Radiniai

 1. Vytautas Sinkevičius

  Straipsnis Legislatyvinė omisija Konstitucinio Teismo nutarimuose: kai kurie diskusiniai klausimai

  The Legislative Omission in Rulings Passed by the Constitutional Court: Some Debatable Issues Summary. The constitutional doctrine of the legislative omission has developed gradually. At the beginning of its activity, the Constitutional Court considered that it did not have legal powers to...
 2. Vytautas Sinkevičius

  Straipsnis Legislatyvinė omisija Konstitucinio Teismo nutarimuose: kai kurie diskusiniai klausimai

  Literatūra Bakaveckas, Audrius, Administracinė teisė: teorija ir praktika, Vilnius: Mes, 2012. Jarašiūnas, Egidijus; Ernestas Spruogis, „Legislatyvinės omisijos problemos konstitucinėje jurisprudencijoje“, Europos Konstitucinių Teismų XIV kongresas, Vilnius, 2008 m. birželio 3–6 d., Vilnius...
 3. Vytautas Sinkevičius

  Straipsnis Legislatyvinė omisija Konstitucinio Teismo nutarimuose: kai kurie diskusiniai klausimai

  Išvados 1.Savo veiklos pradžioje Konstitucinis Teismas laikėsi nuostatos, kad jis neturi įgaliojimų tirti teisės spragų, tai yra įstatymų leidėjo prerogatyva, teisės spraga negali prieštarauti Konstitucijai. Vėliau doktrina buvo reinterpretuota taip, kad Konstitucinis Teismas turi įgaliojimus ne...
 4. Vytautas Sinkevičius

  Straipsnis Legislatyvinė omisija Konstitucinio Teismo nutarimuose: kai kurie diskusiniai klausimai

  Yra pagrindo kritiškai vertinti tokį Konstitucinio Teismo požiūrį, kai pradžioje konstatuojama, kad iš visuminio teisinio reguliavimo matyti, jog atitinkamas teisinis reguliavimas yra įtvirtintas implicitiškai, todėl legislatyvinės omisijos nėra, o po to konstatuojama, kad nėra aišku, kas yra...
 5. Vytautas Sinkevičius

  Straipsnis Legislatyvinė omisija Konstitucinio Teismo nutarimuose: kai kurie diskusiniai klausimai

  Negalime sutikti ir su Konstitucinio Teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutarime išdėstytu požiūriu, kad legislatyvinės omisijos nėra ir tuo atveju, jeigu subjekto įgaliojimai nustatyti mokesčio tarifus išvedami iš teisinio reguliavimo visumos, t. y. jie įtvirtinti implicitiškai, nors implicitinis...
 6. Vytautas Sinkevičius

  Straipsnis Legislatyvinė omisija Konstitucinio Teismo nutarimuose: kai kurie diskusiniai klausimai

  Taigi, Konstitucinis Teismas 2016 m. gruodžio 7 d. nutarime suformavo doktriną, kad subjekto įgaliojimai nustatyti mokesčius gali būti įtvirtinami ne eksplicitiškai (expressis verbis), o išvedami iš teisinio reguliavimo visumos – t. y. gali būti įtvirtinti implicitiškai, ir kad tokiu atveju...
 7. Vytautas Sinkevičius

  Straipsnis Legislatyvinė omisija Konstitucinio Teismo nutarimuose: kai kurie diskusiniai klausimai

  Atkreipkime dėmesį į minėtus Konstitucinio Teismo nutarimo teiginius, kurie, ne tik nedera tarpusavyje, bet paneigia vienas kitą. Pirmas teiginys: savivaldybių tarybų įgaliojimai nustatyti žemės mokesčio tarifus 2013 metų mokestiniam laikotarpiui kyla iš Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo...
 8. Vytautas Sinkevičius

  Straipsnis Legislatyvinė omisija Konstitucinio Teismo nutarimuose: kai kurie diskusiniai klausimai

  Taigi, Konstitucinis Teismas padarė išvadą, kad savivaldybių tarybų įgaliojimai nustatyti žemės mokesčio tarifus 2013 metų mokestiniam laikotarpiui Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatyme yra įtvirtinti implicitiškai. Teismo nuomone, tai reiškia, kad Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo...
 9. Vytautas Sinkevičius

  Straipsnis Legislatyvinė omisija Konstitucinio Teismo nutarimuose: kai kurie diskusiniai klausimai

  Konstitucinis Teismas priminė jo anksčiau suformuotą mokesčių doktriną, pagal kurią tokie esminiai mokesčio elementai kaip mokesčio objektas, mokestinių santykių subjektai, jų teisės ir pareigos, mokesčio dydžiai (tarifai), mokėjimo terminai, išimtys ir lengvatos, baudos ir delspinigiai turi...
 10. Vytautas Sinkevičius

  Straipsnis Legislatyvinė omisija Konstitucinio Teismo nutarimuose: kai kurie diskusiniai klausimai

  Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Konstitucinis Teismas nurodė ir tai, kad
 11. Vytautas Sinkevičius

  Straipsnis Legislatyvinė omisija Konstitucinio Teismo nutarimuose: kai kurie diskusiniai klausimai

