Radiniai

 1. Marius Urvikis

  Disertacija Vietos savivaldos institucijų organizuojamų viešųjų paslaugų sistemos tobulinimas

  Improvement of the System of Public Services Organized by Local Self-Government Institutions Summary. The dissertation analyzes the perspective of development of the system of public services organized by local government institutions. In the context of global structural changes in public...
 2. Marius Urvikis

  Disertacija Vietos savivaldos institucijų organizuojamų viešųjų paslaugų sistemos tobulinimas

  Marius Urvikis Vietos savivaldos institucijų organizuojamų viešųjų paslaugų sistemos tobulinimas Daktaro disertacija Socialiniai mokslai, vadyba (03S) Vilnius, 2016 Disertacija rengta 2011–2015 metais Mykolo Romerio universitete Mokslinis vadovas prof. dr. Arvydas Guogis
 3. Marius Urvikis

  Disertacija Vietos savivaldos institucijų organizuojamų viešųjų paslaugų sistemos tobulinimas

  Santrauka. Disertacijoje analizuojamos viešųjų paslaugų, kurias organizuoja vietos savivaldos institucijos, tobulinimo perspektyvos. Globalių viešojo valdymo struktūrinių pokyčių kontekste, organizuojant viešųjų paslaugų teikimą savivaldos lygmenyje, susiduriama su daugeriopais sunkumais. Būtina...
 4. Marius Urvikis

  Baigėsi Vietos savivaldos institucijų organizuojamų viešųjų paslaugų sistemos tobulinimas

  2016 m. kovo 4 d. 12 val. Mykolo Romerio universitete, MRU LAB 101 auditorijoje (Didlaukio g. 55, Vilnius) Marius Urvikis gins socialinių mokslų srities vadybos krypties (03S) daktaro disertaciją Vietos savivaldos institucijų organizuojamų viešųjų paslaugų sistemos tobulinimas. Su disertacija...
 5. Marius Urvikis

  Straipsnis Viešųjų paslaugų tyrimų kryptys: kokybinio požiūrio plėtros poreikio pagrindimas

  The Trends of Public Services Research: Grounding the Need for the Development of Qualitative Approach Summary. The objective of this article is to dispute the importance of qualitative approach in the research of public services. The paper analyzes theoretical and methodological fundamentals...
 6. Marius Urvikis

  Straipsnis Viešųjų paslaugų tyrimų kryptys: kokybinio požiūrio plėtros poreikio pagrindimas

  Literatūra Andrews, Rhys William; Thomas Walter Entwistle, “Four Faces of Public Service Efficiency: What, How, When and for Whom to Produce,” Public Management Review, 2013, vol. 15, no. 2, pp. 246–264. Bovaird, Tony; Elke Loeffler, “Assessing the Quality of Local Governance: A Case Study of...
 7. Marius Urvikis

  Straipsnis Viešųjų paslaugų tyrimų kryptys: kokybinio požiūrio plėtros poreikio pagrindimas

  5. Esminiu viešojo sektoriaus konkurencingumą ir viešųjų paslaugų teikimo sėkmę lemiančiu veiksniu neabejotinai tampa santykių tarp suinteresuotųjų viešųjų paslaugų teikimu kontroliavimas ne tik organizaciniu, bet ir asmeniniu lygmeniu. Kartu didėja reikšmė tyrimų, leidžiančių suprasti teikiant...
 8. Marius Urvikis

  Straipsnis Viešųjų paslaugų tyrimų kryptys: kokybinio požiūrio plėtros poreikio pagrindimas

  Išvados 1.Polinkis priimant sprendimus remtis tradiciškai nusistovėjusiomis tyrimų kryptimis gali būti suponuotas politinio ir ideologinio konteksto. Siekiant teigiamų visuomenės ir valstybės raidos pokyčių ilgalaikėje perspektyvoje, būtinas abipusis politikų ir tyrėjų supratimas, jog mokslo...
 9. Marius Urvikis

  Straipsnis Viešųjų paslaugų tyrimų kryptys: kokybinio požiūrio plėtros poreikio pagrindimas

  Mažindama viešojo sektoriaus išlaidas valstybė gali pasiekti savo viešųjų paslaugų teikimo tikslus tik remdamasi nevalstybinių subjektų veikla. Konstruktyviam šios sąveikos organizavimui neužtenka formalių kontrolės mechanizmų ir reikia kur kas daugiau negu rezultatų generavimo. Net privataus...
 10. Marius Urvikis

  Straipsnis Viešųjų paslaugų tyrimų kryptys: kokybinio požiūrio plėtros poreikio pagrindimas

  A. Soteri-ProctorŽr. Androulla Soteri-Proctor, “Making Use of Qualitative Tools: Towards a Fuller Understanding of the Voluntary Sector’s Engagement with Public Service Delivery,” 2010. skiria tris pagrindinius kokybinių metodų privalumus: lankstumą, tinkamumą procesų suvokimui, galimybę...
 11. Marius Urvikis

  Straipsnis Viešųjų paslaugų tyrimų kryptys: kokybinio požiūrio plėtros poreikio pagrindimas

