Radiniai

 1. Albinas Plėšnys

  Straipsnis Gerovės valstybės modeliai šiuolaikinėje kultūrinėje tradicijoje

  The Welfare State Models in Contemporary Cultural Tradition Summary. “Welfare state” conception is commonly used in different ways. This is the ground of conceptual complexity in many cases. We intend to determine and discuss the main concepts of welfare state models in this article and hope to...
 2. Albinas Plėšnys

  Straipsnis Gerovės valstybės modeliai šiuolaikinėje kultūrinėje tradicijoje

  Literatūra Aidukaitė, Jolanta; Natalija Bogdanova, Arvydas Guogis, Gerovės valstybės kūrimas Lietuvoje: mitas ar realybė? Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2012. Aristotelis, Politika, Vilnius: Pradai, 1997. Aristotelis, Rinktiniai raštai, Vilnius: Mintis, 1990. Bentham, Jeremy, An...
 3. Albinas Plėšnys

  Straipsnis Gerovės valstybės modeliai šiuolaikinėje kultūrinėje tradicijoje

  Pabaigai Aptarėme tris gerovės valstybės vizijas. Nors antrasis mūsų analizuotas paternalistinis paskirstomosios gerovės modelis kelia daugiausia problemų ir nepasižymi loginiu nuoseklumu, vis dėlto būtent jis labiausiai siejamas su gerovės valstybe ir yra labiausiai paplitęs šiuolaikiniuose...
 4. Albinas Plėšnys

  Straipsnis Gerovės valstybės modeliai šiuolaikinėje kultūrinėje tradicijoje

  Taigi bendrojo gėrio pagrindu konstruojamos teorijos remiasi dviem protu apmąstomais tikslais – visuomenės bendruoju gėriu ir individo klestėjimu. Remdamiesi praktiniu supratingumuŽr. Aristotelis, Rinktiniai raštai, p. 169–185., teisingumu ir atsižvelgdami į prigimtinį įstatymą galime išvesti...
 5. Albinas Plėšnys

  Straipsnis Gerovės valstybės modeliai šiuolaikinėje kultūrinėje tradicijoje

  Tikslinis gerovės valstybės modelis Laisvės kaip vergijos paradokso išvengia kitas gerovės valstybės modelis, kuris turi į socialdemokratinį nemažai panašių bruožų ir yra būdingas krikščioniškajam socialiniam mokymui. Vis dėlto jo šaknys yra ankstesnės už krikščioniškąją kultūrą ir remiasi...
 6. Albinas Plėšnys

  Straipsnis Gerovės valstybės modeliai šiuolaikinėje kultūrinėje tradicijoje

  F. A. von Hayeko idėją galima perteikti ir paprastesniu pavyzdžiu. Įsivaizduokime, kad kokia nors organizacija, tarkime, Europos Sąjunga, finansuoja tam tikrus projektus – kaimo plėtros ar energetinius, nesvarbu. Kaip tas lėšas įsisavina konkretūs ūkiniai subjektai, būtina kontroliuoti, ir visi...
 7. Albinas Plėšnys

  Straipsnis Gerovės valstybės modeliai šiuolaikinėje kultūrinėje tradicijoje

  F. A. von Hayeko nuomone, Kitaip tariant, kuo valstybė daugiau įgyvendina bendrųjų tikslų, tuo labiau siaurėja individo laisvė ir tuo labiau jis tampa priklausomas nuo valdžios malonės, bet ne nuo įstatymų kaip formalių taisyklių. Paternalizmas, viena vertus, kuria išlaikytinio ideologiją –...
 8. Albinas Plėšnys

  Straipsnis Gerovės valstybės modeliai šiuolaikinėje kultūrinėje tradicijoje

  Ir R. Nozickas, ir jau minėti jo pirmtakai ieško visuotinai būtinų sąlygų ir būtinų priemonių visiems galimiems individų tikslams pasiekti. Tų priemonių bei sąlygų visetas ir sudaro gerovės valstybės turinį. Laisvė, laisvoji verslininkystė ir privati nuosavybės teisė tampa gerovės valstybės...
 9. Albinas Plėšnys

  Straipsnis Gerovės valstybės modeliai šiuolaikinėje kultūrinėje tradicijoje

  Vis dėlto J. Rawlso negalima priskirti libertarizmo stovyklai – į tai dėmesį atkreipia Robertas NozickasŽr. Robert Nozick, Anarchija, valstybė ir utopija, p. 197–246., kritikuodamas antrąjį J. Rawlso teisingumo principą: „socialinė ir ekonominė nelygybė turi tenkinti dvi sąlygas: pirma, ji turi...
 10. Albinas Plėšnys

  Straipsnis Gerovės valstybės modeliai šiuolaikinėje kultūrinėje tradicijoje

  Laisvės reikšmingumą J. S. Millas neįrodo, o iliustruoja pavyzdžiais. Kodėl laisvė yra individo ir visuomenės klestėjimo sąlyga, pagrindžia J. Rawlsas savo Teisingumo teorijoje ir paskaitų rinkinyje Politinis liberalizmas. Ten jis pateikia pirminių gėrybių sistemą, kuri yra visuotinai būtina...
 11. Albinas Plėšnys

