Radiniai

 1. Hektoras Vitkus

  Studija 1914–1939 m. Vokietijoje paskelbtų atsiminimų apie Didįjį karą Rytprūsiuose publikavimo dinamika ir turinys

  The Dynamics of Publication and Contents of Memoirs of the Great War in East Prussia Published in Germany between 1914 and 1939 Summary. This article seeks to establish chronological time frames defining the dynamics of publication of “memory texts” on the theme of the Great War in East Prussia...
 2. Hektoras Vitkus

  Studija 1914–1939 m. Vokietijoje paskelbtų atsiminimų apie Didįjį karą Rytprūsiuose publikavimo dinamika ir turinys

  Šaltiniai ir literatūra Assmann, Aleida, Erinnerungsraume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, München: Verlag C. H. Beck München, 2006. Augustin, Albert, Die Schlachtfelder Ostpreußens und der Fremdenverkehr, Vortrag, Allenstein: Karl Danehl, 1916. Beyerle, Grete, Geschichte...
 3. Hektoras Vitkus

  Studija 1914–1939 m. Vokietijoje paskelbtų atsiminimų apie Didįjį karą Rytprūsiuose publikavimo dinamika ir turinys

  Trečioji stadija – 1920–1939 m. laikotarpis (daugiau kaip 209 publikacijos Vokietijoje, iš kurių ne mažiau kaip 28 paskelbtos Rytų Prūsijoje), kuris sąlyginai skirstytinas į 1920–1933 m. ir 1934–1939 m. fazes. Įvardytam laikotarpiui buvo būdingos tendencijos eskaluoti Didžiojo karo...
 4. Hektoras Vitkus

  Studija 1914–1939 m. Vokietijoje paskelbtų atsiminimų apie Didįjį karą Rytprūsiuose publikavimo dinamika ir turinys

  Išvados Atlikus 1914–1939 m. Vokietijoje paskelbtų publikacijų Didžiojo karo etapo Rytų Prūsijoje tematika publikavimo dinamikos ir turinio kaitos tendencijų tyrimą galima konstatuoti keletą faktų. Kiekybiniu ir kokybiniu pjūviais intensyviausia Didžiojo karo „rytprūsiškojo“ etapo patirties...
 5. Hektoras Vitkus

  Studija 1914–1939 m. Vokietijoje paskelbtų atsiminimų apie Didįjį karą Rytprūsiuose publikavimo dinamika ir turinys

  Bendrame Vokietijoje publikuotų leidinių, skirtų Didžiajam karui Rytprūsiuose atminti, kontekste išsiskyrė „rusų invaziją“ Rytų Prūsijoje reprezentuojančių vaizdų rinkiniai bei fotografijų albumai. 1914–1916 m. Vokietijoje buvo publikuota apie 14 tokių leidinių (1 iš jų – Rytų Prūsijoje)Žr...
 6. Hektoras Vitkus

  Studija 1914–1939 m. Vokietijoje paskelbtų atsiminimų apie Didįjį karą Rytprūsiuose publikavimo dinamika ir turinys

  Ypač specifinė teminė grupė, apimanti publikacijas, reflektuojančias „Rusijos invazijos“ Rytprūsiuose patirtį „suprasti rusus“ (vok. die Russen verstehen), vertinant Rusijos kariuomenės elgseną, kaip dėsningą jos „kultūrinio lygio“ padarinį. 1920–1939 m. Vokietijoje įvardyta tematika buvo...
 7. Hektoras Vitkus

  Studija 1914–1939 m. Vokietijoje paskelbtų atsiminimų apie Didįjį karą Rytprūsiuose publikavimo dinamika ir turinys

  1914–1916 m. ir 1917–1919 m. Vokietijoje buvo paskelbta po 4 įvardytos temos publikacijas (iš jų po 1 – Rytų Prūsijoje)Žr. Ernst Wermke, Bd. 1, Nr. 1036, 2864, 3041; Joseph Schiffels, Zur Geschichte des Weltkrieges 1914–1915: ein Lese- und Merkbuchlein, 1915; Wilhelm Siegwart, Groß-Deutschland...
 8. Hektoras Vitkus

