Radiniai

 1. Skaidrė Urbonienė

  Straipsnis Sovietmečio kryždirbystės meninės raiškos bruožai

  Some Features of the Artistic Expression of Cross Crafting in the Soviet Period Summary. In the present article, monuments of cross crafting created in the Soviet period – crosses, roofed pillar-type crosses (stogastulpiai), and wayside shrines (koplytstulpiai) are discussed. The author of the...
 2. Skaidrė Urbonienė

  Straipsnis Sovietmečio kryždirbystės meninės raiškos bruožai

  Šaltiniai ir literatūra „Baudžia už kryžių statymą“, Šaltinis, 1936, nr. 47, p. 590. Jaroševičius, A., „Lietuviškasis kryžius“, Iliustruotoji Lietuva, 1928, nr. 4, p. 26. Jurkuvienė, Teresė, „Kelios pastabos apie kryžius – tautinio atgimimo paminklus“, Menotyra, 1998, nr. 2, p. 51–56...
 3. Skaidrė Urbonienė

  Straipsnis Sovietmečio kryždirbystės meninės raiškos bruožai

  Baigiamosios pastabos Nepaisant draudimų, sąmoningo naikinimo, represijų, kryžiai ir kiti memorialiniai paminklai šen bei ten išdygdavo ir sovietmečio laikotarpiu. Tradiciškai jie statomi įvairioje aplinkoje, bet palaipsniui jų statyba mažėjo sodybose, pakelėse, koncentravosi šventoriuose ir...
 4. Skaidrė Urbonienė

  Straipsnis Sovietmečio kryždirbystės meninės raiškos bruožai

  Be to, sovietmečiu pastatyti itin gausiai dekoruoti kryžiai ir tokie, kurie primena 1928 m. Nepriklausomybės jubiliejui sukurtų kryžių projektus ar pagal juos padirbtieji, liudija, kad buvo tęsiama tarpukariu pamėgto puošnaus kryžiaus tradicija. Tokie kryžiai tarpukariu buvo traktuojami kaip...
 5. Skaidrė Urbonienė

  Straipsnis Sovietmečio kryždirbystės meninės raiškos bruožai

  14 pav. Kryžius, 1948. Upytė, Panevėžio r. V. Miliaus nuotr., 1955. LII BR, f. 73, ng. 2060
 6. Skaidrė Urbonienė

  Straipsnis Sovietmečio kryždirbystės meninės raiškos bruožai

  Paminėtinas iš augalinių ornamentų labiausiai sovietmečio paminklų puošyboje paplitęs, iš tarpukario puošniųjų kryžių perimtas tulpės motyvas, kuris, Jurkuvienės nuomone, turbūt buvo duoklė „tautiško“ ornamento populiarumuiŽr. Teresė Jurkuvienė, „Suvalkijos kryžiai“, p. 61.. Tulpės pavidalu...
 7. Skaidrė Urbonienė

  Straipsnis Sovietmečio kryždirbystės meninės raiškos bruožai

  Keletas pastaraisiais metais naujai atkurtų sovietmečio laiku pastatytų kryžių kreipia dėmesį į dar mažai tyrinėtą paminklų dekoravimo būdą – polichromiją ir ja reiškiamą idėją. Atkreipti dėmesį į polichromiją paskatino Alytaus r. Rumbonių bažnyčios šventoriuje ir kapinėse restauruoti Juozo...
 8. Skaidrė Urbonienė

  Straipsnis Sovietmečio kryždirbystės meninės raiškos bruožai

  Iš simbolinių elementų pirmiausia paminėtini religiniai simboliai. Tai Marijos ir Jėzaus monogramos, liepsnojančios ar apjuostos erškėčių vainikais širdys, širdys su inkaru ir kryželiu, monstrancijos, taurės (su ostija ar be jos), kryželiai, rožinis, kartais Apvaizdos akis trikampyje ar...
 9. Skaidrė Urbonienė

  Straipsnis Sovietmečio kryždirbystės meninės raiškos bruožai

  13 pav. Kryžiaus fragmentas (Vytauto Didžiojo skulptūra). Aut. A. Skučas. Veiveriai, Prienų r. S. Urbonienės nuotr., 2006
 10. Skaidrė Urbonienė

  Straipsnis Sovietmečio kryždirbystės meninės raiškos bruožai

  12 pav. Kryžius, 1987. Aut. A. Skučas. Veiveriai, Prienų r. S. Urbonienės nuotr., 2006
 11. Skaidrė Urbonienė

