Radiniai

 1. Vaiva Daraškevičiūtė

  Straipsnis Estetikos sampratos transformacijos ontologinėje hermeneutikoje: H.-G. Gadameris, L. Pareysonas

  The Transformation of the Concept of Aesthetics in Ontological Hermeneutics: H.-G. Gadamer, L. Pareyson Summary. The author analyses the transformation of the concept of aesthetics in the ontological hermeneutics of German philosopher Hans Georg Gadamer and Italian thinker Luigi Pareyson...
 2. Vaiva Daraškevičiūtė

  Straipsnis Estetikos sampratos transformacijos ontologinėje hermeneutikoje: H.-G. Gadameris, L. Pareysonas

  Literatūra Borges, Jorge Luis, „Pavargusio žmogaus utopija“ | Smėlio knyga, vertė Linas Rybelis, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006. D’Angelo, Paolo, L’estetica italiana del Novecento, Roma-Bari: Editori Laterza, 2007. Ferraris, Maurizio, “Estetica come aisthesis” | Luigi Russo...
 3. Vaiva Daraškevičiūtė

  Straipsnis Estetikos sampratos transformacijos ontologinėje hermeneutikoje: H.-G. Gadameris, L. Pareysonas

  Išvados Gadamerio meno kūrinio ontologijos samprata nėra vienareikšmė. Nors Gadameris savo hermeneutikos pagrindu pasirenka būtent meno patirtį, tačiau, redukuodamas estetiką į hermeneutiką, jis estetikos klausimą, kas yra meno kūrinys, keičia hermeneutikos klausimu: kaip meno kūrinys...
 4. Vaiva Daraškevičiūtė

  Straipsnis Estetikos sampratos transformacijos ontologinėje hermeneutikoje: H.-G. Gadameris, L. Pareysonas

  Svarbu pažymėti, kad aptardamas interpretaciją Pareysonas akcentuoja šiek tiek kitus aspektus nei tie, kurie svarbūs Gadameriui jo hermeneutikoje. Pareysonui interpretacija galima tik kaip asmeninėO Gadamerio hermeneutikoje asmens dimensija praktiškai neegzistuoja. Čia subjekto, kaip tokio...
 5. Vaiva Daraškevičiūtė

  Straipsnis Estetikos sampratos transformacijos ontologinėje hermeneutikoje: H.-G. Gadameris, L. Pareysonas

  Vadinasi, formatyvumo principas implikuoja labai svarbią sąlygą, susijusią su Pareysono nuostata daryti skirtį tarp dieviškosios kūrybos ir menininko, kitaip sakant – žmogiškosios egzistencijos, veiklos. Pareysonas pabrėžia, kad meno kūrinys turėtų būti vadinamas ne tobulu arba teisingu, bet...
 6. Vaiva Daraškevičiūtė

  Straipsnis Estetikos sampratos transformacijos ontologinėje hermeneutikoje: H.-G. Gadameris, L. Pareysonas

  Pareysonui menas kaip formatyvumas yra veikla, kurioje operuojama materija, – jis pabrėžia daiktinę meno kūrinio dimensiją. Meno kūrinys yra konkrečios patirties išraiška poiein – „darymo“ (il fare) proceso metu susiformavęs rezultatas. Kita vertus, tai nereiškia, kad akcentuodamas praktinę...
 7. Vaiva Daraškevičiūtė

  Straipsnis Estetikos sampratos transformacijos ontologinėje hermeneutikoje: H.-G. Gadameris, L. Pareysonas

  Hermeneutinės filosofijos kontekste Pareysonas įdomus tuo, kad jam labiausiai rūpi pats menininko veiklos procesas. Pagrindinė Pareysono estetikos ašis yra meno kaip formatyvumo samprata. Visą su menu susijusią veiklą Pareysonas apibrėžia ne kaip kūrybą, (šią veiklos sritį jis palieka...
 8. Vaiva Daraškevičiūtė

  Straipsnis Estetikos sampratos transformacijos ontologinėje hermeneutikoje: H.-G. Gadameris, L. Pareysonas

  Estetika kaip formatyvumo teorija: Luigi Pareysonas Praktinė išmintis teigia, kad tais atvejais, kai situacija pradeda atrodyti beviltiška, verta grįžti pora žingsnių atgal nuo sudėtingų dalykų prie paprastesnių. Taigi grįžkime nuo simuliakrų prie tikrovės ir meno. Tai padaryti padės mąstytojas...
 9. Vaiva Daraškevičiūtė

  Straipsnis Estetikos sampratos transformacijos ontologinėje hermeneutikoje: H.-G. Gadameris, L. Pareysonas

  Ferrario priekaištas tiesiogiai susijęs su estetikos asimiliavimo hermeneutikoje problema. Jis susijęs su klausimu, ar supratimo radikalizavimas meno kontekste nelemia to, kad pradedamas ignoruoti meno patirties ypatingumas. Susidaro įspūdis, kad Gadameriui supratimo keliu prieinama meno...
 10. Vaiva Daraškevičiūtė

