Radiniai

 1. Aurimas Zaremba

  Straipsnis Partinis patronažas Lietuvos viešajame sektoriuje

  Party Patronage in the Lithuanian Public Sector Summary. The main issue of this paper is party patronage in Lithuania. Firstly, the phenomenon of party patronage is shortly described focusing on main research questions. Afterwards methodology of semi-structured expert interviews is presented...
 2. Aurimas Zaremba

  Straipsnis Partinis patronažas Lietuvos viešajame sektoriuje

  Literatūra Bogušinskaitė, Irena; Vitalis Nakrošis, „Lietuvos vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų vadovų kaita ir politizacija“, Politologija, 2014, t. 74, nr. 2, p. 38–67. Čeponytė, Eglė, „Lietuvos švietimo įstaigų politizacija: Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių...
 3. Aurimas Zaremba

  Straipsnis Partinis patronažas Lietuvos viešajame sektoriuje

  Išvados 1. Išvedus partinio patronažo Lietuvoje indeksą, nustatyta, kad partinio patronažo lygis Lietuvos viešajame sektoriuje yra nevienodas, didžiausias – regionų ir savivaldos, vidaus reikalų ir socialinės apsaugos srityse, mažiausias – finansų, žiniasklaidos, krašto apsaugos ir užsienio...
 4. Aurimas Zaremba

  Straipsnis Partinis patronažas Lietuvos viešajame sektoriuje

  4 pav. Lietuvos politinių partijų taikomo partinio patronažo vertinimasSudaryta autoriaus. Kaip matome, daugiau nei pusė respondentų kaip labiausiai partinio patronažo praktikas taikančias partijas įvardijo Lietuvos socialdemokratų (27 ekspertai) ir Darbo partijas (27), kiek mažiau ekspertų...
 5. Aurimas Zaremba

  Straipsnis Partinis patronažas Lietuvos viešajame sektoriuje

  Atliekant tyrimą buvo siekiama išsiaiškinti, kurį patronažo tipą dažniau taiko Lietuvos politinės partijos. 38 % ekspertų nurodė, kad politinės partijos taiko de facto partinį patronažą, t. y. tiesiog išnaudoja savo politinę galią nekeisdamos teisės normų. Visgi 19 % respondentų teigė, kad yra...
 6. Aurimas Zaremba

  Straipsnis Partinis patronažas Lietuvos viešajame sektoriuje

  Siekiant įvertinti, ar partinio patronažo praktikų taikymą galima laikyti sudėtine Lietuvos politinės kultūros dalimi, ekspertų buvo klausiama, ar vertinant bendrai Lietuvos politinėms partijoms įprasta ir priimtina įdarbinti asmenis viešajame sektoriuje ir ar galima teigti, kad tokia praktika...
 7. Aurimas Zaremba

  Straipsnis Partinis patronažas Lietuvos viešajame sektoriuje

  Rezultatai rodo, kad svarbiausi yra politiniai įdarbinamų asmenų ryšiai (75 %), kiek mažiau svarbūs yra asmeniniai ryšiai (65 %). Kandidatų profesinę patirtį ir tinkamumą, kaip lemiantį įdarbinimą, nurodė tik 50 % respondentų. Akivaizdu, kad toks įdarbinimo procesas yra vienas iš būdų, kuriais...
 8. Aurimas Zaremba

  Straipsnis Partinis patronažas Lietuvos viešajame sektoriuje

  Autorius KristinssonŽr. Petr Kopecký, Peter Mair, Party Patronage in Contemporary Europe: Principles and Practices, p. 5–6. nurodo tris pagrindines priežastis, kodėl apdovanojimas valstybiniu darbu praranda svarbą taikant partinį patronažą: visų pirma, vykstant privatizacijos procesui sumažėjo...
 9. Aurimas Zaremba

  Straipsnis Partinis patronažas Lietuvos viešajame sektoriuje

  2 pav. Partinio patronažo motyvaiSudaryta autoriaus. Nagrinėjant partinio patronažo motyvaciją, respondentų buvo klausiama, kodėl politinės partijos faktiškai įdarbina asmenis? Tyrimo duomenys atskleidė, kad svarbiausias motyvas yra dualus: apdovanoti lojalius asmenis darbu ir kontroliuoti...
 10. Aurimas Zaremba

  Straipsnis Partinis patronažas Lietuvos viešajame sektoriuje

  Kalbant apie neministerines viešąjį administravimą ir reguliavimą vykdančias institucijas ir viešąsias paslaugas teikiančias įstaigas, politinių partijų įtakos personalo sprendimams formaliai čia neturėtų būti. Nepaisant to, tyrimas atskleidė, kad politinės partijos turi galių lemti įdarbinimo...
 11. Aurimas Zaremba