  Kiekybinės metodologijos pagrindu vykdomų tyrimų papildymo kokybiniais metodais poreikis nėra vienodas visose viešųjų paslaugų srityse. Bendru požiūriu kokybinių metodų privalumai gali būti sėkmingai išnaudojami tiriant paslaugas, pasižyminčias intensyvia paslauga besinaudojančių ir ją...
 12. Marius Urvikis

  Straipsnis Viešųjų paslaugų tyrimų kryptys: kokybinio požiūrio plėtros poreikio pagrindimas

  Į procesus orientuotų reformų pranašumas lyginant su į rezultatus orientuota viešojo sektoriaus veiklos organizavimo logika pagrindžiamas poreikiu daryti įtaką teikiant viešąsias paslaugas dalyvaujančių asmenų sąveikai. Sąveikos plotmėje kiekybiniu požiūriu paremti tyrimai gali suteikti naudingų...
 13. Marius Urvikis

  Straipsnis Viešųjų paslaugų tyrimų kryptys: kokybinio požiūrio plėtros poreikio pagrindimas

  Bendradarbiavimo procesų tobulinimo poreikį skatina pats viešojo valdymo tinklų ir mišrios viešųjų paslaugų rinkos egzistavimas. Nors dažniausiai pabrėžiama bendradarbiavimo svarba bendrai demokratijos raidai, šie procesai taip pat yra svarbūs ir finansinių viešojo sektoriaus veiklos rodiklių...
 14. Marius Urvikis

  Straipsnis Viešųjų paslaugų tyrimų kryptys: kokybinio požiūrio plėtros poreikio pagrindimas

  Mišriose viešųjų paslaugų rinkose pagrindiniu ekonominį efektyvumą lemiančiu veiksniu tampa konkurencija. Valstybės tarnautojų reikšmė tiesiogiai teikiant paslaugas mažėja, tačiau jiems paliekamas ne mažiau svarbus vaidmuo ‒ valdyti viešųjų paslaugų rinką. Konkurencinių sąlygų užtikrinimas yra...
 15. Marius Urvikis

  Straipsnis Viešųjų paslaugų tyrimų kryptys: kokybinio požiūrio plėtros poreikio pagrindimas

  Procesų svarbą pabrėžiančio požiūrio šalininkai į rezultatų siekį mažinant kaštus nukreiptose reformose pasigenda paslaugų vadybos teorijos principų paisymo ir filosofijos perėmimo. Abejojama šūkiu „padaryti daugiau išleidžiant mažiau“ apibendrinamų viešųjų paslaugų teikimo organizacinių formų...
 16. Marius Urvikis

  Straipsnis Viešųjų paslaugų tyrimų kryptys: kokybinio požiūrio plėtros poreikio pagrindimas

  Į procesus orientuotos veiklos logikos asmeninėms žmonių savybėms teikiama reikšmė visapusiškai prieštarauja teorinių NVV ramsčių, viešojo pasirinkimo bei sandorio kaštų teorijų požiūriui. Akcentuojama, kad viešųjų paslaugų teikimo nesėkmės dažnai slypi piliečių ir paslaugas teikiančių asmenų...
 17. Marius Urvikis

  Straipsnis Viešųjų paslaugų tyrimų kryptys: kokybinio požiūrio plėtros poreikio pagrindimas

  Bet koks viešųjų paslaugų teikimo modelis turi prielaidas, susijusias su paslaugų teikimo srityje dirbančių asmenų motyvacija. Orientaciją į rezultatus akcentuojančios reformos neskyrė daug dėmesio tarnautojų ir paslaugų gavėjų sąveikos aspektams. Savanaudiškos valstybės tarnautojų prigimties...
 18. Marius Urvikis

  Straipsnis Viešųjų paslaugų tyrimų kryptys: kokybinio požiūrio plėtros poreikio pagrindimas

  Orientacija į procesus: veiksniai, kurie turėtų būti analizuojami Dabartinį laikmetį tikslinga apibūdinti kaip mišrių, hibridinių organizacijų erą. Ikivadybinėmis koncepcijomis paremtų viešojo sektoriaus reformų įgyvendinimo ir vėlesnių bandymų skatinti demokratinius viešojo valdymo procesus...
 19. Marius Urvikis

  Straipsnis Viešųjų paslaugų tyrimų kryptys: kokybinio požiūrio plėtros poreikio pagrindimas

  Pavyzdžiui, S. K. Rhee ir J. Y. Rha kritikuodami SERVQUAL ir konstruodami alternatyvų viešųjų paslaugų kokybės modelį identifikuoja keturis pagrindinius viešųjų paslaugų kokybės elementus ‒ proceso kokybę, rezultatų kokybę, konstrukcijos kokybę, santykių kokybę. Šių tyrėjų požiūris unikalus tuo...
 20. Marius Urvikis

  Straipsnis Viešųjų paslaugų tyrimų kryptys: kokybinio požiūrio plėtros poreikio pagrindimas

  Tyrimuose vis dar dažniausiai remiamasi su naująja viešąja vadyba sietinais viešųjų paslaugų kokybės vertinimo ir valdymo modeliais, tokiais kaip ISO kokybės standartais, subalansuotų rodiklių sistema ir ypač SERVQUAL modeliu. Nors šie iš privataus sektoriaus perimti modeliai vertinant paslaugų...