Radiniai

 1. Loreta Poškaitė

  Straipsnis Vakarų – Kinijos kultūrų lyginimas ir jo kritika XXI a. sinologijoje: kinų tapybos ir estetikos atvejis

  A Comparative Study of Western and Chinese Cultures and Its Critique in the Sinology of 21th Century: The Case of Chinese Painting and Aesthetics Summary. After more than half-century-long history of the West–East comparative studies, most specialists in Eastern cultures and comparative studies...
 2. Loreta Poškaitė

  Straipsnis Vakarų – Kinijos kultūrų lyginimas ir jo kritika XXI a. sinologijoje: kinų tapybos ir estetikos atvejis

  Literatūra “A philosophical Use of China: An Interview with François Jullien,” Thesis Eleven, 1999, no. 57 [žiūrėta 2014 m. rupjūčio 13 d.]. Andrijauskas, Antanas, „Orientalistika ir komparatyvistinės studijos“ | Antanas Andrijauskas (sud.), Rytai–Vakarai, Komparatyvistinės studijos II...
 3. Loreta Poškaitė

  Straipsnis Vakarų – Kinijos kultūrų lyginimas ir jo kritika XXI a. sinologijoje: kinų tapybos ir estetikos atvejis

  Nors Elkinsas pripažįsta, kad jo atliktas tyrimas ir kritinis komparatyvinių schemų apmąstymas bei pačių neutraliausių (mažiausiai eurocentrinių) lyginimo perpektyvų paieška pirmiausia turėtų padėti suvokti savo, t. y. vakarietiškojo mąstymo struktūras, tačiau jis netiki postkolonijinių studijų...
 4. Loreta Poškaitė

  Straipsnis Vakarų – Kinijos kultūrų lyginimas ir jo kritika XXI a. sinologijoje: kinų tapybos ir estetikos atvejis

  Apibendrinant šios knygos reikšmę dabartinei sinologijai, ypač lyginamiesiems kinų meno tyrimams, vis dėlto kyla klausimas, kokią išeitį iš šios nemalonios ar neišvengiamos situacijos (t. y. meno istorijos buvimo Hegelio šešėlyje ir vakarietiškųjų schemų įtakoje) siūlo pats jos autorius? Jis...
 5. Loreta Poškaitė

  Straipsnis Vakarų – Kinijos kultūrų lyginimas ir jo kritika XXI a. sinologijoje: kinų tapybos ir estetikos atvejis

  Šioje knygoje išties daug dėmesio skiriama komparatyvistinės metodologijos ir skirtingų kultūrų, menų lyginimo klausimui, itin plačiai svarstant apie pačių palyginimų esmę, pobūdį ir funkcijas (primenant, kad palyginimai yra kaip tiltai tarp kultūrų ir kartu „skirtingumo formos“, kurios...
 6. Loreta Poškaitė

  Straipsnis Vakarų – Kinijos kultūrų lyginimas ir jo kritika XXI a. sinologijoje: kinų tapybos ir estetikos atvejis

  Elkinsas laikosi nuomonės, kad „meno istorija yra visame pasaulyje aiškiai vienoda“Ten pat, p. 6., siekdamas įrodyti pagrindinį savo knygos teiginį, jog kinų tapybos studijavimas Vakaruose beveik per visą XX a. buvo didžiąja dalimi vakarietiškas, t. y. vakarietiško mokslo projektas, net jeigu...
 7. Loreta Poškaitė

  Straipsnis Vakarų – Kinijos kultūrų lyginimas ir jo kritika XXI a. sinologijoje: kinų tapybos ir estetikos atvejis

  Šią knygą rašyti autorių paskatino bent keli klausimai, susiję su bendresnio pobūdžio filosofiniu svarstymu apie ne savos (kitos) kultūros vizualinių praktikų analizavimo diskursą: „kaip įmanoma pateikti nevakarietiško meno istoriją“? kodėl tokie žymūs meno istorikai kaip Schapiro, Panofsky’s...
 8. Loreta Poškaitė

