Radiniai

 1. Ilmara Noreikienė

  Straipsnis Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas viešojo valdymo procese: Klaipėdos miesto savivaldybės atvejis

  The Participation of Non-government Organizations of People with Disability in Public Governance: Some Experiences of Klaipėda City Municipality Summary. This study analyses participation of non-government organizations of one of the social groups – people with disability – in public governance...
 2. Ilmara Noreikienė

  Straipsnis Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas viešojo valdymo procese: Klaipėdos miesto savivaldybės atvejis

  Literatūra Beneševičiūtė, Irmina, „Atstovavimo neįgaliųjų interesams per nevyriausybinių organizacijų veiklas“, Socialinis darbas: patirtis ir metodai, 2015, t. 16, nr. 2, p. 59–81. Beneševičiūtė, Irmina, „Įgalinančio dialogo poreikis ir patirtis plėtojant socialines paslaugas nevyriausybinėje...
 3. Ilmara Noreikienė

  Straipsnis Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas viešojo valdymo procese: Klaipėdos miesto savivaldybės atvejis

  Išvados 1. Analizuojant piliečių dalyvavimą viešojo valdymo procese, akcentuojamas piliečių indėlis į viešųjų problemų sprendimą. Dalyvavimą galima išreikšti šiais klausimais: kas dalyvauja, kas yra iniciatorius, kuriuo tikslu dalyvaujama, koks valdymo lygmuo, kaip piliečiai dalyvauja. Svarbi...
 4. Ilmara Noreikienė

  Straipsnis Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas viešojo valdymo procese: Klaipėdos miesto savivaldybės atvejis

  Informantų teigimu, neįgaliuosius dalyvauti NVO skatina artimieji, draugai, dienos centrai ir įstaigos, kurias jie lanko. „Jei asmuo vienišas, tai jis ir visuomeniniame gyvenime dalyvauja retai“ (4R2P30E). „Kuo asmuo aktyviau leidžia kiekvieną dieną, tuo daugiau klausimų jam kyla“ (4R2P27E)...
 5. Ilmara Noreikienė

  Straipsnis Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas viešojo valdymo procese: Klaipėdos miesto savivaldybės atvejis

  Veiksniai, darantys įtaką dalyvavimui viešojo valdymo procese Tyrimo rezultatai rodo, kad neįgaliųjų dalyvavimą viešojo valdymo procese, lygių teisių įgyvendinimą, diskriminacijos mažinimą ypač padeda užtikrinti šių asmenų NVO. Siekiant užtikrinti aktyvų neįgaliųjų dalyvavimą viešojo valdymo...
 6. Ilmara Noreikienė

  Straipsnis Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas viešojo valdymo procese: Klaipėdos miesto savivaldybės atvejis

  5 lentelė. Pokyčiai, skatinantys neįgaliųjų dalyvavimą viešojo valdymo proceseSudaryta autorių.KategorijaSubkategorijaTeiginysPokyčiai, skatinantys neįgaliųjų dalyvavimąAktyvumo skatinimas„reikalingas pačių neįgaliųjų aktyvumas, problemų išsakymas“ (1R2P2E). „skatinti neįgaliuosius aktyviau...
 7. Ilmara Noreikienė

  Straipsnis Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas viešojo valdymo procese: Klaipėdos miesto savivaldybės atvejis

  Neįgaliųjų NVO dalyvavimo viešojo valdymo procese problemos Klaipėdos miesto savivaldybėje sprendžiamos taikant bendradarbiavimo principą, dokumentuojant problemas ir taikant informacines technologijas (žr. 4 lentelę). Informantų teigimu, problemoms spręsti būdingas biurokratizmas...
 8. Ilmara Noreikienė

  Straipsnis Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas viešojo valdymo procese: Klaipėdos miesto savivaldybės atvejis

  4 lentelė. Neįgaliųjų dalyvavimo viešojo valdymo procese problemos ir jų sprendimo būdaiSudaryta autorių.KategorijaSubkategorijaTeiginysNeįgaliųjų dalyvavimo problemosVisuomenės nuostatos„visuomenė nekreipia dėmesio į neįgaliuosius“ (3R1P28E). „visuomenėje įsigalėjusios nuostatos“...
 9. Ilmara Noreikienė

  Straipsnis Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas viešojo valdymo procese: Klaipėdos miesto savivaldybės atvejis

  Nemažai veiklų, skirtų neįgaliesiems, neįgyvendinamos dėl vyraujančio neigiamo požiūrio į juos. Neigiamos visuomenės nuostatos apie neįgaliuosius daro juos pažeidžiamus visuomeninėje aplinkojeŽr. Irmina Beneševičiūtė, „Įgalinančio dialogo poreikis ir patirtis plėtojant socialines paslaugas...
 10. Ilmara Noreikienė

  Straipsnis Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas viešojo valdymo procese: Klaipėdos miesto savivaldybės atvejis

  Informantai pažymėjo, kad neįgaliųjų dalyvavimą viešojo valdymo procese lemia jų dalyvavimas neįgaliųjų NVO. Šių organizacijų veikla sukuria prielaidas neįgaliesiems įgyvendinti politines ir pilietines teises. Informantai teigė, kad neįgalieji per neįgaliųjų NVO „inicijuoja iškilusių klausimų...
 11. Ilmara Noreikienė

