Radiniai

  1. Adolfas Juodraitis

    Straipsnis Nepilnamečių priežiūros institucijos ugdytinių adaptacijos socioedukacinės prielaidos

    Santrauka. Straipsnyje analizuojamos nepilnamečių delinkventų socialinę adaptaciją ir socializaciją trikdančios priežastys, tarp kurių svarbus vaidmuo tenka šeimai: jos socioekonominis, kultūrinis bei intelektinis statusas dažnai lemia asmenybės psichosocialinės raidos pokyčius. Įvardijamos...
  2. Adolfas Juodraitis

    Straipsnis Psichosocialinės asmenybės raidos pokyčių tendencijos: delinkventinis elgesys ir prognozės

    Santrauka. Straipsnyje aptariama delinkventinio asmenų elgesio problema besikeičiančioje visuomenėje ir priežastys, lemiančios nepilnamečių elgsenos transformacijas bei trikdančios jų socializacijos procesą. Kaip viena galima psichosocialinės asmenybės raidos pokyčių priežastis įvardijama...
Grįžti