Radiniai

 1. Vladimiras Gražulis

  Straipsnis Kultūrinės įvairovės apraiškos dabartinėje Lietuvoje

  The Manifestations of Multiculturalism in Contemporary Lithuania Summary. Multiculturalism has undergone a significant degree of development over the last decade in Lithuania after the country had joined the European Union. The examination of the challenges posed by the phenomenon of...
 2. Vladimiras Gražulis

  Straipsnis Kultūrinės įvairovės apraiškos dabartinėje Lietuvoje

  Literatūra Beresniova, Christine, “When Intolerance Means More than Prejudice: Challenges to Lithuanian Education Reforms for Social Tolerance | Iveta Silova (ed.), Post-Socialism is not Dead: (Re)Reading the Global in Comparative Education (International Perspectives on Education and Society...
 3. Vladimiras Gražulis

  Straipsnis Kultūrinės įvairovės apraiškos dabartinėje Lietuvoje

  Išvados Mokslinėje literatūroje plačiai pripažįstama tarpkultūrinės komunikacijos svarba bei tarpkultūrinės kompetencijos reikalingumas gyvenant ir bendraujant šiuolaikiniame globaliame nevienalyčių visuomenių pasaulyje. Tokie gebėjimai ypač aktualūs bendruomenėms (vadinasi, ir Lietuvai)...
 4. Vladimiras Gražulis

  Straipsnis Kultūrinės įvairovės apraiškos dabartinėje Lietuvoje

  Šiose dviejose lentelėse pateikiamų nuomonių palyginimas rodo, kad Lietuvos visuomenės tolerancija ES ir ne ES šalių piliečiams skiriasi. Lyginant atsakymus į pirmosios tolerancijos pakopos klausimą, pastebimas ryškus pritarimo sumažėjimas (nuo 83,3 proc. iki 66,8 proc.), atsakant į antrosios...
 5. Vladimiras Gražulis

  Straipsnis Kultūrinės įvairovės apraiškos dabartinėje Lietuvoje

  Galiausiai tyrimu norėta išsiaiškinti respondentų tolerancijos kitų tautybių ir kultūrų atstovams ribas. Socialinei distancijai tarp skirtingų visuomenės grupių nustatyti dažniausiai naudojama Bogarduso skalėŽr. Mindaugas Degutis, Socialinių tyrimų metodologija, p. 47.. Skalę sudaro kelių lygių...
 6. Vladimiras Gražulis

  Straipsnis Kultūrinės įvairovės apraiškos dabartinėje Lietuvoje

  Žmonių, kuriems teko susidurti su netolerancijos apraiškomis Lietuvoje, klausta, ar tai turėjo įtakos jų nuomonei apie kitų kultūrų atstovus ir ką jie mano apie tarpkultūrinio ugdymo reikalingumą Lietuvoje. Nepaisant to, kad beveik kas trečiam respondentui susidūrimas su netolerancija jo...
 7. Vladimiras Gražulis

  Straipsnis Kultūrinės įvairovės apraiškos dabartinėje Lietuvoje

  Tyrimu siekta išsiaiškinti, ar Lietuvos gyventojams tenka susidurti su netolerancija – priešiškumo, atstūmimo ar išankstinio nusistatymo atvejais dėl kultūrinio savitumo (žr. 5 lentelę). Dauguma respondentų (6 iš 10) niekada nėra susidūrę su netolerancijos apraiškomis, nejautė priešiškumo ar...
 8. Vladimiras Gražulis

  Straipsnis Kultūrinės įvairovės apraiškos dabartinėje Lietuvoje

  Respondentų, turinčių patirtį dirbant ar bendraujant su kitų kultūrų atstovais, klausta, su kokiais sunkumais jie buvo ar nebuvo susidūrę tarpkultūrinio bendravimo metu (žr. 4 lentelę). Net 69,6 proc. respondentų kartais turėdavo kalbos barjero arba nesusikalbėjimo sunkumų. 54,7 proc...
 9. Vladimiras Gražulis

  Straipsnis Kultūrinės įvairovės apraiškos dabartinėje Lietuvoje

  Nagrinėjant kultūrinių skirtumų aktualumą tautiškumo aspektu, apklausoje dalyvavusių respondentų prašyta pateikti požiūrį į tautinius, kalbinius, rasės ir religijos skirtumus (žr. 3 lentelę). Daugiau nei pusei apklaustųjų aktualūs yra kalbiniai skirtumai (54,7 proc.) Klausimas, ar tai problema...
 10. Vladimiras Gražulis