  Straipsnis Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas viešojo valdymo procese: Klaipėdos miesto savivaldybės atvejis

  Teisės aktuose yra įtvirtintos pagrindinės nuostatos apie neįgaliųjų asmenų dalyvavimą viešojo valdymo procese. Nors teisinė bazė Lietuvoje gana išplėtotaŽr. Kristina Jakutytė, „Nevyriausybinių organizacijų veiklų įgyvendinimas e. dalyvavimo aspektu“, 2012., tačiau ji negali užtikrinti...
 12. Ilmara Noreikienė

  Straipsnis Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas viešojo valdymo procese: Klaipėdos miesto savivaldybės atvejis

  Neįgaliųjų NVO dalyvavimo viešojo valdymo procese formų ir būdų analizė Klaipėdos miesto savivaldybėje leidžia teigti, jog pagrindinės formos yra šios: dalyvavimas Savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų, administracijos struktūrinių padalinių posėdžiuose, diskusijų svarbiais neįgaliųjų...
 13. Ilmara Noreikienė

  Straipsnis Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas viešojo valdymo procese: Klaipėdos miesto savivaldybės atvejis

  Neįgaliųjų NVO Klaipėdos miesto savivaldybėje 2016 m. Klaipėdoje miesto savivaldybėje neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikė 24 neįgaliųjų NVOŽr. Klaipėdos miesto savivaldybė, NVO socialinių projektų 2016 m. konkurso rezultatai, 2016.. Suvokdama neįgaliųjų integracijos į visuomenę...
 14. Ilmara Noreikienė

  Straipsnis Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas viešojo valdymo procese: Klaipėdos miesto savivaldybės atvejis

  Tyrimo duomenys ir jų analizės metodika Tyrimas apie neįgaliųjų NVO dalyvavimą viešojo valdymo procese buvo atliktas Klaipėdos miesto savivaldybėje. Šiam tyrimui atlikti buvo pasirinktos dokumentų analizės (situacijos analizė) ir kokybinė metodologinė (pusiau struktūruotas interviu) prieigos...
 15. Ilmara Noreikienė

  Straipsnis Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas viešojo valdymo procese: Klaipėdos miesto savivaldybės atvejis

  Neįgaliųjų dalyvavimą viešojo valdymo procese gali paskatinti kooperavimasis NVO veiklose. Dėl to neįgalieji įgytų daugiau galių viešojo valdymo procese. NVO gali padėti neįgaliesiems efektyviausiai „pajusti savo galią“ priimant sprendimus, planuojant organizacijos veiklas ir taip užtikrinti...
 16. Ilmara Noreikienė

  Straipsnis Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas viešojo valdymo procese: Klaipėdos miesto savivaldybės atvejis

  Neįgaliųjų dalyvavimas viešojo valdymo procese dažnai vis dar laikomas nepageidaujamu reiškiniu. Valdžios institucijos dažnai nėra suinteresuotos bendradarbiauti su NVOŽr. Giedrė Kvieskienė, Vytautas Kvieska, Socialinės partnerystės įtaka inovacijoms, 2012.. Neįgaliųjų dalyvavimą viešojo...
 17. Ilmara Noreikienė

  Straipsnis Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas viešojo valdymo procese: Klaipėdos miesto savivaldybės atvejis

  2 lentelė. Lietuvos neįgaliųjų NVO dalyvavimo viešojo valdymo procese būdai ir formosSudaryta straipsnio autorių, remiantis Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, „Misija, vizija“, 2016; Lietuvos neįgaliųjų draugija, „Apie draugiją“, 2016; Lietuvos neįgaliųjų forumas, „Pagrindinė veikla“...
 18. Ilmara Noreikienė

  Straipsnis Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas viešojo valdymo procese: Klaipėdos miesto savivaldybės atvejis

  1 lentelė. Neįgaliųjų NVO Lietuvoje 2015–2016 m.Sudaryta straipsnio autorių, remiantis Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, „Misija, vizija“, 2016; Lietuvos neįgaliųjų draugija, „Apie draugiją“, 2016; Lietuvos neįgaliųjų forumas, „LNF steigėjai ir nariai“, 2016; Letuvos kurčiųjų draugija...
 19. Ilmara Noreikienė

  Straipsnis Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas viešojo valdymo procese: Klaipėdos miesto savivaldybės atvejis

  Socialinės demografinės charakteristikos dažnai daro įtaką piliečių dalyvavimo mastui ir kaštams. Aukštos pilietinės moralės piliečiai suvokia dalyvavimą kaip savo pareigą. Žemos pilietinės etikos piliečiai pasitiki valdžios hierarchija ir mano, kad pilietis negali daryti įtakos viešajam...
 20. Ilmara Noreikienė

  Straipsnis Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas viešojo valdymo procese: Klaipėdos miesto savivaldybės atvejis

  Dalyvavimas viešojo valdymo procese Organizuojant viešąjį valdymą, piliečiams aktyviai dalyvaujant galėtų pagerėti priimamų sprendimų kokybė ir patobulėti ilgalaikiai bendruomenių gebėjimai. Piliečių dalyvavimas dažniausiai suprantamas kaip procesas, kurio metu įvairios visuomenės organizacijos...