Radiniai

 1. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Laisvės ontologija

  The Ontology of Freedom Summary. This article poses the question of whether neoliberals promoting the “reign of freedom” have an ontological basis. Jean-Paul Sartre, who challenged the ontological foundation of freedom, argued that a human being is condemned to be free. However, his thinking...
 2. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Laisvės ontologija

  Literatūra Baranova, Jūratė, XX amžiaus moralės filosofija: pokalbis su Kantu, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2004. Berlin, Isaiah, „Dvi laisvės sąvokos“ | Isaiah Berlin, Vienovė ir įvairovė: žvilgsniai į idėjų istoriją, sudarė ir iš anglų kalbos vertė Jonas Čičinskas...
 3. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Laisvės ontologija

  Šie argumentai mus verčia manyti, kad laisvė nėra kažkas fundamentalaus, esmingo (galėtume sakyti – substancionalaus). Vartojant B. Spinozos terminologiją, galima teigti, kad su chaosu siejama laisvė yra tik substancijos kaip savaiminės būties modusas, t. y. būklė, būsena, o ne pati substancija...
 4. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Laisvės ontologija

  Kita vertus, ta struktūrizuota tikrovė dėl jai būdingų vidinių prieštaravimų nuolat kinta, ir pokyčių metu neišvengiamai kyla betvarkė (chaosas), kurį keičia kokybiškai nauja tvarka. Jau minėjome, kad tvarkos ir chaoso, aprašomų determinizmo ir indeterminizmo kategorijomis, būsenos viena kitą...
 5. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Laisvės ontologija

  Tad bent gamtiniame pasaulyje tai, ką mes vadiname laisve, yra ne kas kita, kaip tikrovės elementų tarpusavio ryšių stoka. Bet tą patį galima pasakyti ir apie socialinę tikrovę: šeima, organizacija, valstybė egzistuoja tik tol, kol jos struktūrinių dalių (sutuoktinių ir jų vaikų, organizacijos...
 6. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Laisvės ontologija

  Tolesnei samprotavimų eigai svarbu tik tai, kad emergentinėje evoliucijoje tvarkos būvius keičia chaosas, ir kad tvarka vienareikšmiškai siejama su determinizmu, o chaosas – su indeterminizmu, taip pat ir su laisve. Fiziniame lygmenyje bet kurių mechaninių ir termodinaminiųTermodinamika – tai...
 7. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Laisvės ontologija

  Jau esame atkreipę dėmesį, kad K. Wuchterlio įsitikinimas, jog kontingencijos sąvoka netaikytina gamtos mokslams, yra kvestionuotinasŽr. Saulius Kanišauskas, Filosofinės socialinio modeliavimo problemos: teorija, praktika, siekiai, vertybės, p. 163–168.. Kvestionuotinas, mūsų manymu, yra ir N...
 8. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Laisvės ontologija

  Ši išvada tikrumo ieškančio proto nepaguodžia. Bet ji verčia prisiminti dar XIX a. pabaigoje Emile’io Boutroux suformuluotą kontingencijos kaip būtinumo stokos idėją. Reiškiniai būtinumo ryšiais nėra ir negali būti susiję, – tvirtino šis mąstytojasŽr. Władysław Tatarkiewicz, Filosofijos...
 9. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Laisvės ontologija

  Jeigu teiginys, kad gamtinis pasaulis yra determinuotas, yra teisingas, tada laisva valia arba visiškai neegzistuoja, arba vis tiktai ji yra galima. Pirmu atveju tai vadinama „laplasiniu“, arba „kietuoju determinizmu“ (angl. hard determinism), antruoju – „suderinamu“ (angl. compatibilism). Jeigu...
 10. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Laisvės ontologija

  Šis I. Kanto teiginys mums leidžia į laisvės kaip, tarytum, vienos iš aukščiausių vertybių problemą pažvelgti kur kas giliau, nei tą darė J.-P. Sartre’as ir daro šiuolaikinio liberalizmo atstovai. Ar iš tiesų reiškinių vyksmas gamtoje yra taisyklingas ir vienodas? Ar iš tiesų laisvės įtakos be...
 11. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Laisvės ontologija

