Radiniai

 1. Martynas Endrijaitis

  Straipsnis Kaupimo principo taikymas apmokestinant juridinius asmenis pelno mokesčiu

  The Application of the Accrual Principle for the Purpose of Legal Entities Taxation on Corporate Income Tax Summary. Foreign scientists recently have given more attention to problematic questions of corporate income tax connection with legal regulation of financial accounting, and have also...
 2. Martynas Endrijaitis

  Straipsnis Kaupimo principo taikymas apmokestinant juridinius asmenis pelno mokesčiu

  Literatūra Norminiai teisės aktai 1-asis verslo apskaitos standartas „Finansinė atskaitomybė“ (su pakeitimais ir papildymais), patvirtintas Viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. gegužės 19 d. įsakymu nr. VAS-12, Valstybės žinios, 2004, nr. 20-616; 2010, nr...
 3. Martynas Endrijaitis

  Straipsnis Kaupimo principo taikymas apmokestinant juridinius asmenis pelno mokesčiu

  Išvados 1. Finansinės apskaitos teisinis reguliavimas abstrahuotinas kaip integralus veikiantis mokestinių teisinių santykių institutas būtent tuo aspektu, kad yra finansinės apskaitos teisinio reguliavimo taisyklių, kurias implikavus į pelno mokesčio sistemos reglamentavimą būtų suteikiama...
 4. Martynas Endrijaitis

  Straipsnis Kaupimo principo taikymas apmokestinant juridinius asmenis pelno mokesčiu

  Taip pat pažymėtina, kad esamas pelno mokesčio teisinis reguliavimas lemia, kad šalia išnagrinėtų bendrųjų pardavimo pajamų ir sąnaudų pripažinimo sąlygų, kurios analogiškos apskaitiniu ir mokestiniu požiūriu, tam tikrais atvejais apmokestinamajam rezultatui nustatyti taip pat turi būti...
 5. Martynas Endrijaitis

  Straipsnis Kaupimo principo taikymas apmokestinant juridinius asmenis pelno mokesčiu

  Nagrinėjant antrosios sąlygos, kad sąnaudos, susijusios su pardavimo sandoriu, gali būti patikimai įvertintos, taikymą apmokestinant pelno mokesčiu, vėlgi pažymėtina, kad mokestinius ginčus nagrinėjančių institucijų praktikoje, kaip minėta, teigiama, jog tam, kad mokesčių mokėtojo patirtos...
 6. Martynas Endrijaitis

  Straipsnis Kaupimo principo taikymas apmokestinant juridinius asmenis pelno mokesčiu

  Visų pirma mokestinius ginčus nagrinėjančios institucijos ne kartą yra akcentavusios, kad tam, jog apmokestinamosios įmonės išlaidos būtų pripažintos leidžiamais atskaitymais pagal PMĮ, yra būtinos trys sąlygos: 1) išlaidos turi būti faktiškai patirtos; 2) išlaidos turi būti įprastinės...
 7. Martynas Endrijaitis

  Straipsnis Kaupimo principo taikymas apmokestinant juridinius asmenis pelno mokesčiu

  Apibendrinant pažymėtina, kad įplaukų ir pajamų atskyrimas būtent ir remiasi visų nagrinėtų sąlygų tenkinimu, t. y. pagal kaupimo principą apmokestinamųjų pajamų pripažinimas „tada, kai jos uždirbamos, nepaisant pinigų gavimo“ būtent ir reiškia, kad jos identifikuojamos tik esant visoms trims...
 8. Martynas Endrijaitis

  Straipsnis Kaupimo principo taikymas apmokestinant juridinius asmenis pelno mokesčiu

  Remiantis apmokestinamųjų pajamų pripažinimo sąlygų akceptavimu, kritikuotinas LVAT teiginys 2011 m. birželio 13 d. nutartyje administracinėje byloje nr. A575–872/2011, kai, nagrinėjant pajamų pripažinimą, apmokestinant pelno mokesčiu, teigiama, kad taikyti 10-ojo VAS nuostatas...
 9. Martynas Endrijaitis

  Straipsnis Kaupimo principo taikymas apmokestinant juridinius asmenis pelno mokesčiu

  Vis dėlto diskutuotina, ką reiškia sąvoka „patikimai įvertintos“, kurios analizuotoje byloje mokestinius ginčus nagrinėjančios institucijos nevertino. Manytina, kad ši sąvoka mokestiniuose teisiniuose santykiuose turėtų būti suprantama taip, kad įmonė gali pakankamai pagrįstai įvertinti pajamų...
 10. Martynas Endrijaitis

  Straipsnis Kaupimo principo taikymas apmokestinant juridinius asmenis pelno mokesčiu

  Vis dėlto diskutuotina, ką reiškia sąvoka „patikimai įvertintos“, kurios analizuotoje byloje mokestinius ginčus nagrinėjančios institucijos nevertino. Manytina, kad ši sąvoka mokestiniuose teisiniuose santykiuose turėtų būti suprantama taip, kad įmonė gali pakankamai pagrįstai įvertinti pajamų...
 11. Martynas Endrijaitis

  Straipsnis Kaupimo principo taikymas apmokestinant juridinius asmenis pelno mokesčiu

