Radiniai

 1. Dainius Sobeckis

  Straipsnis Lietuvių kultūrinis gyvenimas Lietuvoje ir išeivijoje: centro ir periferijos santykis

  Lithuanian Cultural life in Lithuania and in Emigration: Relation between Center and Periphery Summary. The article studies cultural communication and cooperation between Lithuania and emigration. When the second wave of emigration occurred before the Soviet Union occupied Lithuania, a large...
 2. Dainius Sobeckis

  Straipsnis Lietuvių kultūrinis gyvenimas Lietuvoje ir išeivijoje: centro ir periferijos santykis

  Literatūra Andriekus, Leonardas, „Ilgiausiai lietuvių kalba einąs žurnalas: Aidams į penkiasdešimtmetį įžengus“, Aidai, 1985, nr. 4. Dapkutė, Daiva; Dalia Kuizinienė, Laisvas žodis laisvame pasaulyje: atviro žodžio mėnraštis „Akiračiai“ 1968–2005 m., Vilnius: Versus aureus, 2010. Kuizinienė...
 3. Dainius Sobeckis

  Straipsnis Lietuvių kultūrinis gyvenimas Lietuvoje ir išeivijoje: centro ir periferijos santykis

  Prasidėjus ketvirtajai emigracijos bangai po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 1990 m., vėl pasikeitė centro ir periferijos poliai. Kai kurios kultūros asmenybės reemigravo į Lietuvą. Išeivijos kultūrinių vertybių ir archyvų grąžinimas į Lietuvą, prasidėjęs Sąjūdžio išsilaisvinimo laikotarpiu...
 4. Dainius Sobeckis

  Straipsnis Lietuvių kultūrinis gyvenimas Lietuvoje ir išeivijoje: centro ir periferijos santykis

  Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui ir užėjus trečiajai emigracijos bangai, kai daugumai Lietuvos kultūrinio potencialo teko bėgti į Vakarų Europą, galėtume vėl kalbėti apie centro ir periferijos polių persikeitimą. Tuo metu, kai beveik du trečdaliai kuriančių asmenybių atsidūrė Vokietijos DP...
 5. Dainius Sobeckis

  Straipsnis Lietuvių kultūrinis gyvenimas Lietuvoje ir išeivijoje: centro ir periferijos santykis

  Vietoje išvadų Jeigu pažvelgsime į Lietuvos situaciją iki pirmosios emigracijos bangos, tai galbūt galėtume tvirtinti, kad tuo metu apie centro ir periferijos santykį galima kalbėti tik Lietuvos valstybėje. Įsibėgėjus pirmajai emigracijos bangai ir prasiveržus intensyviam kultūriniam gyvenimui...
 6. Dainius Sobeckis

  Straipsnis Lietuvių kultūrinis gyvenimas Lietuvoje ir išeivijoje: centro ir periferijos santykis

  Pirmuoju kultūrinių mainų vizitu galima laikyti išeivijos dailininko Viktoro Vizgirdos parodą Vilniuje 1966 m. rudenį, kurioje dalyvavo ir pats autorius, atvykęs iš JAVŽr. Arūnas Streikus, „Sovietų valdžios „darbas su išeivija“: manipuliavimas kultūriniais ryšiais“, p. 166.. Tačiau kultūrinio...
 7. Dainius Sobeckis

  Straipsnis Lietuvių kultūrinis gyvenimas Lietuvoje ir išeivijoje: centro ir periferijos santykis

  Galima manyti, nors čia dar reikėtų ir atskirai ištirti, kad per trečiąją emigracijos bangą taip pat pasitraukė apie du trečdaliai muzikų, kompozitorių, aktorių, dailininkų, žurnalistų bei kitų kūrybinių organizacijų atstovų. Tai iš esmės pažymi išeivijos poetas ir kultūros veikėjas L...
 8. Dainius Sobeckis

  Straipsnis Lietuvių kultūrinis gyvenimas Lietuvoje ir išeivijoje: centro ir periferijos santykis

  Pirmosios emigracijos bangos metu dauguma kultūrinių procesų pirmiausia buvo pradėti įgyvendinti išeivijoje, JAV, o jau tik vėliau ir Lietuvoje. Tai rodo ryškų lietuvių išeivijos kultūrinį atotrūkį nuo lietuvių kultūrinės veiklos tėvynėje. Trečioji emigracijos banga iš pradžių buvo pažymėta ne...
 9. Dainius Sobeckis

  Straipsnis Lietuvių kultūrinis gyvenimas Lietuvoje ir išeivijoje: centro ir periferijos santykis

  Tai liudija ir toks faktas, kad 1879 m. Amerikoje pradėta pirmojo lietuviško laikraščio „Gazieta lietuviška“ leidyba. Nors laikraštis ėjo tik pusmetį ir įvairiais duomenimis pasirodė 12–16 laikraščio numerių, tačiau lietuviškas laikraštis Amerikoje pradėtas leisti ketveriais metais anksčiau už...
 10. Dainius Sobeckis

  Straipsnis Lietuvių kultūrinis gyvenimas Lietuvoje ir išeivijoje: centro ir periferijos santykis

  Trečioji emigracijos banga pareikalavo mažiausiai gyventojų – išvyko arba, tiksliau sakant, pabėgo apie 60 tūkst. lietuviųŽr. Algirdas Šilbajoris, „Emigracijos bangos“, p. 9., kurie vėliau iš pabėgėlių tapo tremtiniais, nebegalėjusiais sugrįžti į tėvynę, ir galiausiai įgijo išeivių statusą, kai...
 11. Dainius Sobeckis

