Radiniai

 1. Vaiva Klajumaitė

  Straipsnis Egzistencinis baroko žemėlapis: tarp alegorinio ir simbolinio diskursų

  The Existential Mapping of the Baroque: Between Allegoric and Symbolic Discourses Summary. This article deals with two main themes. First of all, the attitude called as philosophic mapping is queried. It is noticed that the map concept is being used in the postmodern discourses quite often. The...
 2. Vaiva Klajumaitė

  Straipsnis Egzistencinis baroko žemėlapis: tarp alegorinio ir simbolinio diskursų

  Literatūra Angoulvent, Anne-Laure, Baroko dvasia, Vilnius: Baltos lankos, 2005. Benjamin, Walter, The Origin of German Tragic Drama, London, New York: Verso, 2009. Bumblauskas, Alfredas, Senosios Lietuvos istorija 1009–1795, Vilnius: R. Paknio leidykla, 2005. Calderón de la Barca, Pedro...
 3. Vaiva Klajumaitė

  Straipsnis Egzistencinis baroko žemėlapis: tarp alegorinio ir simbolinio diskursų

  Antrajame skyrelyje baroko kartografų W. Benjamino ir G. Deleuze’o projektai padėjo išryškinti simbolio, alegorijos kategorijas arba greičiau – diskursyvius tipus. Būtent antrojo tipo plėtotė pasirodė kaip viena pagrindinių jungčių tarp postmodernaus „žemėlapiavimo“ ir barokinės mąstysenos...
 4. Vaiva Klajumaitė

  Straipsnis Egzistencinis baroko žemėlapis: tarp alegorinio ir simbolinio diskursų

  Išvados Postmodernioje kultūros filosofijoje besireiškianti „žemėlapiavimo“ laikysena, pasižyminti postmetafiziniu, silpnuoju, etiudišku, klajoklišku mąstymu, skatina atsigręžti į baroką kaip į artimą mąstymo paradigmą. Tačiau santykis tarp dviejų minėtų kultūrų, kaip išryškėjo, nėra toks...
 5. Vaiva Klajumaitė

  Straipsnis Egzistencinis baroko žemėlapis: tarp alegorinio ir simbolinio diskursų

  Alegoriniam mąstymui būdinga įtampa tarp sakytinio ir rašytinio žodžio čia taip pat gali būti aptikta. Yra žinoma, kad poetiniai žaidimai, kaip ir kita mažoji retorika, per miesto iškilmes pasirodydavo įvairiais pavidalais. Ji buvo skaitoma balsu, vaidinama, užrašoma ant išstatytų triumfo arkų...
 6. Vaiva Klajumaitė

  Straipsnis Egzistencinis baroko žemėlapis: tarp alegorinio ir simbolinio diskursų

  „Didžiajame Pasaulio teatre“ žmogus savo vaidmens pasirinkti negali ir yra visiškai priklausomas nuo Kūrėjo valios. Vienintelis laisvės momentas, kurį turi aktorius, yra daugiau etinis sprendimas dorai arba nevykusiai atlikti jam nurodytą pjesę, o epigramoje aptinkame imanentišką žmogaus...
 7. Vaiva Klajumaitė

  Straipsnis Egzistencinis baroko žemėlapis: tarp alegorinio ir simbolinio diskursų

  Mūsų atveju svarbu ne tiek reabilituoti poesis artificiosa vertingumą, kiek pažymėti patį dekadanso faktą, primenantį W. Benjamino pabrėžtą Trauerspiel situaciją. Tai diskursai, kurie dėl savo kamerinio pobūdžio neturėjo tęstinumo arba buvo redukuoti į visai kitokius, pirminiam sumanymui...
 8. Vaiva Klajumaitė

  Straipsnis Egzistencinis baroko žemėlapis: tarp alegorinio ir simbolinio diskursų

  Tokia kūryba XVI–XVIII a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje buvo gana populiari ir to meto literatūros teorijoje buvo vadinama bendru poesis artificiosa – artificiozinės poezijos – terminu. Anot lietuvių literatūrologės Eglės Potiejūnienės, Taip pat pastebima mokslininkų pozicija traktuoti...
 9. Vaiva Klajumaitė

  Straipsnis Egzistencinis baroko žemėlapis: tarp alegorinio ir simbolinio diskursų

  Įdomu pažymėti, kad, pavyzdžiui, vokiečių filosofas Eugenas Finkas, kalbėdamas apie žaidimą, būtent simbolinę reprezentaciją pasirenka kaip platoniškos žaidimo sampratos alternatyvą. E. Finkas pabrėžia, kad žaidimas nėra tikrovės priešprieša ar nevisavertis jos atspindys, kaip dažniausiai būtų...
 10. Vaiva Klajumaitė

  Straipsnis Egzistencinis baroko žemėlapis: tarp alegorinio ir simbolinio diskursų

