Radiniai

 1. Janina Stripeikienė

  Straipsnis Vaiko teisė į pagarbą

  The Child’s Right to Respect Summary. This article aims to define the concept of the child’s right to respect, as well as reviewing the related implementation and defense mechanisms, following the adoption of the amendments to the Law on Fundamentals of Protection of the Rights of the Child of...
 2. Janina Stripeikienė

  Straipsnis Vaiko teisė į pagarbą

  Šaltiniai ir literatūra Abramavičius, Armanas, „Teisė į teisminę gynybą Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje“, Jurisprudencija, 2009, t. 3 (117), p. 22. BNS, „Apklausa: du trečdaliai Lietuvos gyventojų pritaria fizinių bausmių draudimui“, Delfi.lt, 2017 m. kovo 14 d...
 3. Janina Stripeikienė

  Straipsnis Vaiko teisė į pagarbą

  – Procesiniame lygmenyje svarbu paisyti ir vaiko teisės į pagarbą suponuojamų vaiko dalyvavimo teisminiame procese būdų bei jų nulemtų priemonių tinkamam jo dalyvavimui užtikrinti. Šiame kontekste itin svarbu teikti pirmenybę būtent vaiko, o ne jo tėvų, globėjų interesams, nes šių interesų...
 4. Janina Stripeikienė

  Straipsnis Vaiko teisė į pagarbą

  Vaiko informavimas apie sprendimus Tai yra paskutinė vaiko teisės būti išklausytam įgyvendinimo stadija, kuri ypač aktuali tais atvejais, kai į vaiko nuomonę nebuvo atsižvelgta. Vaikas turi suprasti, dėl kokių priežasčių priimtas toks sprendimas, tada jam ir paklus. Bet kuriuo atveju vaikui gali...
 5. Janina Stripeikienė

  Straipsnis Vaiko teisė į pagarbą

  Vaiko atsakomybės, atsižvelgiant į jo amžių ir brandumą, prisiėmimas Vaiko teisė išreikšti savo nuomonę, negali būti tapatinama su vaiko pareiga suformuluoti savo poziciją vienu ar kitu klausimu, todėl vaikui dar prieš prasidedant procesui turi būti tinkamai išaiškinta, kokie klausimai bus...
 6. Janina Stripeikienė

  Straipsnis Vaiko teisė į pagarbą

  Taip pat svarbu įvertinti, kokį vaidmenį procese atlieka dalyvaujantis specialistas: ar jis yra stebėtojas-vertintojas, padedantis atskleisti vaiko kalbą ir įvertinti jo gebėjimus suformuluoti aiškią nuomonę vienu ar kitu klausimu; ar jis yra apklausėjas (būtent toks variantas dabar numatytas...
 7. Janina Stripeikienė

  Straipsnis Vaiko teisė į pagarbą

  Vaikui reikia suteikti visą būtiną informaciją, kurios jam gali prireikti išsakant savo nuomonę, todėl parama vaikui reiškia kvalifikuoto specialisto dalyvavimą vaiko apklausos metu Šiai dienai patvirtinus BPK pakeitimus ir numačius privalomą psichologo dalyvavimą nepilnamečio nukentėjusiojo ir...
 8. Janina Stripeikienė

  Straipsnis Vaiko teisė į pagarbą

  Lygiai taip pat netoleruotinas ir vaiko įpareigojimas išreikšti savo nuomonę raštu, pavyzdžiui, tokiais jautriais vaikui klausimais, kaip nurodant, su kuriuo iš tėvų jis norėtų gyventi ateityje. Šiam kontekste sutiktina su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pozicija, kad tai yra neleistinas...
 9. Janina Stripeikienė

  Straipsnis Vaiko teisė į pagarbą

  Šiuo metu svarbiausias klausimas yra ne tai, ar vaikas turi dalyvauti sprendimų priėmimo procese, bet tai, kaip jis turi dalyvauti. Vaiko gebėjimai ir kompetencijos apima daugybę moralinių, socialinių, pažintinių, fizinių ir emocinių kriterijų, kurių turinys kinta nebūtinai vienodai ir tik...
 10. Janina Stripeikienė

  Straipsnis Vaiko teisė į pagarbą

  Teisė dalyvauti pabrėžiama ir jau minėtose Europos Tarybos Ministrų komiteto gairėse dėl vaiko interesus atitinkančio teisingumo, nurodant, kad turėtų būti paisoma visų vaikų teisės būti informuotiems apie savo teises, teisės pasinaudoti tinkamais būdais kreiptis į teismą, teisės būti...
 11. Janina Stripeikienė