  Vis dėlto diskutuotina, ką reiškia sąvoka „patikimai įvertintos“, kurios analizuotoje byloje mokestinius ginčus nagrinėjančios institucijos nevertino. Manytina, kad ši sąvoka mokestiniuose teisiniuose santykiuose turėtų būti suprantama taip, kad įmonė gali pakankamai pagrįstai įvertinti pajamų...
 12. Martynas Endrijaitis

  Straipsnis Kaupimo principo taikymas apmokestinant juridinius asmenis pelno mokesčiu

  2.3. Trečiosios sąlygos pripažinimas ir sąlygų viseto taikymo reikšmė Minėtais argumentais, kad pagal PMĮ įmonės turi veikti rinkos sąlygomis, įmonės ekonominė nauda turi būti susijusi su prekių pardavimo sandoriais ir visi ūkiniai faktai privalo būti pagrįsti atitinkamais buhalterinės apskaitos...
 13. Martynas Endrijaitis

  Straipsnis Kaupimo principo taikymas apmokestinant juridinius asmenis pelno mokesčiu

  2.2. Antrosios sąlygos pripažinimas Taip pat argumentuotina, kad apmokestinamosioms pajamoms nustatyti būtina antroji sąlyga. Pirma, ekonominės naudos gavimas reiškia, jog rinkos sąlygomis veikianti įmonė, parduodama prekes, tikisi gauti ekonominės naudos, o PMĮ 40 str. 1 d. įtvirtinta, jog...
 14. Martynas Endrijaitis

  Straipsnis Kaupimo principo taikymas apmokestinant juridinius asmenis pelno mokesčiu

  2.1. Pirmosios sąlygos pripažinimas Remiantis PMĮ nuostatomisŽr. PMĮ 7 str. 1 d., 57 str. 1 d. ir atitinkamai LVAT formuojama praktikaPavyzdžiui, LVAT, 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartis administracinėje byloje nr. A556 - 3320/2011; 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartis administracinėje byloje nr...
 15. Martynas Endrijaitis

  Straipsnis Kaupimo principo taikymas apmokestinant juridinius asmenis pelno mokesčiu

  Vis dėlto nebūtų galima siūlyti „aklai“ expréssis verbis šių apskaitinių taisyklių „perkelti“ į PMĮ. Abejonių kelia VAS rengėjų pozicija 10-ojo VAS 14 p. pirmąją ir antrąją sąlygas įtvirtinti kaip savarankiškas. Ar pardavėjas su prekėmis susijusią riziką ir jų teikiamą naudą perdavęs pirkėjui...
 16. Martynas Endrijaitis

  Straipsnis Kaupimo principo taikymas apmokestinant juridinius asmenis pelno mokesčiu

  Vis dėlto nebūtų galima siūlyti „aklai“ expréssis verbis šių apskaitinių taisyklių „perkelti“ į PMĮ. Abejonių kelia VAS rengėjų pozicija 10-ojo VAS 14 p. pirmąją ir antrąją sąlygas įtvirtinti kaip savarankiškas. Ar pardavėjas su prekėmis susijusią riziką ir jų teikiamą naudą perdavęs pirkėjui...
 17. Martynas Endrijaitis

  Straipsnis Kaupimo principo taikymas apmokestinant juridinius asmenis pelno mokesčiu

  Vis dėlto nebūtų galima siūlyti „aklai“ expréssis verbis šių apskaitinių taisyklių „perkelti“ į PMĮ. Abejonių kelia VAS rengėjų pozicija 10-ojo VAS 14 p. pirmąją ir antrąją sąlygas įtvirtinti kaip savarankiškas. Ar pardavėjas su prekėmis susijusią riziką ir jų teikiamą naudą perdavęs pirkėjui...
 18. Martynas Endrijaitis

  Straipsnis Kaupimo principo taikymas apmokestinant juridinius asmenis pelno mokesčiu

  Lietuvių teisės profesoriaus V. Mikelėno teigimu, principas, kaip pagrindinė idėja, nuostata, gali būti tiek faktinis, tiek teisinis, o faktinis principas tampa teisiniu tik kai jo esmė, turinys įtvirtinami konkrečiose teisės normose arba jį pripažįsta teismų praktikaŽr. Egidijus Laužikas...
 19. Martynas Endrijaitis

  Straipsnis Kaupimo principo taikymas apmokestinant juridinius asmenis pelno mokesčiu

  Atkreiptinas dėmesys, kad, siekiant atsakyti į šį klausimą, tikslinga analizuoti finansinės apskaitos teisinį reguliavimą, nes, kaip pateikta analizė verifikuoja, būtent jame randamas atsakymas, ką reiškia fundamentinė, tačiau abstrakti apmokestinimo pelno mokesčiu taisyklė – „pajamos...
 20. Martynas Endrijaitis

  Straipsnis Kaupimo principo taikymas apmokestinant juridinius asmenis pelno mokesčiu

  Pabrėžtina, kad šioje straipsnio dalyje pateiktus kontrargumentusPabrėžtina, kad kontrargumentai pateikti siekiant pagrįsti, kodėl šiame darbe papildomai atliekama finansinės apskaitos normų analizė, ir kartu pabrėžti apskaitinių nuostatų aktualumą mokesčių teisėje. papildomai pagrindžia kitose...
Grįžti