  Straipsnis Kultūrinės įvairovės apraiškos dabartinėje Lietuvoje

  Kartu tyrimu siekta išsiaiškinti, kaip Lietuvos visuomenė traktuoja ir vertina teiginius, susijusius su kultūros vertybėmis. Su teiginiu, jog kiekviena kultūra yra savita ir gerbtina, sutinka 95,7 proc. visų apklaustųjų. Su teiginiu, jog būtinas įvairių etninių grupių, tradicijų, kultūrinių...
 11. Vladimiras Gražulis

  Straipsnis Kultūrinės įvairovės apraiškos dabartinėje Lietuvoje

  Tyrimas atliktas anonimiškai, dalį respondentų apklausiant gyvai, dalį – internetu. Gauta beveik du šimtai užpildytų anketų. Dauguma tyrime dalyvavusių respondentų turi Lietuvos Respublikos pilietybę, vienas jų – Izraelio pilietis. Į anketos klausimus, be respondentų iš Lietuvos, gauta po vieną...
 12. Vladimiras Gražulis

  Straipsnis Kultūrinės įvairovės apraiškos dabartinėje Lietuvoje

  Kultūrinės įvairovės apraiškų Lietuvoje tyrimas Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje 2013 m. gyveno kiek daugiau negu 2,97 mln. žmoniųŽr. Lietuvos statistikos departamentas.. 2011 m. surašymo duomenimis, Lietuvoje gyveno 154-ių tautybių atstovai, iš jų – 84,2 proc. lietuvių...
 13. Vladimiras Gražulis

  Straipsnis Kultūrinės įvairovės apraiškos dabartinėje Lietuvoje

  Janušauskienė teigia, kad Lietuvoje atlikti sociologiniai tolerancijos kitataučiams tyrimai rodo, kad kalbėti apie plačiai paplitusią netoleranciją pagrindo nėra, nors santykiai tarp skirtingų tautybių žmonių pavieniais atvejais kelia problemų. Apžvelgus įvairius skirtingų metų tolerancijos...
 14. Vladimiras Gražulis

  Straipsnis Kultūrinės įvairovės apraiškos dabartinėje Lietuvoje

  Kultūrinės įvairovės Lietuvoje ypatumai: tyrimų aptarimas Pastaraisiais metais domėjimąsi tarpkultūrine komunikacija itin paskatino ES Tarybos sprendimu 2007 m. įsteigtas Europos integracijos fondas, kurio pagrindinis tikslas – remti valstybių narių pastangas, padedant skirtingos ekonominės...
 15. Vladimiras Gražulis

  Straipsnis Kultūrinės įvairovės apraiškos dabartinėje Lietuvoje

  Tarpkultūrinė kompetencija tradiciškai analizuojama pasitelkiant konceptualius modelius. Tyrimuose dažniausiai naudojamas tarpkultūrinės kompetencijos (angl. intercultural competence – IC) modelis. Pagal šį modelį tarpkultūrinę kompetenciją sudaro trys pagrindiniai sandai: pakankamos kultūrinės...
 16. Vladimiras Gražulis

  Straipsnis Kultūrinės įvairovės apraiškos dabartinėje Lietuvoje

  Geertas Hofstede’as kultūrą apibūdina kaip „kolektyvinį proto programavimą, kuris atskiria vienos grupės narius nuo kitos“Žr. Geert Hofstede, Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations, p. 9.. Autoriaus vertinimu, nacionalinių kultūrų...
 17. Vladimiras Gražulis

  Straipsnis Kultūrinės įvairovės apraiškos dabartinėje Lietuvoje

  Straipsnio tikslas – naudojant mokslinės literatūros šaltinius, statistinę informaciją ir taikant anketinės apklausos metodą, aptarti kultūrinės įvairovės apraiškas dabartinėje Lietuvoje, išsiaiškinti gyventojų nuomonę įvairiais kultūrinių dimensijų klausimais, pateikti atlikto tyrimo rezultatų...
 18. Vladimiras Gražulis

  Straipsnis Kultūrinės įvairovės apraiškos dabartinėje Lietuvoje

  Įžanga Kuriant atvirą modernią visuomenę ir skatinant toleranciją kultūriniams skirtumams, vienas esminių veiksnių – tarptautinis bendradarbiavimas, skatinantis įvairių tautų bei kultūrų dialogą. Kalbant apie tarptautiškumą, akcentuojama bendro konkrečiam regionui, Europai ar visam pasauliui...
 19. Vladimiras Gražulis

  Straipsnis Kultūrinės įvairovės apraiškos dabartinėje Lietuvoje

  Santrauka. Per pastarąjį dešimtmetį, Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, šalyje įgauna pagreitį daugiakultūriškumo raida. Analizuojant literatūrą ir padėtį šalyje kultūrinės įvairovės ir tarpkultūrinės komunikacijos požiūriais, straipsnyje nagrinėjami šio reiškinio keliami iššūkiai Lietuvos...
Grįžti