Radiniai

 1. Kęstutis Trakšelys

  Straipsnis Andragogo vaidmenų raiška modernioje visuomenėje

  The Emergence of Andragogue Roles in Modern Society Summary. The article reveals and analyzes the heterogenic roles of andragogues in the nowadays changing adult education reality. Today we can meet the elements of andragogue’s activities in various sectors and social fields: vocational...
 2. Kęstutis Trakšelys

  Straipsnis Andragogo vaidmenų raiška modernioje visuomenėje

  Literatūra Ališauskas, Ričardas, „Švietimo ir visuomenės sinergijos prielaidos“, Pedagogika, 2010, t. 100, p. 7–41. Andriekienė, Rūta Marija, „Andragogų profesionalizacija atliekamų vaidmenų aspektu“, Andragogika, 2011, t. 2, p. 13–28. Andriekienė, Rūta Marija; Birutė Anužienė, Andragoginiai...
 3. Kęstutis Trakšelys

  Straipsnis Andragogo vaidmenų raiška modernioje visuomenėje

  Išvados Apibendrinant įvairią mokslinės literatūros analizę, atlikus įvairių andragogo vaidmenų lyginamąją analizę, galima teigti, kad: siekiant užtikrinti suaugusių asmenų nuolatinį tobulėjimą ir Mokymosi visą gyvenimą koncepciją modernioje visuomenėje privalo būti teikiamos profesionalios ir...
 4. Kęstutis Trakšelys

  Straipsnis Andragogo vaidmenų raiška modernioje visuomenėje

  Verslo organizacijoje dirbančio andragogo patarėjo pagrindinės veiklos funkcijos: organizacijos darbuotojų TPM poreikių nustatymas ir analizė, atsižvelgiant į ekonominius, socialinius, technologinius organizacijos pokyčius; TPM plano sukūrimas, įvertinus žmogiškąjį, biudžeto, juridinį...
 5. Kęstutis Trakšelys

  Straipsnis Andragogo vaidmenų raiška modernioje visuomenėje

  Labai dažnai užsienio šalyse andragogas organizatorius vadinamas patarėju TPM (Tęstinis profesinis mokymas) klausimais, net yra tokios pareigybės. Jis numato, parengia TPM kursų pasiūlos katalogą, arba kursų, vykstančių darbo vietoje, pasiūlą, atsižvelgęs į TPM užsakovų poreikius. Pagrindinės...
 6. Kęstutis Trakšelys

  Straipsnis Andragogo vaidmenų raiška modernioje visuomenėje

  Andragogas patarėjas (konsultantas) ir andragogas organizatorius. Lietuvos profesijų klasifikatoriuje egzistuoja ir tokia profesija kaip švietimo konsultantas. 1 priede pateikiamas veiklos aprašas ir švietimo konsultantų veiklos nuostataiŽr. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005...
 7. Kęstutis Trakšelys

  Straipsnis Andragogo vaidmenų raiška modernioje visuomenėje

  Tačiau reikia pasakyti, kad andragogo vaidmenys yra apibūdinti kitais pavadinimais egzistuojančiose pareigybėse (dėstytojo, metodininko, konsultanto, vadybininko ir kt.). Taip pat ir „Lietuvos profesijų klasifikatoriuje“ galima aptikti išskirtas profesijas, jų grupes ir kodus bei pagrindinės...
 8. Kęstutis Trakšelys

  Straipsnis Andragogo vaidmenų raiška modernioje visuomenėje

  Lietuvoje įvedus andragogo pareigybę būtų pasiekta, kad realiai egzistuojanti suaugusiųjų švietimo veikla taptų profesionalesnė teikiamų paslaugų kokybės aspektu, užtikrintų Lietuvos švietimo strategijoje numatytus uždavinius. Įvedus andragogo pareigybę, būtų palankesnė profesinė, socialinė...
 9. Kęstutis Trakšelys

  Straipsnis Andragogo vaidmenų raiška modernioje visuomenėje

  Matyt, Lietuvoje dar gyva nuostata, kad bet kas laisvalaikiu gali tapti andragogu, jei galvojama, kad suaugusiųjų švietimo veiklai realizuoti pakanka kai kurių žinių, asmeninių bendravimo gebėjimų ir abejotino pašaukimo dirbti su užaugusiais vaikais, t. y. suaugusiaisiais, o ne konkrečiai...
 10. Kęstutis Trakšelys

  Straipsnis Andragogo vaidmenų raiška modernioje visuomenėje

  Tutorius, atlikdamas savo funkcijas, yra ne tik asmuo – šaltinis, tarpininkas tarp institucijos ir besimokančio asmens, tarp besimokančio asmens ir siekiamų žinių. Jis kartu su besimokančiuoju numato individualų studijų planą, užtikrina savarankiško mokymosi stebėseną (analizuoja atsakymus į...
 11. Kęstutis Trakšelys

