Radiniai

 1. Saulius Lileikis

  Straipsnis Socialinis virsmas naujųjų laikų Europoje jūrinio visuomenės mentaliteto ugdymo požiūriu

  Social Transformation in Europe of the Modern Times Regarding the Development of the Maritime Mentality in Society Summary. The development of the maritime mentality in the society in the maritime state is characterized by the historical tradition. The educational development of the maritime...
 2. Saulius Lileikis

  Straipsnis Socialinis virsmas naujųjų laikų Europoje jūrinio visuomenės mentaliteto ugdymo požiūriu

  Literatūra Astikas, Eimutis, Mačiau žaliąjį spindulį: jūrų kapitono užrašai, Klaipėda: Lietuvos marinistikos žurnalistų klubas „Marinus“, 2012. Barevičiūtė, Jovilė, „Juozo Girniaus technikos sampratos aktualumas šiuolaikinės kultūros filosofijos diskurse“, Filosofija. Sociologija, 2009, t. 20...
 3. Saulius Lileikis

  Straipsnis Socialinis virsmas naujųjų laikų Europoje jūrinio visuomenės mentaliteto ugdymo požiūriu

  Aktualu ugdyti visą žmogų jūrinei profesijai, nes darbe dalyvauja visas žmogus, t. y. visomis – fizinėmis, psichinėmis, dvasinėmis – savo galiomis. Tai visybišką mentalitetą, visas asmenybės galias plėtojantis ugdymas. Tačiau Europos aukštojo mokslo reglamentai ne visur ir ne visada gali būti...
 4. Saulius Lileikis

  Straipsnis Socialinis virsmas naujųjų laikų Europoje jūrinio visuomenės mentaliteto ugdymo požiūriu

  Teigiama, kad gera jūrinė praktika – tai menas valdyti laivą. Jūrininkai taip pamilsta savo darbą, kad būdami technologais natūraliai gali siūlyti jūrų techniką patobulinti. Technikos veiksmingumui didinti ekstremaliose situacijose dažnai reiškiasi jūrininkų technologinis išradingumasŽr. Sigitas...
 5. Saulius Lileikis

  Straipsnis Socialinis virsmas naujųjų laikų Europoje jūrinio visuomenės mentaliteto ugdymo požiūriu

  Bolonijos proceso 2003 m. Berlyno komunikate raginama išsaugoti nuo įvairių tradicijų paveldo priklausantį Europos kultūros turtingumą ir kalbinį įvairumą, stiprinti inovacijų potencialą, socialinę bei ekonominę plėtrąŽr. Vilniaus universiteto Kokybės vadybos centras, „Europos aukštojo mokslo ir...
 6. Saulius Lileikis

  Straipsnis Socialinis virsmas naujųjų laikų Europoje jūrinio visuomenės mentaliteto ugdymo požiūriu

  Europos aukštojo mokslo svarbiausi Bolonijos proceso dokumentaiŽr. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Svarbiausi Bolonijos proceso dokumentai: Leveno–Budapešto/Vienos laikotarpis, 2009–2010 m., 2010. nurodo, jog darbo rinkoje didėjant aukštesnės kvalifikacijos ir perkeliamųjų...
 7. Saulius Lileikis

  Straipsnis Socialinis virsmas naujųjų laikų Europoje jūrinio visuomenės mentaliteto ugdymo požiūriu

  Darbo biržos, jūrinių kompanijų ir neaukštųjų mokyklų organizuojamiems jūrininkų rengimo kursams pakanka būtinų minimalių reikalavimų (kaip jūrininkams elgtis laivuose), teikiamų Tarptautinės jūrų organizacijos Jūrininkų rengimo, atestavimo, budėjimo normų konvencijojeŽr. International Maritime...
 8. Saulius Lileikis

  Straipsnis Socialinis virsmas naujųjų laikų Europoje jūrinio visuomenės mentaliteto ugdymo požiūriu

  Mokymosi prasmės lygmeniu Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje nuosekliai taikomas klasikinę (vertybinę-patirtinę) ir modernią (simuliacinę) ugdymo(si) paradigmas apimantis kompleksinis požiūris į jūrininkų rengimą, teikiant prielaidas studentams išsiugdyti reikiamas visybiškas (asmenines...
 9. Saulius Lileikis

  Straipsnis Socialinis virsmas naujųjų laikų Europoje jūrinio visuomenės mentaliteto ugdymo požiūriu

  Technologijoms būdinga šablonas, standartas (kompiuterizuoti procesai, vadinamosios „atsitiktinės atrankos“ vyksta taip, kaip yra užprogramuotos), o moksliškai pagrįstas švietimo poreikis reikalauja kritinį mąstymą ugdyti orientuojantis būtent į nestandartinio – individualaus, inovatyvaus...
 10. Saulius Lileikis

  Straipsnis Socialinis virsmas naujųjų laikų Europoje jūrinio visuomenės mentaliteto ugdymo požiūriu

  Didaktiniu lygmeniu, atsižvelgiant į vaizdui (vizualų) pirmenybę teikiančiųjų dominavimą visuomenėje, minėtą kontrastą tikslinga kurti iš dalies pasitelkiant aiškias ir estetiškas dėstomų idėjų modelių iliustracijas vadovėliuose, dalomojoje medžiagoje, rašomojoje lentoje ir kt. Jūrinės savivokos...
 11. Saulius Lileikis

