Radiniai

 1. Mindaugas Maksimaitis

  Straipsnis Lietuvos 1933 m. teismų reformos rengimas

  The Preparation of the 1933 Judiciary Reform in Lithuania Summary. Based on archival documentary materials and current information sources as supplemented by various opinions of scientists and practitioners, this article investigates the efforts of the government to implement the 1933 judiciary...
 2. Mindaugas Maksimaitis

  Straipsnis Lietuvos 1933 m. teismų reformos rengimas

  Šaltiniai Advokatų tarybos pirmininko 1933 02 23 raštas ministrui pirmininkui, Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), f. 923, ap. 1, b. 755, t. 2. Aiškinamasis raštas dėl Ministerių kabineto priimtos Valstybės tarybos išlaidų sąmatos 1929 metams, LCVA, f. 923, ap. 1, b. 603...
 3. Mindaugas Maksimaitis

  Straipsnis Lietuvos 1933 m. teismų reformos rengimas

  Išvados 1. Skubotai 1918 m. parengus pirmą Laikinąjį Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymą, jau netrukus atsirado poreikis jį tobulinti. Tam skirtos valdžios pastangos reiškėsi dviem formomis: epizodiškai išleidžiant naujus teisės aktus, papildančius bei koreguojančius veikiančio...
 4. Mindaugas Maksimaitis

  Straipsnis Lietuvos 1933 m. teismų reformos rengimas

  Teigiamai vertindama papildomos grandies teismų sistemoje įvedimą, teisėjų skaičiaus padidėjimą, išaugusias jų nepriklausomumo garantijas ir kai kuriuos kitus dalykus, didžioji Lietuvos visuomenės dalis naująjį Teismų santvarkos įstatymą sutiko palankiai: Natūralu, įstatymo adresu sulaukta ir...
 5. Mindaugas Maksimaitis

  Straipsnis Lietuvos 1933 m. teismų reformos rengimas

  ∗∗∗ Parengtą naują Teismų santvarkos įstatymo projektą, pritarus Ministrų kabinetuiŽr. Ministrų kabineto 1933 06 08 pos. protokolas, l. 92., 1933 m. liepos 11 d. Respublikos prezidentas paskelbė įstatymuŽr. Teismų santvarkos įstatymas, 1933.. Lyginant su pirmuoju – 1924 metų – projektu...
 6. Mindaugas Maksimaitis

  Straipsnis Lietuvos 1933 m. teismų reformos rengimas

  Susipažinusios su rengiamu įstatymo projektu, suinteresuotos žinybos Ministrų kabinetui pateikė samprotavimus, pastabas ir siūlymus dėl jo turinio. Visgi Krašto apsaugos ministerijos netenkino tai, kad Teismų santvarkos įstatymo projekte iš pradžių nebuvo numatytas karinių teismų atstovų...
 7. Mindaugas Maksimaitis

  Straipsnis Lietuvos 1933 m. teismų reformos rengimas

  Teismų santvarkos įstatymo projekto rengimui artėjant prie pabaigos, suaktyvėjo žiniasklaidos pastangos supažindinti su juo visuomenę. 1932 m. balandžio 12 d. „Lietuvos aidas“ informavo visuomenę apie Valstybės Tarybos parengtą naująjį teismų santvarkos įstatymo projektą, „nedaug“ tesiskiriantį...
 8. Mindaugas Maksimaitis

  Straipsnis Lietuvos 1933 m. teismų reformos rengimas

  Valstybės tarybos komisija, rengdama Teismų santvarkos įstatymo projektą, į visa tai atsižvelgė ir jį buvo įtraukusi straipsnį, duodantį pagrindą administraciniam teismui Lietuvoje steigti. Tačiau projektą gavęs Ministrų kabinetas administracinio teismo klausimą liečiančius nuostatus, išskyręs...
 9. Mindaugas Maksimaitis

  Straipsnis Lietuvos 1933 m. teismų reformos rengimas

  Priminsime, kad šio instituto įteisinimo atitinkamu įstatymu buvo galima tikėtis jau realizuojant 1922 metų Konstitucijos nuostatus. Tačiau tokio įstatymo nebuvo, o Vyriausiasis Tribunolas aiškino, jog spręsti administracinio akto teisėtumo galiojantys įstatymai niekam nepavedę, tam „yra būtinai...
 10. Mindaugas Maksimaitis

  Straipsnis Lietuvos 1933 m. teismų reformos rengimas

  Tam tikslui Taryboje pirmiausia parengti preliminarūs Teismų organizacijos ir kompetencijos dėsniai, 1930 m. kovo 6 d. apsvarstyti ir aprobuoti Ministrų kabineto, pavedant Tarybai tęsti darbą jų pagrindu. Teismų santvarkos įstatymo projektą Valstybės Taryboje rengė specialiai tam sudaryta...
 11. Mindaugas Maksimaitis