  Straipsnis Andragogo vaidmenų raiška modernioje visuomenėje

  Tutorius nėra vien žinių perteikėjas, nes jo veikla grindžiama parama, pagalba besimokančiam asmeniui, pastarajam siekiant pačiam atrasti naują informaciją, ją paversti žiniomis. Tutorius padeda besimokančiajam apmąstyti jo mokymosi būdus, kognityvines strategijas, sąveiką su kitais...
 12. Kęstutis Trakšelys

  Straipsnis Andragogo vaidmenų raiška modernioje visuomenėje

  Remiantis bendra konsultavimo samprata, išanalizavus mokslinę literatūrą, galima teigti, kad bendrieji konsultavimo principai taikomi ir suaugusiųjų švietime, ypač tęstinio profesinio mokymo srityje, mokymosi pasiekimų, įgytų įvairiose mokymosi aplinkose, vertinimo ir pripažinimo procedūrose...
 13. Kęstutis Trakšelys

  Straipsnis Andragogo vaidmenų raiška modernioje visuomenėje

  Andragogo dėstytojo vaidmuo pasižymi tam tikra distancija, turimomis žiniomis, informacija besimokančiojo suaugusio asmens atžvilgiu, o andragogo organizatoriaus vaidmuo visada grindžiamas lygiaverčiais santykiais, kurių tikslas – vadovavimas, parama, pagalba, geresnės išeities pasiūlymas ir kt...
 14. Kęstutis Trakšelys

  Straipsnis Andragogo vaidmenų raiška modernioje visuomenėje

  Šiuolaikinė andragoginės veiklos situacija ir visuomenės poreikiai veikia bendriausią andragogo organizatoriaus paskirtį, jis yra svarbus suaugusiųjų švietimo veikėjas, sudarantis prielaidas suaugusiųjų švietimo paslaugų teikimo kokybeiŽr. Rūta Marija Andriekienė, Birutė Anužienė, Eligijus...
 15. Kęstutis Trakšelys

  Straipsnis Andragogo vaidmenų raiška modernioje visuomenėje

  Kintanti mokymo ir mokymosi paradigma lemia esminius tiek andragogo (dalyko žinovo), tiek andragogo organizatoriaus, tiek besimokančiojo, tiek kitų suaugusiųjų švietimo proceso dalyvių veiklos pokyčius. Ryškus didaktinis konservatizmas nebegali tenkinti nei individo, nei visuomenės poreikių...
 16. Kęstutis Trakšelys

  Straipsnis Andragogo vaidmenų raiška modernioje visuomenėje

  Įmonės (organizacijos) andragogas organizatorius planuoja darbuotojų karjerą, kompetencijų tobulinimą, perkvalifikavimą, stažuotes, numato tęstinio profesinio mokymo (toliau – TPM) politiką, strategiją. Lietuvoje tai dažniausiai atlieka žmogiškųjų išteklių arba personalo skyriaus vadovas...
 17. Kęstutis Trakšelys

  Straipsnis Andragogo vaidmenų raiška modernioje visuomenėje

  Kartu su andragogu lektoriumi numatomas ir parengiamas pirminis mokymo paketas, kartu su kurso planu ir eigos aprašymu pateikiamas ekspertams (dėstytojams ir kursantams). Po peržiūros (ekspertizės) jis grąžinamas andragogui analitikui korekcijai arba galutiniam parengimui. Kitame etape...
 18. Kęstutis Trakšelys

  Straipsnis Andragogo vaidmenų raiška modernioje visuomenėje

  Visa andragogo analitiko veikla remiasi sisteminiu-struktūriniu požiūriu (analizė → koncepcija → plėtojimas → įgyvendinimas → vertinimas) į organizacijos darbuotojų tęstinį profesinį mokymą ir kompetencijų tobulinimą, kurie privalėtų būti orientuoti į konkrečius organizacijos ir darbuotojų...
 19. Kęstutis Trakšelys

  Straipsnis Andragogo vaidmenų raiška modernioje visuomenėje

  Andragogas analitikas (tyrėjas) pradeda veiklą prieš pradedant dirbti andragogui dėstytojui. Jis analizuoja kursų užsakovų mokymosi poreikius, atlieka būsimų kursantų asmeninių savybių, gebėjimų, nuostatų, pomėgių ir kt. analizę. Pagal nustatytus ir išanalizuotus mokymosi poreikius kartu su...
 20. Kęstutis Trakšelys

  Straipsnis Andragogo vaidmenų raiška modernioje visuomenėje

  Andragogas, atlikdamas lektoriaus vaidmenį, sukuria palankią grupės mokymosi aplinką, sužadina susidomėjimą savo dalyku, įkvepia dvasią tam dalykui, kuris gal net buvo atmestas pirminio išsimokslinimo metu. Andragogas kuria teigiamą energiją visų paskaitų metu, jis palaiko tarpasmeninį ryšį...
Grįžti