Radiniai

 1. Rimas Žaromskis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės dugno reljefo kaita Klaipėdos uosto prieigose XX a.

  Changes of the Baltic Sea Nearshore Bottom Relief in the Vicinity of Klaipėda Harbor during the 20th Century Summary. Changes of the nearshore bottom topography in the vicinity of the Klaipėda Harbor were analyzed based on the available research data collected in the study area during the 20th...
 2. Rimas Žaromskis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės dugno reljefo kaita Klaipėdos uosto prieigose XX a.

  Literatūra Bascom, Willard, Waves and Beaches: The Dynamics of the Ocean Survey, rev. ed., Gaeden City, N.Y.: Doubleday, 1980. Bitinas, Albertas; Aldona Damušytė, “The Littorina Sea at the Lithuanian Maritime Region” | Proceedings of the Conference “Rapid transgressions into Semi-enclosed Basi,”...
 3. Rimas Žaromskis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės dugno reljefo kaita Klaipėdos uosto prieigose XX a.

  4. Barinės seklumos – tarsi indikatorius, rodantis nešmenų migracijos išilgai jūros kranto linijos mastą ties Klaipėdos uostu. Barinių seklumų degradacija ypač pasijuto pagilinus įplaukos kanalą iki 12 metrų (nuo 1974 m.). Nuolat didinant įplaukos kanalo gylį ir nebesusiformuojant barinėms...
 4. Rimas Žaromskis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės dugno reljefo kaita Klaipėdos uosto prieigose XX a.

  Išvados 1. Jūros priekrantės dugno reljefo dinamikai ties Klaipėdos sąsiauriu ir netoli jo be įprastų krantodaros veiksnių, būdingų smėlingai priekrantei, didelę reikšmę turi antropogeniniai veiksniai: Klaipėdos uosto išorinių hidrotechninių įrenginių statyba, plėtra ir hidrometeorologiniai bei...
 5. Rimas Žaromskis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės dugno reljefo kaita Klaipėdos uosto prieigose XX a.

  Šiauriau uosto situacija buvo priešinga. Beveik visą XX a. antrąją šimtmečio pusę kranto linija palaipsniui traukėsi į rytus, ir šiauriau uosto formavosi išplovimo įlanka. Galima daryti prielaidą, kad palaipsniui mažėjanti šiaurinė barinė sekluma ir priekrantės dugnas šiauriau uosto buvo...
 6. Rimas Žaromskis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės dugno reljefo kaita Klaipėdos uosto prieigose XX a.

  Į šiaurę nuo molo 1947 m. 3, 5 ir 7 m izobatos nusidriekė kvaziparaleliai kranto linijai. Sudėtingesnė jų tįsa buvo tik 2–3 km šiauriau uosto esančioje priekrantės atkarpoje, kur dėl abrazijos kranto linija traukėsi į rytusŽr. Gintautas Žilinskas, „Kranto linijos dinamikos ypatumai Klaipėdos...
 7. Rimas Žaromskis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės dugno reljefo kaita Klaipėdos uosto prieigose XX a.

  Iš 1912 m. matavimų duomenų (2 pav.) galima spręsti, kad prie šiaurinio molo vyko nešmenų akumuliacija. Apie 1 km toliau nuo molo visos izobatos artėjo prie kranto, o apie 2 km šiauriau uosto jos, išskyrus 7 m izobatą, tapo kvaziparalelios kranto linijai: 2 m izobata praėjo 100–150 m, 3 m –...
 8. Rimas Žaromskis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės dugno reljefo kaita Klaipėdos uosto prieigose XX a.

  Dėl ties uostu vykdomos žmonių veiklos jūros dugno reljefas turėjo keistis ne tik netoli uosto vartų, bet ir platesnėje priekrantės atkarpoje. Šiuos pokyčius išryškina izobatų atstumai nuo kranto linijos (10 pav.). 10 pav. Skirtingo gylio izobatų pasiskirstymo grafikai į šiaurę ir pietus nuo...
 9. Rimas Žaromskis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės dugno reljefo kaita Klaipėdos uosto prieigose XX a.

  Nešmenų migracijos išilgai kranto linijos intensyvumą iliustruoja uosto kanalo tarnybos užfiksuoti duomenys apie priešais uosto vartus per konkretų laiką susikaupusių nuosėdų tūrius. 1962 m. vasario 12–24 d. vyravę šiaurės vakarų krypčių bangavimai įplaukos kanale nusodino 143 000 m3 smėlio...
 10. Rimas Žaromskis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės dugno reljefo kaita Klaipėdos uosto prieigose XX a.

  Kyla klausimas, ar barinio kanalo valymo apimtys XX a. nuolat didėjo tik dėl antropogeninių priežasčių, ar galėjo lemti ir gamtinės priežastys, t. y. jūros audringumo kaita? Per visą XX a. kartodavosi kelerių metų ciklai, kurių metu audringiausi mėnesiai (spalio, lapkričio, gruodžio ir sausio)...
 11. Rimas Žaromskis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės dugno reljefo kaita Klaipėdos uosto prieigose XX a.

