Radiniai

 1. Romualdas Drakšas

  Studija Neturtinės žalos atlyginimo dėl neteisėto gyvybės atėmimo aspektai

  Some Aspects of Non-Pecuniary Damage Repayment for Murder in Lithuania Summary. The study examines questions of compensation for non-pecuniary damage as an expression of the state’s attitude towards human life. The study introduces the definition of non-pecuniary damage and urges to use...
 2. Romualdas Drakšas

  Studija Neturtinės žalos atlyginimo dėl neteisėto gyvybės atėmimo aspektai

  Šaltiniai ir literatūra Augis, Rimvydas; Rimantas Kočiūnas, Birutė Abraitienė ir kt. (red.), Psichologijos žodynas, Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993 Biblija: naujas lietuviškas vertimas, iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė Algirdas Jurėnas, Duncanville, Texas: World Wide...
 3. Romualdas Drakšas

  Studija Neturtinės žalos atlyginimo dėl neteisėto gyvybės atėmimo aspektai

  Neturtinės žalos kompensavimas galimas tais atvejais: kai kaltininko veiksmai, kurie sukėlė nukentėjusiajam dvasinius skausmus, dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, dvasinius sukrėtimus, emocinę depresiją (dvasines kančias), yra neteisėti; kai nukentėjusiojo patirtas skausmas ir kančia yra...
 4. Romualdas Drakšas

  Studija Neturtinės žalos atlyginimo dėl neteisėto gyvybės atėmimo aspektai

  Išvados Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse pateikta neturtinės žalos definicija neužtikrina vieningos gramatinės bei prasminės teisės aktų išraiškos. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Konstitucinio Teismo doktrinoje vartojamos moralinės žalos (dommage moral) sąvokos turinys iš esmės...
 5. Romualdas Drakšas

  Studija Neturtinės žalos atlyginimo dėl neteisėto gyvybės atėmimo aspektai

  Apibendrinant šioje studijoje minėtų teismų sprendimų nuostatas pažymėtina, kad neturtinės žalos atlyginimas yra ne tik faktų įrodinėjimo klausimas. Tai visų pirma nužudyto žmogaus „kainos“ klausimas. Todėl nukentėjusiojo interesų nederėtų sumenkinti iki intereso gauti tam tikrą materialinį...
 6. Romualdas Drakšas

  Studija Neturtinės žalos atlyginimo dėl neteisėto gyvybės atėmimo aspektai

  Pabrėžtina, kad valstybės institucijos ir jų pareigūnai (ir tada, kai jie vykdo jiems patikėtas funkcijas, ir tada, kai neįgyvendina jokių savo įgaliojimų) yra valstybės valios reiškėjai bei vykdytojai. Ji yra konstituciškai įpareigota teisinėmis, materialinėmis, organizacinėmis priemonėmis...
 7. Romualdas Drakšas

  Studija Neturtinės žalos atlyginimo dėl neteisėto gyvybės atėmimo aspektai

  Įsimintinas 2013 metais didžiulį rezonansą visoje šalyje sukėlęs įvykis, kai keturių mažamečių vaikų motina, laiku nesulaukusi policijos pagalbos, buvo itin žiauriai nužudyta savo mažamečių vaikų akivaizdoje. Vaikų globėjas teismo prašė priteisti 1.000.000 Eurų neturtinės žalos atlyginimo – po...
 8. Romualdas Drakšas

  Studija Neturtinės žalos atlyginimo dėl neteisėto gyvybės atėmimo aspektai

  Šiandieninėje Lietuvos visuomenėje vis dar aukštinama dvasinė kančia, tačiau sunkiai pripažįstama jos materialioji vertė, dėl ko teisminis procesas, kurio metu sprendžiamas neturtinės žalos atlyginimo klausimas dėl nužudymo, neretai pereina į procesą, kurio metu sprendžiamas kaltininko turtinės...
 9. Romualdas Drakšas

  Studija Neturtinės žalos atlyginimo dėl neteisėto gyvybės atėmimo aspektai

  Teismų praktikoje pripažįstama, jog teisingos kompensacijos nustatymas už patirtą skriaudą yra viena esminių teismo funkcijų, sprendžiant bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo. Dėl savo specifinio objekto ir ypatingos neturtinės žalos buvimo išraiškos, tai yra itin sudėtingas procesas...
 10. Romualdas Drakšas

  Studija Neturtinės žalos atlyginimo dėl neteisėto gyvybės atėmimo aspektai

  Manytina, kad teismai gali (ir turėtų) priteisti iš kaltininko nukentėjusiajam realesnę neturtinės žalos kompensaciją, nes šiame įstatyme nereglamentuojami smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo iš nusikaltimą padariusių asmenų ar už jų veikas atsakingų asmenų klausimai...
 11. Romualdas Drakšas

