Radiniai

 1. Aivaras Stepukonis

  Vyksta Apie vertimus: turinio metamorfozė daiktuose ir kūnuose

  Lietuvos kultūros tyrimų instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyrius (LKTI KKTS) drauge su Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Moderniosios literatūros skyriumi (LLTI MLS), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto Reabilitacijos klinika (LSMU SF RK), Vilniaus...
 2. Aivaras Stepukonis

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Santrauka. Vakarų kultūrose, įskaitant Lietuvą, įvairovės sąvoka savaime, tai yra iš anksto griežčiau neapibrėžus sąvokos taikymo lauko, vaizduotę veikia teigiamai, žadina malonius jausmus: įvairinti reiškia gerinti, įvairiau reiškia puikiau. Iš kur šios nuotaikos, kame jų sklaidos židiniai...
 3. Aivaras Stepukonis

  Studija Lietuvių tauta: lemtingi klausimai pasitinkant ateitį

  Santrauka. Studija pradedama glaustu filosofinio mąstymo ir filosofinės patirties įvadu: apibrėžiamos esmėtyros, ribotyros, sistemikos, ūminės ir lėtinės patirčių sampratos; išskleidžiamas antropologinis požiūris į filosofiniam tautos apmąstymui svarbiausias prielaidas, o kartu ir reiškinius –...
 4. Aivaras Stepukonis

  Baigėsi Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyrius, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Filosofijos ir komunikacijos katedra bei Nankino universiteto Tarptautinių studijų institutas (南京大学,海外教育学院, Kinija) kviečia humanitarininių ir...
 5. Aivaras Stepukonis

  Simpoziumas Tautos beieškant: tarp ontologijos ir ideologijos

  Santrauka. įsivaizduokime dvi požiūrio į tautos reiškinį kraštutinybes: viename poliuje sutinkame tautos būties šalininkus, arba ontologus, pasak kurių, tauta yra savarankišką būvį turinti bendruomenė, suvoktina ir aprašytina neprimetant pragmatinės savivalės. Kitame poliuje randame tautos...
 6. Aivaras Stepukonis

  Straipsnis Žmogiškųjų santykių fenomenologija: tautos reiškinio link

  Santrauka. Straipsnį sudaro socialinės fenomenologijos įvadas ir filosofinis tautos reiškinio apmąstymas. Pirmojoje įvado dalyje išskleidžiama vokiečių filosofo Maxo Schelerio ketveriopo žmonių jungimosi teorija, kuria žmogiškieji santykiai rūšiuojami į minią, gyvenamąją bendruomenę, visuomenę...
 7. Aivaras Stepukonis

  Baigėsi Tautos beieškant: tarp ontologijos ir ideologijos

  Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų ir Šiuolaikinės filosofijos skyriai kviečia humanitarinių ir socialinių krypčių mokslininkus dalyvauti rašytiniame simpoziume Tautos beieškant: tarp ontologijos ir ideologijos, kuris vyks 2016 m. sausio 1 – balandžio 30 d. „@eityje“...
 8. Aivaras Stepukonis

  Straipsnių rinkinys Tautinės mažumos Lietuvoje: virsmai ir atmintys

  Santrauka. Leidinyje nagrinėjami Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų praeities ir dabarties medžiaginės ir dvasinės kultūros, akademinių ir meninių tradicijų, kuopinės atminties ir paveldo, tapatybės išlikimo ir tęstinumo klausimai, taikant tarpdalykines humanitarinių ir socialinių mokslų...
 9. Aivaras Stepukonis

  Studija Skrydis su Immanueliu Wallersteinu, arba Kaip pasaulinė sistema pateko į blaškos zoną

  Santrauka. Studijoje aptariamos pagrindinės epistemologinės prielaidos bei mokslotyrinės išvados, kuriomis Immanuelis Wallersteinas, vienas iškiliausių XX–XXI a. socialinio mokslo atstovų, grindžia savo pasaulinių sistemų analizę. Apibūdinama istorinė gamtotyros ir humanitarinių mokslų kaip...
 10. Aivaras Stepukonis

