Radiniai

 1. Žilvinas Vareikis

  Straipsnis Eurocentrizmo ideologijos virsmai Vakarų filosofijoje

  The Transformations of an Eurocentric Ideology in Western Philosophy Summary. The object of the article is the transformations of ideological and Weltanschauungs attitudes linked with the Eurocentric problem in Western philosophy. The author explicates the processes of hyperbolization of...
 2. Žilvinas Vareikis

  Straipsnis Eurocentrizmo ideologijos virsmai Vakarų filosofijoje

  Literatūra Corbett, Patrick, Ideologies, New-York, Harcourt, Brace & World, 1965. Mackerras, Colin, “Eurocentrism,” žiūrėta 2014 m. gruodžio 14 d. Mažeikis, Gintautas, Filosofinės antropologijos pragmatika ir analitika, Šiauliai: Saulės delta, 2005. Panayotopoulos, Nikos, “On Greek Photography...
 3. Žilvinas Vareikis

  Straipsnis Eurocentrizmo ideologijos virsmai Vakarų filosofijoje

  Be individo mąstymo kontrolės aspekto, ideologijai būdinga laisvės suspendavimo ypatybė. Iš esmės visos ideologijos vienu ar kitu atžvilgiu prabyla apie laisvę. Antai Marxas ir Engelsas, kurdami socialistines ideologemas, pabrėžė, kad jų inicijuojama proletariato kova su buržuazijos klasėmis...
 4. Žilvinas Vareikis

  Straipsnis Eurocentrizmo ideologijos virsmai Vakarų filosofijoje

  Šiuolaikiniuose kultūrų tyrinėjimuose patys graikų filosofai pripažįsta, kad šlovingos Senosios Graikijos vaizdinys suformuotas Švietimo ir romantizmo epochose. Būtent Vakarų Europos šalių intelektualai sukūrė daugybę idėjų, kurių pagrindu „…graikų tauta buvo iš naujo sukurta remiantis...
 5. Žilvinas Vareikis

  Straipsnis Eurocentrizmo ideologijos virsmai Vakarų filosofijoje

  Tačiau nereikia manyti, kad tai tik vakariečiams būdinga liga. Tūkstantmečiais kinai ne be pagrindo savo šalį vadino „paskliautės imperija“, o į kitas, vadinasi, ir Vakarų šalis, žvelgė kaip į žemesnės kultūros „barbariškus kraštus“. Neatsitiktinai sparčiai besivystančiuose ir dabar...
 6. Žilvinas Vareikis

  Straipsnis Eurocentrizmo ideologijos virsmai Vakarų filosofijoje

  Eurocentrizmo problema idėjų istorijoje Pasirinkta tema kyla iš nūdienos mūsų filosofinės minties raidos peripetijų, kurios tiesiogiai siejasi su etnocentrizmo ideologijų virsmais, metamorfozėmis ir stiprėjančiu nuosmukiu ilgai viešpatavusio Vakarų filosofinėje sąmonėje eurocentrizmo, kurio...
 7. Žilvinas Vareikis

  Straipsnis Eurocentrizmo ideologijos virsmai Vakarų filosofijoje

  Santrauka. Pagrindinis straipsnyje tyrinėjamas objektas – eurocentrizmo ideologiniai virsmai, jų filosofinio pagrindimo būdai ir kai kurie esminiai pasaulėžiūrinių mąstymo nuostatų pokyčiai Vakarų filosofijoje. Iš čia kyla autoriaus užsibrėžtas tikslas – kritiškai aptarti idėjų istorijoje...
 8. Žilvinas Vareikis

  Straipsnis Komparatyvistiniai aspektai kultūros antropologijos tyrinėjimuose

  Comparative Aspects in Cultural Anthropological Investigations Summary. The author takes notice of the methodology of cultural research. He grounds the participant observation–experimentation comparison between their differences and similarities. The author investigates the technical and works...
 9. Žilvinas Vareikis

  Straipsnis Komparatyvistiniai aspektai kultūros antropologijos tyrinėjimuose

  Literatūra Andrijauskas, Antanas, Kultūrologijos istorija ir teorija, Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 2003. Andrijauskas, Antanas, Lyginamoji civilizacijos idėjų istorija, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001. Bacon, Francis, Naujasis organonas, iš lotynų kalbos vertė Romanas...
 10. Žilvinas Vareikis

  Straipsnis Komparatyvistiniai aspektai kultūros antropologijos tyrinėjimuose

  Antra, kultūrų tyrinėjimo efektyvumas priklauso ne nuo metodinių procedūrų racionalumo ar griežtumo, bet nuo to, kaip mokslininkas, taikydamas konkretų metodą, geba spręsti konkrečiam darbui iškylančias svarbias teorines ir praktines problemas. Viena vertus, šio proceso sėkmė priklauso nuo...
 11. Žilvinas Vareikis

