Radiniai

 1. Laima Šinkūnaitė

  Straipsnis Pažaislio bažnyčios kupolo daugiafigūrės freskos ikonografija kamaldulių vienuolyno visumos kontekste

  The Iconography of Multiple Figures in the Fresco of the Copula Church of Pažaislis with Regard to the Whole of the Monastery of Camaldoli Summary. The aim of this research to analyze the multiple figures in the fresco Coronation of Blessed Virgin Mary on the copula of the Pažaislis Church. I...
 2. Laima Šinkūnaitė

  Straipsnis Pažaislio bažnyčios kupolo daugiafigūrės freskos ikonografija kamaldulių vienuolyno visumos kontekste

  Literatūra Jones, Alison, The Dictionary of Saints, Chambers, 1992. Kairiūkštytė-Jacinienė, Halina, Pažaislis, baroko vienuolynas Lietuvoje, Vilnius: VDA leidykla, 2001. Katalikų Bažnyčios katekizmo santrauka, Katalikų interneto tarnyba, 2007, nr. 60. Lietuvos dailininkų žodynas XVI–XVIII a, I...
 3. Laima Šinkūnaitė

  Straipsnis Pažaislio bažnyčios kupolo daugiafigūrės freskos ikonografija kamaldulių vienuolyno visumos kontekste

  Katalikų Bažnyčioje Švč. Mergelės Marijos kaip karalienės šlovinimas yra labai svarbus ir neatsitiktinis. Antai vienoje labiausiai paplitusioje Švč. Mergelės Marijos maldoje, t. y. litanijoje, ji kaip karalienė šlovinama dvylika kartų. Taigi šioje Pažaislio heksagono angelų ir šventųjų glorijoje...
 4. Laima Šinkūnaitė

  Straipsnis Pažaislio bažnyčios kupolo daugiafigūrės freskos ikonografija kamaldulių vienuolyno visumos kontekste

  Dievo Motinos išaukštinimas Nors pirmosios užuominos apie Mariją kaip karalienę aptinkamos dar Senajame Testamente, Mergelės Marijos karūnavimas, kaip ir ėmimas į dangų, Naujajame Testamente neaprašytas. Marija buvo karūnuota Dangaus Karaliene (Regina caeli) po jos Ėmimo į dangų, t. y. aštuntą...
 5. Laima Šinkūnaitė

  Straipsnis Pažaislio bažnyčios kupolo daugiafigūrės freskos ikonografija kamaldulių vienuolyno visumos kontekste

  Greta šio kankinio be vargo atpažįstame Švč. Mergelės Marijos Sužieduotinį šv. Juozapą. Lyginant jo figūrą su prieš tai aptartomis, išryškėja akivaizdus skirtumas. Pirmosios dvi figūros nutapytos gana statiškai, sustingusios, o šv. Juozapo figūra veržli, gyvybinga, ekspresyviai perteikta kūno...
 6. Laima Šinkūnaitė

  Straipsnis Pažaislio bažnyčios kupolo daugiafigūrės freskos ikonografija kamaldulių vienuolyno visumos kontekste

  Šalia ovalinio lango nutapyti du pranciškonų observantų vienuoliai: stovintysis iškėlęs rankas ekstaziškai žvelgia į dangų (jis neturi jokio atpažinimo ženklo), o klūpintysis, sukryžiavęs rankas ant krūtinės – šv. Antanas Paduvietis; jį liudija prie šio šventojo kelių padėta baltų lelijų šakelė...
 7. Laima Šinkūnaitė

  Straipsnis Pažaislio bažnyčios kupolo daugiafigūrės freskos ikonografija kamaldulių vienuolyno visumos kontekste

  Už kubilėlio, antrame plane, nutapyta klūpinti šv. Skolastika; ji vilki melsvu abitu, rankos sukryžiuotos ant krūtinės. Virš jos galvos matome balandį. Tai pagrindinis šios šventosios atributas. Mat praėjus trims dienoms po paskutinio dvynių pokalbio, šv. Benediktas išvydo viziją, kurioje...
 8. Laima Šinkūnaitė

