Radiniai

 1. Stanislovas Mostauskis

  Straipsnis Lietuviškieji Algio Uždavinio tradicionalizmo kontekstai: istorijos ir ontologijos sampynos

  Santrauka. Straipsnis skirtas žymaus lietuvių civilizacinės ir filosofinės komparatyvistikos atstovo, kultūrologo ir menotyrininko Algio Uždavinio pasirinktiems mokslinių tyrimų aspektams aptarti. Didžiausias dėmesys sutelktas į pasaulėžiūrines jo mąstymo ir pasaulio suvokimo prielaidas...
 2. Stanislovas Mostauskis

  Straipsnis Czeslawas Miloszas ir etninio neapsisprendimo projektas

  Santrauka. Straipsnyje formuluojami etninio neapsisprendimo bei jam giminiški konceptai, kuriais remiantis ir kuriuos skleidžiant siekiama aiškinti Miloszo kultivuojamos tapatybės prielaidas bei raidos kryptis. Minėtus konceptus lemia išsikeltas tikslas: išskirti ir aptarti pasirinktus Miloszo...
 3. Stanislovas Mostauskis

  Straipsnis M. Foucault apie paradoksalią draudžiamų ir meninių kalbų giminystę

  Santrauka. Straipsnyje aptariama prancūzų filosofo M. Foucault nužymėta kalbinių draudimų raida ir jų perspektyvoje išryškėjusi beprotybės bei literatūros giminystė, kurią pats filosofas vadina absoliutaus nesuderinamumo arba jas skiriančios ribos kalba. Taip pat pristatoma šią giminystę...
 4. Stanislovas Mostauskis

  Straipsnis Subjekto paieškos Jacqueso Lacano veidrodžių karalystėje

  Santrauka. Straipsnyje analizuojama Lacano pasiūlyta veidrodžio stadijos koncepcija, originaliai interpretuojanti konkretų ankstyvosios individo raidos etapą, jį paruošusias prielaidas, eigą ir svarbiausius pokyčius. Straipsnyje plėtojamos nuostatos, kad veidrodžio stadijos metu steigiamas...
 5. Stanislovas Mostauskis

  Straipsnis Tarp meilės giesmių: rytietiškų Gedos motyvų pėdsakais

  Santrauka. Straipsnis skirtas lietuvių poeto Sigito Gedos paskutinio eilėraščių rinkinio Siuita Virginijai poetinio mąstymo interpretacijoms. Daug dėmesio skiriama orientalistinių motyvų aptarimui. Iškeliamos poeto pastangos užmegzti sąsajas tarp tradicinio baltų mentaliteto ir kai kurių Rytų...
 6. Stanislovas Mostauskis

  Straipsnis Transgresija – ribų patirtis ir „absoliutaus netapatumo“ kalba

  Santrauka. Straipsnyje aptariama Michel Foucault pasiūlyta transgresijos sąvoka ir jos sąsajos su menine kūryba. Teigiama, kad ši sąvoka savo objektą nusako ne specifinių turinių ar vykdomų funkcijų, o santykio su riba požiūriu. Todėl svarbiausias transgresijos apibūdinimas siejamas su galia...
 7. Stanislovas Mostauskis

  Straipsnis Neišsemiama Sigito Gedos poezijos gelmė: savasties paieškos Dievo medžio paunksmėje

  Santrauka. Straipnyje susitelkiama į vėlyvąjį, 2006 m. išleistą Sigitos Gedos poezijos rinkinį Miegantis Teodendronas, kartu naudotasi ir kitais paskutinį dešimtmetį dienos šviesą išvydusiais poeto eilių rinkiniais. Tekstas atspindi tam tikrus vėlyvojo Gedos psichologinio ir kūrybinio „portreto...
 8. Stanislovas Mostauskis

  Monografija Beprotybės kartografija

  Santrauka. Monografijoje išskiriama ir konceptualiai analizuojama intuicijos, beprotybės ir meninės pastangos probleminė sampyna, kartu aptariant sąsajas su kitomis jos orbitoje gravituojančiomis kategorijomis. Kontekstualiai nagrinėjami pasirinkti Vakarų neklasikinės (Arthur Schopenhauer, Søren...
Grįžti