Radiniai

 1. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Alaus gamybos įmonių socialinės atsakomybės tyrimas

  A Study of the Corporate Social Responsibility of Beer Production Enterprises Summary. The article analyzes the concept of corporate social responsibility, more importantly, corporate social responsibility in Lithuanian politics. Many references are given according to the main reasons why CSR...
 2. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Alaus gamybos įmonių socialinės atsakomybės tyrimas

  Literatūra Bagdonienė, Diana; Eimenė Paulavičienė, „Socialinės atsakomybės ir organizacijos vadybos sistemos integravimas“, Ekonomika ir vadyba, 2010, nr. 15, p. 366–373. Bernatonytė, Dalia; Rita Vilkė, Eglė Keizerienė, „Ekonominės krizės poveikio Lietuvos smulkių ir vidutinių įmonių socialinei...
 3. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Alaus gamybos įmonių socialinės atsakomybės tyrimas

  Siūlomos šios rekomendacijos įmonėms, susidomėjusiomis ĮSA teikiama nauda: SA padeda išlaikyti geriausius darbuotojus, kyla jų motyvacija dirbti bei būti lojaliems organizacijai, šiose organizacijose darbuotojai jaučiasi saugiau; padidėja ekonominis efektas, nes organizacijoms, įdiegusioms ĮSA...
 4. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Alaus gamybos įmonių socialinės atsakomybės tyrimas

  Dažniausiai taikomos ĮSA priemonės alaus gamybos įmonėse yra dalyvavimas visuomeninėje veikloje, atsakingo vartojimo skatinimas ir atsakinga rinkodara. Nemaža dalis užsienio įmonių priklauso pramonės finansuojamoms organizacijoms ir globalioms aludarių organizacijoms, skatinančioms atsakingą...
 5. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Alaus gamybos įmonių socialinės atsakomybės tyrimas

  Išvados Įmonių socialinė atsakomybė – tai įmonių ideologija, politika bei praktika, atspindinti tokią įmonių elgseną, kai jos į savo veiklą savanoriškai įtraukia socialinius ir aplinkosaugos klausimus bei santykiuose su visais suinteresuotais visuomenės, verslo ir valdžios atstovais vadovaujasi...
 6. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Alaus gamybos įmonių socialinės atsakomybės tyrimas

  Paskutiniu anketos klausimu buvo siekiama išsiaiškinti „Kas, Jūsų nuomone, skatina socialiai atsakingos veiklos įgyvendinimą?“. Kaip matyti iš 5 lentelės, labiausiai skatina geresnė įmonės reputacija (37 proc. respondentų), klientų lojalumo didėjimas (18 proc. respondentų) bei konkurencingumo...
 7. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Alaus gamybos įmonių socialinės atsakomybės tyrimas

  Į klausimą „Ar alaus sektoriaus įmonės ĮSA įgyvendina tik dėl reklaminės kampanijos?“ 58 proc. respondentų atsakė teigiamai ir 42 proc. teigė, kad ne vien tik dėl reklaminės kampanijos. 14 anketos klausimas buvo toks: „Kaip manote, ar visuomenė gali įtakoti įmonių socialinę atsakomybę?“. 18...
 8. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Alaus gamybos įmonių socialinės atsakomybės tyrimas

  12 anketos klausimu buvo siekiama išsiaiškinti, „Dėl kokių priežasčių, Jūsų nuomone, yra vykdoma įmonių socialinė atsakomybė?“ Tyrimo rezultatai parodė, kad pagrindinės priežastys yra šios: geresnė įmonės reputacija (87 proc. respondentų), gaunama „nemokama reklama“ (66 proc. respondentų)...
 9. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Alaus gamybos įmonių socialinės atsakomybės tyrimas

  4 lentelė. Respondentų atsakymai į klausimą „Kaip Jūs vertinate alaus gamybos įmonių vykdomas socialinės atsakomybės priemones?“, proc.Sudaryta autorės.PriemonėVertinimas, proc.Labai teigiamaiTeigiamaiNei teigiamai, nei neigiamaiNeigiamaiLabai neigiamaiAplinkos apsauga21214783Atsakingo vartojimo...
 10. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Alaus gamybos įmonių socialinės atsakomybės tyrimas

  Į klausimą „Ar esate girdėjęs(-usi) apie alaus gamybos įmonių vykdomas socialinės atsakomybės programas?“ 92 proc. respondentų atsakė, kad nėra girdėję apie socialinės atsakomybės programas, o 8 proc. respondentų teigė, kad yra girdėję. Vadinasi, arba tų programų nėra daug, arba respondentai...
 11. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Alaus gamybos įmonių socialinės atsakomybės tyrimas