  Straipsnis Pažaislio bažnyčios kupolo daugiafigūrės freskos ikonografija kamaldulių vienuolyno visumos kontekste

  Dailėje žinome kelis siužetus, dažniausiai susijusius su stebuklais. Pažaislio bažnyčios kupole pavaizduotas stebuklas apie prikeltus iš numirusių tris vaikus. Pasakojama, kad per badmetį šv. Mikalojus apsigyveno užeigoje, kurios šeimininkas, nužudęs tris vaikus ir išsūdęs jų mėsą, ja pavaišinęs...
 9. Laima Šinkūnaitė

  Straipsnis Pažaislio bažnyčios kupolo daugiafigūrės freskos ikonografija kamaldulių vienuolyno visumos kontekste

  Kiek giliau, kairėje pusėje, priešpriešiniu judesiu pasisukęs raitelis ant žirgo; geriau matyti tik jo viršutinė figūros dalis. Raitelis vilki viduramžių riterio apranga. Tad vis dėlto galima spėti, kad čia veikiausiai pavaizduotas šv. Jurgis, kovojantis su blogiu ir jį nugalintis. Už šio...
 10. Laima Šinkūnaitė

  Straipsnis Pažaislio bažnyčios kupolo daugiafigūrės freskos ikonografija kamaldulių vienuolyno visumos kontekste

  Šv. Mykolo arkangelo figūra įtaisyta ant paties ovalinio lango viršaus, o prie jo dešinės kojos prisišliejusi pusiau išlindusi velnio su ragiukais figūra. Šioje barokinėje kompozicijoje jis pavaizduotas kontraposto poza: viena iškelta ranka jis laiko deglą, kita prisidengia ovaliniu skydu...
 11. Laima Šinkūnaitė

  Straipsnis Pažaislio bažnyčios kupolo daugiafigūrės freskos ikonografija kamaldulių vienuolyno visumos kontekste

  Kitą grupę sudaro penki kamaldulių kankiniai, kurių misija siejama su vienuolių benediktinų, buvusių šv. Romualdo mokinių – Jono, Benedikto, Mato, Izaoko ir Kristijono – pasiuntimu į Lenkiją 1001 m. Iš archyvinių šaltinių žinome apie jų nužudymą tame krašte 1003 m. Kupole ši kompaktiška grupė...
 12. Laima Šinkūnaitė

  Straipsnis Pažaislio bažnyčios kupolo daugiafigūrės freskos ikonografija kamaldulių vienuolyno visumos kontekste

  Už šios grupės, kitoje ovalaus lango pusėje visa figūra nutapytas šarvais pasipuošusio, kibirėlį laikančio šv. Florijono atvaizdas. Už jo regime neatpažintą, kankinio palme paženklintą vienuolį, prieš save abiem rankomis laikantį Krucifiksą. Kiek tolėliau – apnuoginto šv. Sebastijono su į kūną...
 13. Laima Šinkūnaitė

  Straipsnis Pažaislio bažnyčios kupolo daugiafigūrės freskos ikonografija kamaldulių vienuolyno visumos kontekste

  Priešingoje pusėje, po Jėzaus Kristaus atvaizdu, neatsitiktinai sugrupuotos trys figūros: viduryje – stovintis šv. Kazimieras su kunigaikščio kepure, vilkintis šermuonėlių mantiją, dešinėje iškeltoje rankoje laikantis lelijos šaką, kaire ranka prie krūtinės prispaudęs krucifiksą; arčiau ovalinio...
 14. Laima Šinkūnaitė

  Straipsnis Pažaislio bažnyčios kupolo daugiafigūrės freskos ikonografija kamaldulių vienuolyno visumos kontekste

