Radiniai

 1. Vanda Aramavičiūtė

  Straipsnis Ugdymo gelmių paieška Bronislovo Bitino pedagoginės minties lobyne

  Searching the Depths of Education in the Treasury of B. Bitinas’ Pedagogical Thought Summary. Contemporary educational system, which focuses on strengthening of the paradigm of liberal education, encounters problems not only due to rapid changes in political, social, economic and cultural life...
 2. Vanda Aramavičiūtė

  Straipsnis Ugdymo gelmių paieška Bronislovo Bitino pedagoginės minties lobyne

  Literatūra Banach, Czesław, Wartości w systemie edukacji, nr 3, 2001, s. 3–5. Bartaševičius, Robertas, Neoliberalizuotos bendrojo ugdymo politikos transformacijos: kritinė diskurso analizė, daktaro disertacija, socialiniai mokslai, edukologija (07S), Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla...
 3. Vanda Aramavičiūtė

  Straipsnis Ugdymo gelmių paieška Bronislovo Bitino pedagoginės minties lobyne

  Išvados Šiuolaikinė ugdymo sistema, orientuota į laisvojo ugdymo paradigmos įsitvirtinimą, patiria problemų ne tik dėl politinio, socialinio, ekonominio, kultūrinio ir t. t. gyvenimo sparčios kaitos, bet ir dėl edukologijos mokslo raidos. Todėl svarbu gilintis į iškilių edukologijos mokslininkų...
 4. Vanda Aramavičiūtė

  Straipsnis Ugdymo gelmių paieška Bronislovo Bitino pedagoginės minties lobyne

  Greta ugdymo tikslų iškeliama grįžtamosios informacijos ugdymo procese ypatinga svarba, kuri, B. Bitino nuomone, net daugiau nei tikslai įgalina suponuoti pedagoginius sprendimus ir jungti kitus ugdomosios situacijos dėmenis į sistemą, nes remiama akivaizdžiu tikslų realizavimu. Ypač reikšminga...
 5. Vanda Aramavičiūtė

  Straipsnis Ugdymo gelmių paieška Bronislovo Bitino pedagoginės minties lobyne

  Žinant, kad ugdymo skiriamasis bruožas yra tikslingumasŽr. Stasys Šalkauskis, Rinktiniai raštai, kn. 1: Pedagoginės studijos, 1992., akivaizdus ugdomosios situacijos centravimas apie ugdymo tikslą, kuris, suprantama, ugdomojoje situacijoje tegali būti pozityvus. Kol kas mokykloje tai viena...
 6. Vanda Aramavičiūtė

  Straipsnis Ugdymo gelmių paieška Bronislovo Bitino pedagoginės minties lobyne

  Ugdymo procesą Profesorius apibrėžia kaip „sudėtingą savivaldę sistemą, kurios pagrindą sudaro ugdomoji sąveika“Bronislovas Bitinas, Rinktiniai edukologiniai raštai, t. II, p. 84., o jos skiriamuoju požymiu nurodomas holistinis pobūdis. Šiai sudėtingai sistemai reikėjo rasti tokį pirminį...
 7. Vanda Aramavičiūtė

  Straipsnis Ugdymo gelmių paieška Bronislovo Bitino pedagoginės minties lobyne

  Procesinių ugdymo(si) parametrų atvertis Ugdymas laikytinas seniausia žmonijos veikla, visais amžiais turėjusia taikomąjį pobūdį, ir tik išsikristalizavus pedagogikos mokslui, iškilo reikmė jį teoriškai pagrįsti. Bet dėl jo kitoniškumo nuo gamtos mokslų ir šiais laikais lieka daug neatsakytų...
 8. Vanda Aramavičiūtė

  Straipsnis Ugdymo gelmių paieška Bronislovo Bitino pedagoginės minties lobyne

  Minėtų klausimų fone iškeliama ir opi galutinio tikslo problema, turinti nevienodą sprendimo būdą šiuolaikinėje edukologijoje. B. Bitinas taip apibrėžia šios problemos esmę: Turėdamas galvoje demokratinės visuomenės ugdymo paskirtį ir vertybių sistemų įvairovę, sudarančių ugdymo tikslų...
 9. Vanda Aramavičiūtė

  Straipsnis Ugdymo gelmių paieška Bronislovo Bitino pedagoginės minties lobyne

  Taigi B. Bitinas, pasiūlydamas vertybių ištakų kriterijų, kartu išryškina ir du pagrindinius ugdymo tikslų apibrėžties principus: holistinį, orientuojantį į vientisos vertybių sistemos pasirinkimą, ir hierarchinį, reikalaujantį kiekvieną vertybių sistemą vertinti kaip hierarchišką...
 10. Vanda Aramavičiūtė

