Radiniai

 1. Junona Silvija Almonaitienė

  Straipsnis XX a. pirmosios pusės psichologijos vadovėliai bendrojo lavinimo mokykloms lietuvių kalba

  Lithuanian Psychology Textbooks for General Education Schools in the First Half of the 20th Century Summary. The article presents assessment of Lithuanian psychology textbooks for general education schools published in the first half of the 20th century in the historical and education contexts...
 2. Junona Silvija Almonaitienė

  Straipsnis XX a. pirmosios pusės psichologijos vadovėliai bendrojo lavinimo mokykloms lietuvių kalba

  Literatūra „Adomas Jakštas“ | Zenonas Rokus Rudzikas, Stasys Vaitekūnas (sud.), Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 8: Imhot – Junusas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, p. 483. „Antanas Busilas“ | Zenonas Rokus Rudzikas, Stasys Vaitekūnas (sud.), Visuotinė lietuvių...
 3. Junona Silvija Almonaitienė

  Straipsnis XX a. pirmosios pusės psichologijos vadovėliai bendrojo lavinimo mokykloms lietuvių kalba

  1947 m. išleistas Alfonso Gučo išverstas B. Teplovo vadovėlis vidurinėms mokykloms „Psichologija“ (originalas – 1946 m.). Jo pasirodymas sudarė sąlygas tęsti prieškarinę Lietuvos tradiciją – mokyti psichologijos mokyklose. Tačiau vadovėliui buvo būdingas psichologijos ideologizavimas, lemiantis...
 4. Junona Silvija Almonaitienė

  Straipsnis XX a. pirmosios pusės psichologijos vadovėliai bendrojo lavinimo mokykloms lietuvių kalba

  Išvados XX a. pirmojoje pusėje Rusijos imperijos, o kartu ir Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose psichologija buvo dėstoma kaip filosofijos propedeutikos dalis. Tai lėmė atitinkamos paskirties psichologijos vadovėlių lietuvių kalba poreikį, kuris itin išryškėjo 1918 m., Lietuvai paskelbus...
 5. Junona Silvija Almonaitienė

  Straipsnis XX a. pirmosios pusės psichologijos vadovėliai bendrojo lavinimo mokykloms lietuvių kalba

  Baigiamosios pastabos Kaip matyti iš straipsnyje apžvelgtų vadovėlių turinio, XX a. pirmosios pusės Lietuvos mokyklose dėstytoms žinioms įvardyti tinka bendrosios psichologijos platusis apibrėžimas – tai psichologijos visuma, jos teorijos, atradimai ir principai, pateikiami įvadiniame teksteŽr...
 6. Junona Silvija Almonaitienė

  Straipsnis XX a. pirmosios pusės psichologijos vadovėliai bendrojo lavinimo mokykloms lietuvių kalba

  Viena vertus, lyginant B. Teplovo vadovėlį su anksčiau aptartaisiais, krinta į akis tiek paviršutiniškas, tiek ir giluminis jo politizavimas bei ideologizavimas. Kaip to meto vadovėliuose buvo įprasta, jame daug Markso, Engelso, Lenino, Stalino ir kitų sovietinės santvarkos ideologų citatų...
 7. Junona Silvija Almonaitienė

  Straipsnis XX a. pirmosios pusės psichologijos vadovėliai bendrojo lavinimo mokykloms lietuvių kalba

  Be abejo, čia būtina pabrėžti, kad psichologijos mokymo, o ir šio mokslo apskritai situacija Lietuvoje aptariamu laikotarpiu buvo imperatyviai reguliuojama ir absoliučiai priklausė nuo Sovietų Sąjungos centrinės valdžios. Šiuo atveju vertėjas neturėjo galimybės rinktis kitokios ideologinės...
 8. Junona Silvija Almonaitienė

  Straipsnis XX a. pirmosios pusės psichologijos vadovėliai bendrojo lavinimo mokykloms lietuvių kalba

  3 pav. B. Teplovo vadovėlio „Psichologija“ (1947) lietuviško leidimo viršelis
 9. Junona Silvija Almonaitienė

  Straipsnis XX a. pirmosios pusės psichologijos vadovėliai bendrojo lavinimo mokykloms lietuvių kalba

  Galimai prisidengiant šiuo ar kitais panašiais potvarkiais, S. Gudelio ir V. KarvelioŽr. Steponas Gudelis, Vytautas Karvelis, „Arkivyskupo prof. dr. Mečislovo Reinio darbai Lietuvos psichologijos baruose“, 1995/1996. duomenimis, net ir po II pasaulinio karo dar kurį laiką naudotas M. Reinio...
 10. Junona Silvija Almonaitienė

  Straipsnis XX a. pirmosios pusės psichologijos vadovėliai bendrojo lavinimo mokykloms lietuvių kalba

  Pokarinis Boriso Teplovo vadovėlis XX a. 4-ojo dešimtmečio viduryje pradėta Lietuvos švietimo reforma nebuvo iki galo įgyvendinta. 1940 m. ir vėliau sovietinės Rusijos bei fašistinės Vokietijos okupacinės valdžios Lietuvoje radikaliai keitė bendrojo lavinimo mokyklų programas, siekdamos įdiegti...
 11. Junona Silvija Almonaitienė