  Veikiausiai dešinėje klūpintis praplikęs vyriškis aukšta kakta – tai šv. Romualdas, žvelgiantis į dangų (abato figūra nutapyta beveik tiesiog po Dievo Tėvo atvaizdu). Tuoj už jo, manyčiau, neklystu, šv. Benediktu vadindama priklaupusį, į dangų žvelgiantį raiškių bruožų žilabarzdį vienuolį...
 15. Laima Šinkūnaitė

  Straipsnis Pažaislio bažnyčios kupolo daugiafigūrės freskos ikonografija kamaldulių vienuolyno visumos kontekste

  Šiame Gloria omnium sanctorumVertimas: Garbė visiems šventiesiems. matome išpažinėjus ir kankinius, vienuolius ir pasauliečius. Tiesiai po Marijos figūra (6 il.), už ovalinio lango, kiek giliau nutapyta keturių neatpažintų moterų grupė, o abipus ovalinio lango matome po du kamaldulių vienuolius...
 16. Laima Šinkūnaitė

  Straipsnis Pažaislio bažnyčios kupolo daugiafigūrės freskos ikonografija kamaldulių vienuolyno visumos kontekste

  Šventieji kankiniai ir išpažinėjai Kupolo apačioje šventieji vyrai ir šventosios moterys, įvairiomis pozomis stovintys ar klūpintys ant kamuolinių debesų, pavaizduoti trečiajame, didžiausiame rate. Mažų mažiausiai erdvinėje kompozicijoje personažai išdėstyti po vieną, du ar tris, ar dar...
 17. Laima Šinkūnaitė

  Straipsnis Pažaislio bažnyčios kupolo daugiafigūrės freskos ikonografija kamaldulių vienuolyno visumos kontekste

  Abipus Dievo Tėvo ir Sūnaus vainikuojamos Marijos pavaizduotas gausus būrys angelų muzikuoja įvairiausiais instrumentais. Sėdintys ant kamuolinių debesų angelai nutapyti erdviniame fone, dauguma jų pavaizduoti visa figūra ir jaunuoliško amžiaus. Dinamiškais ir įvairiais rakursais, muzikaliu...
 18. Laima Šinkūnaitė

  Straipsnis Pažaislio bažnyčios kupolo daugiafigūrės freskos ikonografija kamaldulių vienuolyno visumos kontekste

  Muzikuojantys angelai Sakralinėje dailėje gana dažnai sutinkami muzikuojantys, giedantys ir šokantys angelai. Šių angelų paskirtis – šlovinti Dievą išreiškiant savo meilę Viešpačiui muzika, giesme ir šokiu. Lietuvoje muzikuojančių angelų vaizdavimas labiau paplito kupolų bei skliautų tapyboje...
 19. Laima Šinkūnaitė

  Straipsnis Pažaislio bažnyčios kupolo daugiafigūrės freskos ikonografija kamaldulių vienuolyno visumos kontekste

  Bekūnės dangiškosios dvasios su nuostaba džiaugiasi, gieda ir adoruoja tai, kas jų akivaizdoje vyksta. Žvelgiant iš apačios, cherubinai tarsi pranyksta panirę į dangaus sosto debesis. Bet aukščiau ir arčiau Šventosios Dvasios šviesos esančių cherubinų galvutes žymi kontūrinės linijos. Taigi jie...
 20. Laima Šinkūnaitė

  Straipsnis Pažaislio bažnyčios kupolo daugiafigūrės freskos ikonografija kamaldulių vienuolyno visumos kontekste

  Žemiau, taip pat ratu, nesuskaičiuojamas būrys cherubinųCherubinai (hebr. kerub – tarpininkaujanti dievybė) tradiciškai siejami su žinojimo galia, nes jie simbolizuoja visur esančias ir viską žinančias dvasines būtybes. Angelų hierarchijoje cherubinai užima antrąją vietą po serafimų ir laiko...
Grįžti