  Straipsnis Gerovės valstybės modeliai šiuolaikinėje kultūrinėje tradicijoje

  Tai suvokė ir po Antrojo pasaulinio karo kūrusi liberaliųjų mąstytojų karta. Anot jų, nepriklausomai nuo to, ar individo interesai apsiribos jo paties poreikiais, ar jam nuoširdžiai rūpės visų žmogiškųjų būtybių gerovė, jo puoselėjami tikslai visuomet aprėps tik labai mažą žmonių dalį, t. y. kuo...
 12. Albinas Plėšnys

  Straipsnis Gerovės valstybės modeliai šiuolaikinėje kultūrinėje tradicijoje

  Čia J. S. Millas pasiūlo alternatyvą tiek klasikiniam aristoteliniam-tomistiniam bendruoju gėriu (bonum commune) paremtam visuomenės tvarkos modeliui, tiek visai porenesansinei visuomeninės sutarties koncepcijai. Nors bendrojo gėrio turinys klasikiniame modelyje yra kintantis, tačiau bendri jį...
 13. Albinas Plėšnys

  Straipsnis Gerovės valstybės modeliai šiuolaikinėje kultūrinėje tradicijoje

  Tačiau trečiasis elementas – principai, metodai ir būdai, reikalingi tai gerovei įgyvendinti, J. Benthamo nėra pakankamai išanalizuotas. Tai padarė kitas liberaliosios minties klasikas Johnas Stuartas Millas. Anot jo, vienintelis neišsenkamas ir amžinas tobulėjimo šaltinis yra laisvė, nes jos...
 14. Albinas Plėšnys

  Straipsnis Gerovės valstybės modeliai šiuolaikinėje kultūrinėje tradicijoje

  Pirmasis liberalus mąstytojas, kurio filosofijoje aptinkame keturias mūsų nurodytas gerovės valstybei būtinas sąlygas, buvo Jeremy Benthamas. Jo garsus principas: „didžiausia laimė didžiausiam skaičiui žmonių yra teisingumo ir klaidingumo matas“. Tačiau kas teikia laimę? Pasak J. Benthamo: J...
 15. Albinas Plėšnys

  Straipsnis Gerovės valstybės modeliai šiuolaikinėje kultūrinėje tradicijoje

  Iš dalies pritariame G. Esping-Anderseno nuomonei, tardami, kad šiuolaikinėje visuomenėje aptinkame tris gerovės valstybės modelius. Tiek socialdemokratinė, tiek libertarinė liberalizmo atmainos turi savąsias gerovės valstybės vizijas. Tiesa, nei Thomo Hobbeso sistemiškai dėstomoje...
 16. Albinas Plėšnys

  Straipsnis Gerovės valstybės modeliai šiuolaikinėje kultūrinėje tradicijoje

  Remdamiesi nurodytais gerovės valstybės bruožais manome, kad nederėtų su gerovės valstybe sieti Karlo Marxo socialinės teorijos, nes K. Marxas mano, kad jo teorija yra grynai mokslinė, o ne filosofinė. Ji neformuluoja jokių tikslų, bet tiria visuomenės gyvenime įžvelgtą būtiną procesą –...
 17. Albinas Plėšnys

  Straipsnis Gerovės valstybės modeliai šiuolaikinėje kultūrinėje tradicijoje

  Gerovės valstybę apibūdinantys elementai Kiekvienai gerovės valstybės sampratai būdingi tam tikri būtini bruožai. Pirma, kiekvienas gerovės valstybės modelis turi remtis tam tikra gerovės samprata, kurios įgyvendinimu turi rūpintis valstybė. Antra, turi būti pagrindžiama, kodėl to tikslo verta...
 18. Albinas Plėšnys

  Straipsnis Gerovės valstybės modeliai šiuolaikinėje kultūrinėje tradicijoje

  Įvadas Po Antrojo pasaulinio karo „gerovės valstybės“ sampratos tapo intensyvių ir labai plačių diskusijų objektu. Bendriausiu supratimu gerovės valstybei būdinga visų visuomenės narių galimybių lygybė, gėrybių paskirstymas ir visuomenės atsakomybė už neįstengiančiuosius pasirūpinti savimi. T...
 19. Albinas Plėšnys

  Straipsnis Gerovės valstybės modeliai šiuolaikinėje kultūrinėje tradicijoje

  Santrauka. Visuomeniniame gyvenime „gerovės valstybės“ sąvoka vartojama nevienareikšmiškai. Dėl to kyla įvairiausių konceptualių painiavų. Straipsnyje išskiriamos ir aptariamos įtakingiausios gerovės valstybės sampratos tikintis, kad tai padės pasiekti skirtingas politines pažiūras ar nuostatas...
 20. Albinas Plėšnys

  Straipsnis Jurgis Matulaitis – lietuviškosios socialinės filosofijos pradininkas

  Jurgis Matulaitis: The Originator of Lithuanian Social Philosophy Summary. In this paper we discuss the discourse of Jurgis Matulaitis, the originator of Lithuanian social philosophy, in respect of his texts published in the Draugija magazine in 1909. According to Jurgis Matulaitis, social...
Grįžti