Radiniai

 1. Lina Beliūnienė

  Straipsnis Tinkamo sąlygų pritaikymo užtikrinimo švietimo srityje sunkumai, įgyvendinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 24 straipsnį

  The Problems of Ensuring Reasonable Accommodation Requirement in Education according to UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities Summary. The author of this article revealed the difficulties of entrenching of reasonable accommodation as a legal requirement and the problematic...
 2. Lina Beliūnienė

  Straipsnis Tinkamo sąlygų pritaikymo užtikrinimo švietimo srityje sunkumai, įgyvendinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 24 straipsnį

  Literatūra 2010 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos įstatymas nr. XI-854 Dėl Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo ratifikavimo, Valstybės žinios, 2010, nr. 67-3350. Bribosia, Emmanuelle; Isabelle Rorive, Reasonable Accommodation beyond Disability in...
 3. Lina Beliūnienė

  Straipsnis Tinkamo sąlygų pritaikymo užtikrinimo švietimo srityje sunkumai, įgyvendinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 24 straipsnį

  Nagrinėta Neįgaliųjų teisių komiteto tebevystoma tinkamo sąlygų pritaikymo neįgaliesiems, taip pat turintiesiems specialiųjų poreikių švietimo srityje, reikalavimo įtvirtinimo ir įgyvendinimo aiškinimo praktika leidžia pateikti rekomendacijas kaip gaires didinant neįgaliųjų, taip pat turinčiųjų...
 4. Lina Beliūnienė

  Straipsnis Tinkamo sąlygų pritaikymo užtikrinimo švietimo srityje sunkumai, įgyvendinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 24 straipsnį

  Apibendrinus galima teigti, kad tinkamo sąlygų pritaikymo reikalavimas glaudžiai persipynęs su prieinamumo užtikrinimu, taip pat galima tvirtinti, kad lėšų, būtinų teisės aktams įgyvendinti, stygius, reikalingų specialistų stygius ir (ar) nepakankama jų kompetencija, paslaugų stygius ir šių...
 5. Lina Beliūnienė

  Straipsnis Tinkamo sąlygų pritaikymo užtikrinimo švietimo srityje sunkumai, įgyvendinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 24 straipsnį

  Apžvelgus konkrečiau, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigoje atliktų individualių skundų dėl specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymo tyrimai rodo, kad Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigoje atliekamų tyrimų metu ne kartą fiksuojamos neįgalių vaikų (turinčių specialiųjų...
 6. Lina Beliūnienė

  Straipsnis Tinkamo sąlygų pritaikymo užtikrinimo švietimo srityje sunkumai, įgyvendinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 24 straipsnį

  3. Tinkamo sąlygų pritaikymo švietimo srityje realizavimo trūkumai Lietuvoje Vertinant Lietuvos Respublikos teisinį reguliavimą, aišku, kad įtvirtinta (Lietuvos Respublikos lygių galimybių, švietimo įstatymuose ir kt.Plačiau žr. Lietuvos Respublikos pirminė Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių...
 7. Lina Beliūnienė

  Straipsnis Tinkamo sąlygų pritaikymo užtikrinimo švietimo srityje sunkumai, įgyvendinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 24 straipsnį

  Peržvelgus Komiteto įvardytas problemas dėl tinkamo sąlygų pritaikymo įtvirtinimo ir jo įgyvendinimo švietimo srityje, taip pat kitas su įtraukiojo švietimo sritimi susijusias problemines sritis, atsižvelgiant į Komiteto pateiktas rekomendacijas šiais klausimais, išdėstytini keli apibendrinantys...
 8. Lina Beliūnienė

  Straipsnis Tinkamo sąlygų pritaikymo užtikrinimo švietimo srityje sunkumai, įgyvendinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 24 straipsnį

  Komitetas išreiškė susirūpinimą, kad naujasis Švedijos įstatymas dėl diskriminacijos, įtvirtinantis tinkamą sąlygų nepritaikymą kaip diskriminaciją, daro išimtį dėl organizacijų, įdarbinančių mažiau nei 10 darbuotojų. Komitetui taip pat kėlė susirūpinimą tai, kad tinkamas sąlygų nepritaikymas...
 9. Lina Beliūnienė

  Straipsnis Tinkamo sąlygų pritaikymo užtikrinimo švietimo srityje sunkumai, įgyvendinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 24 straipsnį

  Komitetas rekomendavo Azerbaidžanui jo naujojo įstatymo dėl neįgaliųjų teisių projekte įtvirtinti tinkamo sąlygų pritaikymo koncepciją ir užtikrinti, kad šis ir kiti teisės aktai aiškiai nustatytų, kad tinkamas sąlygų nepritaikymas yra diskriminacija neįgalumo pagrindu. Komitetas taip pat...
 10. Lina Beliūnienė

  Straipsnis Tinkamo sąlygų pritaikymo užtikrinimo švietimo srityje sunkumai, įgyvendinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 24 straipsnį

  Komitetas susirūpinęs pažymėjo, kad Vengrijos teisės aktai nepateikė nuorodos apie tai, kad tinkamas sąlygų nepritaikymas traktuojamas kaip diskriminacija. Komitetas kvietė valstybę narę imtis žingsnių užtikrinti, kad jos teisės aktai eksplicitiškai įtvirtintų, kad tinkamas sąlygų nepritaikymas...
 11. Lina Beliūnienė

  Straipsnis Tinkamo sąlygų pritaikymo užtikrinimo švietimo srityje sunkumai, įgyvendinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 24 straipsnį

