Radiniai

 1. Vaclovas Miškinis

  Straipsnis Energijos vartojimo Lietuvoje ir ES šalyse tendencijos

  Energy Consumption Trends in Lithuania and the EU Countries Summary. Analysis of the Lithuanian energy sector development over medium and long-term periods and preparation of strategic documents is a complex problem. Comprehensive analysis of energy consumption trends and application of...
 2. Vaclovas Miškinis

  Straipsnis Energijos vartojimo Lietuvoje ir ES šalyse tendencijos

  Literatūra 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB. Eesti Statistics, Energy Consumption and Production...
 3. Vaclovas Miškinis

  Straipsnis Energijos vartojimo Lietuvoje ir ES šalyse tendencijos

  Išvados 1. Galutinės energijos išteklių vartojimo kaitos 2000–2012 m. laikotarpiu analizė patvirtino bendrą Baltijos šalims energijos poreikių augimo tendenciją. Nežiūrint nukrypimų nuo bendros tendencijos, kuriems didelės įtakos turėjo BVP augimo tempų skirtumai, skirtingas ekonomikos nuosmukio...
 4. Vaclovas Miškinis

  Straipsnis Energijos vartojimo Lietuvoje ir ES šalyse tendencijos

  Kaip matyti iš 3 lentelėje pateiktų duomenų, 2012 m. Lietuvoje pirminės energijos vienam gyventojui buvo sunaudota 2,37 tne arba 41 % mažiau nei vidutiniškai tenka vienam gyventojui ES-28 šalyse ir apie 10 % mažiau nei vidutiniškai naujosiose ES šalyse narėse. Galutinės energijos lyginamosios...
 5. Vaclovas Miškinis

  Straipsnis Energijos vartojimo Lietuvoje ir ES šalyse tendencijos

  3 lentelė. Lyginamieji energijos sąnaudų, tenkančių vienam gyventojui 2012 m., rodikliai-Pirminė energijaGalutinė energijaPramonėTransportasNamų ūkisPaslaugų sektoriusGalutinė elektraElektra namų ūkiuose tnetnetnetnetnetnekWhkWh Estija4,632,170,430,600,730,325.2751.479...
 6. Vaclovas Miškinis

  Straipsnis Energijos vartojimo Lietuvoje ir ES šalyse tendencijos

  Tolesnis pirminės energijos intensyvumo mažinimas Lietuvoje labai reikšmingai priklauso nuo pastangų sumažinti galutinės energijos intensyvumą, t. y. nuo pažangos įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones šalies ūkio šakose. Galutinės energijos intensyvumo rodiklių...
 7. Vaclovas Miškinis

  Straipsnis Energijos vartojimo Lietuvoje ir ES šalyse tendencijos

  Labai didelį energijos intensyvumą besivystančiose šalyse iš esmės lemia tai, kad lyginamajai analizei šiose šalyse sukurtas BVP iš nacionalinių valiutų tiesiogiai perskaičiuojamas eurais arba JAV doleriais taikant valiutų keitimo kurso metodą. Šiuo atveju neatsižvelgiama nei į perkamosios...
 8. Vaclovas Miškinis

  Straipsnis Energijos vartojimo Lietuvoje ir ES šalyse tendencijos

  Tokius pat didelius pirminės energijos intensyvumo rodiklių skirtumus industrinėse ir besivystančiose šalyse demonstruoja duomenys, pateikti Tarptautinės energetikos agentūros leidiniuoseŽr. International Energy Agency, Energy Balances of OECD Countries, 2013; Energy Balances of Non-OECD...
 9. Vaclovas Miškinis

  Straipsnis Energijos vartojimo Lietuvoje ir ES šalyse tendencijos

  Nors pirminės energijos intensyvumas per dešimtmečius ženkliai sumažėjo, Lietuva vis dar priskiriama prie neefektyviai energiją vartojančių šalių, o teiginiai apie išlaidų energijos išteklių vartojimą Lietuvoje ir kitose naujosiose ES šalyse narėse paprastai grindžiami energijos intensyvumo...
 10. Vaclovas Miškinis

  Straipsnis Energijos vartojimo Lietuvoje ir ES šalyse tendencijos

  6 pav. Galutinės energijos dalis energetinėms reikmėms suvartotos pirminės energijos balanse 2011 m. Pokyčiai energijos transformavimo sektoriuje didele dalimi lėmė bendrą energijos vartojimo efektyvumo padidėjimą – 2012 m. vienam sukurto BVP vienetui Lietuvoje sunaudota 64,4 % mažiau pirminės...
 11. Vaclovas Miškinis

