokultūrinis darbas bendruomenėje: užsienio šalių patirtis, 2001; Darius Gerulaitis, „Tėvų, auginančių neįgalų vaiką, socialinio dalyvavimo visuomenėje bruožų atskleidimas: barjerai ir galimybės“, 2006; Jonas Ruškus, Gintautas...
 19. Irmina Beneševičiūtė

  Straipsnis Neįgaliųjų socialinis dalyvavimas neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklose

  Įvadas Besiformuojančioje žinių visuomenėje vis didesnę reikšmę įgyja nevyriausybinės neįgaliųjų organizacijos veiklos. Nors neįgaliųjų NVO veikla yra akivaizdi, vis dar nemažai NVO vadovų, socialinę politiką formuojančių atstovų, pačių asmenų, turinčių negalią, nepakankamai įvertina aktyvaus...
 20. Irmina Beneševičiūtė

  Straipsnis Neįgaliųjų socialinis dalyvavimas neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklose

  Santrauka. Straipsnyje pristatomas neįgaliųjų asmenų dalyvavimas nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) veiklose, subjektyvios neįgaliųjų patirtys. NVO atlieka vieną iš svarbesnių vaidmenų neįgaliųjų gyvenime. Rezultatai atskleidė veiksnius, kurie skatina neįgaliuosius kooperuotis NVO...