Radiniai

  1. Paulius Kukis

    Straipsnis Subjekto samprata Schellingo transcendentaliniame idealizme ir racionalaus idealizmo kritikoje: lyginamoji analizė

    Santrauka. Straipsnyje siekiama apibrėžti konkrečius skiriamuosius subjekto sampratos bruožus Schellingo racionaliajame transcendentaliniame idealizme ir vėlesnėje racionalaus idealizmo kritikoje. Pasitelkdami lyginamąją analizę mes žvelgiame į bendresnio pobūdžio Schellingo teorinių pozicijų...
  2. Paulius Kukis

    Straipsnis Subjekto samprata Johanno Gottliebo Fichte’ės „Pažinimo moksle“: kritinė analizė

    Santrauka. šiame straipsnyje nužymime Fichte’ės Pažinimo moksle plėtojamą subjektyvumo sampratą. Kritinės analizės pagrindu išskiriame tris dinamiškos subjekto sampratos lygmenis, tačiau labiausiai mums rūpi problemos, nurodančios į fundamentalią absoliutaus subjekto apibrėžtį. Savąją...