  Komitetas pažymėjo, kad nei tinkamo sąlygų pritaikymo koncepcija, nei pripažinimas, kad tokio pritaikymo neteikimas yra diskriminacijos forma, nėra eksplicitiškai įtvirtinti Argentinos antidiskriminaciniuose įstatymuose ir įstatymuose, susijusiuose inter alia su švietimu. Komitetas ragino...
 12. Lina Beliūnienė

  Straipsnis Tinkamo sąlygų pritaikymo užtikrinimo švietimo srityje sunkumai, įgyvendinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 24 straipsnį

  2. Šio reikalavimo įtvirtinimo ir jo įgyvendinimo švietimo srityje trūkumai Konvencijos valstybėse narėse Neįgaliųjų teisių komitetas galutiniuose pastebėjimuose valstybėms narėms dėl jų teiktų ataskaitų tinkamo sąlygų pritaikymo neužtikrinimą traktavo kaip lygybės ir nediskriminavimo principų...
 13. Lina Beliūnienė

  Straipsnis Tinkamo sąlygų pritaikymo užtikrinimo švietimo srityje sunkumai, įgyvendinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 24 straipsnį

  Suvokiant tinkamo sąlygų pritaikymo reikšmę ir potenciją įveikiant diskriminaciją, pripažįstama, kad įstatymų leidėjai ir teismai nenoromis įtvirtina ir taiko tinkamo sąlygų pritaikymo principą kaip teisinį įpareigojimą. Tikimasi, kad Neįgaliųjų teisių konvencija gali tarnauti tarsi atviros...
 14. Lina Beliūnienė

  Straipsnis Tinkamo sąlygų pritaikymo užtikrinimo švietimo srityje sunkumai, įgyvendinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 24 straipsnį

  Atkreipiamas dėmesys į tai, kad akademikai nesutaria, kaip kvalifikuoti atsisakymą teikti tinkamą sąlygų pritaikymą: ar kaip tiesioginę, ar kaip netiesioginę diskriminaciją, ar kaip trečią sui generis diskriminacijos rūšį. Manoma, kad bet kokiu atveju, tinkamo sąlygų pritaikymo pareiga glaudžiai...
 15. Lina Beliūnienė

  Straipsnis Tinkamo sąlygų pritaikymo užtikrinimo švietimo srityje sunkumai, įgyvendinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 24 straipsnį

  Terminas „tinkamas sąlygų pritaikymas“ pavartotas Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto komentaruose (bendrajame komentare nr. 5, taip pat minimas komentare nr. 20), nustato nagrinėjamos srities pareigą: Pastebima, jog kai kurių šalių įstatymai nustato, kad lygybės ir...
 16. Lina Beliūnienė

  Straipsnis Tinkamo sąlygų pritaikymo užtikrinimo švietimo srityje sunkumai, įgyvendinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 24 straipsnį

  Atsižvelgtina ir į tai, kad Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetas, kurį Konvenciją ratifikavusios šalys turi reguliariai informuoti apie priemones, kurių jos ėmėsi įgyvendindamos Konvenciją ir kuris nurodo galimus Konvencijos įgyvendinimo trūkumus bei teikia rekomendacijas, dar nėra...
 17. Lina Beliūnienė

  Straipsnis Tinkamo sąlygų pritaikymo užtikrinimo švietimo srityje sunkumai, įgyvendinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 24 straipsnį

  Darbo grupės nuomone, termino „tinkamas sąlygų pritaikymas“ poreikis Konvencijoje kilo iš siekio užtikrinti atitiktį nediskriminavimo principui. Daug grupės narių pritarė, kad reikalinga, jog ši sąvoka išliktų bendrojo pobūdžio, lanksti, kad ji būtų lengvai taikoma įvairiems sektoriams (taip pat...
 18. Lina Beliūnienė

  Straipsnis Tinkamo sąlygų pritaikymo užtikrinimo švietimo srityje sunkumai, įgyvendinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 24 straipsnį

  Tinkamo sąlygų pritaikymo priemonės tikslas – užtikrinti, kad neįgaliajam lygiais su kitais asmenimis pagrindais būtų suteikta švietimo sistemos prieiga. Atliekamam tyrimui aktualus specialiai švietimui skirtas Konvencijos 24 straipsnis, kuris išryškina sritis, kurias turi užtikrinti valstybė...
 19. Lina Beliūnienė

  Straipsnis Tinkamo sąlygų pritaikymo užtikrinimo švietimo srityje sunkumai, įgyvendinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 24 straipsnį

  1. Tinkamo sąlygų pritaikymo švietimo srityje reikalavimo įtvirtinimo klausimai Remiantis Konvencijoje vartojamų sąvokų aiškinimu 2 straipsnyje, diskriminacija dėl neįgalumo: Taip pat nustatyta, kad diskriminacija dėl neįgalumo apima „visų formų diskriminaciją, įskaitant atsisakymą tinkamai...
 20. Lina Beliūnienė

  Straipsnis Tinkamo sąlygų pritaikymo užtikrinimo švietimo srityje sunkumai, įgyvendinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 24 straipsnį

  Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, autorės tyrimo tikslas – atskleisti tinkamo sąlygų pritaikymo reikalavimo švietimo srityje įtvirtinimo ir jo įgyvendinimo Konvencijos Valstybėse narėse sunkumus, įgyvendinant Konvencijos 24 straipsnį, taip pat dėl šių sričių šio Komiteto teiktas...
Grįžti