Radiniai

 1. Daiva Tamošaitytė

  Straipsnis Moteriškasis principas: filosofinis konstruktas ar realija?

  The Feminine Principle: A Philosophical Construct or Reality? Summary. The paper analyzes the relationship between the philosophical feminine principle and established stereotypes of social life, and investigates the value of the principle in the context of Christianity and modern secular...
 2. Daiva Tamošaitytė

  Straipsnis Moteriškasis principas: filosofinis konstruktas ar realija?

  Literatūra Armstrong, Karen, A History of God: the 4000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam, New York, Ballantine Books, 1994. Aurobindo, Sri, Record of Yoga, vol. 1 and 2, Sri Aurobindo Ashram Trust, Pondicherry, 2004, 2005. Aurobindo, Sri, Sri Aurobindo Birth Centenary Library, vol...
 3. Daiva Tamošaitytė

  Straipsnis Moteriškasis principas: filosofinis konstruktas ar realija?

  Mums šiame straipsnyje rūpėjo pateikti alternatyvą išbalansuotai postmodernizmo epochos pasaulėžiūrai ir pagrindinei jos srovei, genderizmui. Kai dėl krikščionybės, mėginimas ją restauruoti pirmykščiais pagrindais, ypač dėl agresyvaus, nors dažnai tik slepiamo, moters menkinimo rodosi...
 4. Daiva Tamošaitytė

  Straipsnis Moteriškasis principas: filosofinis konstruktas ar realija?

  Manytume, kad teorijų panašumas itin sąlygiškas, nes Deleuze’as ir jo mokykla, kaip teigia pats Banerji, pirma, vengia tikėjimo transcendencija klausimo, antra, atmeta kūrybingo tapsmo galios visuotinumą imanentiškumo plane. Deleuze’as kalba materialistinėmis (postmodernistinėmis) sąvokomis...
 5. Daiva Tamošaitytė

  Straipsnis Moteriškasis principas: filosofinis konstruktas ar realija?

  Postmodernistinis diskursas dėl atvirkštinio simbiotinio santykio su krikščionybe ir patriarchalinio pobūdžio laikytinas to paties mentaliteto tąsa. Ar postmodernistinis diskursas liks tokiose vėžėse, kurias brėžia kraštutinės feministės, dvasines vertybes rašančios kabutėse, jas laikančios...
 6. Daiva Tamošaitytė

  Straipsnis Moteriškasis principas: filosofinis konstruktas ar realija?

  Palamitų požiūriu sudievėjime dalyvauja visas žmogus, visa jo asmenybė, dvasia, siela ir kūnas; dieviškoji energija kūniškai patiriama kaip šviesa.Žr. ten pat, p. 63. Šis momentas svarbus ir Aurobindo sistemoje, tačiau be nesukurtos Šviesos, jo visuotinėje (integralinėje) jogoje dalyvauja ir...
 7. Daiva Tamošaitytė

  Straipsnis Moteriškasis principas: filosofinis konstruktas ar realija?

  Krikščionybėje gyvuojančios neortodoksinės pakraipos ir mistinė tradicija sušvelnina patriarchalinį dėmenį, o ir Katalikų bažnyčios daktarės šv. Teresės Avilietės bei jos mokytinio Kryžiaus Jono kelias itin įspūdingas dvasiniais pasiekimais. Moteriškojo prado atžvilgiu labai svarbus basosios...
 8. Daiva Tamošaitytė

  Straipsnis Moteriškasis principas: filosofinis konstruktas ar realija?

  Nors Indija unikali tuo, kad joje egzistuoja tūkstančius metų kultivuojamos įvairiausios tobulėjimo praktikos, globalizacija ir sparčiai į šalį įsismelkiantis vakarietiškasis materializmas griauna pasirinkimo laisvę tarsi nepastebimai, iš išorės. Net elitines ašramų mokyklas baigę ir kitokį...
 9. Daiva Tamošaitytė

  Straipsnis Moteriškasis principas: filosofinis konstruktas ar realija?

  Kas nutinka toliau? Intelektine kalba kalbant, numatomos trys Esmingumo subjektyvios savybės (Būtis-Sąmonė-Palaima) ir trys objektyvios savybės (Tiesa- Žinojimas-Begalybė). Radusis neišvengiamai būtinybei, priešingi atributai – Nebūtis-Nesąmonybė (Nemonė)-Skausmas – prisistato kaip neatskiriami...
 10. Daiva Tamošaitytė

  Straipsnis Moteriškasis principas: filosofinis konstruktas ar realija?

  Aurobindo požiūriu, klasikinė vedanta nepaaiškina, kas yra galutinė begalinė Majos prigimtis ir šaltinis tiksliomis baigtiniam protui suvokiamomis sąvokomis. Tad kas yra Maja? Intelektiniu požiūriu, ji yra subjektyvi būtinybė, būdinga pačiai Parabrahmano prigimčiai. Parabrahmanas yra Brahmanas...
 11. Daiva Tamošaitytė

  Straipsnis Moteriškasis principas: filosofinis konstruktas ar realija?

