Radiniai

 1. Algirdas Degutis

  Straipsnis Liberalizmas: metafizinės ištakos

  Liberalism: Metaphysical Roots Summary. As a political doctrine Liberalism is premised on the idea that there are no ultimate values based in reason, no highest good in accordance with which individuals’ final preferences could be ranked. The idea is an expression of a modern metaphysics that...
 2. Algirdas Degutis

  Straipsnis Liberalizmas: metafizinės ištakos

  Literatūra Augustinas, Aurelijus, Išpažinimai, iš lotynų kalbos vertė Eugenija Ulčinaitė, Vaidilė Stalioraitytė, Vilnius: Aidai, 2004. Berlin, Isaiah, „Dvi laisvės sąvokos“ | Isaiah Berlin, Vienovė ir įvairovė, iš anglų kalbos vertė Alvydas Jokubaitis, Vilnius: Amžius, 1995. Chesterton, Gilbert...
 3. Algirdas Degutis

  Straipsnis Liberalizmas: metafizinės ištakos

  Išvados Analizuojant ir vertinant liberalizmą kaip politinę doktriną svarbu suvokti jo pamatines metafizines prielaidas. Nors doktrina kilo krikščionybės aplinkoje ir iki šiol naudojasi krikščioniška retorika, jos raidą daugiausia lėmė orientacija į naująją metafiziką, kuri save priešino...
 4. Algirdas Degutis

  Straipsnis Liberalizmas: metafizinės ištakos

  Galima pažymėti, kad „atvira visuomenė“ liberalizmo ideologijoje atlieka tokią pat funkciją, kokią „beklasė visuomenė“ atlieka marksizme. O destrukcijos įrankio funkciją, kurią marksizmas skyrė „proletariatui“, liberalizmas dabar skiria „mažumoms“. Šis panašumas nėra atsitiktinis, nes „laisvės...
 5. Algirdas Degutis

  Straipsnis Liberalizmas: metafizinės ištakos

  Tokiu būdu kovą su summum malum padarydamas visuomenės summum bonum liberalizmas tariasi atradęs savo sprendimą visuomenės suvienijimo problemai. Iš tiesų įsitikinimas, kad diskriminacija yra didžiausias blogis, kad visos vertybės turi nusilenkti ir tarnauti nediskriminacijos gėriui, yra tapęs...
 6. Algirdas Degutis

  Straipsnis Liberalizmas: metafizinės ištakos

  Šis dvasinis posūkis yra visiškai natūralus. Beprasmybės jausmas, kurį žmogui sukelia apšviestoji „mokslinė“ pasaulėžiūra, jam kelia nerimą ir verčia ieškoti savo gyvenimo įprasminimo būdų, pradedant nekaltais hedonistiniais malonumais bei Pascalio divertissements ir baigiant Stirnerio...
 7. Algirdas Degutis

  Straipsnis Liberalizmas: metafizinės ištakos

  Tačiau prieš darant tokias išvadas verta suabejoti pačia dichotomija. Ji gali būti prasmingai formuluojama tik tokioje pasaulio vizijoje, iš kurios pašalintos tikslinės ir formaliosios priežastys, kurioje daiktai neturi savo prigimties, esmės ar paskirties. O tai ir yra redukcionistinė...
 8. Algirdas Degutis

  Straipsnis Liberalizmas: metafizinės ištakos

  Šiuolaikinei biologijai esminis gyvos būtybės komponentas yra DNR molekulė. O kaip ji apibūdinama, koks žodynas vartojamas jai aprašyti? Sakoma, kad DNR molekulė turi genetinį „kodą“, „informaciją“ arba „programą“, pagal kurią ji stato specifinės rūšies organizmą. „Kodas“, „informacija“...
 9. Algirdas Degutis

  Straipsnis Liberalizmas: metafizinės ištakos

  Scientizmo tezė skelbia, kad mokslas, ir visų pirma fizikinis gamtos mokslas, yra vienintelis tikro pažinimo šaltinisĮtaigią istorinę ir kritinę scientizmo analizę pateikia Friedrich August von Hayek, The Counter-Revolution of Science: Studies on the Abuse of Reason, 1955.. Kad suvoktume šios...
 10. Algirdas Degutis

  Straipsnis Liberalizmas: metafizinės ištakos

  Scientizmo triumfas Šis skeptiškas ir net ciniškas požiūris į paveldėtą visuomenės tvarką ir tradicines nuostatas yra moderniosios pasaulio vizijos prielaidų loginio rutuliojimo rezultatas, vėliau įvardintas kaip „scientizmas“. Juk kaip turi būti suvokiamas pasaulis, kad „švietėjų“ nuostata...
 11. Algirdas Degutis

