Radiniai

 1. Justinas Jarusevičius

  Studija Civilinių ginčų, susijusių su viešuoju interesu, arbitruotinumas

  The Arbitrability of the Civil Disputes Related to the Public Interest Summary. The purpose of the study is to analyze the main arguments used to justify the limitation of the arbitrability of the civil disputes related to the public interest. The author seeks to establish whether resolution of...
 2. Justinas Jarusevičius

  Studija Civilinių ginčų, susijusių su viešuoju interesu, arbitruotinumas

  Literatūra Norminiai teisės aktai ir jų parengiamoji medžiaga 1927 m. Ženevos konvencija dėl užsienio arbitražo sprendimų vykdymo, [žiūrėta 2013 m. spalio 1 d.]. 1955-04-28 United Nations Economic and Social Council Report of the Committee on the Enforcement of International Arbitral Awards, no...
 3. Justinas Jarusevičius

  Studija Civilinių ginčų, susijusių su viešuoju interesu, arbitruotinumas

  3. ESTT praktikoje nustatytas ribojimas arbitražo tribunolui kreiptis į ESTT nėra pagrindas riboti ginčų, susijusių su ES teisės taikymu, arbitruotinumą. Atitinkamą viešąjį interesą sudarančių ES teisės nuostatų įgyvendinimą užtikrina su arbitražu bendradarbiaujantis arba sprendimo teisėtumo ar...
 4. Justinas Jarusevičius

  Studija Civilinių ginčų, susijusių su viešuoju interesu, arbitruotinumas

  Tokia Lietuvos teismų praktikoje aptinkama išvada nėra suderinama su JAV teismų ir ESTT pozicija, pateikiama dėl ginčų nagrinėjimo arbitražu. Minėtų valstybių teismai nekvestionuoja arbitražo tribunolo gebėjimo užtikrinti viešojo intereso įgyvendinimą. Taigi nors įstatymų leidėjas įtvirtino...
 5. Justinas Jarusevičius

  Studija Civilinių ginčų, susijusių su viešuoju interesu, arbitruotinumas

  Naujoji KAĮ redakcija buvo taikyta vos keletoje bylų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. lapkritį nurodė, kad naujoji KAĮ redakcija taikoma ginčams, dėl kurių reikalavimai teisme yra pareikšti po KAĮ naujosios redakcijos įsigaliojimo, t. y. po 2012 m. birželio 30 d.LAT CBS, 2012 m...
 6. Justinas Jarusevičius

  Studija Civilinių ginčų, susijusių su viešuoju interesu, arbitruotinumas

  Kartu su KAĮ redakcija įsigalioję Įmonių bankroto įstatymo pakeitimai nurodo, kad bankrutuojanti bendrovė turi teisę būti šalimi ginčą nagrinėjant arbitraže. Taigi naujoji taisyklė keičia iki tol formuotą teismų praktiką. Minėti pakeitimai užtikrina teisinį šalių tikrumą, kai bankroto bylos...
 7. Justinas Jarusevičius

  Studija Civilinių ginčų, susijusių su viešuoju interesu, arbitruotinumas

  Iki naujosios KAĮ redakcijos priėmimo galiojusioje redakcijoje buvo įtvirtintas nearbitruotinų ginčų sąrašas, kur buvo vartojamos tokios lingvistinės formuluotės: „Arbitražui negali būti perduoti ginčai“, paminėti įstatymeIki 2012-06-30 galiojusioje KAĮ redakcijoje nustatyta, kad arbitražu...
 8. Justinas Jarusevičius

  Studija Civilinių ginčų, susijusių su viešuoju interesu, arbitruotinumas

  Valstybei EŽTK narei ratifikuojant Niujorko konvenciją ir taip įsipareigojus užtikrinti arbitražinio susitarimo ir arbitražo sprendimų įvykdymą, EŽTK sukuria pareigą užtikrinti tinkamą šių įsipareigojimų vykdymą, o šių pareigų pažeidimas, kai ignoruojamas šalių sudarytas arbitražinis...
 9. Justinas Jarusevičius

  Studija Civilinių ginčų, susijusių su viešuoju interesu, arbitruotinumas

  Aptarti argumentai dėl arbitražo kompetencijos ir pareigos užtikrinti viešojo intereso apsaugą, taip pat ES valstybės narės kompetencija užtikrinti tinkamą ES teisėje galiojančių imperatyvų įgyvendinimą, kai yra sprendžiamas arbitražo sprendimo pripažinimo klausimas, duoda svarų pagrindą abejoti...
 10. Justinas Jarusevičius

  Studija Civilinių ginčų, susijusių su viešuoju interesu, arbitruotinumas

  2. Lietuvos patirtis 2.1. Ginčų arbitruotinumo ribojimas ir EŽTK 6 straipsnio 1 dalies reikalavimai Lietuvoje nearbitruotinų ginčų sąrašas įtvirtintas KAĮ. Kiti teisės aktai atskirai nenustato atitinkamos kategorijos ginčų nearbitruotinumo reguliavimo. Nors specialiame teisės akte...
 11. Justinas Jarusevičius