  Dar daugiau neaiškumų, kas laikoma legislatyvine omisija, kada ji yra, o kada – jos nėra, sukelia Konstitucinio Teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutarimasŽr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutarimas, 2016., priimtas ištyrus, ar Konstitucijai neprieštarauja Seimo 2011...
 12. Vytautas Sinkevičius

  Straipsnis Legislatyvinė omisija Konstitucinio Teismo nutarimuose: kai kurie diskusiniai klausimai

  Taigi, 2014 m. liepos 11 d. nutarime Konstitucinis Teismas suformavo tokią doktriną: jeigu viešojo administravimo subjekto įgaliojimai įstatyme nėra įtvirtinti eksplicitiškai (expressis verbis), o yra įtvirtinti implicitiškai, nors jie nėra apibrėžti aiškiai, tiksliai, suprantamai...
 13. Vytautas Sinkevičius

  Straipsnis Legislatyvinė omisija Konstitucinio Teismo nutarimuose: kai kurie diskusiniai klausimai

  Taigi nei Referendumo, nei Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymuose, nei jokiuose kituose įstatymuose ir teisės aktuose, nėra nei eksplicitiškai, nei implicitiškai įtvirtinti Vyriausiosios rinkimų komisijos įgaliojimai vertinti, ar piliečių referendumo iniciatyvinė grupė laikosi įstatymų...
 14. Vytautas Sinkevičius

  Straipsnis Legislatyvinė omisija Konstitucinio Teismo nutarimuose: kai kurie diskusiniai klausimai

  Konstitucijoje nėra numatyta, kad Vyriausioji rinkimų komisija turi įgaliojimus neregistruoti piliečių iniciatyvinės grupės surengti referendumą dėl Konstitucijos pakeitimo, jeigu, Vyriausiosios rinkimų komisijos nuomone, referendumui siūlomos Konstitucijos pataisos projektas prieštarauja...
 15. Vytautas Sinkevičius

  Straipsnis Legislatyvinė omisija Konstitucinio Teismo nutarimuose: kai kurie diskusiniai klausimai

  Nagrinėjamos problemos kontekste šis reikalavimas reiškia inter alia tai, kad valstybės institucijos gali vykdyti tik tuos įgaliojimus, kurie joms nustatyti Konstitucijoje, įstatymuose ir kituose teisės aktuose, kad jos negali turėti ir vykdyti tokių įgaliojimų, kurie nėra nustatyti...
 16. Vytautas Sinkevičius

  Straipsnis Legislatyvinė omisija Konstitucinio Teismo nutarimuose: kai kurie diskusiniai klausimai

  Konstitucinio Teismo teigimu, kitaip aiškinant Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 6 dalies 1 punkto nuostatą „Vyriausioji rinkimų komisija registruoja piliečių iniciatyvinę grupę referendumui surengti“ būtų „paneigta to paties įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta...
 17. Vytautas Sinkevičius

  Straipsnis Legislatyvinė omisija Konstitucinio Teismo nutarimuose: kai kurie diskusiniai klausimai

  Konstitucinis Teismas, mėgindamas pagrįsti, jog Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatyme yra implicitiškai įtvirtintas šios komisijos įgaliojimas priimti sprendimą neregistruoti piliečių iniciatyvinės grupės surengti referendumą, kad būtų priimtas Konstitucijos pakeitimo įstatymas, – jeigu...
 18. Vytautas Sinkevičius

  Straipsnis Legislatyvinė omisija Konstitucinio Teismo nutarimuose: kai kurie diskusiniai klausimai

  Gerbiant Konstitucinio Teismo požiūrį, vis dėlto negalima nepasakyti, kad, mūsų nuomone, cituotame Referendumo įstatyme 10 straipsnyje nėra įtvirtinti Vyriausiosios rinkimų komisijos įgaliojimai vertinant jai pateiktą prašymą kartu įvertinti ir pateiktą siūlomo referendumu priimti sprendimo...
 19. Vytautas Sinkevičius

  Straipsnis Legislatyvinė omisija Konstitucinio Teismo nutarimuose: kai kurie diskusiniai klausimai

  Panagrinėkime, kokiais argumentais Konstitucinis Teismas grindė legislatyvinės omisijos nebuvimą ir ar jo naudoti argumentai yra teisiškai pagrįsti. Konstitucinis Teismas aiškinosi, kaip „įstatymuose reguliuojami šioje konstitucinės justicijos byloje nagrinėjamu aspektu aktualūs Vyriausiosios...
 20. Vytautas Sinkevičius

  Straipsnis Legislatyvinė omisija Konstitucinio Teismo nutarimuose: kai kurie diskusiniai klausimai

  Pareiškėjas teigė, kad viešojoje teisėje galioja teisėtumo ir teisinio apibrėžtumo principai, kurie viešojo administravimo subjektą įpareigoja veikti tik įstatymo jam suteiktų įgaliojimų ribose. Jeigu viešojo administravimo subjektas veikia viršydamas jam nustatytos kompetencijos ribas (ultra...
Grįžti