Radiniai

 1. Vygandas Gaigalis

  Straipsnis Pramonės sektoriaus vystymosi bei kuro ir energijos vartojimo Lietuvos pramonėje 2007–2011 m. analizė

  An Analysis of Lithuanian Industry Sector Development and the Consumption of Fuel and Energy in 2007–2011 Summary. Analysis of Lithuanian industry sector development and consumption of fuel and energy for the period of 2007–2011 is presented. The structural changes of Lithuanian manufacturing...
 2. Vygandas Gaigalis

  Straipsnis Pramonės sektoriaus vystymosi bei kuro ir energijos vartojimo Lietuvos pramonėje 2007–2011 m. analizė

  Literatūra Gaigalis, Vygandas; Romualdas Škėma, „Energijos ir kuro vartojimo pokyčiai Lietuvoje ir jos pramonėje“ | Šilumos energetika ir technologijos – 2010, Kaunas: Technologija, 2010, p. 107–112. Gaigalis, Vygandas; Romualdas Škėma, „Kuro ir Energijos vartojimo tendencijos Lietuvoje ir jos...
 3. Vygandas Gaigalis

  Straipsnis Pramonės sektoriaus vystymosi bei kuro ir energijos vartojimo Lietuvos pramonėje 2007–2011 m. analizė

  7. 2007–2010 m. galutinės energijos naudojimo intensyvumas pramonėje padidėjo nuo 48,3 iki 50,0 tne/mln. Lt sukurto BVP. Darbo našumo rodiklis pramonėje padidėjo 1,3 karto (nuo 33,1 iki 44,1 Lt) bendros pridėtinės vertės, tenkančios vienai faktiškai dirbtai valandai. Pažangiųjų ir vidutiniškai...
 4. Vygandas Gaigalis

  Straipsnis Pramonės sektoriaus vystymosi bei kuro ir energijos vartojimo Lietuvos pramonėje 2007–2011 m. analizė

  4. Kuro ir energijos galutinės reikmės Lietuvoje 2007–2009 m. mažėjo nuo 210 iki 192 PJ (apie 8,6 %). 2010 m. buvo stebimas šių sąnaudų padidėjimas iki 199,6 PJ, o 2011 m. – sumažėjimas iki 196,6 PJ. 2007–2011 m. pramonei teko apie 17–20 % visų galutinių kuro ir energijos reikmių. Kuro ir...
 5. Vygandas Gaigalis

  Straipsnis Pramonės sektoriaus vystymosi bei kuro ir energijos vartojimo Lietuvos pramonėje 2007–2011 m. analizė

  Išvados 1. Ekonomikos plėtra Lietuvoje 2007–2011 m. buvo permaininga. Jei 2005–2007 m. bendras vidaus produktas (BVP) Lietuvoje kasmet augo (vidutiniškai 8,4 % kasmet), tai 2008 m. ekonomikos augimo tempas sulėtėjo (2,9 %), o 2009 m. patyrė gilią recesiją (–14,8 %). 2009 m. BVP nominalia verte...
 6. Vygandas Gaigalis

  Straipsnis Pramonės sektoriaus vystymosi bei kuro ir energijos vartojimo Lietuvos pramonėje 2007–2011 m. analizė

  Pramonės įmonių išlaidos aplinkos apsaugai – tai įmonių investicijos, skirtos tiesioginiam aplinkos užterštumui mažinti, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei saugoti, aplinkos apsaugos ir stebėsenos sistemų einamosios išlaidos. 2007–2010 m. įmonių išlaidos aplinkosaugai išaugo apie 1,7 karto –...
 7. Vygandas Gaigalis

  Straipsnis Pramonės sektoriaus vystymosi bei kuro ir energijos vartojimo Lietuvos pramonėje 2007–2011 m. analizė

  Aplinką teršiančių medžiagų (anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, lakiųjų organinių junginių ir kietųjų dalelių) visų ūkio veiklų bendra teršalų emisija į atmosferą 2007–2010 m. siekė 332–403 tūkst. tonų, kurių didesnė dalis 2010 m. teko energetikai (apie 50,4 %) ir transportui...
 8. Vygandas Gaigalis