  Straipsnis Socialinis virsmas naujųjų laikų Europoje jūrinio visuomenės mentaliteto ugdymo požiūriu

  Tai suvokdami daugelis JAV didžiųjų kompanijų – „Apple“, „eBay“, „Google“, „Yahoo“, „Hewlett-Packard“ – darbuotojų savo vaikus Silicio slėnyje leidžia į mokyklą, kurioje kompiuteriai uždraustiŽr. Matt Richtel, “A Silicon Valley School That Doesn’t Compute,” 2011.. Daugiausia dėmesio skiriama...
 12. Saulius Lileikis

  Straipsnis Socialinis virsmas naujųjų laikų Europoje jūrinio visuomenės mentaliteto ugdymo požiūriu

  Technologinio ugdymo probleminė linija Ekonomizmo tendencijas (kai, nepaisant pedagoginės psichologijos dėsnių, ugdymo rezultato bandoma siekti taikant gamyklinius kriterijus – skubiai ir mažiausiomis sąnaudomis) sustiprino sekuliarusis technokratizmas, pasireiškiantis primityviojo asmenybės...
 13. Saulius Lileikis

  Straipsnis Socialinis virsmas naujųjų laikų Europoje jūrinio visuomenės mentaliteto ugdymo požiūriu

  Galima manyti, kad pasitaikantis Šiaurės Vakarų Europos jūrininkų bei jūrų verslo atstovų a priori neigiamas nusiteikimas prieš Rytų europiečių jūrininkus gali rodyti užslėptą nepasitenkinimą dėl geresnio pastarųjų išsilavinimo (tai vienas iš faktorių, lėmusių kompiliacinę mokslininkų mobilumo...
 14. Saulius Lileikis

  Straipsnis Socialinis virsmas naujųjų laikų Europoje jūrinio visuomenės mentaliteto ugdymo požiūriu

  Gyvenimo džiaugsmo minimalizmas, skubėjimas ir noras suspėti atlikti kuo daugiau darbų gyvenime, kilnų darbą pavertė kone vergiška pareiga, susijusia su padidintu stresu, per dideliu nuovargiu, nepakankamu poilsiu ir nerimu dėl kalvinistiškai determinuotos išganymo galimybės, kai žmogui...
 15. Saulius Lileikis

  Straipsnis Socialinis virsmas naujųjų laikų Europoje jūrinio visuomenės mentaliteto ugdymo požiūriu

  Apskritai olandiškojo kalvinizmo mentalinėje tradicijoje intensyviai formavosi „teisiųjų misijos“ socialinė savivoka bei „mes žinome geriau“ mentalitetas, skatinantis tobulinti pasaulį ryžtingai ir įkyriai mokant tarytum predestinatyviai „sugedusią žmoniją“Frank van der Pol, „Calvin und die...
 16. Saulius Lileikis

  Straipsnis Socialinis virsmas naujųjų laikų Europoje jūrinio visuomenės mentaliteto ugdymo požiūriu

  Artimų griežtos savitarpio kontrolės tendencijų galima pastebėti protestantiškoje Danijoje, kur, gyventojui įsigijus laivą, kaimynai rūpinasi pranešti oficialioms valstybės institucijoms, kad būtų nustatyta, ar įsigyjant laivą disponuota legaliomis lėšomis ir ar sumokėti visi reikalingi...
 17. Saulius Lileikis

  Straipsnis Socialinis virsmas naujųjų laikų Europoje jūrinio visuomenės mentaliteto ugdymo požiūriu

  Protestantizmo atneštos puritoniškosios auklėjimo tradicijos darė įtaką profesiniam ugdymui. Remiantis protestantiškojo asketizmo paženklinta etika ir kapitalizmo dvasiaŽr. Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, 2005. išvystoma kapitalizmo kilmės ir teologinė darbo...
 18. Saulius Lileikis

  Straipsnis Socialinis virsmas naujųjų laikų Europoje jūrinio visuomenės mentaliteto ugdymo požiūriu

  Apriorinio supimo mentaliteto požiūriu dėl įsigalėjusio pietizmo, pasiekusio ir Klaipėdos kraštą, XVIII a. protestantų religinės giesmės daug kur pakeičia supamąsias lopšines, kurioms buvo būdinga jūrinė tematika ir kurių metu reiškėsi vaikui psichopedagogiškai aktualus jo supimas...
 19. Saulius Lileikis

  Straipsnis Socialinis virsmas naujųjų laikų Europoje jūrinio visuomenės mentaliteto ugdymo požiūriu

  Socialinio virsmo ideologinė problematika Ideologiškai susiklostė, kad jūrininkų rengimo modernizavimo, o kartu – tam tikro visuomenės jūrinio mentaliteto pažangą Europoje darė protestantiškosios konfesijos šalys, kurios išsidėsčiusios senojo žemyno šiaurinėje dalyje. Galima atsekti reikšmingą...
 20. Saulius Lileikis

  Straipsnis Socialinis virsmas naujųjų laikų Europoje jūrinio visuomenės mentaliteto ugdymo požiūriu

  Tiesiogiai jūrinį visuomenės mentalitetą aktualizuojančių kompleksinių tyrimų aptinkama mažai. Galima rasti tik vieną kitą istorinių, sociologinių, mitologinių, geografinių, edukologinių tyrimų veikaląŽr. Alain Corbin, Meereslust: Das Abendland und die Entdeckung der Küste, 1994; Rimas...
Grįžti