Radiniai

 1. Asta Petraitytė-Briedienė

  Straipsnis Keli pastebėjimai apie Baltijos šalių diplomatų santykius su JAV valstybės departamentu

  Several Observations about the Relations between Baltic Diplomats and the US Department of State Summary. The establishment of the first cross-border contacts between Lithuanians, Latvians, Estonians and the US can be traced back to 1919. On 28 July 1922, the US gave its de facto and de jure...
 2. Asta Petraitytė-Briedienė

  Straipsnis Keli pastebėjimai apie Baltijos šalių diplomatų santykius su JAV valstybės departamentu

  Šaltiniai ir literatūra 1941 12 04 Povilo Žadeikio laiškas prof. K. Pakštui, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių išeivijos institutas (toliau – VDU, LII), f. 1, ap. 7, b. 166, l. 1–3. 1945 08 22 Byries’ Circular airgramma to all American diplomatic missions in the other American republics...
 3. Asta Petraitytė-Briedienė

  Straipsnis Keli pastebėjimai apie Baltijos šalių diplomatų santykius su JAV valstybės departamentu

  Išvados Visi trijų Baltijos šalių diplomatinių tarnybų šefai (išskyrus S. Lozoraitį ir K. R. Zarinš’ą bei paskutiniais metais į Paryžių išvykusį dr. S. A. Bačkį) rezidavo JAV, vadovavo čia buvusioms savo šalių atstovybėms. Nauju paskiriamu šefu buvo aukščiausią rangą turintis diplomatas...
 4. Asta Petraitytė-Briedienė

  Straipsnis Keli pastebėjimai apie Baltijos šalių diplomatų santykius su JAV valstybės departamentu

  Ko gero, tiksliausiai penkiasdešimt metų trukusių Baltijos šalių ir JAV VD santykių turinį ir esmę nusakė H. C. Vedeleris, vienas iš „EE“ skyriuje dirbusių pareigūnų. 1995 m. duotame interviu H. C. Vedeleris sakė: Į korespondento klausimą „Ar Valstybės departamente buvo žmonių, kurie sakė...
 5. Asta Petraitytė-Briedienė

  Straipsnis Keli pastebėjimai apie Baltijos šalių diplomatų santykius su JAV valstybės departamentu

  JAV VD „EE“ skyrius, demonstruodamas savąją rimtį, tokios pat laikysenos pageidavo ir iš trijų Baltijos šalių diplomatų (kaip rašė lietuvių išeivijos spaudoje, „politiškai labai jautriam Valstybės departamentui galėjo būti priimtinas Lietuvos ministeris kaip Lietuvos valstybės simbolis. […]...
 6. Asta Petraitytė-Briedienė

  Straipsnis Keli pastebėjimai apie Baltijos šalių diplomatų santykius su JAV valstybės departamentu

  Pabaigos pradžia Per beveik penkiasdešimt metų santykiai tarp Baltijos šalių diplomatų ir JAV VD buvo pagarbiai ramūs ir stabilūs. Pirmiausia todėl, kad 1940 m. Baltijos šalių diplomatų neištiko „teisinė mirtis“ – jie buvo pripažįstami. Po to susidariusi situacija buvo panaši į „gilią...
 7. Asta Petraitytė-Briedienė

  Straipsnis Keli pastebėjimai apie Baltijos šalių diplomatų santykius su JAV valstybės departamentu

  Pastebėtina, kad „Dinbergs yra to klubo narys jau daug metų ir tai jam prieinama, nežiūrint, kad ten nario mokestis $125 metams. Tai kalba apie latvių finansinį pajėgumą“1952 06 30 Juozo Kajecko konfidenciali ir skubi pro memo. Ten pat, f. 2, ap. 1, b. 5, l. 141–142.). Tiesiog Baltijos šalių...
 8. Asta Petraitytė-Briedienė

  Straipsnis Keli pastebėjimai apie Baltijos šalių diplomatų santykius su JAV valstybės departamentu

  Kalbant apie komitetus, būtina paminėti Lietuvos laisvės komitetą, kurio pirmtake buvo „Patariamoji Lietuvių Grupė“ prie amerikiečių įkurtos privačios organizacijos, besirūpinančios sovietų pavergtųjų kraštų reikalais (Free Europe Committee). Prie grupės sukūrimo prisidėjo JAV VD, kuriam buvo...
 9. Asta Petraitytė-Briedienė

  Straipsnis Keli pastebėjimai apie Baltijos šalių diplomatų santykius su JAV valstybės departamentu

  Reikia pasakyti, kad iš karto po Baltijos šalių okupacijų pradėta kalbėti ne tik apie egzilines vyriausybes, bet ir komitetus. Minėta, kad ir latviai, ir estai turėjo nepripažintas egzilines vyriausybes. Lietuviai greta idėjos ir tikslo padėti pavergtai tėvynei formavo komitetus, kurių...
 10. Asta Petraitytė-Briedienė

  Straipsnis Keli pastebėjimai apie Baltijos šalių diplomatų santykius su JAV valstybės departamentu

  Dar didesnio atsargumo Baltijos šalių diplomatai laikėsi egzilinių vyriausybių klausimu. Žinoma, kad 1941 m. gruodžio 18 d. P. Žadeikis raštu kreipėsi į JAV VD „dėl egzilinės vyriausybės sudarymo galimybių“, t. y. išnaudojo progą pasitikslinti Valstybės departamento nuomonę apie egzilinės...
 11. Asta Petraitytė-Briedienė

  Straipsnis Keli pastebėjimai apie Baltijos šalių diplomatų santykius su JAV valstybės departamentu

