Radiniai

 1. Alfonsas Vaišvila

  Straipsnis „Kitos šeimos formos“, arba Bandymas priderinti šeimos sąvoką prie atskiro asmens subjektyvumo

  Santrauka. Straipsnyje aptariamas santuokinės šeimos ir „kitų šeimos formų“ santykis, keliamas klausimas, ar egzistuoja teisiniai pagrindai laikyti „kitas šeimos formas“ teisinėmis sąvokomis. Įrodinėjama, kad, legalizavus „kitokias šeimos formas“, santuokinė šeima ne tik netenka konstitucinės...
 2. Alfonsas Vaišvila

  Straipsnis Kai kurie dvaro teisės ir jos koncepcijos bruožai Lietuvoje

  Santrauka. Dvarų teisė Vakaruose pradėjo formuotis nuo XI amžiaus dvaro papročiui transformuojantis į rašytinę dvaro teisę. Lietuvoje dvaro teisės formavimosi pradžia sietina su procesais, prasidėjusiais kaime po 1557 m. Valakų reformos, kai pagilėjo baudžiava, o santykiai tarp dvaro ir...
 3. Alfonsas Vaišvila

  Straipsnis Teisinio mąstymo antinomijos

  Santrauka. Straipsnyje aptariami kai kurie jurisprudencijos mąstymo būdai, sukeliantys loginius paradoksus. Tai atvejai, kai konstitucijose ar kituose teisės aktuose tų pačių žmogaus vertybių apsauga įtvirtinama tarpiškai (per žmogaus teises) ir kartu tiesiogiai, kai teisė kaip socialinis...
 4. Alfonsas Vaišvila

  Straipsnis Dviguba pilietybė – ne tik dvigubos teisės

  Santrauka. Remiantis pilietybės sąvoka ir personalistine teisės samprata, straipsnyje formuluojamas teisinis (ne vien įstatymais besiremiantis) požiūris į dvigubą pilietybę. Pati teisė į pilietybę konkretinama atsižvelgiant į teisnumą ir subjektinę teisę, tuo siekiant atskirti teisę į pilietybę...
 5. Alfonsas Vaišvila

  Straipsnis Demokratija ir teisė tapatumo požiūriu

  Santrauka. Vakaruose ir Lietuvoje aiškėjantys demokratijos kriziniai, arba kitaip vadinami tapatybės praradimo, reiškiniai kelia klausimą, kaip šie procesai siejasi su teise. Jei daugelis autorių (Patrick J. Buchanan, M. Castells, John Naisbitt ir kt.) mano, kad Vakarų demokratijos krizė yra iš...
 6. Alfonsas Vaišvila

  Straipsnis Teisinis aiškinimas kaip teisės atpažinimas įstatymų tekstuose

  Santrauka. Straipsnyje aptariamas teisės normų aiškinimas kaip teismų teisėkūros idėjinis, loginis pagrindas. Objektyvaus norminio teksto aiškinimo galimybės pirmiausia siejamos su nepozityvistine teisės samprata, kuri kartu laikoma ir teisininkų tarpusavio susikalbėjimo, aiškinant teisinius...
Grįžti