Radiniai

 1. Gintaras Valiuškevičius

  Straipsnis Studentų požiūris į studijas VU meteorologijos ir hidrologijos bakalauro studijų programoje (2014–2016 m. tyrimas)

  Students’ Opinion About the Vilnius University Meteorology and Hydrology Bachelor’s Degree Program (2014–2016 Survey) Summary. The article analysed results of students’ anonymous survey about Vilnius University meteorology and hydrology bachelor study program. The survey was conducted in...
 2. Gintaras Valiuškevičius

  Straipsnis Studentų požiūris į studijas VU meteorologijos ir hidrologijos bakalauro studijų programoje (2014–2016 m. tyrimas)

  Literatūra Čėsnaitė, Bronė, „Studijų kokybė: aukštųjų mokyklų absolventų vertinimai“, Filosofija. Sociologija, 2002, t. 13, nr. 3, p. 27–34. Gudaitytė, Dalija; Palmira Jucevičienė, „Elitinio aukštojo mokslo tapimo masiniu proceso esmė: paradigma ir charakteristikos“, Socialiniai mokslai, 2000...
 3. Gintaras Valiuškevičius

  Straipsnis Studentų požiūris į studijas VU meteorologijos ir hidrologijos bakalauro studijų programoje (2014–2016 m. tyrimas)

  Mėginimai atsekti sąsajas tarp studentų atsakymų į skirtingus klausimus parodė, kad duomenų kiekis nėra pakankamas siekiant gauti patikimus tokio tyrimo rezultatus. Daugiau kaip pusės apklaustųjų nuomonė dviem klausimais paprastai būdavo identiška tik lyginant dažniausiai pasirinktų atsakymų...
 4. Gintaras Valiuškevičius

  Straipsnis Studentų požiūris į studijas VU meteorologijos ir hidrologijos bakalauro studijų programoje (2014–2016 m. tyrimas)

  Studentų požiūris į studijų programos lygį ir mokymąsi skatinančius veiksnius labiau diferencijuotas. 50 % pirmakursių vertino programos lygį kaip vidutinį, 47 % kaip aukštą, o 3 % kaip žemą. 4 kurso studentų požiūris į programos lygį kiek pakitęs: nors dauguma (54 %) vėl įvardija jį kaip...
 5. Gintaras Valiuškevičius

  Straipsnis Studentų požiūris į studijas VU meteorologijos ir hidrologijos bakalauro studijų programoje (2014–2016 m. tyrimas)

  Apibendrinimas Apklaustų studentų nuomonė apie meteorologijos ir hidrologijos studijų programą gana vieninga. Tai ypač būdinga pirmakursiams: daugiau nei 50 % apklaustųjų rinkosi tą patį atsakymo variantą atsakydami į 10 iš 11 anketoje pateiktų klausimų. Nors kai kuriais klausimais studentų...
 6. Gintaras Valiuškevičius

  Straipsnis Studentų požiūris į studijas VU meteorologijos ir hidrologijos bakalauro studijų programoje (2014–2016 m. tyrimas)

  4 kurso studentų apklausose didžiausias identiškų nuomonių procentas vėl pastebėtas tais atvejais, kai atsakant į tam tikrą klausimą išreikšta vieninga vyraujanti nuomonė. Pavyzdžiui, meteorologijos ir hidrologijos ketvirtakursiai ypač dažnai teigė, kad jų noras mokytis labiausiai padidėtų, jei...
 7. Gintaras Valiuškevičius

  Straipsnis Studentų požiūris į studijas VU meteorologijos ir hidrologijos bakalauro studijų programoje (2014–2016 m. tyrimas)

  Įdomesnius studentų požiūrio aspektus atskleidžia ryšiai tarp rečiau pasirenkamų atsakymų variantų. Pavyzdžiui, dauguma pirmakursių, kurie stodami pažymėjo šią programą žemesniu nei pirmu numeriu, teigia, kad stodami tikėjosi, jog mokytis čia bus lengviau (šiuos du atsakymų variantus...
 8. Gintaras Valiuškevičius

  Straipsnis Studentų požiūris į studijas VU meteorologijos ir hidrologijos bakalauro studijų programoje (2014–2016 m. tyrimas)

  Mėginimai atsekti sąsajas tarp studentų atsakymų į skirtingus klausimus parodė, kad turimas duomenų kiekis kol kas nepakankamas siekiant gauti patikimus tokio tyrimo rezultatus. Dauguma atvejų daugiau kaip pusė apklaustųjų rinkosi identiškus atsakymus į du klausimus tik tada, kai lyginti itin...
 9. Gintaras Valiuškevičius

  Straipsnis Studentų požiūris į studijas VU meteorologijos ir hidrologijos bakalauro studijų programoje (2014–2016 m. tyrimas)

  Kita vertus, menka ketvirtakursių motyvacija stojant į šią studijų programą (kurią atspindi mažesnis pirmu numeriu prašymuose ją pažymėjusių studentų procentas ir mažesnė dalis įstojusių čia todėl, kad ji labai patiko) liudija, kad apklausų laikotarpiu 4 kurso studentai buvo jau nuo pradžių...
 10. Gintaras Valiuškevičius

  Straipsnis Studentų požiūris į studijas VU meteorologijos ir hidrologijos bakalauro studijų programoje (2014–2016 m. tyrimas)

  Įdomu, kad 4 kurso meteorologijos ir hidrologijos studentų nuomonė apie programos turinio pagerinimo galimybes, palyginti su pirmakursių pozicija, beveik nepakito (3 pav., b). Absoliuti dauguma apklaustųjų vėl nurodė, kad programos turinį labiausiai pagerintų didesnis tiesiogiai su specialybe...
 11. Gintaras Valiuškevičius

