Radiniai

 1. Aušra Dambrauskienė

  Straipsnis „Ultima ratio“ principo samprata

  The Conception of the Ultima Ratio Principle Summary. In the process of criminalization of certain offenses, the relevant requirements for legislature must be raised, which limit discretion of legislature and do not allow distorting the essence of criminal law. The theory of criminalization...
 2. Aušra Dambrauskienė

  Straipsnis „Ultima ratio“ principo samprata

  Literatūra Norminiai teisės aktai Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas, Valstybės žinios, 2000, nr. 89-2741. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 13, 162, 191, 196, 197, 203, 206, 216, 219, 221, 309 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei kodekso papildymo 198 (1) ir 198 (2) straipsniais...
 3. Aušra Dambrauskienė

  Straipsnis „Ultima ratio“ principo samprata

  Išvados 1. Paskutinės priemonės (ultima ratio) principas reiškia, kad baudžiamoji atsakomybė, labiausiai suvaržanti asmens teises ir laisves priemonė, tiek kuriant baudžiamąjį įstatymą, tiek jį taikant, turi būti pasitelkiama tik išimtiniu atveju, kai kitos tiek teisinio, tiek neteisinio...
 4. Aušra Dambrauskienė

  Straipsnis „Ultima ratio“ principo samprata

  Taip pat ultima ratio principo negalėtume laikyti ir minėtų specialiųjų baudžiamosios politikos principų sudedamąja dalimi, nes minėti specialieji principai iš esmės veikia jau sukurtų ir taikomų baudžiamųjų teisės normų atžvilgiu, t. y. tada, kai jau kalbama apie konkrečią baudžiamosios teisės...
 5. Aušra Dambrauskienė

  Straipsnis „Ultima ratio“ principo samprata

  Kitas klausimas, kokią vietą minėtoje sistemoje šis principas turėtų užimti? Paprastai teisės principai, taigi ir baudžiamosios politikos principai, skirstomi į bendruosius, kurie būdingi visoms teisės šakoms, skirtoms nusikalstamumo kontrolei ir prevencijai užtikrinti, ir specialiuosius –...
 6. Aušra Dambrauskienė

  Straipsnis „Ultima ratio“ principo samprata

  Bendruoju požiūriu baudžiamosios politikos principais laikytinos tam tikru visuomenės vystymosi istoriniu laikotarpiu susiformavusios pagrindinės idėjos, pradai, kurie išreiškia valstybės baudžiamosios politikos nuostatas ir baudžiamosios, baudžiamojo proceso ir bausmių vykdymo teisės normų...
 7. Aušra Dambrauskienė

  Straipsnis „Ultima ratio“ principo samprata

  Taigi ultima ratio principas laikytinas baudžiamosios politikos principu. Šiuo aspektu būtina atkreipti dėmesį į tai, kad apskritai yra baudžiamosios politikos sampratų įvairovė: nuo labai plačios, t. y. tiek baudžiamosiomis teisinėmis priemonėmis (įskaitant ir teismų praktiką), tiek kitomis...
 8. Aušra Dambrauskienė

  Straipsnis „Ultima ratio“ principo samprata

  Reikia pasakyti, kad griežčiausios priemonės principas laikomas baudžiamosios politikos dalimi ir Europos Sąjungos teisėje. Keturiolikos Europos šalių profesorių, sudariusių Europos baudžiamosios politikos iniciatyvą (ECPI), 2009 m. gruodžio mėn. paskelbtame manifesteŽr. European Criminal Policy...
 9. Aušra Dambrauskienė

  Straipsnis „Ultima ratio“ principo samprata

  Šią išvadą taip pat pagrindžia ir represijos ekonomiškumo nuostata, pagal kurią baudžiamajame įstatyme nustatytos sankcijų ribos ir bausmių, baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio priemonių skyrimo taisyklės turi sudaryti teisines prielaidas teismams parinkti ir skirti minimalias bausmes ir kitas...
 10. Aušra Dambrauskienė

  Straipsnis „Ultima ratio“ principo samprata

  Kai kurie Lietuvos autoriai taip pat pabrėžia ultima ratio principo reikšmę pripažįstant veikas nusikalstamomis. Štai O. Fedosiuk teigia, kad „legitimus kriminalizavimo aktas turi būti pagrįstas ne tik vertinamo elgesio pavojingumu ir ginamo teisinio gėrio svarba, bet ir baudžiamosios...
 11. Aušra Dambrauskienė