  Kita vertus, bene pirmasis iš egzistencinių mąstytojų atkreipęs dėmesį į laisvės ontologinio pagrįstumo problemą, J.-P. Sartre’as, pernelyg sureikšmino žmogaus „nedeterminuotą spontaniškumą“, nekreipdamas dėmesio į I. Kanto teiginį, kad laisvės sąvoka dažniausiai vartojama kaip psichologinė...
 12. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Laisvės ontologija

  Ir jau vien tai mus verčia grįžti prie laisvės problemos ne vien aksiologijos, o ir ontologijos kontekste. Verčia grįžti prie garsiojo J.-P. Sartre’o teiginio, kad žmogus yra pasmerktas laisvei ir klausti, ar laisvė turi kokį nors ontologinį statusą. Nes pasmerktumas yra prievarta, nelaisvė...
 13. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Laisvės ontologija

  Įvadas Liberalizmo kaip „laisvės viešpatijos“ siekio ir jos praktinio įgyvendinimo problemos išsamiai tyrinėtos Algirdo DegučioŽr. Algirdas Degutis, „Kaip galima liberalizmo tironija“, 2010, p. 51−62; „Liberalizmas: metafizinės ištakos“, 2013. darbuose. Todėl apsiribosime tik jo pastebėjimu, kad...
 14. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Laisvės ontologija

  Santrauka. Straipsnyje keliamas klausimas, ar neoliberalų „laisvės viešpatijos“ siekis turi kokį nors ontologinį pagrindą. Laisvės ontologinio pagrįstumo problemą iškėlęs J.-P. Sartre’as ją sprendė teiginiu, kad „žmogus yra pasmerktas laisvei“. Bet jo manymas, kad žmogiškosios būties vertė ir...
 15. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Laisvė vertybių kontekste

  Freedom in the Context of Values Summary. The ideas of freedom, equality and justice have become the increased focus of philosophy discourse as well as the tools of political activities. They particularly stand out in the doctrine of neoliberalism, which advocates a reign of freedom. However...
 16. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Laisvė vertybių kontekste

  Literatūra Adamonienė, Rūta; Adelė Astromskienė, “Connection of Youth Entrepreneurial Activity and Value Principles,” Viešoji politika ir administravimas, 2013, t. 12, nr. 3, p. 471–482. Aramavičiūtė, Vanda, „Vertybės kaip gyvenimo prasmės pamatas“, Acta paedagogica Vilnensia, 2005, t. 14, p...
 17. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Laisvė vertybių kontekste

  Kita vertus, įvardinta galima priežastis, kodėl laisvė nutylima net ir pačioje moderniausioje taip vadinamoje mokslinėje (arba – formaliojoje) aksiologijoje, pati savaime reikalauja pagrindimo. Tad klausimas, kodėl laisvės poreikis nepriskirtinas nei kardinaliems, nei juo labiau esminiams...
 18. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Laisvė vertybių kontekste

  Laisvės poreikis ir vertybės Pačiu abstrakčiausiu pavidalu vertybės yra apibrėžiamos kaip tai, kas yra vertinama itin gerai, ko trokštama, kas yra idealas kaip tobulo daikto, būvio, veiksmo, kas gerbtina ir brangintina, kas turėtų, o gal net privalėtų būti, kas yra siekiamybė. Būtent į šias...
 19. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Laisvė vertybių kontekste

  Regimai, stebėtis reikia ir tuo, kad laisvė kaip vertybė nepriskiriama net neesminėms (atributyvioms, instrumentinėms) vertybėms tiek klasikinėje aksiologijoje, tiek šiuolaikinėse analitine filosofija grindžiamose vertybių teorijose, tiek pačioje moderniausioje taip vadinamoje mokslinėje...
 20. Saulius Kanišauskas

  Straipsnis Laisvė vertybių kontekste

  Laisvės paradoksas žmogiškų poreikių kontekste Žodį poreikis pasviru šriftu išskyrėme neatsitiktinai. Jis – vienas iš kertinių aksiologijos kaip filosofinės vertybių teorijos terminųŽr. Bronislovas Kuzmickas, Vertybės kultūrų kontekstuose, p. 8–11, 25–31; Mark Schroeder, “Value Theory,” 2012...
Grįžti