  Straipsnis Ugdymo gelmių paieška Bronislovo Bitino pedagoginės minties lobyne

  Šalia to ugdymo filosofijoje nagrinėjami įvairūs vertybių klasifikacijos ir hierarchijos pavyzdžiai. Tačiau nors kiekviena vertybių sistema laikytina hierarchine, nėra lengva atrasti kriterijų, kuris ją visiškai apibūdintų, t. y. leistų išskirti pačią aukščiausią vertybę. Ieškodamas išeities iš...
 11. Vanda Aramavičiūtė

  Straipsnis Ugdymo gelmių paieška Bronislovo Bitino pedagoginės minties lobyne

  Kaip interpretuoja vertybių esmės, tipologijos ir hierarchijos problemas B. Bitinas savo ugdymo filosofijoje ir kiek tai gali padėti aiškiau suvokti aksiologinius ugdymo pamatus? Pirmiausia – tam gali būti naudinga jo teikiama vertybės samprata. Profesorius pabrėžia, kad „visos materialiojo ir...
 12. Vanda Aramavičiūtė

  Straipsnis Ugdymo gelmių paieška Bronislovo Bitino pedagoginės minties lobyne

  Tad Profesoriaus įžvalgos metodologiškai grindžia prieigą, kad žmogaus ugdymas, atsižvelgiant į prigimtį, turėtų būti sutelktas į dvasinę sferą, kurios kontūrus vis ryškiau brėžia gretutiniai mokslai, išlaikant nekvestionuotiną pagrindą – autentišką dvasinių poreikių formavimą(si), reiškiamą...
 13. Vanda Aramavičiūtė

  Straipsnis Ugdymo gelmių paieška Bronislovo Bitino pedagoginės minties lobyne

  Ugdymo aspektu tai reiškia, kad žmogus yra save valdanti sistema, sujungianti fiziologinius, psichinius ir dvasinius pradus. Todėl svarbu rasti tuos mechanizmus, kurie darytų pozityvų poveikį. Tačiau šalia fizinių mokslų, grindžiamų priežasties–pasekmės ryšiais, išvadų apie pavienius žmogaus...
 14. Vanda Aramavičiūtė

  Straipsnis Ugdymo gelmių paieška Bronislovo Bitino pedagoginės minties lobyne

  Filosofinis B. Bitino žvilgsnis į žmogaus prigimtį Sunku būtų viename straipsnyje apžvelgti Profesoriaus analizuotas ugdymo problemas. Ieškant atspirties taškų, padeda ne tik pažinimo logika, bet ir paties autoriaus jų savotiška verifikacija, sudarant Rinktinius edukologinius raštus. I tomas...
 15. Vanda Aramavičiūtė

  Straipsnis Ugdymo gelmių paieška Bronislovo Bitino pedagoginės minties lobyne

  Tačiau tenka pripažinti, kad nors panašūs ugdymo tikslai formuluojami švietimo koncepcijose bei programose, realybėje jie nepakankamai įgyvendinami, kyla daug laisvojo ugdymo paradigmos įsitvirtinimo problemų. Tam turi įtakos ir fragmentiškas šių problemų kėlimas šiuolaikinėje edukologijoje...
 16. Vanda Aramavičiūtė

  Straipsnis Ugdymo gelmių paieška Bronislovo Bitino pedagoginės minties lobyne

  Svarstomų klausimų erdvėje iškyla ir pačios vertybės sampratos kaitos problema, kai, vertybėms tapus praktinio diskurso terminu, mažai gilinamasi į šio termino esmę bei reikšmęŽr. Alvydas Jokubaitis, Vertybių tironija ir politika, 2012; Monica J. Taylor, “Values Education: Issues and Challenges...
 17. Vanda Aramavičiūtė

  Straipsnis Ugdymo gelmių paieška Bronislovo Bitino pedagoginės minties lobyne

  Įvadas Iškalbingai pavadinta prof. B. Bitino autobiografinė knyga „Gyvenimas ugdymo verpetuose“Žr. Bronislovas Bitinas, Gyvenimas ugdymo verpetuose, 2010., implikuojanti esminę žmonijos problemą – ugdymą kaip giliausiai siekiančią patirtį, kuri ir šiuo laikotarpiu metaforiškai saistoma su...
 18. Vanda Aramavičiūtė

  Straipsnis Ugdymo gelmių paieška Bronislovo Bitino pedagoginės minties lobyne

  Santrauka. Laisvojo ugdymo paradigmos įsitvirtinimą lemia tiek politinės, ekonominės, socialinės, kultūrinės priežastys, tiek šiuolaikinės edukologijos mokslo lygis. Šiame kontekste aptariama B. Bitino pedagoginės minties svarba šiuolaikinei ugdymo sistemai: ryškinamas filosofinis požiūris į...
Grįžti