  Straipsnis Studentų požiūris į studijas VU meteorologijos ir hidrologijos bakalauro studijų programoje (2014–2016 m. tyrimas)

  Pasisakydami apie studijų programos tobulinimo galimybes, 1 kurso meteorologai ir hidrologai net 70,0 % atvejų nurodė, kad programos turinys pagerėtų, jei joje būtų daugiau specialybės dalykų (3 pav., b). 3 pav. Apklausose dalyvavusių studentų nuomonės pasiskirstymas (%) atsakant į klausimus...
 12. Gintaras Valiuškevičius

  Straipsnis Studentų požiūris į studijas VU meteorologijos ir hidrologijos bakalauro studijų programoje (2014–2016 m. tyrimas)

  4 kurso meteorologijos ir hidrologijos studentų požiūris į pasirinktos studijų programos lygį kiek pasikeitęs: dauguma (53,6 %) vėl linkę įvardyti jį kaip vidutinį, tačiau, palyginti su 1 kurso studentais, santykinai mažesnė dalis (35,7 %) laiko jį aukštu, o didesnė (10,7 %) žemu. Tad per...
 13. Gintaras Valiuškevičius

  Straipsnis Studentų požiūris į studijas VU meteorologijos ir hidrologijos bakalauro studijų programoje (2014–2016 m. tyrimas)

  Tarp 1 kurso geografų, palyginti su studijuojančiais meteorologiją ir hidrologiją, pasitaikė daugiau tokių, kurių nuomone svarbiausias mokymosi motyvaciją skatinantis veiksnys yra galimybė baigus studijas dirbti pagal specialybę (62,5 %). Kita vertus, lyginant su meteorologijos ir hidrologijos...
 14. Gintaras Valiuškevičius

  Straipsnis Studentų požiūris į studijas VU meteorologijos ir hidrologijos bakalauro studijų programoje (2014–2016 m. tyrimas)

  Šiek tiek labiau skiriasi 1 kurso meteorologijos ir hidrologijos studentų nuomonė tais klausimais, kuriems išsiaiškinti būtina ilgesnė mokymosi patirtis. Atsakydami į klausimą apie bendrą studijų programos lygį, 50,0 % pirmakursių įvertino jį kaip vidutinį, 47,5 % kaip aukštą, o 2,5 % kaip žemą...
 15. Gintaras Valiuškevičius

  Straipsnis Studentų požiūris į studijas VU meteorologijos ir hidrologijos bakalauro studijų programoje (2014–2016 m. tyrimas)

  Pabrėžtina, kad geografijos studijų programos studentai pirmojo semestro pabaigoje taip pat išreiškė panašų požiūrį į programos pasirinkimo aplinkybes. 74,2 % jų rinkosi šią programą todėl, kad ji labai patiko; 75,0 % stodami žymėjo ją pirmu numeriu; 67,2 % manė, kad pateko ten, kur ir tikėjosi...
 16. Gintaras Valiuškevičius

  Straipsnis Studentų požiūris į studijas VU meteorologijos ir hidrologijos bakalauro studijų programoje (2014–2016 m. tyrimas)

  Tyrimo rezultatai Apibūdindami stojimo ir mokymosi motyvus bei sąlygas meteorologijos ir hidrologijos studijų programos studentai dauguma klausimų turėjo pakankamai vieningą nuomonę. Tai ypač būdinga pirmakursiams – daugiau nei 50 % apklaustųjų rinkosi tą patį atsakymo variantą atsakydami į 10...
 17. Gintaras Valiuškevičius

  Straipsnis Studentų požiūris į studijas VU meteorologijos ir hidrologijos bakalauro studijų programoje (2014–2016 m. tyrimas)

  Apdorojant duomenis buvo naudojamasi „Excel“ skaičiuokle, kiekvienas atitinkamo atsakymo varianto pasirinkimas žymėtas 1, o nepasirinkimas 0. Tai leido įvertinti kokybinius rodiklius taikant kiekybiniams rodikliams tinkamą apdorojimo schemą. Mėginant nustatyti studentų nuomonės pokytį nuo...
 18. Gintaras Valiuškevičius

  Straipsnis Studentų požiūris į studijas VU meteorologijos ir hidrologijos bakalauro studijų programoje (2014–2016 m. tyrimas)

  Nesant galimybės apsiriboti konkrečių atsakymo variantų pateikimu, atsakant į kai kuriuos klausimus studentams leista rinktis atsakymą „kita“ ir įrašyti jų nuomone tinkamiausią atsakymą (galimybe išsakyti atskirą nuomonę, nesutampančią su testo formato atsakymais klausimyne, naudotasi santykinai...
 19. Gintaras Valiuškevičius

  Straipsnis Studentų požiūris į studijas VU meteorologijos ir hidrologijos bakalauro studijų programoje (2014–2016 m. tyrimas)

  2 lentelė. Apklausų metu pateikti klausimai (pilkai pažymėtos atsakymų grupės laikytos alternatyviomis pagrindiniam atsakymo variantui) / Table 2. Survey questions (gray-marked answers group were regarded as alternative to the main answer version)Nr.Klausimas / QuestionAtsakymų variantai /...
 20. Gintaras Valiuškevičius

  Straipsnis Studentų požiūris į studijas VU meteorologijos ir hidrologijos bakalauro studijų programoje (2014–2016 m. tyrimas)

  Pagrindinis apklausų tikslas buvo išsiaiškinti studentų nuomonę apie konkretų dėstomą dalyką ir jo dėstymo ypatumus, todėl anketos buvo pateikiamos semestro pabaigoje, per paskutinę dalyko paskaitą. „Hidrologijos pagrindai“ dėstyti ne tik meteorologijos ir hidrologijos, bet ir ekologijos bei...
Grįžti