  Straipsnis Estetikos sampratos transformacijos ontologinėje hermeneutikoje: H.-G. Gadameris, L. Pareysonas

  Ir vis dėlto iškyla klausimas, ar ontologinėje hermeneutikoje išvengiama tokios situacijos, kuri aiškiausiai išreikšta Hegelio estetikoje – menas tampa tiesos atverties galimybe tik tada, kai jį asimiliuoja filosofija? Į šį klausimą nėra paprasta atsakyti vienareikšmiškai, kadangi jis susijęs ne...
 11. Vaiva Daraškevičiūtė

  Straipsnis Estetikos sampratos transformacijos ontologinėje hermeneutikoje: H.-G. Gadameris, L. Pareysonas

  Priekaištas Gadameriui dėl jo hermeneutikoje teigiamos būties ir kalbos tapatybės susijęs su jo įvykdyta estetikos sampratos transformacija į meno filosofiją. Negalime ignoruoti to, kad filosofijos tradicijoje meno patirtį įprasta sieti ne su kalba, mąstymu ir supratimu, bet su jusline pagava...
 12. Vaiva Daraškevičiūtė

  Straipsnis Estetikos sampratos transformacijos ontologinėje hermeneutikoje: H.-G. Gadameris, L. Pareysonas

  Čia tenka prisiminti diskusijas, kurias šiuolaikinėje filosofijoje išprovokavo žymioji Tiesos ir metodo tezė: Gadamerio kritikai – Jurgenas Habermasas, Richardas Rorty, Johnas Caputo, Gianni Vattimo, Maurizio Ferrari – pažymi, kad ši tezė gali būti „perskaitoma“ nevienareikšmiškai. Remiantis...
 13. Vaiva Daraškevičiūtė

  Straipsnis Estetikos sampratos transformacijos ontologinėje hermeneutikoje: H.-G. Gadameris, L. Pareysonas

  Meno patirtis kaip supratimo patirtis Tačiau ką Gadameriui iš tiesų reiškia meno patirtis ir kokiame lygmenyje vyksta tos patirties veikiama transformacija? Straipsnyje Estetika ir hermeneutika Gadameris rašo: „teiginys, kad meno kūrinys mums kažką sako, o kaip kažką sakantis priklauso visumai...
 14. Vaiva Daraškevičiūtė

  Straipsnis Estetikos sampratos transformacijos ontologinėje hermeneutikoje: H.-G. Gadameris, L. Pareysonas

  Prieštaraudamas Modernybės mąstymui būdingai subjektinei vertinimo nuostatai, Gadameris transformuoja patį meno kūrinio statusą. Tai reiškia, kad nuo tokios estetikos sampratos, pasak kurios meno kūrinys yra subjekto gyvenimą puošianti detalė arba muziejaus objektas, pereinama prie hermeneutinės...
 15. Vaiva Daraškevičiūtė

  Straipsnis Estetikos sampratos transformacijos ontologinėje hermeneutikoje: H.-G. Gadameris, L. Pareysonas

  Tiesoje ir metode Gadameris kritikuoja Kanto inicijuotą estetikos tradiciją žvelgti į meno kūrinį kaip į nesuinteresuoto malonumo objektą ir pavadina tokį santykio su meno kūriniu modelį neigiamą konotaciją turinčiu estetinės atskirties (äesthetische Unterscheidung) terminu. „Atskirties“ sąvoka...
 16. Vaiva Daraškevičiūtė

  Straipsnis Estetikos sampratos transformacijos ontologinėje hermeneutikoje: H.-G. Gadameris, L. Pareysonas

  Hermeneutinė Gadamerio meno filosofija XX a. antroje pusėje Vakarų kultūroje vykusi diskusija dėl estetikos sampratos transformacijos į meno filosofiją tiesiogiai susijusi su Gadamerio vardu ir jo 1960 m. pasirodžiusiu veikalu Tiesa ir metodas. Savo hermeneutikoje Gadameris atsisako estetikos...
 17. Vaiva Daraškevičiūtė

  Straipsnis Estetikos sampratos transformacijos ontologinėje hermeneutikoje: H.-G. Gadameris, L. Pareysonas

  Įvadas Šiuolaikinėje kultūroje meno ir filosofijos santykio problema tampa vis aktualesnė. Dar XIX a. pradžioje Georgas Wilhelmas Hegelis skelbė meno asimiliavimo filosofijoje teoriją, kuri mūsų dienomis vis iš naujo patvirtinama konceptualaus meno pavyzdžiais. Tokioje šiuolaikinio meno...
 18. Vaiva Daraškevičiūtė

  Straipsnis Estetikos sampratos transformacijos ontologinėje hermeneutikoje: H.-G. Gadameris, L. Pareysonas

  Santrauka. Straipsnyje autorė analizuoja estetikos sampratos transformacijos problemą vokiečių filosofo Hanso-Georgo Gadamerio ir italų mąstytojo Luigi Pareysono ontologinėje hermeneutikoje. Gadameris laikosi nuostatos, kad hermeneutinė meno filosofija privalo asimiliuoti estetiką. Hermeneutinė...
Grįžti