  Straipsnis Pramonės sektoriaus vystymosi bei kuro ir energijos vartojimo Lietuvos pramonėje 2007–2011 m. analizė

  Kiti pramonės pažangos rodikliai pateikti 4 lentelėje. 4 lentelė. Pramonės pažangos rodikliai-2007 m.2008 m.2009 m.2010 m. Pažangiųjų ir vidutiniškai pažangiųjų technologijų gamybos sektoriaus sukurtos pridėtinės vertės dalis apdirbamosios gamybos sukurtoje pridėtinėje vertėje...
 9. Vygandas Gaigalis

  Straipsnis Pramonės sektoriaus vystymosi bei kuro ir energijos vartojimo Lietuvos pramonėje 2007–2011 m. analizė

  Pramonės pažangos, galutinės energijos intensyvumo, darbo našumo bei aplinkos taršos rodikliai Pramonės galutinės energijos intensyvumo (energijos sąnaudos, tenkančios milijonui litų sukurto bendro vidaus produkto) bei darbo našumo (bendroji pridėtinė vertė, tenkanti vienai faktiškai dirbtai...
 10. Vygandas Gaigalis

  Straipsnis Pramonės sektoriaus vystymosi bei kuro ir energijos vartojimo Lietuvos pramonėje 2007–2011 m. analizė

  Pramonės galutinės energijos (šilumos, elektros, gamtinių dujų, skysto kuro (mazuto), malkų, medienos atliekų ir anglių) pasiskirstymas pagal veiklas 2011 m. parodytas 13 pav. 13 pav. Pramonės galutinės energijos (šilumos, elektros, gamtinių dujų, skysto kuro (mazuto), malkų ir medienos atliekų...
 11. Vygandas Gaigalis

  Straipsnis Pramonės sektoriaus vystymosi bei kuro ir energijos vartojimo Lietuvos pramonėje 2007–2011 m. analizė

  Malkų, medienos atliekų ir akmens anglių sąnaudos pramonėje 2007–2010 m. sudarė 5,0–8,6 PJ. Šio kuro didžiausi pramonės vartotojai buvo kitų nemetalo mineralinių produktų pramonė (2,7–5,5 PJ), medienos ir medžio gaminių pramonė (1,6–2,2 PJ) bei maisto produktų ir gėrimų pramonė (0,12–0,14 PJ)...
 12. Vygandas Gaigalis

  Straipsnis Pramonės sektoriaus vystymosi bei kuro ir energijos vartojimo Lietuvos pramonėje 2007–2011 m. analizė

  Didžiausias pramonės šiluminės energijos vartotojas 2007–2011 m. buvo chemikalų ir chemijos gaminių pramonė, kurios sąnaudos kito nuo 5,9 iki 7,7 PJ (11 pav.). 11 pav. Didžiausi pramonės šiluminės energijos vartotojai1 – chemikalų ir chemijos produktų gamyba, 2 – maisto produktų ir gėrimų...
 13. Vygandas Gaigalis

  Straipsnis Pramonės sektoriaus vystymosi bei kuro ir energijos vartojimo Lietuvos pramonėje 2007–2011 m. analizė

  Didžiausi pramonės elektros energijos vartotojai 2007–2011 m. buvo maisto produktų ir gėrimų pramonė – 1,9–2,2 PJ bei chemikalų ir chemijos gaminių pramonė – 2,2–2,8 PJ, kurios kartu 2011 m. suvartojo apie 51 % visos pramonės suvartotos elektros energijos. Kitų nemetalo mineralinių produktų...
 14. Vygandas Gaigalis

  Straipsnis Pramonės sektoriaus vystymosi bei kuro ir energijos vartojimo Lietuvos pramonėje 2007–2011 m. analizė

