Radiniai

 1. Irena Fedorovič

  Straipsnis Jano Karlovičiaus muzikinė ir literatūrinė veikla

  The Musical and Literary Activity of Jan Karłowicz Summary. Jan Karłowicz, descended from Lithuania, was well known Polish linguist, historian, ethnographer, editor, and translator. His humanities deserts are pretty well noticed in Poland, party also in Lithuania. Less recognizable is his...
 2. Irena Fedorovič

  Straipsnis Jano Karlovičiaus muzikinė ir literatūrinė veikla

  Archyvinė medžiaga Lietuvos literatūros ir meno archyvas (LLMA), Kondratovičių šeimos fondas, f. 96, ap. 1, b. 307, p. 1–2; b. 68, p. 1–2. Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Rankraščių skyrius (LMAVB), J. Karlovičiaus laiškas M. Bakševičiui, 1883 I 8, f. 7-53c; J. Karlovičiaus...
 3. Irena Fedorovič

  Straipsnis Jano Karlovičiaus muzikinė ir literatūrinė veikla

  Išvada Janas Karlovičius nusipelnė iškilaus XIX amžiaus antrosios pusės mokslo ir kultūros puoselėtojo vardo. Jis buvo reto diapazono mokslininkas, sugebėjęs sujungti tvirtas, daugiapuses mokslo žinias ir praktinę veiklą, skleisti jas visuomenėje prieinama forma. Savo gyvenimo motto buvo...
 4. Irena Fedorovič

  Straipsnis Jano Karlovičiaus muzikinė ir literatūrinė veikla

  Janas Karlovičius labai daug prisidėjo rengiant proginius renginius, skirtus Orzeszkowos jubiliejui. 1890 metais dalyvavo susirinkimuose, organizuojamuose Varšuvos literatės Valerijos Marrené-Morzkowskos (1832–1903) bute, kur buvo svarstoma, kaip pagerbti jubiliatę. 1891 metais Karlovičius buvo...
 5. Irena Fedorovič

  Straipsnis Jano Karlovičiaus muzikinė ir literatūrinė veikla

  Galimas daiktas, kad asmeninė Karlovičiaus ir Orzeszkowos pažintis prasidėjo 1882 metais. Iš korespondencijos matyti, kad prieš išvykdamas studijuoti į Heidelbergą, Karlovičius aplankė rašytoją Gardine ir Vilniuje, taip pat vėliau lankė ją Minevičių ir Panemunio dvaruose (netoli Gardino)...
 6. Irena Fedorovič

  Straipsnis Jano Karlovičiaus muzikinė ir literatūrinė veikla

  Janas Karlovičius susirašinėjo ir su baltarusių folkloro tyrinėtoja, Vilniaus švietimo veikėja, rašytoja Ema Jelenska-Dmochowska (1864–1919)Žr. LVIA, f. 1135, ap. 10, b. 94., su lietuvių ir latvių folkloro tyrinėtoja, rašytoja, vertėja Stefanija Ulanowska (1836–?)Žr. LVIA, f. 1135, ap. 10, b...
 7. Irena Fedorovič

  Straipsnis Jano Karlovičiaus muzikinė ir literatūrinė veikla

  Vilniaus archyviniuose rinkiniuose yra Konopnickos laiškų iš to meto, kai ji lankėsi užsienyje. 1893-aisiais, kelionės po Italiją metu, Konopnicka padėjo Karlovičiui surasti vertėją į italų kalbą Adomo Mickevičiaus Krymo sonetų leidimui lenkų-vokiečių-italų kalbomis (su Moniuškos muzika)...
 8. Irena Fedorovič

  Straipsnis Jano Karlovičiaus muzikinė ir literatūrinė veikla

  Nėra žinoma, kada Karlovičius asmeniškai susipažino su Henryku Sienkiewicziumi, Trilogijos autoriumi. Garantuotai pasižinojo bendradarbiaudami Wisłoje, kur Sienkiewiczius publikavo kai kuriuos savo kūrinius (pavyzdžiui, 1890 metais – Sabałowa bajka, Sabalo pasaka). Iš archyvinės medžiagos...
 9. Irena Fedorovič

  Straipsnis Jano Karlovičiaus muzikinė ir literatūrinė veikla

  1887 metais persikėlęs į Varšuvą Janas Karlovičius kartu su žmona priiminėdavo svečius, jų namai iš pradžių Chmielna gatvėje, o vėliau – Jasna gatvėje nr.10 buvo praminti „Varšuvos inteligentijos salonu“ (taip juos apibūdino rašytoja Juzefa Sawicka, slapyvardžiu Ostoja, 1859–1920). Be Sawickos...
 10. Irena Fedorovič

  Straipsnis Jano Karlovičiaus muzikinė ir literatūrinė veikla

  Įdomu, kad pirmasis rašytojas, su kuriuo Janas Karlovičius užmezgė susirašinėjimą, buvo Antanas Baranauskas (1835–1902) – garsus lietuvių poetas, matematikas ir kunigas, nuo 1867 metų Kauno dvasinėje seminarijoje dėstęs moralinę teologiją, homiletiką ir liturgiką. Kunigo ir poeto laiškai...
 11. Irena Fedorovič