  Straipsnis Lietuvos 1933 m. teismų reformos rengimas

  4. Reformos projektas Valstybės Taryboje Natūralu, kad 1928 m. rudenį įsteigus Valstybės Tarybą, kurios viena įstatymo numatytų funkcijų buvo įstatymų projektų Vyriausybės pavedimu rengimas, teismų reformos projekto rengimas buvo perduotas jai, iš karto tapdamas vienu svarbiausių uždavinių...
 12. Mindaugas Maksimaitis

  Straipsnis Lietuvos 1933 m. teismų reformos rengimas

  Esamos teismų sistemos netobulumas ir silpnumas įžvelgti visai bereikalingai naudojant dvi pirmąsias instancijas ir tai, kad nėra kasacinės instancijos. Teismų sistemos viršūnėje primygtinai siūlyta steigti Kasacijos teismą arba kasaciją pavesti esamam Vyriausiajam Tribunolui, kurio sprendimai...
 13. Mindaugas Maksimaitis

  Straipsnis Lietuvos 1933 m. teismų reformos rengimas

  Ne visi šie siūlymai tapo įkūnyti, Karo kasacijos skyrius nebuvo steigiamas. Pasiekta tiek, kad vietoje ad hoc siunčiamo Kariuomenės teismo atstovo šio teismo bylas nagrinėjant Vyriausiajame Tribunole, teismų reforma jame įvedė trims metams skiriamą pastovų karo teisėją, privalėjusį dalyvauti...
 14. Mindaugas Maksimaitis

  Straipsnis Lietuvos 1933 m. teismų reformos rengimas

  O tų pat metų rugpjūtyje organizuoti teismų reformos projekto rengimą Ministrų kabinetas pavedė teisingumo ministru tapusiam A. ŽilinskuiŽr. Ministrų kabineto 1928 08 07 pos. protokolas, l. 93.. Čia tenka grįžti atgal: vos kiek vėliau nei pasirodė A. Tumėno projektas, iniciatyvą ir pastangas...
 15. Mindaugas Maksimaitis

  Straipsnis Lietuvos 1933 m. teismų reformos rengimas

  Teismų sutvarkymo įstatymo projektas jau buvo pasiekęs Seimą, bet A. Tumėną teisingumo ministro poste 1925 m. pakeitus V. Karobliu, L. Bistro vadovaujamas Ministrų kabinetas jį iš Seimo atsiėmėŽr. Jurgis Byla, „Lietuvos teismo dvidešimtmečio sukaktis“, p. 361., palikdamas nustatytąja tvarka...
 16. Mindaugas Maksimaitis

  Straipsnis Lietuvos 1933 m. teismų reformos rengimas

  Teisėjus iš tarnybos be jų prašymo numatyta galimybė atleisti arba be sutikimo perkelti į kitą vietą tik jiems per mėnesį nuo paskyrimo nepradėjus tarnybos, taip pat ilgiau nei metus sergant, esant nubaustiems teismo arba Senato Vyriausiajai drausmės komisijai pripažinus „aiškiai netinkančiais...
 17. Mindaugas Maksimaitis

  Straipsnis Lietuvos 1933 m. teismų reformos rengimas

  Tačiau, skirtingai nuo kitų bendrosios kompetencijos teismų, šioje vietoje projektuota ne įprasta, ne pastovi teisiančioji Aukščiausiojo teismo sudėtis: atsiradus reikalui, jo pirmininku ex officio turėjo tapti Senato pirmininkas, teisėjais – trys Senato teisėjai be šių – dar tam reikalui Seimo...
 18. Mindaugas Maksimaitis

  Straipsnis Lietuvos 1933 m. teismų reformos rengimas

  Numatydami Vyriausiajam Tribunolui išsaugoti aukščiausio apeliacinio teismo (taip pat teismo tam tikroms Klaipėdos krašto bylų kategorijoms) vaidmenį, projekto kūrėjai teismų sistemą ketino papildyti nauja, laikyta aukščiausia jos grandimi – Senatu – atskira kasacijos ir revizijos instancija...
 19. Mindaugas Maksimaitis

  Straipsnis Lietuvos 1933 m. teismų reformos rengimas

  Atnaujintoji bendrosios kompetencijos teismų sistema neturėjo apsiriboti vien tik nuovadų teisėjais (taip numatyta įvardyti žemutinę teismų grandį – taikos teisėjus, kaip „neturinčią tikslo taikyti šalis“Ten pat, l. 19.), apygardų teismais ir Vyriausiuoju Tribunolu. Pagal galiojusius įstatymus...
 20. Mindaugas Maksimaitis

  Straipsnis Lietuvos 1933 m. teismų reformos rengimas

  Didžiausiu šio laikotarpio A. Tumėno vadovaujamos Teisingumo ministerijos teisinės kūrybos darbu, užsimojus iš esmės atnaujinti Lietuvos teismų santvarkąŽr. Paaiškinamasis raštas prie Teismų sutvarkymo įstatymo projekto, l. 18., buvo 1924 m. parengtas solidžios apimties (susidėjo iš 234...
Grįžti