Radiniai

 1. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Some Elements of an Educational Environment Empowering Students to Deliberate on Their Career Choice Summary. Despite the abundance of career education interventions and information on career opportunities, in reality, the search for information process is not necessarily performed very...
 2. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Literatūra Brickhouse, Nancy W.; Zoubeida R. Dagher, William J. Letts IV, Harry L. Shipman, “Diversity of Students’ Views about Evidence, Theory, and the Interface between Science and Religion in an Astronomy Course,” Journal of Research in Science Teaching, 2000, vol. 37, no. 4, pp. 340–362...
 3. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Išvados 1.Mokslinės literatūros analizė leidžia pažymėti edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, pagrindinius elementus: a) edukacines įgalinimo sąlygas, b) tam reikalingus ugdymo karjerai procese veikiančius subjektus, c) edukacines technologijas, d) orientaciją...
 4. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Svarstymo procese svarbų vaidmenį atlieka tam tikri įgimti gabumai, tačiau ne mažiau svarbūs yra tiek vidiniai, tiek išoriniai stimulai, kurie išjudina mokinį svarstyti. Svarbus akcentas ugdymo karjerai veikloje, kaip pastebi mokiniai, – svarstymo esmės išryškinimas, įvardijant patį svarstymo...
 5. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Tyrimas atskleidžia daugumos tyrime dalyvavusių praktikų nuomonę, kad šių dienų bendrojo ugdymo mokyklos mokinimas būdingas bendras nepasirengimas tiek svarstyti, tiek rinktis karjerą, pvz.: Dalis praktikų linkę pastebėti bendrą tendenciją, kad mokiniai tam yra tiesiog per jauni, turi per mažai...
 6. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Tuo tarpu praktikai, remdamiesi savo patirtimi, mokinių pasirengimo svarstyti karjeros pasirinkimą grupių įvardija daugiau. Bendriausia prasme juos galima suskirstyti į šias pagrindines grupes: nepasirengusių (bendras nepasirengimas įsigilinti, laiko galvojimui neskyrimas, inertiškumas, įpročio...
 7. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Informantai linkę akcentuoti bet kurios veiklos sąsajas su praktika. Dėl to manoma, kad įgalinti svarstyti galima organizuojant praktinį veiklinimą. Čia svarbų vaidmenį atlieka mokyklos bendravimas su socialiniais partneriais. Vienas iš minimų būdų – savanorystė. Atsižvelgiant į mokinio...
 8. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Šiame tyrime dalyvaujančių informantų atsakymai atskleidžia, kad aukštųjų mokyklų iniciatyva taikomos edukacinės technologijos dažniausiai yra įvadinio pobūdžio, t. y. skirtos pažadinti mokinių susidomėjimą savo asmeniniu ir profesiniu augimu. Tai praktiniai darbai universitetų laboratorijose...
 9. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Edukacinės technologijos. Tyrimas atskleidžia, kad ugdymas karjerai bendrojo ugdymo mokyklose vykdomas gana įvairiai: vienose sistemingai organizuojamos pamokos, bendradarbiaujant su klasės auklėtojais (panaudojant klasės valandėlių laiką), kitose ugdymo karjerai veiklos organizuojamos užpildant...
 10. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Kiek mokinių svarstymui yra svarbi išorinė ir vidinė mokyklos aplinka? Dažniausiai mokiniai svarstymo apie karjeros pasirinkimą su konkrečiomis fizinėmis erdvėmis nesieja, tačiau, jų nekonkretizuojant, išryškėja patogios aplinkos poreikis, neapsiribojimas formalia klasės aplinka. Tyrime dalyvavę...
 11. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Materialinė bazė. Tyrime dalyvaujantys mokiniai pažymi, kad mokyklos materialinių išteklių vaidmuo yra, palyginti, menkas. Pagrindinis dalykas, ko reikia, – ugdymą karjerai koordinuojančio žmogaus, aktyviai veikiančio karjeros koordinatoriaus. Taigi svarbus ugdymo karjerai procese veikiančių...
 12. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Praktikai akcentuoja visų ugdymo karjerai procese veikiančių subjektų įsitraukimą į bendrą veiklą. Itin svarbus tinkamas atsakingų žmonių komandos sudarymas, pvz.: Kalbėjimas apie svarstymą, planavimą, tam tikro pagrindo padėjimas mokykloje yra labai svarbus. Tam svarbus ugdymo karjerai proceso...
 13. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Svarbia rekomendacija aukštosioms mokykloms ir kvalifikacijos kėlimo įstaigoms, organizuojančioms įvairius kursus, seminarus, konferencijas, įvardijamas mokytojų rengimas įgalinti mokinius svarstyti, pvz.: Pagalba mokiniui, renkantis gyvenimo kelią, vertinama kaip kryptingas, ilgas...
 14. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Tuo tarpu mokytojo kompetenciją tyrime dalyvaujantys praktikai sieja su jo veikla, gebėjimais, vertybėmis, nuostatomis. Svarstyti skatinantis pedagogas, anot informantų praktikų, privalo pastebėti vaikų skirtumus (ir galimybes), atsižvelgti į tai, gebėti taikyti metodus pagal mokinio poreikius...
 15. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Kita vertus, pastebima, kad mokiniai nėra linkę analizuoti ir gilintis į pateikiamą informaciją. Ypač pasigendama mokinių iniciatyvos ieškant reikalingos informacijos. Dėl to, ugdymo specialistų manymu, atsitinka taip, kad mokiniai skundžiasi aktualios informacijos stoka. Kompetencinės sąlygos...
 16. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Informacinės sąlygos. Interviu su mokiniais atskleidžia, kad informacija karjeros klausimais mokykloje vis dar yra nepakankama, pateikiama fragmentiškai, nesiejant anksčiau įgytos su naujai pateikiama. Pažymima, kad įvairius leidinius ir lankstinukus galima rasti mokyklos bibliotekose, tačiau su...
 17. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Mokiniai pastebi didelį atstumą tarp jų ir mokytojų, bendravimo stoką, pvz.: Mokinių nuomone, juos turėtų supti jauki mokyklos aplinka, pagarba vieni kitiems, kompromisų paieška, pedagogų kompetencija, geranoriškumas ir pagalba. Informantai akcentavo mokyklos bendruomeniškumo poreikį. Anot jų...
 18. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Šeši iš septynių tyrime dalyvavusių mokinių ugdymo karjerai paslaugas mokykloje, kurioje mokosi, vertina neigiamai ir mano, kad jos yra tik formalios. Pažymima, kad „kažkas“ vyksta, tačiau tai siejama su formalių rodiklių išpildymu. Aktyviai mokinių savivaldos veikloje dalyvaujantys informantai...
 19. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Taigi nepaisant pripažintos svarstymo reikšmės, mokinių karjeros pasirinkimo svarstymas yra procesas, ribojamas įvairių vidinių ir išorinių veiksnių. Praktikai išryškina nepakankamą mokinių brandumą svarstyti. Mokiniai tikina, kad mokykla jiems nesudaro sąlygų svarstyti. Bendrojo ugdymo mokyklai...
 20. Jurgita Surgėlienė

  Straipsnis Edukacinių aplinkų, įgalinančių mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą, elementai

  Svarstymo procesas grįstas tam tikrų alternatyvų vertinimu pagal vienokius ar kitokius kriterijus. Dėl to svarbus svarstymo kriterijų išryškinimas. Vienas iš svarstymo apie karjeros pasirinkimą kriterijų, kaip nurodo tyrime dalyvaujantys mokiniai, – dalykų mokymosi pasiekimai, t. y. dalykai...
Grįžti