  Straipsnis XX a. pirmosios pusės psichologijos vadovėliai bendrojo lavinimo mokykloms lietuvių kalba

  Duomenys apie kitus ikikarinius psichologijos vadovėlius bendrojo lavinimo mokykloms L.DuoblienėŽr. Lilija Duoblienė, „Filosofijos propedeutika tarpukario Lietuvos skirtingų tipų mokyklose“, p. 146. teigia, kad „spaudoje taip pat minima A. Busilo „Psichologija“, nors archyvų medžiagoje šis...
 12. Junona Silvija Almonaitienė

  Straipsnis XX a. pirmosios pusės psichologijos vadovėliai bendrojo lavinimo mokykloms lietuvių kalba

  Abu vertimai daryti iš to paties, dvyliktojo, rusiško vadovėlio leidimo, išėjusio 1915 m. (Maskva ir Sankt Peterburgas). Palyginus abu leidinius matyti, kad J. Gedminas vertė vadovėlį tiksliai remdamasis originalo tekstu. Šiame vadovėlio leidime daugeliu atvejų išlaikyti originale buvę sąvokų...
 13. Junona Silvija Almonaitienė

  Straipsnis XX a. pirmosios pusės psichologijos vadovėliai bendrojo lavinimo mokykloms lietuvių kalba

  Esant kitą G. Čelpanovo vadovėlio vertimą užsimena J. Girnius, tačiau išsamesnių žinių apie tai nepateikia. Analizuodamas P. Dovydaičio išsilavinimą jis pažymi, kad darbą „Kritika etičeskoj sistemy Giuijo“ (1910) „recenzavo žinomas psichologas J. ČelpanovasVardo raidė J čia tikriausiai yra...
 14. Junona Silvija Almonaitienė

  Straipsnis XX a. pirmosios pusės psichologijos vadovėliai bendrojo lavinimo mokykloms lietuvių kalba

  2 pav. G. Čelpanovo „Psichologijos vadovėlio“ (1922) lietuviško leidimo viršelisNaudojama gavus Kauno technologijos universiteto bibliotekos leidimą.
 15. Junona Silvija Almonaitienė

  Straipsnis XX a. pirmosios pusės psichologijos vadovėliai bendrojo lavinimo mokykloms lietuvių kalba

  Juozo Gedmino išverstas Georgijaus Čelpanovo „Psichologijos vadovėlis“ Be jau aptartojo, visų pirma, minėtinas to paties G. Čelpanovo vadovėlio kitas vertimas, 1922 m. Kaune išleistas analogiška antrašte – „Psichologijos vadovėlis“ – ir paantrašte „mokykloms ir savamoksliams“ (atitinkančia...
 16. Junona Silvija Almonaitienė

  Straipsnis XX a. pirmosios pusės psichologijos vadovėliai bendrojo lavinimo mokykloms lietuvių kalba

  G. Čelpanovo rusiško vadovėlio pabaigoje pateikiama „Dalykinė rodyklė“. M. Reinio vadovėlio vertime ji taip pat yra. Tačiau akivaizdu, kad ją rengdamas vertėjas, tuo pačiu – daugelio lietuviškų terminų autorius – sprendė keletą uždavinių. Jam rūpėjo ne tik nurodyti aprašomų dalykų puslapius, bet...
 17. Junona Silvija Almonaitienė

  Straipsnis XX a. pirmosios pusės psichologijos vadovėliai bendrojo lavinimo mokykloms lietuvių kalba

  Lyginamoji analizė taip pat atskleidė, kad kartojimo klausimai lietuviškame vadovėlyje pateikti šiek tiek sutrumpinti. Kai kuriais atvejais, paprastindamas tekstą, M. Reinys praleido originalo detales, atspindinčias mokslininkų nuomonių nesutapimus bei įvardijančias konkrečių nuomonių autorius...
 18. Junona Silvija Almonaitienė

  Straipsnis XX a. pirmosios pusės psichologijos vadovėliai bendrojo lavinimo mokykloms lietuvių kalba

  1 pav. G. Čelpanovo „Psichologijos vadovėlio“ (1921) lietuviško leidimo viršelis
 19. Junona Silvija Almonaitienė

  Straipsnis XX a. pirmosios pusės psichologijos vadovėliai bendrojo lavinimo mokykloms lietuvių kalba

  Jau lietuviško vadovėlio paantraštė (žr. 1 pav.) – „Iš prof. G. Čelpanovo laisvai vertė filos. d-ras M. Reinys“ – sako, kad šis vertimas iš rusų kalbos nebuvo pažodinis. Tai rodo vertėjo požiūrį, jog rusiškas vadovėlis Lietuvos kultūrinei aplinkai nėra besąlygiškai tinkamas toks, koks yra, kad...
 20. Junona Silvija Almonaitienė

  Straipsnis XX a. pirmosios pusės psichologijos vadovėliai bendrojo lavinimo mokykloms lietuvių kalba

  Trečia, ir, ko gero, svarbiausia, yra tai, dar ir XX a. 4-ajame dešimtmetyje Lietuvos „mokyklų sistema buvo artima senajai rusų mokyklų sistemai, pagrįstai intelektualizmo principu“, kaip pažymėjo švietimo ministras K. Masiliūnas savo kalboje 1936 m., pristatydamas pradėtą įgyvendinti Lietuvos...
Grįžti