  Reikia pažymėti, kad bendras antropogeninis poveikis Pietų ir Pietryčių Baltijos kranto zonai prasidėjo dar anksčiau ir didelį mastą įgavo XIX a. II pusėje, kai prasidėjo krantosaugos darbai Sambijoje ir Kuršių nerijojeŽr. Rimas Žaromskis, „Skirtingos žmonių veiklos poveikis Pietryčių Baltijos...
 12. Rimas Žaromskis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės dugno reljefo kaita Klaipėdos uosto prieigose XX a.

  Lentelėje matome, kad valymo apimtys, kaip ir įplaukoje palaikomi gyliai, palaipsniui didėjo visą XX a. Išskirtiniais laikytini tik karų ir pokarių laikotarpiai, kai valymas būdavo nesistemingas, barinis kanalas seklėjo, o prieš uosto vartus esantis dugno reljefas įgaudavo nemažai XIX a. gale...
 13. Rimas Žaromskis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės dugno reljefo kaita Klaipėdos uosto prieigose XX a.

  Atsižvelgiant į visą XX a. laikotarpiu vykusią uosto plėtrą ir su ja susijusias barinio kanalo valymo apimtis galima išskirti keletą periodų (lentelė). Lentelė. Siektini Klaipėdos uosto barinio kanalo gyliai ir vidurkinės valymo apimtys (m3/m.) atskirais XX a. periodais / Table. The Klaipėda...
 14. Rimas Žaromskis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės dugno reljefo kaita Klaipėdos uosto prieigose XX a.

  Tokius dugno reljefo pokyčius labiausiai lėmė gana intensyvus XX a. paskutinio dešimtmečio hidrometeorologinis režimas ir ypač stipri 1993 m. sausio mėn. audraŽr. Gintautas Žilinskas, Zigmas Janukonis, A. Lazauskas, „Ekstremalaus 1993 m. štormo padarinių Palangos rekreacinėje zonoje...
 15. Rimas Žaromskis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės dugno reljefo kaita Klaipėdos uosto prieigose XX a.

  1997 m. gylių matavimų duomenys iš esmės atspindi priekrantės reljefą, susiformavusį iki uosto vartų rekonstrukcijos pradžios. Lyginant su ankstesne situacija, 1997 m. (9 pav.) įplaukos kanalas buvo gerokai seklesnis. 9 pav. Ties Klaipėdos uosto įplauka esančios priekrantės batimetrinis planas...
 16. Rimas Žaromskis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės dugno reljefo kaita Klaipėdos uosto prieigose XX a.

  Toks izobatų pasiskirstymas susijęs ne tik su gilinimu, bet ir su srovių ypatumais, taip pat su dugno geologine sandara bei nuosėdų granuliometrine sudėtimi skirtingose įplaukos kanalo pusėse. Šiauriniame kanalo šlaite nuosėdos gerokai rupesnės nei pietiniameŽr. W. H. Ulst, “Investigation of the...
 17. Rimas Žaromskis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės dugno reljefo kaita Klaipėdos uosto prieigose XX a.

  8 pav. Klaipėdos uosto barinio įplaukos kanalo batimetrinis planas, parengtas pagal uosto tarnybų 1989 08 28 matavimų duomenis / Fig. 8. A bathymetry plan of the Klaipėda Harbor bar entrance channel, compiled according to the measurements done by harbor services on 28 August 1989 Šiuo...
 18. Rimas Žaromskis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės dugno reljefo kaita Klaipėdos uosto prieigose XX a.

  Vertinant antropogeninį poveikį priekrantės dugnui tikslinga apžvelgti, kur buvo vežamas kanale iškastas gruntas. XX a. I pusėje ir iki pat 1963 m. uoste iškasto grunto sąvartynas buvo 10–20 m gylyje apie 3 km į šiaurės vakarus nuo uosto vartųŽr. Saulius Gulbinskas, „Antropogeninė apkrova ir...
 19. Rimas Žaromskis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės dugno reljefo kaita Klaipėdos uosto prieigose XX a.

  Siekiant sumažinti barinio kanalo užnešamumą, imti formuoti šiek tiek nuolaidesni šlaitai, o abipus kanalo papildomai iškastos „nešmenis gaudančios kišenės“, arba kanalas tiesiog išplatintas. Taip šiaurinė kišenė buvo 70 m, o pietinė – 100 m pločio. Nors jos galutinai įrengtos tik 1969 m...
 20. Rimas Žaromskis

  Straipsnis Baltijos jūros priekrantės dugno reljefo kaita Klaipėdos uosto prieigose XX a.

  1958–1965 m. išsiskiria kaip esminis barinio kanalo pertvarkos etapas. Dėl atlikto gilinimo nešmenų migraciją išilgai kranto linijos ėmė veikti ne tik uosto molai, bet ir gilus bei nuolatos valomas įplaukos kanalas. Jo parametrai lėmė ne tik barinių seklumų susidarymą, bet ir nešmenų biudžetą...
Grįžti