  Studija 1914–1939 m. Vokietijoje paskelbtų atsiminimų apie Didįjį karą Rytprūsiuose publikavimo dinamika ir turinys

  Didžiojo karo „rytprūsiško“ etapo metu bei karo veiksmų Rusijos teritorijoje laikotarpiu Vokietijoje skirta dėmesio refleksijoms, pabrėžiančioms Rytų Prūsijos strateginės ir taktinės reikšmės Didžiojo karo eigai problematiką. Iš esmės tai buvo leidiniai, kurių turinys orientuotas ne tik į...
 9. Hektoras Vitkus

  Studija 1914–1939 m. Vokietijoje paskelbtų atsiminimų apie Didįjį karą Rytprūsiuose publikavimo dinamika ir turinys

  Karo metais ir tarpukariu Vokietijoje susiformavusio memuaristinio diskurso kontekste gausumu neišsiskyrė, tačiau aktualumo nestokojo publikacijos, skirtos Rusijos kariuomenės nusikaltimų Rytprūsiuose tematikai. 1914–1916 m. jai buvo skirti 4 atskiri leidiniaiŽr. Ernst Wermke, Bd. 1, Nr. 2992...
 10. Hektoras Vitkus

  Studija 1914–1939 m. Vokietijoje paskelbtų atsiminimų apie Didįjį karą Rytprūsiuose publikavimo dinamika ir turinys

  Bendrame 1914–1939 m. Vokietijoje paskelbtų atsiminimų kontekste išsiskyrė teminė publikacijų grupė, skirta Rytų Prūsijoje išvadavimo nuo „Rusijos invazijos“, „rusų nelaimės“ ir „rusų tvano“ refleksijai. 1914–1916 m. ir 1917–1919 m. įvairiuose Vokietijos leidybiniuose centruose įvardyta tematika...
 11. Hektoras Vitkus

  Studija 1914–1939 m. Vokietijoje paskelbtų atsiminimų apie Didįjį karą Rytprūsiuose publikavimo dinamika ir turinys

  Rytprūsiuose publikuoti atsiminimai įvardyta tematika pastebimai disonuoja su tendencija vaizduoti „besąlygišką vokiečių kovos vieningumą“. Manytina, dėl paminėtos ypatybės 1917–1919 m. laikotarpiu Vokietijoje pasirodė tik 1 (publikuotas Tilžėje) leidinys, skirtas Rytprūsių gyventojų...
 12. Hektoras Vitkus

  Studija 1914–1939 m. Vokietijoje paskelbtų atsiminimų apie Didįjį karą Rytprūsiuose publikavimo dinamika ir turinys

  Pastarasis teiginys iš esmės parodo reikšmingą karo laikotarpiu ir pirmuoju pokario periodu publikuotų atsiminimų, kuriuose telktasi į „rusų nelaimės“ nulemtų praradimų recepciją, pokytį. Pagal nacionalsocialistų doktriną, tokie vaizdiniai galėjo būti traktuojami kaip rezignacinės, todėl...
 13. Hektoras Vitkus

  Studija 1914–1939 m. Vokietijoje paskelbtų atsiminimų apie Didįjį karą Rytprūsiuose publikavimo dinamika ir turinys

  1914–1919 m. publikuoti karo dalyvių atsiminimai apie Didįjį karą Rytprūsiuose formuojami kaip individualių išgyvenimų reprezentacijos, pasitelkiant tam tikrus mitologizuotus (pvz., „Rusijos kazokų“) suvokinius. Po 1920 m. buvo aktualizuoti naratyvai, kuriuose individualūs išgyvenimai...
 14. Hektoras Vitkus

  Studija 1914–1939 m. Vokietijoje paskelbtų atsiminimų apie Didįjį karą Rytprūsiuose publikavimo dinamika ir turinys