  Straipsnis Vakarų – Kinijos kultūrų lyginimas ir jo kritika XXI a. sinologijoje: kinų tapybos ir estetikos atvejis

  Jameso Elkinso vakarietiškosios kinų meno istorijos kritika Jamesas Elkinsas yra meno istorikas ir kritikas, vienas žymiausių vizualinės kultūros tyrinėtojų, parašęs šia tema bemaž dvidešimt knygų. Jis itin žavisi ir domisi tradicine kinų tapyba bei jos istorija, įsisavindamas ją praktiškai...
 9. Loreta Poškaitė

  Straipsnis Vakarų – Kinijos kultūrų lyginimas ir jo kritika XXI a. sinologijoje: kinų tapybos ir estetikos atvejis

  Tačiau pats Jullienas ir šioje knygoje, ir interviu pabrėžia, kad jis nesiekia atskirti Kinijos nuo Vakarų pasaulio ir laikyti ją „kitu“, arba egzotizuoti, paversti būdu išsilaisvinti iš savojo mąstymo ar kompensuoti kokį nors jo trūkumą. Kaip ir ankstesnėje knygoje, taip ir šioje, jis teigia...
 10. Loreta Poškaitė

  Straipsnis Vakarų – Kinijos kultūrų lyginimas ir jo kritika XXI a. sinologijoje: kinų tapybos ir estetikos atvejis

  Skaitant šią knygą, dažnai susidaro vaizdas, jog autorius supaprastina ir suniveliuoja tiek Vakarų, tiek kinų tapybos tradicijas, analizuodamas jas kaip kažkokius homogeniškus dydžius ir ignoruodamas kiekvienos jų vidinę įvairovę bei prieštaringumą. Antai dažnai, kalbėdamas apie kinų...
 11. Loreta Poškaitė

  Straipsnis Vakarų – Kinijos kultūrų lyginimas ir jo kritika XXI a. sinologijoje: kinų tapybos ir estetikos atvejis

  Tad į klausimą „ką tapo kinų tapytojai intelektualai?“ Jullienas atsako: jie tapo tą tarpinę būseną, kurioje nesatis pereina į esatį, bet dar nuo jos neatsiskyrusi. Jie siekia ne kažką pavaizduoti, o ne-vaizduoti (de-pict), arba paslėpti daikto vaizdą – taip, kad atrodytų, jog kažkas „tarytum...
 12. Loreta Poškaitė

  Straipsnis Vakarų – Kinijos kultūrų lyginimas ir jo kritika XXI a. sinologijoje: kinų tapybos ir estetikos atvejis

  Būtent šie žodžiai, posakiai ir sąvokos padeda Jullienui atskleisti, ką gi tapė kinų tapytojai-intelektualai (ir ko netapė Europos tapytojai). Kaip ir anksčiau aptartoje knygoje, taip ir šioje Jullienas plėtoja savo filosofinį diskursą, nuolat lygindamas ir dažniausiai priešindamas senovės...
 13. Loreta Poškaitė

  Straipsnis Vakarų – Kinijos kultūrų lyginimas ir jo kritika XXI a. sinologijoje: kinų tapybos ir estetikos atvejis

  Jau teksto pradžioje jis grįžta prie ankstesnės knygos klausimo: „Kaip, arba kokiomis teorinėmis sąlygomis remiantis (europiečiams – L. P.) buvo įmanoma postuluoti suvokimo objektą, tuo pačiu jį izoliuojant, paverčiant nejudančiu ir abstrahuojant stabilioje bei apibrėžtoje formoje?“Ten pat, p...
 14. Loreta Poškaitė

  Straipsnis Vakarų – Kinijos kultūrų lyginimas ir jo kritika XXI a. sinologijoje: kinų tapybos ir estetikos atvejis