  Straipsnis Komparatyvistiniai aspektai kultūros antropologijos tyrinėjimuose

  Kaip žinia, antropologas negali tyrinėjamos kultūros reiškinių gvildenti ant savo stalo tarsi biologas, preparuojantis varlę laboratorijos aplinkoje. Kai nėra empirinių sąlygų pasirinktą objektą stebėti savo kultūros lauke, antropologas keliauja į kitą kultūrinę erdvę ir jos apibrėžtame...
 12. Žilvinas Vareikis

  Straipsnis Komparatyvistiniai aspektai kultūros antropologijos tyrinėjimuose

  Esminis antropologinių kultūros tyrimų metodas, kultūrų komparatyvistika, remiasi „…kontrastinio lyginimo principu. Jis atidžiai tiria ne tik lyginamuosius objektus, įvairius jų aspektus, tačiau ir kultūrinį kontekstą bei pokyčius, tarsi jie būtų užslėptoji analizuojamos mąstymo tradicijos...
 13. Žilvinas Vareikis

  Straipsnis Komparatyvistiniai aspektai kultūros antropologijos tyrinėjimuose

  Nepaisant eksperimento trūkumų – polinkio į izoliaciją ir į pavienių reiškinių tyrinėjimą, kultūrų tyrimuose jie lygiaverčiu pagrindu taikomi kaip apklausos ar kiekybiniai tyrimai. Eksperimento specifinė užduotis kultūrų tyrinėjime – žengti a posse ad esse keliu, t. y. pagrįsti mokslinių...
 14. Žilvinas Vareikis

  Straipsnis Komparatyvistiniai aspektai kultūros antropologijos tyrinėjimuose

  Kultūrų tyrinėjimas eksperimento būdu Ligi šiol straipsnio autorius tyrinėjo eksperimentą daugiausia dėmesio skirdamas dėsningumams, atsiskleidžiantiems lyginant jo ir dalyvaujamojo stebėjimo skirtumus. Šio nagrinėjimo tikslas buvo pristatyti abiejų tyrinėjimo metodų ypatingumą bei nurodyti...
 15. Žilvinas Vareikis

  Straipsnis Komparatyvistiniai aspektai kultūros antropologijos tyrinėjimuose

  Savo ruožtu profesiniai įgūdžiai, netgi moksliniai, kurie padeda tirti ir gvildenti, yra glaudžiai susiję su įpročiu. Būtent dėl įpročio mechanizmo žmogaus „…kurio nors atskiro veiksmo ar operacijos kartojimas sukelia polinkį vėl iš naujo pakartoti tą patį veiksmą ar operaciją neverčiant jokiam...
 16. Žilvinas Vareikis

  Straipsnis Komparatyvistiniai aspektai kultūros antropologijos tyrinėjimuose

  Antra vertus, straipsnio autorius nepritaria filosofės J. Jonutytės minčiai, jog tradicijos lokalumas yra vidinis. Tradicija apskritai yra apmąstoma remiantis nuovoka ir išmanymu. Tuo tarpu tiriamos įvairių tradicijų išorinės apraiškos kultūroje. Vadinasi, tradicijų kaita ir įvairovė yra...
 17. Žilvinas Vareikis

  Straipsnis Komparatyvistiniai aspektai kultūros antropologijos tyrinėjimuose

  Apskritai tradicija yra būtinas mokslo procese susiklosčiusių priemonių kompleksas, kuris leidžia nuosekliau atlikti konkrečius tyrinėjimus ir tikėtis pažintinės bei kitokios įmanomos naudos. Eksperimento metu šios įgyto patyrimo perdavimo formos pirmiausia yra nukreiptos į rezultatų gavimą...
 18. Žilvinas Vareikis

  Straipsnis Komparatyvistiniai aspektai kultūros antropologijos tyrinėjimuose

  Lyginant su eksperimentu, kuriame svarbiausia nuoseklus atliekamų procedūrų kartojimas, kultūrų specialisto mokslinių lūkesčių išsipildymas priklauso nuo jo dialogo su pateikėjais. Ši tyrinėtojo nuostata paremta „…ne tik pagarbos kitam rodymu, betgi taip pat branginimu to, kas išlieka iki galo...
 19. Žilvinas Vareikis

  Straipsnis Komparatyvistiniai aspektai kultūros antropologijos tyrinėjimuose

  Tam, kad mokslinė problema būtų sėkmingai sprendžiama, būtina gvildenamų mokslinių duomenų atranka. Eksperimento ir dalyvaujamojo stebėjimo metu įvairiopo įgyto patyrimo pagrindu analizuojamos reiškinio priežastys ir formuluojamos teorinės prielaidos: jos paaiškina gvildenamą problemą. Nors...
 20. Žilvinas Vareikis

  Straipsnis Komparatyvistiniai aspektai kultūros antropologijos tyrinėjimuose

  Mokslinių lūkesčių įtaka tyrinėjimo vyksmui Įvairių kultūrų stebėjimas glaudžiai susijęs su interpretacija, kuri mezgasi tam tikro įvairių kultūrų aspektų lyginimo atžvilgiu. Dėl šios priežasties konkrečios kultūros stebėjimas reiškia kartu kultūrų komparatyvistiką. Dėl šios priežasties kultūrų...
Grįžti