  Straipsnis Energijos vartojimo Lietuvoje ir ES šalyse tendencijos

  Energijos taupymo potencialui įvertinti energijos tiekimo ir transformavimo grandyje gali būti taikomas galutinės energijos dalies bendrame pirminės energijos balanse rodiklis. Šiuo rodikliu galima apibrėžti, kokia dalis visų energetinėms reikmėms šalyje sunaudotų pirminės energijos išteklių...
 12. Vaclovas Miškinis

  Straipsnis Energijos vartojimo Lietuvoje ir ES šalyse tendencijos

  Energijos vartojimo efektyvumui apibūdinti tiek šalyje, tiek ir atskirose ūkio šakose dažniausiai naudojamas energijos intensyvumo rodiklis. Juo paprastai remiamasi, kai nėra galimybių apibūdinti energijos vartojimą lyginamaisiais techniniais ar fiziniais rodikliais. Energijos intensyvumas...
 13. Vaclovas Miškinis

  Straipsnis Energijos vartojimo Lietuvoje ir ES šalyse tendencijos

  Energijos vartojimo efektyvumo direktyvoje nustatytas ambicingas ES siekis iki 2020 m. sumažinti pirminės energijos sąnaudas absoliučiu dydžiu 20 %, palyginti su 2007 m. prognozeŽr. 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria...
 14. Vaclovas Miškinis

  Straipsnis Energijos vartojimo Lietuvoje ir ES šalyse tendencijos

  2000–2008 m. ekonomika Baltijos šalyse augo labai sparčiai – Estijoje vidutiniškai 6,1 %, Latvijoje 7,3 %, Lietuvoje 7,4 % per metus, kai ES-28 šalyse sukuriamas BVP tuo pat metu augo vidutiniškai 2,0 % per metus. Ekonomikos augimas lėmė aiškią pirminės energijos suvartojimo augimo tendenciją...
 15. Vaclovas Miškinis

  Straipsnis Energijos vartojimo Lietuvoje ir ES šalyse tendencijos

  Kaip matyti iš 4 pav. išryškintų bendrus šalies pirminės energijos poreikius apsprendžiančių pagrindinių komponenčių, pirminės energijos sąnaudų kitimui didelę įtaką turi: energijos sąnaudos energetikos sektoriuje, kurių apimtis priklauso nuo naftos perdirbimo gamykloje perdirbamos žaliavos ir...
 16. Vaclovas Miškinis

  Straipsnis Energijos vartojimo Lietuvoje ir ES šalyse tendencijos

  Pirminės energijos sąnaudų kaita Pirminės energijos išteklių poreikius bet kurioje šalyje didžiąja dalimi lemia galutiniai energijos vartotojai – apdirbamosios pramonės struktūra ir gaminamos produkcijos apimtys, pervežamų krovinių ir keleivių pasiskirstymas pagal transporto rūšis, gyventojų...
 17. Vaclovas Miškinis

  Straipsnis Energijos vartojimo Lietuvoje ir ES šalyse tendencijos

  Dar sparčiau ekonomikos augimo laikotarpiu ES-28 šalyse augo galutinės elektros energijos sąnaudos – vidutiniškai 1,6 % per metus. Tai iliustruoja 2 lentelėje pateikti duomenys, parengti remiantis Eurostato duomenų bazės informacijaŽr. ten pat.. 2 lentelė. Galutinės elektros energijos sąnaudų...
 18. Vaclovas Miškinis

  Straipsnis Energijos vartojimo Lietuvoje ir ES šalyse tendencijos

  1 lentelė. Galutinės energijos sąnaudų augimo indeksas ir tempai ES šalyse-200020052006200720082009201020112012Augimo tempai 2000−2012 m., % Estija100118,3118,4127,5126,0113,7119,5116,6118,01,4 Latvija100124,6130,0135,0128,8125,3132,0120,0124,91,9...
 19. Vaclovas Miškinis

  Straipsnis Energijos vartojimo Lietuvoje ir ES šalyse tendencijos

  3 pav. Galutinės energijos suvartojimo kaitos indeksas Baltijos šalyse Remiantis Eurostato duomenų bazėje esančia informacijaŽr. Eurostato duomenų bazė., iki ekonomikos krizės galutinės energijos sąnaudos augo visose ES šalyse, išskyrus Jungtinę Karalystę ir Švediją, kur 2008 m. galutinės...
 20. Vaclovas Miškinis

  Straipsnis Energijos vartojimo Lietuvoje ir ES šalyse tendencijos

  Nežiūrint 2009 m. akivaizdžiai matomos ekonomikos nuosmukio įtakos, galutinės energijos suvartojimas 2000–2012 m. augo vidutiniškai 2,1 % per metus. Tik statybos sektoriuje 2012 m. galutinės energijos suvartota 2,2 % mažiau nei 2000 m. Visose kitose šalies ūkio šakose energijos suvartojimas šiuo...
Grįžti