  Straipsnis Sovietmečio kryždirbystės meninės raiškos bruožai

  Kai kuriuose paminkluose religinius siužetus prasmingai papildė pasaulietiniai siužetai. Paminėtini Nemanio kryžiai ir stogastulpiai, kurių kryžmoje ar pastogėlėse meistras įtvirtindavo Nukryžiuotąjį ir kitų šventųjų atvaizdus, o statinio apačioje išdroždavo pasaulietinius siužetus – mergaites...
 12. Skaidrė Urbonienė

  Straipsnis Sovietmečio kryždirbystės meninės raiškos bruožai

  Matyt, dėl Ablingos memorialo įtakos pasaulietinių motyvų skulptūrėlės buvo įkeliamos ir į tradicinių formų stogastulpius ir koplytstulpius. Tokius statinius Počiulpaitė įvardijo kaip „desakralizuotas išgrynintas klasikinės mažosios architektūros formas“Ten pat, p. 286.. Iš tokių desakralizuotų...
 13. Skaidrė Urbonienė

  Straipsnis Sovietmečio kryždirbystės meninės raiškos bruožai

  Artimesni tradiciniams stogastulpiams ir koplytstulpiams buvo stulpai, kurių viršutinėje dalyje (kartais dar ir išplatintoje) bareljefiškai išdrožiama skulptūra ir pridengiama stogeliu, taip imituojant koplytėlę. Tokiuose statiniuose skulptūros dydis yra gerokai sumažintas, todėl kompoziciškai...
 14. Skaidrė Urbonienė

  Straipsnis Sovietmečio kryždirbystės meninės raiškos bruožai

  7 deš. viduryje ima rastis kryžių, turinčių išdidintą cokolinę dalį, skirtą bareljefinei skulptūrai ar skulptūroms, ir formuojančią kompoziciškai aktyvią paminklo dalį, neretai atitraukiančią dėmesį nuo virš skulptūros kylančio kryžiaus. Kryžius su skulptūromis stiebo apačioje dirbo ir minėtas...
 15. Skaidrė Urbonienė

  Straipsnis Sovietmečio kryždirbystės meninės raiškos bruožai

  Daugiau dėmesio sulaukė Varno parengtas Telšių rajonui skirtas stogastulpio projektas. Jo formą, puošybines detales kartoti buvo pamėgę tarpukario meistrai. Tačiau ir sovietmečiu statytuose kai kuriuose stogastulpiuose atpažįstama šio projekto įtaka – stiebo profiliavimas, šešiašlaitė stogelio...
 16. Skaidrė Urbonienė

  Straipsnis Sovietmečio kryždirbystės meninės raiškos bruožai

  Pagal kitą Varno sukurtą projektą, skirtą Šiaulių rajonui, 1959 m. buvo pastatytas kryžius Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčios šventoriuje, dedikuotas bažnyčios 250-ies metų jubiliejui (9 pav.). 9 pav. Kryžius, 1959. Kėdainiai. V. Miliaus nuotr., 1967. LII BR, f. 73, ng. 27819 Dar vienas labai...
 17. Skaidrė Urbonienė

  Straipsnis Sovietmečio kryždirbystės meninės raiškos bruožai

  Paminėtini Tamašausko kryžiai, sukurti pagal Varno projektą, skirtą Vilkaviškio rajonui, kuriame dailininkas panaudojo skirtingų Lietuvos regionų kryžiams būdingus elementus ir ornamentiką. Šis jo kryžius jungia aukštaitiško kryžiaus su altorėliu ir dzūkiško kryžiaus su Kristaus kančios...
 18. Skaidrė Urbonienė

  Straipsnis Sovietmečio kryždirbystės meninės raiškos bruožai

  7 pav. Kryžius. Aut. V. Lasis. Skudutiškis, Molėtų r. S. Urbonienės nuotr., 2010 Sovietmečiu buvo pastatyta keletas kryžių, kurių pavidalai perimti iš tarpukario Lietuvoje išplatintų Nepriklausomybės dešimtmečio minėjimui skirtų kryžių projektų. Tuos projektus 1928 m. sukūrė dailininkas Adomas...
 19. Skaidrė Urbonienė

  Straipsnis Sovietmečio kryždirbystės meninės raiškos bruožai

  Taip pat ir Algirdo Balnos (1928–2012) prie savo namų Subačiuje (Kupiškio r.) palei gatvę apie 1969 m. pastatytas ir iki šiol stovintis kryžius atkreipia dėmesį gausiu augalinių motyvų dekoru, kuris praturtintas ir krikščioniškais simboliais (Apvaizdos akis trikampyje) bei skulptūromis...
 20. Skaidrė Urbonienė

  Straipsnis Sovietmečio kryždirbystės meninės raiškos bruožai

  5 pav. Kryžius, 1951. Taučionių k., Alytaus r. V. Miliaus nuotr., 1956. LII BR, f. 73, ng. 5270