  Studija Civilinių ginčų, susijusių su viešuoju interesu, arbitruotinumas

  Autoriaus atlikto tyrimo kontekste svarbi aplinkybė, kad nė viename iš nurodytų atvejų ESTT nėra palaikęs argumentų, kad arbitražas nėra pajėgus tinkamai pritaikyti viešąjį interesą sudarančias ES teisės nuostatas. Kiekvienu atveju ESTT nurodė valstybių narių teismams vertinti, ar arbitražo...
 12. Justinas Jarusevičius

  Studija Civilinių ginčų, susijusių su viešuoju interesu, arbitruotinumas

  Almelo ir Eco Swiss bylos sukonkretino Nordsee byloje pradėtą rengti taisyklę dėl arbitražo kompetencijos taikyti ES teisės imperatyvus ir valstybėms narėms suteiktų tinkamo ES teisės įgyvendinimo kontrolės priemoniųŽr. Andrej Bolfek, “Arbitration and Public Policy: Application of European...
 13. Justinas Jarusevičius

  Studija Civilinių ginčų, susijusių su viešuoju interesu, arbitruotinumas

  Tai, kad aptartas pavienėse valstybėse įtvirtintas reguliavimas neveikia visose ES valstybėse narėse, per se neriboja ginčų, susijusių su ES teisės imperatyvais, arbitruotinumo. Valstybių narių teismai, peržiūrėdami arbitražo sprendimą, turi vadovautis ES teisės aktų nuostatomis ir atitinkamai...
 14. Justinas Jarusevičius

  Studija Civilinių ginčų, susijusių su viešuoju interesu, arbitruotinumas

  Pagrindą įtvirtinti tokį reguliavimą suteikia ir būtinumas užtikrinti operatyvų ir koncentruotą procesą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nagrinėjo bylas Kauno vandenys ILAT CBS, 2010-03-16 nutartis byloje LR aplinkos apsaugos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra v. AB „Požeminiai...
 15. Justinas Jarusevičius

  Studija Civilinių ginčų, susijusių su viešuoju interesu, arbitruotinumas

  Reikšmingas klausimas, kaip objektyviai tokia teismo ir tribunolo kooperacija galėtų pasinaudoti arbitražo tribunolas arba arbitražu nagrinėjamo ginčo šalys. Daugelis kontinentinės Europos valstybių arbitražą reguliuoja įgyvendindamos UNCITRAL pavyzdinį komercinio arbitražo įstatymą. Šio...
 16. Justinas Jarusevičius

  Studija Civilinių ginčų, susijusių su viešuoju interesu, arbitruotinumas

  Minima arbitražo kritika yra aktuali vien ES valstybėms narėms, nes subjektas, turintis teisę kreiptis preliminaraus sprendimo, yra ES valstybės narės teismas. Taigi tiek užsienio valstybės, t. y. ne ES valstybės narės, teismas, nagrinėjantis ginčą, susijusį su ES teisės imperatyvais, tiek ir...
 17. Justinas Jarusevičius

  Studija Civilinių ginčų, susijusių su viešuoju interesu, arbitruotinumas

  1.4. Ribojimas tribunolui kreiptis į ESTT dėl preliminaraus sprendimo priėmimo nėra pagrindas riboti ginčo arbitruotinumą SESV 267 straipsnyje nustatyta, kad teisę pateikti prašymą dėl preliminaraus sprendimo priėmimo turi vien ES valstybės narės teismas. ESTT NordseeESTT, 1982-03-03 sprendimas...
 18. Justinas Jarusevičius

  Studija Civilinių ginčų, susijusių su viešuoju interesu, arbitruotinumas

  Nustatančios atitinkamo viešojo intereso apsaugą teisės aktų nuostatos yra arbitražo proceso metu taikytinos teisės dalis. Prof. Stavros Brekoulakis nurodo, kad viešojo intereso įgyvendinimas priklauso ne nuo subjekto, kuris taiko atitinkamą teisės akto nuostatą, o nuo pačios nuostatos...
 19. Justinas Jarusevičius

  Studija Civilinių ginčų, susijusių su viešuoju interesu, arbitruotinumas

  1.3. Arbitražo privati prigimtis nėra kliūtis taikyti nuostatas, sudarančias viešąjį interesą Arbitruotinumo ribojimus mėginama pateisinti argumentu, kad arbitražo privati prigimtis riboja ginčą nagrinėjantį tribunolą tinkamai taikyti ginčui reikšmingas viešojo intereso nuostatas, pavyzdžiui...
 20. Justinas Jarusevičius

  Studija Civilinių ginčų, susijusių su viešuoju interesu, arbitruotinumas

  Jurisprudencijoje aptinkama pagrįsta nuomonė, kad ES viešosios tvarkos kategorijai turėtų būti priskiriamos visos ES teisės nuostatos, kurios veikia vertikaliai (tarp asmens ir valstybės) ir horizontaliai (tarp asmenų). Tokiai ES teisės normų grupei priskiriami draudimai riboti prekių importą...