  Straipsnis „Ultima ratio“ principo samprata

  Taigi, kaip matyti, baudžiamosios teisės kaip griežčiausios priemonės principu teismas pakankamai dažnai remiasi tose bylose, kur tenka taikyti baudžiamojo įstatymo normas, kurios kriminalizavimo požiūriu yra perteklinės arba netinkamos juridinės technikos rezultatas (nepakankamai aiškios...
 12. Aušra Dambrauskienė

  Straipsnis „Ultima ratio“ principo samprata

  Iš tikrųjų baudžiamosios teisės normų taikymo ribas apibrėžęs baudžiamosios teisės paskirtimi ir bendraisiais teisės principais, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą pažymėjo, kad „negali būti pritarta tokiai baudžiamojo įstatymo taikymo praktikai, kai asmens elgesys, esant išimtinai...
 13. Aušra Dambrauskienė

  Straipsnis „Ultima ratio“ principo samprata

  2. Ultima ratio kaip baudžiamosios politikos principas Kaip minėta, ultima ratio principas vien abstraktaus pobūdžio idėja įstatymų leidėjui negalėtų būti dėl imperatyvaus pobūdžio, jam suteikiamo konstitucinių ar panašias funkcijas atliekančių organų. Be to, ultima ratio įtvirtinto expressis...
 14. Aušra Dambrauskienė

  Straipsnis „Ultima ratio“ principo samprata

  Antroji ultima ratio principo reikšmės problema, pasak D. Husak, yra ta, kad kitos ne baudžiamosios priemonės (naudojamos mažinant, pavyzdžiui, tokių nusikaltimų kaip išžaginimas, skaičių) gali visada tik papildyti, tačiau ne pakeisti baudžiamąsias priemones. Neįmanoma įsivaizduoti pasaulio...
 15. Aušra Dambrauskienė

  Straipsnis „Ultima ratio“ principo samprata

  D. Husak apskritai skeptiškai žiūri į ultima ratio principo galimybes efektyviai riboti baudžiamosios teisės galias ir jo galimybes būti savarankiškam, nepriklausomam, juo labiau konstituciniam principui. Pagal šį autorių, problemiškas yra pats ultima ratio principo tradicinis „apsauginis...
 16. Aušra Dambrauskienė

  Straipsnis „Ultima ratio“ principo samprata

  N. Jareborg taip pat nemano, kad ultima ratio yra konstitucinis principas. Jis teigia, kad ultima ratio yra netgi labiau įstatymų leidybos etikos principas, suprantamas kaip principas prieš kriminalizaciją. Anot N. Jareborg, jei sakome, kad įstatymų leidėjas „negali“ (angl. may not) kažko...
 17. Aušra Dambrauskienė

  Straipsnis „Ultima ratio“ principo samprata

  Lietuvos teisės moksle taip pat yra neabejojančių konstitucine ultima ratio principo reikšme baudžiamojoje teisėjeŽr., pvz., Oleg Fedosiuk, „Baudžiamoji atsakomybė kaip kraštutinė priemonė (ultima ratio): teorija ir realybė“, p. 722; Agnė Baranskaitė, Jonas Prapiestis, „Konstitucinės teisingumo...
 18. Aušra Dambrauskienė

  Straipsnis „Ultima ratio“ principo samprata

  Anot K. Touri, proporcingumo principas būtent formuluoja ultima ratio reikalavimą ir jį labiau išgrynina, o buvimas tam tikra proporcingumo principo išraiška ultima ratio idėjai suteikia konstitucinio principo statusąŽr. ten pat, p. 10.. Pasak jo, būtent minėtas Vokietijos Konstitucinio Teismo...
 19. Aušra Dambrauskienė

  Straipsnis „Ultima ratio“ principo samprata

  Vokietijos Konstitucinis Teismas taip pat bandė susieti proporcingumo principą su ultima ratio idėja, sakydamas, kad jei valstybė Konstitucijos yra įpareigota saugoti ypač svarbų teisinį gėrį, dažnai tokios apsaugos priemonės būna siaurinančios kitų asmenų teisių ir laisvių sritį. Šiuo požiūriu...
 20. Aušra Dambrauskienė

  Straipsnis „Ultima ratio“ principo samprata

  Kaip matyti, vertinant pagrindinių (fundamentalių) žmogaus teisių ribojimo teisėtumą ir pagrįstumą remiamasi būtent konstituciniu proporcingumo principu, kurį sudaro trys konstitucinėje jurisprudencijojeŽr., pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. spalio 23 d. nutarimą, Valstybės...