  Respondentams buvo užduotas klausimas „Kokie elementai apima įmonių socialinę atsakomybę?“. Kaip matyti iš 2 paveikslo, įmonių socialinę atsakomybę sudaro įstatymų laikymasis, verslo etika, aplinkos apsauga. 2 pav. Respondentų atsakymai į klausimą „Kokie elementai apima įmonių socialinę...
 12. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Alaus gamybos įmonių socialinės atsakomybės tyrimas

  1 pav. Respondentų atsakymai į klausimą „Iš kur išgirdote apie ĮSA?“, proc.Sudaryta autorės. Kaip matyti iš 1 paveikslo, 72 proc. respondentų apie įmonių socialinę atsakomybę sužinojo kolegijoje, 16 proc. – iš žiniasklaidos ir po 8 proc. respondentų sužinojo iš draugų bei kitų šaltinių. Todėl...
 13. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Alaus gamybos įmonių socialinės atsakomybės tyrimas

  Atsakydami į klausimą „Kaip Jūs apibūdintumėte terminą „įmonių socialinė atsakomybė“ (pabraukite vieną Jums priimtiną variantą)?“ 72 proc. respondentų teigė, kad 13 proc. respondentų teigė, kad 10 proc. respondentų teigė, kad ir 5 proc. respondentų teigė, kad
 14. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Alaus gamybos įmonių socialinės atsakomybės tyrimas

  Respondentų nuomonės apie alaus gamybos įmonių socialinę atsakomybę tyrimas Tyrimo metodika Tyrimas buvo atliktas 2012 m. balandžio mėnesį V. A. Graičiūno aukštojoje vadybos mokykloje bei Vilniaus kolegijoje apklausiant studentus. Tyrimo tikslas buvo įvertinti, kokį poveikį studentams daro alaus...
 15. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Alaus gamybos įmonių socialinės atsakomybės tyrimas

  3 lentelė. Alkoholio reklamos draudimai ir ribojimai ES šalyseŠaltinis: Ekonomika.lt.Europos šalysTVRadijasSpaudaInternetasLauko reklamaAirijaGėrimai iki 25% stiprumoGėrimai iki 25% stiprumo---Austrija-----Belgija-----BulgarijaStiprieji gėrimai tik nuo 22 val.Stiprieji gėrimai tik nuo 22...
 16. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Alaus gamybos įmonių socialinės atsakomybės tyrimas

  Esminis dalykas, kurį išryškino analizė, – pasyvus ĮSA principų taikymas alaus gamybos įmonių veikloje pastebimas ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Sunku pasakyti, kas turi įtakos tokiai tendencijai. Galima tik spėti, jog nemažai prisidėjo įstatymai, varžantys alkoholio gamintojų reklamą...
 17. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Alaus gamybos įmonių socialinės atsakomybės tyrimas

  2 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad ĮSA priemonių taikymas Lietuvos įmonėse, lyginant su kitų šalių alaus sektoriaus įmonėmis, vis dar mažai paplitęs. Remiantis įmonių internetiniuose puslapiuose pateiktais duomenis, pastebima tendencija, kad dažniausiai taikomos ĮSA priemonės yra...
 18. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Alaus gamybos įmonių socialinės atsakomybės tyrimas

  Siekiant palyginti Lietuvos ir užsienio įmonių praktiką ĮSA srityje, buvo atlikta populiariausių alaus gamintojų internetiniuose puslapiuose pateiktos informacijos analizė (žr. 2 lentelę). 2 lentelė. Populiariausių užsienio ir Lietuvos alaus įmonių SA kriterijų palyginimasSudaryta autorės.Įmonė...
 19. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Alaus gamybos įmonių socialinės atsakomybės tyrimas

  Valstybė teisės aktuose yra numačiusi nemažai priemonių, kurios galėtų ir turėtų paskatinti įmones integruoti socialiai atsakingo verslo principus į savo veiklą arba bent jau vykdyti atskiras su ĮSA susijusias priemones. Tai – subsidijos naujų darbo vietų steigimui, mokestinės lengvatos...
 20. Margarita Išoraitė

  Straipsnis Alaus gamybos įmonių socialinės atsakomybės tyrimas

  Kaip teigia Česynienė ir NeverkevičŽr. Rima Česynienė, Marina Neverkevič, „Įmonių socialinė atsakomybė ir jos iniciatyvų diegimo kliūtys smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėse“, 2009., nagrinėjant mokslinę literatūrą apie ĮSA, pastebėtas diskutuotinas klausimas dėl ĮSA įgyvendinimo skirtingo...
Grįžti