Radiniai

 1. Tomas Bagdanskis

  Straipsnis Darbuotojų materialinės atsakomybės instituto perspektyvos Lietuvoje

  The Prospects of the Employee Liability Institute in Lithuania Summary. The adoption of the Labor Code of the Republic of Lithuania (came into force on 1 January, 2003) was very important part of labor law reform. Labor code has prompted inevitable changes in the regulation of indemnification...
 2. Tomas Bagdanskis

  Straipsnis Darbuotojų materialinės atsakomybės instituto perspektyvos Lietuvoje

  Literatūra Bagdanskis, Tomas, Materialinė atsakomybė darbo teisėje, Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2008. Bartkus, Gintautas; Valentinas Mikelėnas, Vytautas Mizaras, Šarūnas Keserauskas, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso komentaras, kn. 2: Asmenys, Vilnius: Justitia, 2002. Canaris...
 3. Tomas Bagdanskis

  Straipsnis Darbuotojų materialinės atsakomybės instituto perspektyvos Lietuvoje

  2.3.atsižvelgiant į tai, kad juridinio asmens vienasmenio valdymo organo (vadovo) pareigų apimtis ir taikomi veiklos principai skiriasi nuo kitų darbuotojų, o vadovui taikytinas visiškos atsakomybės principas, padaryti atitinkamus pakeitimus Darbo kodekse nustatant, kad vienasmenis valdymo...
 4. Tomas Bagdanskis

  Straipsnis Darbuotojų materialinės atsakomybės instituto perspektyvos Lietuvoje

  2. Tam tikri senojo Darbo įstatymo kodekso darbuotojų materialinės atsakomybės reglamentavimo principai tapo Lietuvos Respublikos darbo kodekse pradėto materialinės atsakomybės sisteminimo pagrindu. Materialinė atsakomybė, atsižvelgiant į jos skirstymą į darbdavių materialinę atsakomybę...
 5. Tomas Bagdanskis

  Straipsnis Darbuotojų materialinės atsakomybės instituto perspektyvos Lietuvoje

  Darbo ginčą nagrinėjantis organas gali sumažinti atlygintinos žalos dydį atsižvelgdamas į darbuotojo turtinę padėtį, išskyrus atvejus, kai žala padaroma tyčia. Tam tikram darbuotojui dėl jo turtinės padėties sumažinamas žalos atlyginimas negali būti pagrindas padidinti atlygintiną žalą kitiems...
 6. Tomas Bagdanskis

  Straipsnis Darbuotojų materialinės atsakomybės instituto perspektyvos Lietuvoje

  6. Darbuotojų materialinės atsakomybės instituto perspektyvos Lietuvoje Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu Vilniaus universiteto, Mykolo Romerio universiteto ir Socialinių tyrimų centro konsorciumas mokslinių tyrimų pagrindu kuria darbo santykių ir...
 7. Tomas Bagdanskis

  Straipsnis Darbuotojų materialinės atsakomybės instituto perspektyvos Lietuvoje

  Vadovo, kaip darbuotojo, visiškos materialinės atsakomybės taikymo praktiką iš esmės suformavo teismai. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus, vadovas veikia „vidinių“ ir „išorinių“ santykių srityse: „išorinių“ santykių (pvz., pasirašant sutartį juridinio asmens vardu) atveju taikoma...
 8. Tomas Bagdanskis

  Straipsnis Darbuotojų materialinės atsakomybės instituto perspektyvos Lietuvoje

  Kita Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi taip pat pripažįstama, kad vadovų atsakomybės už jų padarytą žalą bendrovei teisiniai santykiai priklauso civilinės teisės reguliavimo sferaiŽr. LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje AB...
 9. Tomas Bagdanskis

  Straipsnis Darbuotojų materialinės atsakomybės instituto perspektyvos Lietuvoje

  5. Vadovo atsakomybės problema Mūsų nuomone, nustatyti visišką atsakomybę vadovui būtina; tai pagrindžia ir reikalauja vadovo fiduciarinių (pasitikėjimo) pareigų, bendrovės ir vadovo kaip valdymo organo santykių pobūdis. Teismų praktika patvirtino, kad vadovo ir bendrovės santykiams būdingi tam...
 10. Tomas Bagdanskis

  Straipsnis Darbuotojų materialinės atsakomybės instituto perspektyvos Lietuvoje

  4. Dėl atsakomybės už komercinės paslapties atskleidimą Manome, kad tikslinga atskirai aptarti darbuotojo atsakomybę, susijusią su komercinės paslapties atskleidimu. CK 1.116 straipsnio 1 dalis nustato, kad informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią...
 11. Tomas Bagdanskis