  Daugeliu minėtų pastebėjimų bei kinų ir graikų-europiečių mąstymo priešinimų ši Jullieno knyga pratęsia ankstesnių jo knygų įžvalgas – pvz., Procesas ar kūryba (Process or Creation, 1989), kurioje teigiama, jog kinai išvengė kankinamų klausimų, kas yra būtis ir kokia jos paslaptis, nes jos...
 15. Loreta Poškaitė

  Straipsnis Vakarų – Kinijos kultūrų lyginimas ir jo kritika XXI a. sinologijoje: kinų tapybos ir estetikos atvejis

  Štai kodėl, pasak Jullieno, kinų menininkai siekia perteikti ne formą, bet dvasią (chuan shen) – ar tai būtų vaizduojamas akmuo, ar žmogusKitoje vietoje jis teigia, kad tapydamas žmogaus figūrą, kinų tapytojas siekia ne atvaizduoti jo kūnišką formą, bet išreikšti paties autoriaus idėją (yi), t...
 16. Loreta Poškaitė

  Straipsnis Vakarų – Kinijos kultūrų lyginimas ir jo kritika XXI a. sinologijoje: kinų tapybos ir estetikos atvejis

  Tad pripažindamas tokį vakarietiškosios lyginamosios kalbos ir terminologijos netikslumą, grubumą ir netobulumą, Jullienas vis dėlto visame knygos tekste įvardija daugybę skirtumų tarp graikų (europiečių) ir kinų būties sampratos, estetikos, meno ir kūno vaizdavimo principų: vakarietiškasis kūno...
 17. Loreta Poškaitė

  Straipsnis Vakarų – Kinijos kultūrų lyginimas ir jo kritika XXI a. sinologijoje: kinų tapybos ir estetikos atvejis

  Tokiu būdu Jullienas veda prie minties, kad nuogas kūnas, būdamas ta riba, kurioje visiškai atsiveria būtis, kartu tampa ir tikrojo grožio telkėju bei atvertimi. Nes jis, tiksliau, jo grožis perteikia tobulą struktūrą, įkvėptą muzikinės harmonijos, o jo anatomija ir atskiros dalys (kurios tik ir...
 18. Loreta Poškaitė

  Straipsnis Vakarų – Kinijos kultūrų lyginimas ir jo kritika XXI a. sinologijoje: kinų tapybos ir estetikos atvejis

  Savo tyrimą Jullienas pradeda nuo teiginio, kad nuogas žmogaus kūnas gali būti laikomas raktu į visą Vakarų kultūrą, mąstymą, meną ir estetiką. Jis atveria kelią vakarietiškajai ontologijai ir grožio suvokimui, nes suponuoja vieną svarbiausių filosofinių klausimų apie būtį, tikrovę ir pasaulį...
 19. Loreta Poškaitė

  Straipsnis Vakarų – Kinijos kultūrų lyginimas ir jo kritika XXI a. sinologijoje: kinų tapybos ir estetikos atvejis

  Antai knygoje De l‘essence ou du nuŽr. François Jullien, The Impossible Nude: Chinese Art and Western Aesthetics. Originali šios knygos versija prancūzų kalba De l‘essence ou du nu pasirodė 2000 m. jis bando išsiaiškinti, kodėl nuogo žmogaus kūno vaizdavimas buvo toks svarbus Vakarų mene ir...
 20. Loreta Poškaitė

  Straipsnis Vakarų – Kinijos kultūrų lyginimas ir jo kritika XXI a. sinologijoje: kinų tapybos ir estetikos atvejis

  F. Jullieno lyginamieji kinų estetikos ir meno apmąstymai Jullienas gali būti laikomas vienu produktyviausių mokslininkų komparatyvistų, apmąstančių kinų filosofijos, estetikos bei meno principus plačiame lyginamųjų kinų ir Vakarų kultūrų studijų kontekste. Nuo 1979 m. jis išleido per dešimt...
Grįžti