  Paradigminiu baroko kultūros kūriniu laikomas ispanų dramaturgo Pedro Calderóno della Barca „Didysis pasaulio teatras“. Nors ir įvardytas kaip alegorinė misterija, jis priklausytų pirmajam diskursyviam tipui, kadangi jame vyrauja simbolinė reprezentacija. Pjesėje ryškus metafizinis pradas –...
 11. Vaiva Klajumaitė

  Straipsnis Egzistencinis baroko žemėlapis: tarp alegorinio ir simbolinio diskursų

  Dvilypis barokas Baroko dvilypumas nėra mūsų atradimas. Toks šios kultūros mąstymo ir buvimo būdas yra pristatomas ne vienoje studijoje. Dažniausiai tai daroma pasitelkiant vienoje plotmėje esančias reikšmines opozicijas, paradoksus, pvz.: dermė ir nedermė, tvarka ir chaosas, religingumas ir...
 12. Vaiva Klajumaitė

  Straipsnis Egzistencinis baroko žemėlapis: tarp alegorinio ir simbolinio diskursų

  Vis dėlto, nepaisant variacijų daugio, Leibnizas atsiremia į galingą metafizinį pagrindą. Nors barokas yra laikomas nihilizmo išvakarėmis, XVII a. filosofas išlieka nuosekliu „Dievo advokatu“. Anot lietuvių filosofės Lauros Junutytės, Šią mintį galėtume pratęsti sakydami, jog Leibnizo...
 13. Vaiva Klajumaitė

  Straipsnis Egzistencinis baroko žemėlapis: tarp alegorinio ir simbolinio diskursų

  Alegoriniai vaizdiniai negali būti veriami ant vieno siūlo. W. Benjaminas jų tarpusavio ryšį vadina „alegorinėmis draperijomis“, o alegorinės dramos veiksmų santykį – „terasų arba tektoniniu sluoksniavimu“. Praėjus penkiems dešimtmečiams (1988 m.), drapiruočių ir klostavimosi terminus išplėtojo...
 14. Vaiva Klajumaitė

  Straipsnis Egzistencinis baroko žemėlapis: tarp alegorinio ir simbolinio diskursų

  Baroko „žemėlapiavimas“ kaip alegorijos plėtotė Stabtelėsime prie dviejų autorių, kurie gali būti įvardijami kaip vieni pagrindinių filosofinio „žemėlapiavimo“ atstovų, t. y. Walterio Benjamino ir Gilles’o Deleuze’o darbų. Abu tyrėjai skyrė išskirtinį dėmesį barokui. Nors jų prieigos nėra...
 15. Vaiva Klajumaitė

  Straipsnis Egzistencinis baroko žemėlapis: tarp alegorinio ir simbolinio diskursų

  Reikėtų pabrėžti, kad toks „aistrų žemėlapis“ nėra paviršinis jausenų aprašymas. Tai greičiau laikysena, iškelianti patirties įvykį kaip matą patį sau, neredukuojamą į jokias sistemas. Filosofas kartografas nuo sistemingo homogeniškumo pereina prie etiudiškumo, fragmentiškumo, plyšių, įtrūkių...
 16. Vaiva Klajumaitė

  Straipsnis Egzistencinis baroko žemėlapis: tarp alegorinio ir simbolinio diskursų

  Taigi žemėlapį būtų galima traktuoti kaip vaizdinį, sutelkiantį pagrindinę mokslo ir filosofijos problematiką – reprezentacijos, metafizinio mąstymo, galios temas. Galbūt dėl to „žemėlapiavimas“ įgavo ne tik konkretaus kartografinio fenomeno, bet ir daug platesnę prasmę ir vartoseną. Šioji...
 17. Vaiva Klajumaitė

  Straipsnis Egzistencinis baroko žemėlapis: tarp alegorinio ir simbolinio diskursų

  Įvadas Baroko patirčių, arba egzistencinio, žemėlapio kūrimas yra pagrindinis šio tyrimo tikslas, kurio bus siekiama judant dviem kryptimis. Iš pradžių bus klausiama, ką reiškia filosofinis „žemėlapiavimas“ ir kiek jis padeda naujai pažvelgti į XVI a. pabaigos – XVIII a. pirmosios pusės kultūros...
 18. Vaiva Klajumaitė

  Straipsnis Egzistencinis baroko žemėlapis: tarp alegorinio ir simbolinio diskursų

  Santrauka. Baroko kultūra yra laikoma viena labiausiai klestėjusių Vakarų pasaulyje. Jos išsklidimą žemėlapyje galima fiksuoti nuo Pietų Amerikos iki rytinio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės krašto. Straipsnyje siekiama atskleisti šios kultūros patirčių, arba egzistencinį, žemėlapį, kartu...
Grįžti