  Straipsnis Jano Karlovičiaus muzikinė ir literatūrinė veikla

  Janas Karlovičius savo lituanikos rinkiniuose turėjo ranka rašyto ir iliustruoto laikraštėlio „Kalvis melagis“ du 1876 m. sausio mėnesio numeriusŽr. LVIA, f. 1135, ap. 10, b. 189., taip pat keletą rankraštinių Valerijono Ažukalnio-Zagurskio (1816–1874) ir kunigo Silvestro Gimžausko (1845–1897)...
 12. Irena Fedorovič

  Straipsnis Jano Karlovičiaus muzikinė ir literatūrinė veikla

  Janas Karlovičius maždaug nuo 1859 metų pradėjo rašyti eilėraščius ir versti Heinricho Heine’s poezijąŽr. LVIA, f. 1135, ap. 10, b. 46, l. 1–70.. Daugiausiai išliko jo kūrinių (satyrinių ir meilės eilėraščių), parašytų septinto dešimtmečio pradžioje, kai po vieno semestro studijų Berlyne jis...
 13. Irena Fedorovič

  Straipsnis Jano Karlovičiaus muzikinė ir literatūrinė veikla

  Literatūriniai interesai, kontaktai su lietuvių ir lenkų rašytojais Viename iš laiškų, rašytų tėvui 1855 metais, Janas Karlovičius, Maskvos universiteto studentas, rašė: „Skaitau Homerą ir Schillerį originalo kalba, Bibliją – angliškai, lenkiškai Lelevelį arba Libeltą, arba desertui – Mickevičių...
 14. Irena Fedorovič

  Straipsnis Jano Karlovičiaus muzikinė ir literatūrinė veikla

  Janas Karlovičius mirė Varšuvoje 1903 m. birželio 14 d., būdamas 67 metų. 1909-aisiais našlė perdavė vyro palikimą lenkų Mokslo bičiulių draugijai Vilniuje (Towarzystwo Przyjaciół Nauk). Iš ten Karlovičiaus rankraščiai ir laiškai pateko į archyvą, o knygos (virš trijų tūkstančių) iš privačios...
 15. Irena Fedorovič

  Straipsnis Jano Karlovičiaus muzikinė ir literatūrinė veikla

  1901 m. gruodžio 7 d. Karlovičius Muzikos draugijai perdavė visų turimų Moniuškos laiškų (gautų iš našlės, o taip pat iš privačių kolekcijų) nuorašus, kuriuos savo ranka perrašė duktė Vanda Karlovič-Vasilevska. Kai kurių laiškų originalai pražuvo, tad jie yra žinomi tik iš šių nuorašų ir...
 16. Irena Fedorovič

  Straipsnis Jano Karlovičiaus muzikinė ir literatūrinė veikla

  1887 metais Karlovičius su šeima visam laikui persikėlė į Varšuvą. Nuo 1888-ųjų aktyviai įsijungė į Varšuvos vokalinės draugijos „Lutnia“ (įsikūrusios prieš metus) veiklą, dainavo tenorų grupėje, septynerius metus buvo jos vicepirmininkas. Šiuo metu pradėjo rinkti liaudies dainas ir melodijas...
 17. Irena Fedorovič

  Straipsnis Jano Karlovičiaus muzikinė ir literatūrinė veikla

  Be koncertinės veiklos, po Stanislovo Moniuškos mirties (1872) našlės prašymu Karlovičius ėmėsi tvarkyti Varšuvos laikotarpio kompozitoriaus palikimą (1858–1872). Šio varginančio darbo rezultatas buvo 7-ojo Naminio giesmyno (Śpiewnik domowy) išleidimas (1874). Jį sudarė dvidešimt keturios...
 18. Irena Fedorovič

  Straipsnis Jano Karlovičiaus muzikinė ir literatūrinė veikla

  Labai svarbūs Karlovičiui buvo jo koncertai Varšuvoje 1870 metais. Lapkričio 9 d. jis pasirodė Rotušėje, Aleksandro salėje, koncerte, skirtame paremti nepasiturinčius Varšuvos Muzikos instituto (konservatorijos) mokinius. Orkestrui dirigavo Stanislovas Moniuška ir Apolinaras Kontskis (Apolinary...
 19. Irena Fedorovič

  Straipsnis Jano Karlovičiaus muzikinė ir literatūrinė veikla

  1862 metų rudenį Karlovičius išvyko studijuoti istoriją, šįkart į Berlyno universitetą. Pradėjo versti į lenkų kalbą muzikologo Ernsto Friedricho Richterio harmonijos vadovėlį Lehrbuch der Harmonie (knyga buvo išleista Varšuvoje 1863 metais). Po netikėtos tėvo, studijų rėmėjo, mirties gruodžio...
 20. Irena Fedorovič

  Straipsnis Jano Karlovičiaus muzikinė ir literatūrinė veikla

  Nuo 1858 metų rugpjūčio Karlovičius vieną semestrą studijavo filosofiją Heidelbergo universitete. Čia mokėsi harmonijos pas Karolį Bochą, koncertavo, paskatintas motinos, kūrė kompozicijas fortepijonui. 1859 metų rugpjūčio–spalio mėnesiais Karlovičius keliavo – aplankė Ženevą, Ciūrichą, Romą...
Grįžti