  Straipsnis Vaiko teisė į pagarbą

  Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad teismas, nagrinėdamas ginčus dėl vaikų, privalo išsiaiškinti vaiko norus ir pažiūras nepriklausomai nuo jo amžiaus, svarbiausia, kad jis sugebėtų šiuos suformuluoti ir išreikšti (CK 3.177 straipsnis). Vaiko sąmoningumas didėja vaikui augant...
 12. Janina Stripeikienė

  Straipsnis Vaiko teisė į pagarbą

  Vaiko nuomonei suteikiama didelė reikšmė, pavyzdžiui 1980 m. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų numatė galimybę teismui atsisakyti grąžinti neteistai išvežtą ar laikomą vaiką į jo kilmės šalį, jei vaikas prieštarauja tokiam sprendimui, o CK 3.215 straipsnis nustato...
 13. Janina Stripeikienė

  Straipsnis Vaiko teisė į pagarbą

  Tokiu pakeitimu buvo siekiama tinkamai užtikrinti vaiko teisę būtų išklausytam. Taip yra procesinė vaiko teisės į pagarbą išraiška. Vaiko teisė būti išklausytam ir dalyvauti priimant su juo susijusius sprendimus pirmą kartą įtvirtinta Vaiko teisių konvencijoje, kurios 12 straipsnis nustato...
 14. Janina Stripeikienė

  Straipsnis Vaiko teisė į pagarbą

  2. Vaiko teisės į pagarbą procesinė išraiška Kintantis požiūris į vaikų auklėjimą ir fizinių bausmių draudimas lemia augantį vaikų, pripažįstamų kaip galimai nukentėjusių nuo smurto, skaičių. Tai lemia vaikų dalyvavimą baudžiamajame procese. Atitinkamai didelis bylų dėl santuokos nutraukimo...
 15. Janina Stripeikienė

  Straipsnis Vaiko teisė į pagarbą

  Atsižvelgiant į tai, kas paminėta pirmiau, darytina išvada, kad už vaiko teisės į garbę ir orumą pažeidimą gali būti taikoma civilinė atsakomybė ir kaip už savarankiškos teisės pažeidimą, pripažįstant, kad tokioje byloje vaikas yra ieškovas. Tačiau tenka apgailestauti, kad vaiko teisė į pagarbą...
 16. Janina Stripeikienė

  Straipsnis Vaiko teisė į pagarbą

  Dažniausiai taikoma civilinė atsakomybė už tėvų pareigų netinkamą vykdymą, taigi ir vaiko teisės į pagarbą, pažeidimą, yra tėvų valdžios apribojimas (CK 3.180 straipsnis). Tačiau šiuo atveju vaiko teisė į pagarbą ginama ne kaip savarankiška teisė, nes ginamas garbės ir orumo pažeidimas, sukėlęs...
 17. Janina Stripeikienė

  Straipsnis Vaiko teisė į pagarbą

  Nacionaliniuose teisės aktuose nėra ribojimų taikyti visų rūšių atsakomybę. Lietuvos Respublikos įstatymai nustato administracinę atsakomybę už netinkamą tėvų ir kitų vaiko atstovų teisių ir pareigų įgyvendinimą (Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 181, 181 (1), 181 (3)...
 18. Janina Stripeikienė

  Straipsnis Vaiko teisė į pagarbą

  Vis dėlto nepaisant to, kad net du trečdaliai Lietuvos visuomenės pritaria vaikų fizinių bausmių draudimui LietuvojeŽr. BNS, „Apklausa: du trečdaliai Lietuvos gyventojų pritaria fizinių bausmių draudimui“, 2017., ne maža dalis visuomenės mano, kad būtent tokiu būdu vaikus galima tinkamai...
 19. Janina Stripeikienė

  Straipsnis Vaiko teisė į pagarbą

  Su tokia pozicija nesutiktume, nes tokiu būdu būtų paneigtas vaikų galėjimas, net ir būnant visai mažo amžiaus, turėti ne tik tam tikrus poreikius, bet ir jausmus, mintis, kas apibūdina vaiką, kaip individą, turintį galimybę laisvai pasirinkti. Vien tik aplinkybė, kad asmens gebėjimai rinktis...
 20. Janina Stripeikienė

  Straipsnis Vaiko teisė į pagarbą

  Teisnumo lygmens teisė į orumą – tai visuomenės arba valstybės suteiktas asmeniui nuo gimimo momento leidimas būti visuomenėje ir tinkamai joje gyventi, t. y. kurti savo gebėjimą naudotis suteiktais leidimais vykdant atitinkamas pareigas. Asmens vertingumas sutampa su asmens pripažinimu teisės...
Grįžti