  Studija Neturtinės žalos atlyginimo dėl neteisėto gyvybės atėmimo aspektai

  Pagal šio įstatymo 7 straipsnį kompensuojama teismo nustatyto dydžio neturtinė žala neviršijanti: 1) 120 MGL, jeigu smurtiniu nusikaltimu atimta žmogaus gyvybė; 2) 100 MGL, jeigu smurtiniu nusikaltimu sunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata arba kitu, negu nurodyta šios dalies 1 punkte, smurtiniu...
 12. Romualdas Drakšas

  Studija Neturtinės žalos atlyginimo dėl neteisėto gyvybės atėmimo aspektai

  Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2014 gruodžio 23 dienos) nustato priteistos smurtiniais nusikaltimais padarytos turtinės ir (ar) neturtinės žalos kompensavimą ir smurtiniais nusikaltimais padarytos turtinės ir (ar)...
 13. Romualdas Drakšas

  Studija Neturtinės žalos atlyginimo dėl neteisėto gyvybės atėmimo aspektai

  Suprantama, asmuo turi konstitucinę teisę kreiptis į teismą ir reikalauti teisingai atlyginti neteisėtais veiksmais padarytą žalą. Toli gražu ne kiekvienas turi ryžto, priemonių bei galimybių bylinėtis su valstybe ir pasipriešinti valstybės – galingo mechanizmo – savivalei. Be to, šiame įstatyme...
 14. Romualdas Drakšas

  Studija Neturtinės žalos atlyginimo dėl neteisėto gyvybės atėmimo aspektai

  Objektyvumo dėlei paminėtina, kad skirtingose šalyse gyvybės draudimo išmokos nelaimės atveju yra skirtingos. Dažnai jos priklauso nuo nukentėjusiojo pilietybės. Pavyzdžiui, Vokietijos teisės ekspertų nuomone, po Vokietijos lėktuvo katastrofos (kiekvienas iš trijų žuvusių per katastrofą...
 15. Romualdas Drakšas

  Studija Neturtinės žalos atlyginimo dėl neteisėto gyvybės atėmimo aspektai

  Nors nei baudžiamosios teisės, nei civilinės teisės nuostatose nėra ribojamas neturtinės žalos dydis, kai kuriuose įstatymuose aukštutinės ribos visgi yra nustatytos. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (suvestinė...
 16. Romualdas Drakšas

  Studija Neturtinės žalos atlyginimo dėl neteisėto gyvybės atėmimo aspektai

  3. Neturtinės žalos dydžio nustatymo aspektai Neturtinės žalos paskirtis – kompensuoti nusikaltimu padarytą neigiamą poveikį nukentėjusiojo psichinei būklei, „užglaistyti“ netekties skausmą, padėti greičiau atgauti psichologinį komfortą, užtikrinti psichologinį saugumą ir pan. Konstitucinis...
 17. Romualdas Drakšas

  Studija Neturtinės žalos atlyginimo dėl neteisėto gyvybės atėmimo aspektai

  Dar XX a. pradžioje N. S. Tagancevas rašė, kad baudžiamajai atsakomybei svarbūs tik tokie padariniai, kurie turi juridinę reikšmęŽr. Николай Степанович Таганцев, Русское уголовное право: лекции, часть общая, с. 277.. Todėl nukentėjusiojo dvasinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai...
 18. Romualdas Drakšas

  Studija Neturtinės žalos atlyginimo dėl neteisėto gyvybės atėmimo aspektai

  Fundamentalus baudžiamosios teisės pagrindas yra kaltės principas. Tai – vienas svarbiausių subjektyviosios pusės požymių. Kaltininko kaltė baudžiamojoje teisėje nėra preziumuojama, o turi būti nustatoma dėl kiekvienos nusikalstamos veikosŽr. Hans-Heinrich Jescheck, „Wandlungen des...
 19. Romualdas Drakšas

  Studija Neturtinės žalos atlyginimo dėl neteisėto gyvybės atėmimo aspektai

  Asmens pakaltinamumas yra esminė baudžiamosios atsakomybės prielaida. Tik iš pakaltinamų asmenų galima reikalauti daryti tam tikrus veiksmus arba nuo jų susilaikyti. Lietuvos teisės doktrinoje pabrėžiama, kad tais atvejais, kai asmens psichinė veikla sutrinka dėl kitokių priežasčių, pavyzdžiui...
 20. Romualdas Drakšas

  Studija Neturtinės žalos atlyginimo dėl neteisėto gyvybės atėmimo aspektai

  Galimi atvejai, kai nužudymas yra vienas iš kitos nusikaltimo sudėties požymių. Antai BK 99 straipsnis (Genocidas), 100 straipsnis (Tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis), 101 straipsnis (Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žudymas), 115 straipsnis (Kėsinimasis į...
Grįžti