  Straipsnis Partinis patronažas Lietuvos viešajame sektoriuje

  Iš pateiktos lentelės matyti, kad partinio patronažo lygis Lietuvos viešajame sektoriuje yra nevienodas, skiriasi partinio patronažo mastai ne tik skirtingose viešojo sektoriaus srityse, bet ir skirtinguose instituciniuose lygmenyse. Visų pirma, akivaizdu, kad, remiantis tyrimo rezultatais...
 12. Aurimas Zaremba

  Straipsnis Partinis patronažas Lietuvos viešajame sektoriuje

  Tyrimo rezultatai Siekiant įvertinti partinio patronažo mastą Lietuvoje, pirmiausia buvo apskaičiuotas partinio patronažo indeksas skirtingose viešosios politikos srityse ir instituciniuose lygmenyse, taip pat pateiktos partinio patronažo indekso Lietuvoje reikšmės (žr. 1 lentelę). 1 lentelė...
 13. Aurimas Zaremba

  Straipsnis Partinis patronažas Lietuvos viešajame sektoriuje

  Toks suskirstymas leidžia įvertinti partinio patronažo lygį ne tik centriniame valstybės tarnybos aparate, bet ir kitose institucijose, kurios yra itin svarbios šiandienos moderniai valstybeiŽr. ten pat, p. 22.. Verta pastebėti, kad prie viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų priskiriamos ir...
 14. Aurimas Zaremba

  Straipsnis Partinis patronažas Lietuvos viešajame sektoriuje

  Remiantis tyrimo logika, Lietuvos viešasis sektorius buvo suskirstytas į 11 viešosios politikos sričių. Be to, papildomai buvo išskirtas vietos savivaldos lygmuo. Nors jis nėra suprantamas kaip įprastinė viešosios politikos kryptis, tačiau tai yra kiekybiškai itin svarbi viešojo sektoriaus...
 15. Aurimas Zaremba

  Straipsnis Partinis patronažas Lietuvos viešajame sektoriuje

  Taip pat būtina atsižvelgti ir į galimus tokio tyrimo trūkumus: kadangi tyrimas remiasi ekspertų atsakymais ir nuomone, atsiranda atsakymų nepatikimumo pavojus, respondentai gali nežinoti atsakymų, juos iškraipyti ar netgi meluoti. Šiuos trūkumus eliminuoti stengiamasi keletu būdų: visų pirma...
 16. Aurimas Zaremba

  Straipsnis Partinis patronažas Lietuvos viešajame sektoriuje

  Empirinio tyrimo metodika Partinio patronažo Lietuvoje tyrimui atlikti buvo adaptuota autorių Kopecky, Mair ir SpirovaŽr. Petr Kopecký, Peter Mair, Maria Spirova, Party Patronage and Party Government in European Democracies, 2012. metodologija, kuria remiantis panašus tyrimas buvo vykdytas 15...
 17. Aurimas Zaremba

  Straipsnis Partinis patronažas Lietuvos viešajame sektoriuje

  1 pav. Partinio patronažo indeksas 15 Europos valstybiųŽr. Sudaryta autoriaus, remiantis Petr Kopecký, Peter Mair, Maria Spirova, Party Patronage and Party Government in European Democracies, p. 367. Reikia paminėti ir tai, kad partinis patronažas gali būti struktūrinis arba de jure ir de...
 18. Aurimas Zaremba

  Straipsnis Partinis patronažas Lietuvos viešajame sektoriuje

  Partinio patronažo tyrimai Partinio patronažo tyrimais yra siekiama keleto tikslų: visų pirma analizuojami partinio patronažo mastai ir skverbtis, jiems palyginti naudojamas partinio patronažo indeksas, taip pat nagrinėjami partinio patronažo motyvai, kandidatų parinkimo kriterijai. Autorių...
 19. Aurimas Zaremba

  Straipsnis Partinis patronažas Lietuvos viešajame sektoriuje

  Atsižvelgus į visa tai, šiame straipsnyje, remiantis šių autorių (Kopecky, Mair ir Spirova) Europinio tyrimo metodologijaŽr. Petr Kopecký, Peter Mair, Maria Spirova, Party Patronage and Party Government in European Democracies, 2012., analizuojami partinio patronažo mastas ir skverbtis...
 20. Aurimas Zaremba

  Straipsnis Partinis patronažas Lietuvos viešajame sektoriuje

  Įvadas Po 2016 m. rudenį įvykusių Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų labai suaktyvėjo informacijos apie įvairius politizuotus įdarbinimus, nepotizmą, valstybės užvaldymą, vykdomą politinių partijų, sklaida. Ši informacija susilaukė didžiulio dėmesio ne tik visuomenėje, bet ir tarp politikų...
Grįžti