  Straipsnis Darbuotojų materialinės atsakomybės instituto perspektyvos Lietuvoje

  Be to, kyla klausimas, – jei įmonėje dirba trys darbuotojai, tai ar tam, kad būtų taikoma visiška materialinė atsakomybė, būtina kolektyvinė sutartis ar to numatymas darbo tvarkos taisyklėse? Pagal LAT praktiką, visiškai materialinei darbuotojų atsakomybei kilti nebūtina, kad darbdavys turėtų...
 12. Tomas Bagdanskis

  Straipsnis Darbuotojų materialinės atsakomybės instituto perspektyvos Lietuvoje

  3. Teisinio reglamentavimo problemos ir perspektyvos Darbuotojui taikoma visiška materialinė atsakomybė, jei darbdavys su juo sudaro rašytinę visiškos materialinės atsakomybės sutartį. Svarbu tai, kad tokia sutartis gali būti sudaroma ne su visais darbuotojais, o tik su tais, kurie nurodyti DK...
 13. Tomas Bagdanskis

  Straipsnis Darbuotojų materialinės atsakomybės instituto perspektyvos Lietuvoje

  2.4. Neturtinės žalos atlyginimas Viena iš esminių DK įtvirtintų naujovių yra neturtinės žalos atlyginimas. Pagal Darbo kodekso 250 straipsnį, darbo sutarties šalys privalo atlyginti viena kitai padarytą neturtinę žalą. Jos dydį kiekvienu atveju nustato teismas, vadovaudamasis Civiliniu kodeksu...
 14. Tomas Bagdanskis

  Straipsnis Darbuotojų materialinės atsakomybės instituto perspektyvos Lietuvoje

  2.3. Darbuotojo padarytos žalos išieškojimas Darbdavio nurodymas išieškoti šią žalą gali būti priimamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo žalos paaiškėjimo dienos (DK 258 straipsnio 2 dalis). Tokio sprendimo priėmimo terminas, palyginti su DĮK, kuriame buvo numatytos tik dvi savaitės, pailgėjo...
 15. Tomas Bagdanskis

  Straipsnis Darbuotojų materialinės atsakomybės instituto perspektyvos Lietuvoje

  Pabrėžtina, kad DĮK vartojamos sąvokos tam tikru atveju, manome, tiksliau ir geriau atitiko juridinės technikos taisykles. Pavyzdžiui, DK nustatyta visiškai atlyginama žala padaryta prarandant įrankius, drabužius, apsaugos priemones, perduotas darbuotojui naudotis darbe, taip pat prarandant...
 16. Tomas Bagdanskis

  Straipsnis Darbuotojų materialinės atsakomybės instituto perspektyvos Lietuvoje

  Galima teigti, kad esminė DK (palyginti su DĮK) įtvirtinta naujovė – tai galimybė reikalauti negautų pajamų ir nustatyti visišką darbuotojų atsakomybę kolektyvinės sutarties numatytais atvejais. Tokia nuostata Darbo kodeksas skatina socialinę partnerystę. Nustatoma nauja darbuotojų materialinės...
 17. Tomas Bagdanskis

  Straipsnis Darbuotojų materialinės atsakomybės instituto perspektyvos Lietuvoje

  2.2. Visiška darbuotojų materialinė atsakomybė Visiška darbuotojų materialinė atsakomybė Lietuvoje suprantama kaip žalos atlyginimo, neribojant darbuotojo atlyginimo dydžiu, forma. Visiška materialinė atsakomybė gali būti taikoma tik DK nustatytais konkrečiais atvejais, kurių sąrašas yra...
 18. Tomas Bagdanskis

  Straipsnis Darbuotojų materialinės atsakomybės instituto perspektyvos Lietuvoje

  Pagal neteisėto veiksmo ar neveikimo ir žalos santykį žala skirstoma į tiesioginę, t. y. realią žalą ir netiesioginę žalą – negautas pajamas. Darbo kodeksas nustato, kad atlygintinos žalos dydį sudaro tiesioginiai nuostoliai ir negautos pajamos (DK 257 straipsnio 1 dalis). Tokiu reglamentavimu...
 19. Tomas Bagdanskis

  Straipsnis Darbuotojų materialinės atsakomybės instituto perspektyvos Lietuvoje

  Lyginant DĮK ir DK normas, reglamentuojančias darbuotojų materialinę atsakomybę, darytina išvada, kad naujo DK rengėjai perėmė iš DĮK nemažai analogiškų darbuotojų materialinės atsakomybės reglamentavimo principų, kaip antai: DĮK 143, 144, 248 straipsniai įtvirtina ribotąją darbuotojų...
 20. Tomas Bagdanskis

  Straipsnis Darbuotojų materialinės atsakomybės instituto perspektyvos Lietuvoje

  2.1. Ribotoji darbuotojų materialinė atsakomybė Lietuvoje ribotoji materialinė atsakomybė suprantama kaip atsakomybė, kurios dydį riboja tam tikras darbuotojo darbo užmokesčio dydis. Užsienio valstybių praktika šiuo aspektu nevienoda. Ribota darbuotojų materialinė atsakomybė skirtingose...