  Kaip atskirą aptariamos teminės rubrikos pogrupį reikėtų įvardyti publikacijas, skirtas Didžiojo karo Rytų Prūsijoje tiesioginių dalyvių bei liudininkų egodokumentams ir jų refleksijai to laikotarpio spaudoje: laiškams, dienoraščiams ir kitokiems rašytiniams šaltiniams. 1914–1916 m. Vokietijoje...
 15. Hektoras Vitkus

  Studija 1914–1939 m. Vokietijoje paskelbtų atsiminimų apie Didįjį karą Rytprūsiuose publikavimo dinamika ir turinys

  Neretai tokių atsiminimų reikšmė ir suteikiamos informacijos svarbumas diferencijuojamas pagal karo metais disponuotą poziciją karinėje hierarchijoje (karinį laipsnį). Kaip žinia, 1915 m. (antroji laida – 1916 m.) veikalas Feldmarschall Hindenburg, skirtas generolo feldmaršalo Paulio von...
 16. Hektoras Vitkus

  Studija 1914–1939 m. Vokietijoje paskelbtų atsiminimų apie Didįjį karą Rytprūsiuose publikavimo dinamika ir turinys

  Išskirto pobūdžio atsiminimai disonuoja su Vokietijos karių atsiminimais, kuriuose karas Rytų Prūsijoje pateikiamas kaip „vyriškumo mokykla“. Šiuo atžvilgiu ypač charakteringos publikacijos, skirtos Vokietijos kariuomenės veteranų bei savanorių atsiminimų apie kovas su Rusijos kariuomene...
 17. Hektoras Vitkus

  Studija 1914–1939 m. Vokietijoje paskelbtų atsiminimų apie Didįjį karą Rytprūsiuose publikavimo dinamika ir turinys

  Svarbu, kad komisijos iniciatyva parengtuose leidiniuose suformuoti atsiminimų naratyvai iš esmės gali būti įvardyti „likimo bendruomenių“ (vok. Schicksalsgemeinde) arba „išgyvenusiųjų bendruomenių“ (vok. Erlebnissengemeinde) kolektyvinio diskurso tradicijos užuomazgomis. Savo turiniu jie iš...
 18. Hektoras Vitkus

  Studija 1914–1939 m. Vokietijoje paskelbtų atsiminimų apie Didįjį karą Rytprūsiuose publikavimo dinamika ir turinys

  Reikšmingiausia pozicija šioje komisijoje atiteko Karaliaučiaus universiteto istorijos profesoriui Albertui Brackmannui. Kiti jos nariai buvo Rytų Prūsijos oberprezidentas Adolfas von Batocki-Friebei, oberprezidento tarybos patarėjas Friedrichas von Bulowas, Karaliaučiaus apygardos vyriausybės...
 19. Hektoras Vitkus

  Studija 1914–1939 m. Vokietijoje paskelbtų atsiminimų apie Didįjį karą Rytprūsiuose publikavimo dinamika ir turinys

  Šiuo atžvilgiu taip pat išskirtini atskiri leidiniai bei straipsniai periodikoje, dedikuoti Gumbinės kautynių „atvejo“ analizei bei memuarinei refleksijai. Minėtuoju periodu šiai tematikai buvo skirti 6 straipsniai periodikoje ir 1 atskiras leidinys (paskelbtas Tilžėje)Žr. Ernst Wermke, Bd. 1...
 20. Hektoras Vitkus

  Studija 1914–1939 m. Vokietijoje paskelbtų atsiminimų apie Didįjį karą Rytprūsiuose publikavimo dinamika ir turinys

  Tokie teiginiai ypač buvo būdingi 1920–1939 m. Vokietijos memuaristiniame diskurse susiformavusioms teminėms grupėms, skirtoms Vokietijos ir Rusijos kolizijos Rytų Prūsijoje militariniams aspektams. Įvardyto laikotarpio kontekste būtų galima išskirti keletą autorių, svariai prisidėjusių prie...
Grįžti