  Didžiausias pramonės gamtinių dujų vartotojas 2007–2011 m. buvo maisto produktų ir gėrimų pramonė – 3,6–4,3 PJ (9 pav.). 9 pav. Didžiausi pramonės gamtinių dujų vartotojai1 – maisto produktų ir gėrimų gamyba, 2 – kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba, 3 – popieriaus ir popieriaus gaminių...
 15. Vygandas Gaigalis

  Straipsnis Pramonės sektoriaus vystymosi bei kuro ir energijos vartojimo Lietuvos pramonėje 2007–2011 m. analizė

  2 lentelė. Pagrindiniai pramonės galutinės energijos vartotojaiEil. nr.Pramonės veikla2007 m. PJ2008 m. PJ2009 m. PJ2010 m. PJ2011 m. PJ Šiluminės energijos vartotojai8,206,856,897,498,57 1.Maisto produktų, gėrimų gaminių pramonė0,750,450,450,500,43 2.Chemikalų ir chemijos produktų gamybos...
 16. Vygandas Gaigalis

  Straipsnis Pramonės sektoriaus vystymosi bei kuro ir energijos vartojimo Lietuvos pramonėje 2007–2011 m. analizė

  8 pav. Kuro ir energijos sąnaudų pramonėje pokyčių tendencijos 2007–2011 m. Išsamiau paanalizuokime didžiuosius pramonės galutinės energijos (elektros energijos, gamtinių dujų, šiluminės energijos, skysto kuro (mazutų), malkų, medienos atliekų ir akmens anglių) vartotojus (2 lentelė)Žr...
 17. Vygandas Gaigalis

  Straipsnis Pramonės sektoriaus vystymosi bei kuro ir energijos vartojimo Lietuvos pramonėje 2007–2011 m. analizė

  Elektros energijos sąnaudos pramonėje 2007–2009 m. mažėjo nuo 10,6 iki 8,4 PJ (apie 20 %), o 2010–2011 – padidėjo iki 9,6 PJ (apie 14 %). Gamtinių dujų sąnaudos su panašiom mažėjimo ir didėjimo tendencijom kito 10,5–11,8 PJ ribose, šiluminės energijos sąnaudos – 6,8–8,6 PJ ribose. Malkų, anglių...
 18. Vygandas Gaigalis

  Straipsnis Pramonės sektoriaus vystymosi bei kuro ir energijos vartojimo Lietuvos pramonėje 2007–2011 m. analizė

  Kuro ir energijos suvartojimas Lietuvos pramonėje ankstesniu laikotarpiu buvo nagrinėtas šio darbo autoriųŽr. Gaigalis, Vygandas; Romualdas Škėma, „Lietuvos pramonės vystymosi bei kuro ir energijos vartojimo pramonės sektoriuje 2002–2007 m. analizė“, 2009; „Lietuvos pramonės sektoriaus vystymosi...
 19. Vygandas Gaigalis

  Straipsnis Pramonės sektoriaus vystymosi bei kuro ir energijos vartojimo Lietuvos pramonėje 2007–2011 m. analizė

  Kuro ir energijos vartojimo Lietuvos pramonėje analizė Galutinės kuro ir energijos reikmės Lietuvoje 2007–2009 m. mažėjo nuo 210 iki 192 PJ (apie 8,6 %). 2010 m. buvo stebimas šių sąnaudų padidėjimas iki 199,6 PJ, o 2011 m. – sumažėjimas iki 196,6 PJ. 2007–2011 m. pramonei teko apie 17–20 % visų...
 20. Vygandas Gaigalis

  Straipsnis Pramonės sektoriaus vystymosi bei kuro ir energijos vartojimo Lietuvos pramonėje 2007–2011 m. analizė

  Visos pramonės ir jos pagrindinių dedamųjų produkcijos indeksai 2007–2011 m. parodyti 4 pav. 4 pav. Pramonės ir jos pagrindinių dedamųjų produkcijos indeksai 2007–2011 m. (2005–100 %) Apdirbamosios gamybos produkcijos indeksas 2009–2011 m. augo nuo 99,2 iki 118,5 %. Elektros, dujų, garo tiekimo...