  Rekonstruota ir universalizuota hinduistinė ugdymo sistema apima tiek uždaras, tiek atviras gyvenimo erdves, priklausomai nuo žmogaus būdo. Dvasinį kelią pasirinkusiems nebūtina tapti atsiskyrėliu, vienuoliu ar šventpaikšiu. Rišio (išminčiaus, regėtojo), o ne sanjasino (vienuolio) poziciją...
 12. Daiva Tamošaitytė

  Straipsnis Moteriškasis principas: filosofinis konstruktas ar realija?

  Aurobindo filosofijoje amoralus aktas yra ne pats veiksmas kaip toks, o ketinimas patenkinti egoistinius potroškius ir geismus, arba jų tenkinimas. Tokie veiksmai ne tik iššvaisto energiją, bet ir padaro ją netyra, užteršia tiek šiurkštųjį, tiek subtilųjį žmogaus kūną ir protą; nešvari tampa ne...
 13. Daiva Tamošaitytė

  Straipsnis Moteriškasis principas: filosofinis konstruktas ar realija?

  Kitas svarbus jo filosofijos požymis – samprata, kad kiekvienas žmogus nepriklausomai nuo lyties imanentiškai disponuoja abiem pradais, todėl savivaldai ir tobulėjimui dėl jau pasiekto pakankamo sąmoningumo bei brandos priešingos lyties paslaugos, – pagrįstos savitarpio energijų apykaita (tai...
 14. Daiva Tamošaitytė

  Straipsnis Moteriškasis principas: filosofinis konstruktas ar realija?

  Vedantininkai kamą aiškina kaip prisirišimą ir priklausomybę nuo aistros. Aistra reiškia stoką ir ilgesį. Stokos kompensacija yra svarbi žmogiškajai brandai, bet norint siekti aukštesnių jau aptartų tikslų, būtina pirmiausia atsisakyti prisirišimo kaip kliūties į išsilaisvinimą, mokšą. Aurobindo...
 15. Daiva Tamošaitytė

  Straipsnis Moteriškasis principas: filosofinis konstruktas ar realija?

  Skirtingai nei senoje tantrinėje praktikoje, kurios tikslas yra sublimuoti libido energijas ir pasiekti pradų vienovę kosminėje sąmonėje, Aurobindo kelia naują tikslą: įkūnyti žmoguje dar nepasiektas galimybes, tai yra, transformuoti ir įjėginti kūną kaip paruošiamąjį etapą antžmogio (Superman)...
 16. Daiva Tamošaitytė

  Straipsnis Moteriškasis principas: filosofinis konstruktas ar realija?

  Kaip matyti iš pateiktos analizės, patriarchalinio prado persvara ir iš to kylančios tiek religinės, tiek pasaulietinės lyčių reformos ir naujos galios centrų konsteliacijos sutampa su nušventėjimu, nudvasingėjimu, kūno suabsoliutinimu bei žmogaus pavertimu visatos centru. Pati dievėjimo...
 17. Daiva Tamošaitytė

  Straipsnis Moteriškasis principas: filosofinis konstruktas ar realija?

  Hinduistinis moteriškojo prado diskursas Neatmetama tikimybė, kad postfeministinis galios diskursas yra jei ne to paties patriarchalinio mentaliteto padiktuotas projektas, tai bent jau – itin palankus stipriajai lyčiai, kuri tokiu būdu netradicinėmis formomis sėkmingai praplečia ir įteisina...
 18. Daiva Tamošaitytė

  Straipsnis Moteriškasis principas: filosofinis konstruktas ar realija?

  Ar visa tai reiškia, kad visavertei ir laimingai visuomenei rastis būtina sąlyga – mažumų tapimas dauguma? Ar tai vėlgi, vien teorinis konstruktas, neįgyvendinamas praktiškai? Vis dėlto problema išlieka, nes, atsižvelgiant į statistiką, nei psichologiškai, nei fiziškai moteriai homoseksualumas...
 19. Daiva Tamošaitytė

  Straipsnis Moteriškasis principas: filosofinis konstruktas ar realija?

  Iš to, kas pasakyta, matome, jog krikščionybės ir postmodernizmo vertybės dramatiškai ir paradoksaliai persipynę, dar daugiau, jos kultūriškai sąlygoja viena kitą. Nemažą vaidmenį vertybių kaitoje vaidina aptariamasis reiškinys, siejamas su celibato praktika ir lėmęs šios religinės institucijos...
 20. Daiva Tamošaitytė

  Straipsnis Moteriškasis principas: filosofinis konstruktas ar realija?

  Manytume, garsaus kino meistro kinematografiją verta patyrinėti ir iš kitos lyties pozicijų. Vienu pirmųjų atvirų ir sukrečiančių liudijimų apie katalikų bažnyčios globojamų berniukų internatuose paplitusią pedofiliją ir homoseksualizmą galime laikyti pagarsėjusį ir svarbiausius Europos kino...
Grįžti