  Straipsnis Liberalizmas: metafizinės ištakos

  Kai su šia nuostata liberalas žvelgia į realią visuomenę, jis joje mato begalę nesuprantamų darinių, atsiradusių, jo akimis žiūrint, dėl nemokslinio jos klostymosi pobūdžio ir dėl žmonių tamsumo ir inertiškumo. Beveik visos jos struktūros, skirtys bei hierarchijos jam atrodo dirbtinės ir...
 12. Algirdas Degutis

  Straipsnis Liberalizmas: metafizinės ištakos

  Modernusis skepticizmas, besipuikuojantis kaip kritinis mąstymas, perėjęs raidos („pažangos“) pakopas nuo teizmo prie deizmo, ir galiausiai prie ateizmo, neturi nei Dievo, nei „daiktų prigimties“, nei objektyvios vertybių tvarkos, į kuriuos galėtų apeliuoti spręsdamas praktinį galutinių tikslų...
 13. Algirdas Degutis

  Straipsnis Liberalizmas: metafizinės ištakos

  Kertinė modernybės figūra yra Descartes’as. Būtent jis daugiausia prisidėjo nustatant tas intelektines gaires, kurios orientavo visą vėlesnę filosofijos, o per ją ir platesnės Vakarų pasaulėžiūros, raidą. Buvęs vieningas, nors ir hierarchizuotas, antikos ir krikščionybės pasaulis („didžioji...
 14. Algirdas Degutis

  Straipsnis Liberalizmas: metafizinės ištakos

  Kalbėdamas apie šiuolaikinį maištaujantį žmogų, Albertas Camus savo knygoje L’Homme révolté įsimenamai pažymėjo, kad šio maištingumo ištakos siekia „metafizinį maištą“. Naujoji pasaulėžiūra pradėjo formuotis kaip iššūkis ir priešstata aristotelinei-tomistinei metafizikai. Sunku nurodyti...
 15. Algirdas Degutis

  Straipsnis Liberalizmas: metafizinės ištakos

  Mėginkime į šią transformaciją pažvelgti iš paukščio skrydžio – siekdami atskleisti ne konkrečią istorinę jos raidą, o jos bendrą dinamiką, įsuktą iškiliausiems mąstytojams atsisakant kai kurių pamatinių klasikinio pasaulėvaizdžio prielaidų ir pamažu pereinant į poziciją, priešingą ir priešišką...
 16. Algirdas Degutis

  Straipsnis Liberalizmas: metafizinės ištakos

  Taigi asmens laisvės idėja ilgainiui buvo transformuota taip, kad virto klasikinės ir krikščioniškosios idėjos antipode. Tiek klasikinė, tiek krikščioniškoji asmens laisvė yra pozityviai orientuota – laisvė turi vertę ne pati savaime, bet dėl to, kad padeda realizuoti aukščiausiąjį tikslą arba...
 17. Algirdas Degutis

  Straipsnis Liberalizmas: metafizinės ištakos

  Modernybė perėmė šią pakylėtą asmens laisvės retoriką, tačiau palaipsniui išplovė pozityvų transcendentinį jos turinį. Kilusi iš krikščionybės, modernioji laisvės ir laisvinimo idėja rutuliojosi jau ne krikščionybės globojama. Ištrūkdama iš šios globos ji galiausiai prisišliejo prie...
 18. Algirdas Degutis

  Straipsnis Liberalizmas: metafizinės ištakos

  Hobbesas ir Hume’as atvirai save priešino „metafizikai“, t. y. antikinei ir aristotelinei-tomistinei filosofijos tradicijai. Tad verta priminti kai kurias šios tradicijos nuostatas, kad aiškiau matytume kardinalų skirtumą tarp klasikinės ir moderniosios (liberaliosios) laisvės sampratos. Antai...
 19. Algirdas Degutis

  Straipsnis Liberalizmas: metafizinės ištakos

  Dvi pasaulio vizijos Tačiau ką konkrečiau reiškia ši liberalioji laisvė, asmens autonomija ir autentiškumas? Verta atidžiai įsiskaityti, kaip ją apibūdina turbūt įtakingiausias mūsų laikmečio liberalas Isaiah Berlinas: Visuotinė kiekvieno individo siekių emancipacija ir „laisvės viešpatija“ –...
 20. Algirdas Degutis

  Straipsnis Liberalizmas: metafizinės ištakos

  Kaip apibūdinti dabartinę dvasinę Vakarų situaciją? Kaip besitęsiantį „laisvės žygį“ (Hegelis) ar kaip spartėjantį „degradacijos“ procesą (Nietzsche)? Ar vyksta vadavimasis nuo išliekančių priespaudos struktūrų, ar veikiau Vakarų civilizacinių pagrindų griovimas? Nesiliaunanti žmogaus teisių...