  Diplomatai, surišti likimo saitais JAV VD pareigūnų palankumas buvo tapatus trijų Baltijos šalių diplomatų santūriai elgsenai ir stipriam atsakomybės jausmui. Pavyzdžiui, latvių pasiuntinys Vašingtone A. Bilmanis per šešerius metus (1942–1948 m.) išleido net 9 knygas anglų kalba, nuolat rašė į...
 12. Asta Petraitytė-Briedienė

  Straipsnis Keli pastebėjimai apie Baltijos šalių diplomatų santykius su JAV valstybės departamentu

  Tokiu pat principu buvo sprendžiami ir finansiniai Baltijos šalių diplomatinių postų reikalai. Minėta, kad šalių sąskaitos, kurių vertė 1940 m. buvo apie 12–13 milijonų dolerių, buvo įšaldytosŽr. Ramojus Kraujalis, Lietuva Vakarų politikoje: Vakarų valstybių nuostatos Lietuvos okupacijos ir...
 13. Asta Petraitytė-Briedienė

  Straipsnis Keli pastebėjimai apie Baltijos šalių diplomatų santykius su JAV valstybės departamentu

  Dar vienas ryškesnis epizodas: Kitaip tariant, Baltijos šalių diplomatai akylai sekdavo, taisydavo klaidas ir savo argumentus paremdavo „vienas kito petimi“. Kitas svarbus epizodas, kuris išryškėja peržvelgus įvairius diplomatinius archyvus, tai Baltijos šalių diplomatų neakivaizdus susitarimas...
 14. Asta Petraitytė-Briedienė

  Straipsnis Keli pastebėjimai apie Baltijos šalių diplomatų santykius su JAV valstybės departamentu

  Lietuvių, latvių ir estų diplomatų santykiai su JAV VD „EE“ skyriaus vadovais ir pareigūnais buvo santūriai draugiški, dalykiškai geranoriški ne tik oficialiai susitinkant darbo kabinetuose, bet ir neformalioje aplinkoje („Baltijos Atstovai surengė lunch’ą mūsų skyriaus vedėjui p. Sherer...
 15. Asta Petraitytė-Briedienė

  Straipsnis Keli pastebėjimai apie Baltijos šalių diplomatų santykius su JAV valstybės departamentu

  JAV diplomatų, paprašytų palikti šalį, sąraše yra J. W. Zerolio pavardė. Diplomatas už ryšius su lenkų profesūra paliko Lenkiją 1982 m.Žr. Michael Dobbs, “Poland to Expell Two US Diplomats Who Met with ‘Activist,’” 1982., vėliau dirbo su trijų Baltijos šalių diplomatais JAV VDŽr. 1984 05 25...
 16. Asta Petraitytė-Briedienė

  Straipsnis Keli pastebėjimai apie Baltijos šalių diplomatų santykius su JAV valstybės departamentu

  Lemtingaisiais Antrojo pasaulinio karo metais Baltijos šalių diplomatai palaikė ryšius su E. Durbrow’o, kuris 1946–1948 m. dirbo JAV ambasadoje Maskvoje. 1948–1950 m. „EE“ skyriuje dirbo H. C. Vedeleris, kuris po to išvyko dirbti į Čekoslovakiją. Tai jis, rašydamas ataskaitas iš 1956 m. Prahos...
 17. Asta Petraitytė-Briedienė

  Straipsnis Keli pastebėjimai apie Baltijos šalių diplomatų santykius su JAV valstybės departamentu

  „EE“ skyrius JAV valstybės departamente JAV VD – tai šalies užsienio politiką ir diplomatiją kuruojanti įstaiga, susidedanti iš daugiau kaip šimto įvairiausių skyrių ir biurų. Šaltojo karo metais JAV VD veikė Rytų Europos skyrius. Pasak lietuvių diplomatų, ir pats skyrius, ir jo vadovo pareigos...
 18. Asta Petraitytė-Briedienė

  Straipsnis Keli pastebėjimai apie Baltijos šalių diplomatų santykius su JAV valstybės departamentu

  Grįžtant prie diplomatų skyrimo klausimo, JAV VD iš esmės buvo nelankstus Baltijos diplomatų atžvilgiu, buvo status qou padėties šalininkas ir to priežastys buvo bent kelios. Pirma, nenorėta sukelti neigiamos sovietų reakcijos pritraukiant dėmesį, kas yra logiška kiekvienos šalies užsienio...
 19. Asta Petraitytė-Briedienė

  Straipsnis Keli pastebėjimai apie Baltijos šalių diplomatų santykius su JAV valstybės departamentu

  Tik po keturiasdešimties metų JAV VD pagaliau atsisakė ligi tol laikytosios pozicijos ir davė leidimą priimti į Baltijos šalių diplomatinių tarnybų gretas naujus narius. Tačiau būta ir keistų išimčių: Prie šio epizodo pridėtume ir LDT incidentą su Jurgiu Baltrušaičiu (jaunesniuoju)Žr. Asta...
 20. Asta Petraitytė-Briedienė

  Straipsnis Keli pastebėjimai apie Baltijos šalių diplomatų santykius su JAV valstybės departamentu

  Per visus Lietuvos okupacijos metus JAV VD nuolat kartojo, kad „Vyriausybė toliau pripažįsta Lietuvos ministrą Vašingtone kaip Lietuvos atstovą“1945 08 22 Memorandum of Conversation, Mr. Francis B. Stekens, Division of Eastern European Affairs, Delegation from Lithuania American Council, Inc...