  Straipsnis Lietuvių kultūrinis gyvenimas Lietuvoje ir išeivijoje: centro ir periferijos santykis

  Antrosios emigracijos bangos metu į užsienį išvyko žymiai mažiau lietuvių, nei pirmosios bangos metu. Skaičiuojama, jog galėjo išvykti apie 100 tūkst. žmoniųŽr. ten pat.. Algirdas Šilbajoris nurodo kiek mažesnį skaičių. Jo teigimu, su antrąja banga iš Lietuvos emigravo daugiau nei 78 tūkst...
 12. Dainius Sobeckis

  Straipsnis Lietuvių kultūrinis gyvenimas Lietuvoje ir išeivijoje: centro ir periferijos santykis

  Emigracijos statistiniai rodikliai Lietuvių emigracijos statistikos rodikliai istoriografijoje gana neryškiai skiriasi. Apibendrinsime istoriografijoje pasitaikančią statistiką ir pateiksime apytikslius duomenis, kurie parodys lietuvių emigracijos mastus priklausomai nuo bangos. Pirmosios...
 13. Dainius Sobeckis

  Straipsnis Lietuvių kultūrinis gyvenimas Lietuvoje ir išeivijoje: centro ir periferijos santykis

  Trečioji emigracijos banga prasidėjo ne dėl ekonominio nuosmukio, o dėl politinių priežasčių – prasidėjus Antrajam pasauliniam karui. Šioje bangoje pirmiausia galima kalbėti apie pabėgėlius, vėliau apie tremtinius ir tik paskui apie emigrantus. Ji nusinešė didžiulį Lietuvos kūrybinį potencialą...
 14. Dainius Sobeckis

  Straipsnis Lietuvių kultūrinis gyvenimas Lietuvoje ir išeivijoje: centro ir periferijos santykis

  Įvadas Lietuvą istorijos eigoje sukrėtė keturios emigracijos bangos. Jos prasidėjo XIX a. antroje pusėje, o ketvirtoji tebesitęsia iki šių dienų. Nors pavieniai emigracijos faktai fiksuojami jau nuo XVII a. vidurio, kai Tobago saloje Karibų jūroje buvo įkurta naujakurių kolonija iš Kuršo, tačiau...
 15. Dainius Sobeckis

  Straipsnis Lietuvių kultūrinis gyvenimas Lietuvoje ir išeivijoje: centro ir periferijos santykis

  Santrauka. Straipsnyje aptariamas Lietuvos ir išeivijos kultūrinis bendravimas ir bendradarbiavimas. Užėjus antrajai emigracijos bangai, prieš Lietuvą okupuojant Sovietų Sąjungai, gyventi į užsienį pabėgo ir emigravo didžiulis Lietuvos kultūrinio gyvenimo potencialas: rašytojai, dailininkai...
 16. Dainius Sobeckis

  Straipsnis Kultūros teologijos paradigma: nuo sukūrimo apokalipsės link

  A Paradigm of a Theology of Culture: From Creation to Apocalypse Summary. Theology cannot be separated from culture. Culture is a ground of humanity. Holy Scripture can be considered as a foundation for a theology of culture. Already in Genesis a creative process is going on when the first man...
 17. Dainius Sobeckis

  Straipsnis Kultūros teologijos paradigma: nuo sukūrimo apokalipsės link

  Literatūra Ališauskas, Vytautas; Ramūnas Bogdanas, Zenonas Burnys ir kt. (sud.), Religijotyros žodynas, Vilnius: Mintis, 1991. Antikos žodynas, iš vokiečių kalbos vertė Rūta Kumžienė, Alfosas Tekorius, Antanas Trakymas, Vilnius: Alma litera, 1998. Bendorienė, Aldona; Virginija Bogušienė, Emilija...
 18. Dainius Sobeckis

  Straipsnis Kultūros teologijos paradigma: nuo sukūrimo apokalipsės link

  Remiantis transfigūracijos doktrina galima teigti, kad apokaliptinis kinas yra ta pamatinė kultūros teologijos medžiaga, kuri ruošia visuomenę perkeitimo procesui. Rodomi galimi pasaulio pabaigos scenarijai, kad žiūrovai būtų pasiruošę bet kokiems netikėtumams. Nors transfigūracijos procesą...
 19. Dainius Sobeckis

  Straipsnis Kultūros teologijos paradigma: nuo sukūrimo apokalipsės link

  Apokaliptinis kinas bando įsivaizduoti, kaip atrodys pasaulio pabaiga, po kurios įvyks transfigūracija, ir kokio tikėtis naujo pasaulio, naujos žemės. Šis kino žanras kelia baimę, bet palieka vietos ir vilčiai, kad po apokalipsės bus kažkas nauja ir gera. Dažnai interpretuojamos Šventojo Rašto...
 20. Dainius Sobeckis

  Straipsnis Kultūros teologijos paradigma: nuo sukūrimo apokalipsės link

  Transfigūracijos procesą šiuolaikinio meno pasaulyje geriausiai išreiškia apokaliptinis menas, kuris viršūnę pasiekė kine. Dažnai kine eksploatuojamos Tommaso Campanellos (1568–1639) Saulės miestoŽr. Tommaso Campanella, Saulės miestas, 2013. (2013) ir Thomo More’o (1478–1535) UtopijosŽr. Thomas...