Radiniai

 1. Skirmantė Gadeikytė

  Straipsnis Prokuroro sprendimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones

  Prosecutor’s Decision to Waive the Application of Public Interest Defensing Measures Summary. The article analyses problems relating to prosecutor‘s decision to waive the application of public interest defensing measures. According to legal regulation prosecutor is the most important subject of...
 2. Skirmantė Gadeikytė

  Straipsnis Prokuroro sprendimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones

  Literatūra Norminė medžiaga Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašas (patvirtintas Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008-01-03 įsakymu nr. I-3) [žiūrėta 2013 m. lapkričio 3 d.]. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas, Valstybės žinios...
 3. Skirmantė Gadeikytė

  Straipsnis Prokuroro sprendimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones

  3. Aukštesniojo prokuroro nutarimas palikti galioti nutarimą atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones, taip pat generalinio prokuroro nutarimas atsisakyti ginant viešąjį interesą kreiptis dėl proceso atnaujinimo CPK tvarka teisme gali būti peržiūrimas tik dėl procedūrinių tyrimo...
 4. Skirmantė Gadeikytė

  Straipsnis Prokuroro sprendimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones

  Išvados 1. Sprendimu atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones įgyvendinama prokuroro dispozityvi teisė spręsti dėl viešojo intereso pažeidimo ir viešojo intereso gynimo priemonių taikymo. Nutarimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones yra kvaziprocesinis prokuroro...
 5. Skirmantė Gadeikytė

  Straipsnis Prokuroro sprendimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones

  Minėta nutartis, kol kas vienintelė kasacinio teismo nutartis dėl prokuroro nutarimo atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones, sveikintina, nes neabejotinai prisidės prie vienodesnės teismų praktikos formavimo. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad nutartyje nurodytos proceso (o ne...
 6. Skirmantė Gadeikytė

  Straipsnis Prokuroro sprendimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones

  5. Teismo kompetencijos ribos nagrinėjant skundą dėl prokuroro nutarimo Kreipdamiesi į teismą pareiškėjai prašo panaikinti nutarimą ir įpareigoti prokurorą taikyti viešojo intereso gynimo priemones (dažniausiai – kreiptis į teismą su ieškiniu, pareiškimu, prašymu). Diskutuotina, kaip toks...
 7. Skirmantė Gadeikytė

  Straipsnis Prokuroro sprendimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones

  Kauno apygardos teismas 2012 m. spalio 3 d. nutartyjeŽr. Kauno apygardos teismas, 2012 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje R. K. v. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, nr. 2S-2053-260/2012. vertino, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė CPK 512 straipsnio nuostatas...
 8. Skirmantė Gadeikytė

  Straipsnis Prokuroro sprendimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones

  Be to, teisenos problema yra glaudžiai susijusi su termino, per kurį turėtų būti paduodamas skundas dėl prokuroro nutarimo, problema. Galiojantys įstatymai – CPK, Prokuratūros įstatymas – nenustato prokuroro nutarimo atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones apskundimo teismui...
 9. Skirmantė Gadeikytė

  Straipsnis Prokuroro sprendimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones

  Kitas aktualus klausimas – teisena, kuria nagrinėtina byla dėl skundo. Dauguma šios rūšies bylų nagrinėjama ieškinio teisena. Tai grindžiama nuostata, kad ypatingąja teisena nagrinėjamų bylų sąrašas CPK yra baigtinis, jame nenumatytos bylos dėl prokuroro nutarimų, todėl šios bylos nagrinėtinos...
 10. Skirmantė Gadeikytė

  Straipsnis Prokuroro sprendimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones

  Teismams nagrinėjant skundus dėl prokurorų nutarimų, kyla rūšinio teismingumo klausimas: kurie teismai – administraciniai ar bendrosios kompetencijos – turėtų nagrinėti šio pobūdžio bylas. Nors pirmuosius tokius skundus teismai gavo ir nagrinėjo dar 2004 metais, iki šiol vis dar kyla tokių bylų...
 11. Skirmantė Gadeikytė

  Straipsnis Prokuroro sprendimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones

  Tačiau asmenys kreipiasi į teismą su skundais dėl prokuroro nutarimo ir teismai yra išnagrinėję ne vieną bylą. Kokiu teisiniu pagrindu inicijuojamos šios bylos, pagal kokias procesines normas jos nagrinėjamos? Nesant aiškaus įstatymų lygmens reguliavimo, manytina, kad teisė skųsti nutarimą...
 12. Skirmantė Gadeikytė

  Straipsnis Prokuroro sprendimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones

  Prokuratūros įstatymo 15 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta proceso dalyvių, nesutinkančių su aukštesniojo prokuroro priimtu proceso sprendimu, teisė įstatymų nustatyta tvarka sprendimą apskųsti teismui. Kaip jau minėta, tyrimas dėl galimo viešojo intereso pažeidimo yra kvaziprocesinis...
 13. Skirmantė Gadeikytė

  Straipsnis Prokuroro sprendimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones

  Prokuratūros įstatyme numatytas prokuroro nutarimo apskundimas aukštesniajam prokurorui, tačiau nenumatyta galimybės skųsti aukštesniojo prokuroro nutarimą teismui. Prokuratūros įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad prokuroro veiksmai ir sprendimai įstatymų nustatyta tvarka gali būti...
 14. Skirmantė Gadeikytė

  Straipsnis Prokuroro sprendimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones

  Aukštesnysis prokuroras nutarimą dėl skundžiamo nutarimo priima per bendrą skundų nagrinėjimo terminą – ne vėliau kaip per 20 darbo dienų (Asmenų aptarnavimo aprašo 33 p.). Apibendrinant vertintina, kad prokuroro nutarimui apskųsti Prokuratūros įstatymas ir prokuratūros vidaus teisės aktai...
 15. Skirmantė Gadeikytė

  Straipsnis Prokuroro sprendimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones

  Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 4 dalyje nenurodyta, kokiais pagrindais gali būti skundžiamas prokuroro nutarimas. Skundus teikiantys asmenys nesutinka su prokuroro faktinių aplinkybių vertinimu, teisiniais argumentais, mano, kad yra viešasis interesas ir jo pažeidimas, reikalauja imtis...
 16. Skirmantė Gadeikytė

  Straipsnis Prokuroro sprendimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones

  4. Prokuroro nutarimo atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones apskundimo tvarka Pagal Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 4 dalį skundas dėl nutarimo atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones paduodamas aukštesniajam prokurorui per 30 dienų nuo nutarimo nuorašo gavimo...
 17. Skirmantė Gadeikytė

  Straipsnis Prokuroro sprendimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones

  Į šiuos teismų išaiškinimus dėl viešojo intereso apibrėžties, viešojo ir privataus intereso derinimo prokuroras paprastai atsižvelgia, spręsdamas dėl kreipimosi į teismą ginant viešąjį interesą, nes tai nulemia, ar prokuroras gali pagrįstai tikėtis, kad jo reikalavimai bus patenkinti. Kaip jau...
 18. Skirmantė Gadeikytė

  Straipsnis Prokuroro sprendimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones

  Klausimų kyla, kai yra viešųjų interesų ar viešojo ir privataus intereso konkurencija. Viešojo intereso gynimas gali reikšti ir privataus intereso gynimą, nes viešasis ir privatus interesai koegzistuoja ir iš dalies sutampa. Tokia sutaptis yra viena iš priežasčių, dėl kurių civiliniame procese...
 19. Skirmantė Gadeikytė

  Straipsnis Prokuroro sprendimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones

  Jei teismas konstatuoja, kad pareikštu ieškiniu siekiama apginti visuomenei svarbius interesus, pareikšto ieškinio atmetimas dėl ieškinio senaties termino pasibaigimo neatitiktų ieškinio senaties instituto paskirties. Tokiu atveju viešasis interesas užtikrinti realią pažeistų subjektinių teisių...
 20. Skirmantė Gadeikytė

  Straipsnis Prokuroro sprendimas atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones

  Sudėtingiau atsakyti į klausimą, ar taikyti viešojo intereso gynimo priemones, kai yra suėjęs ieškinio senaties terminas. Kadangi, kaip minėta, kiekvienu atveju, nustatęs viešojo intereso pažeidimą, prokuroras ne tik turi teisę, bet ir privalo imtis priemonių, kad jis būtų apgintas, todėl šiais...
Grįžti