  Straipsnis Nepadoriosios Sigmundo Freudo mintys: psichoanalizės gimimas

  Santrauka. Straipsnio pradžioje, pasitelkus vaizdingą analogiją, atkuriamas emocinis šurmulys, kurį Sigmundo Freudo psichoanalitinės hipotezės turėjo sukelti akademiniuose jo amžininkų kolegų psichologų ir psichiatrų sluoksniuose. Toliau kritiškai apžvelgiamos pagrindinės sąvokos, kuriomis...
 11. Aivaras Stepukonis

  Straipsnis Ieškant dabartinio mąstymo, gaudant postmodernizmo žaltvykslę

  Santrauka. Straipsnyje nustatomos ir apibendrinamos dabartinio „postmoderniojo“ mąstymo ypatybės. Apžvelgiamos paskutinių dešimtmečių kultūros slinktys į geografinį judrumą, hedonizmą, konsumerizmą, masines elgsenas, feminizmą. Aptariant dabartinį mąstymą, išskiriami polinkiai į...
 12. Aivaras Stepukonis

  Studija Francis Fukuyama: į paskutinę santvarką, į poistorinį pasaulį, į metacivilizaciją

  Santrauka. Studijoje nagrinėjamas žymaus JAV mąstytojo, civilizacijos teoretiko Francio Fukuyamos požiūris į politinę bei ekonominę žmonijos ateitį, keliant „istorijos pabaigos“ hipotezę. Aptariami nuoseklios ir kryptingos istorijos, naujųjų amžių gamtos mokslo raidos, ideologijų dialektikos bei...
 13. Aivaras Stepukonis

  Monografija Pavergto mąstymo problema: Maxas Scheleris ir žinojimo sociologijos ištakos

  Santrauka. Monografijoje nagrinėjama Maxo Schelerio žinojimo sociologija, kuri pirmaisiais XX amžiaus dešimtmečiais Vakarų humanitariniuose bei visuomenės moksluose atvėrė duris naujo pobūdžio sociologiniams epistemologiniams tyrimams, taip pat apibendrino paties Schelerio paskutinio mokslinės...
 14. Aivaras Stepukonis

  Disertacija „Pasaulinės filosofijos“ idėjų kritika: filosofiniai ir istoriografiniai projektai Honolulu komparatyvizmo sąjūdyje

  Santrauka. Disertacijoje nagrinėjamos „pasaulinės filosofijos“ idėjos, kurias skirtingais raidos etapais formulavo Honolulu lyginamosios filosofijos sąjūdžio dalyviai. Remiantis Honolulu lyginamosios filosofijos sąjūdyje pasklidusiomis vartosenomis, nustatytos šios kertinės „pasaulinės...
 15. Aivaras Stepukonis

  Straipsnis Istoriografinis pliuralizmas: glausta mokyklų ir metodų apžvalga

  Santrauka. Kritinę istoriografijos metodologiją XIX amžius Europoje pirmą kartą išplėtojo tokie mokslininkai, kaip Leopoldas von Ranke ir Betholdas Georgas Niebuhras. XIX amžius Europoje – smarkaus tautinių valstybių kūrimosi ir įsitvirtinimo laikotarpis. Šitai paaiškina, kodėl kelis...
 16. Aivaras Stepukonis

  Straipsnis Friedricho Nietzsche’s požiūris į tiesą: įkandimas mirtinas?

  Santrauka. Norint deramai suprasti tiesos klausimu filosofuojantį Nietzsche’ę, būtina susipažinti su būdu, kuriuo mąstytojas sprendžia daugumą jam kylančių intelektinių problemų: šis būdas ne viena smulkmena primena metodinį René Descartes’o abejojimą. Nietzsche’s mąstyme galima aptikti bent...
Grįžti