Radiniai

 1. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Vidurinės mokyklos arba gimnazijos geografijos ugdymo turinio atnaujinimas: nuo pasyvios link aktyvios geografijos

  Updating the Curriculum for Secondary School or Gymnasium Geography: From Passive to Active Geography Summary. The article presents the methodological approaches that are the basis for updating the geography curriculum of Lithuanian secondary schools or upper secondary (grades 11–12) and...
 2. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Vidurinės mokyklos arba gimnazijos geografijos ugdymo turinio atnaujinimas: nuo pasyvios link aktyvios geografijos

  Literatūra Atnaujintos bendrosios programos: geografija, Švietimo portalas, 2022 [žiūrėta 2023 m. sausio 20 d.]. Bendrųjų programų atnaujinimo vadovas, Mokykla 2030, 2021-06-10 [žiūrėta 2021 m. spalio 12 d.]. Béneker, Tine; Rob van der Vaart, “The Knowledge Curve: Combining Types of Knowledges...
 3. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Vidurinės mokyklos arba gimnazijos geografijos ugdymo turinio atnaujinimas: nuo pasyvios link aktyvios geografijos

  5. Geografijos dalyko (pasiekimo sričių ir kompetencijų) mokymo kaita sujungia visas mokyklos pakopas (pradinę, pagrindinę ir vidurinę arba gimnazijos mokyklą) ir dera tarpusavyje. Geografija turi gana stabilią istoriškai susiformavusią struktūrą – gamtinę, visuomeninę ir regioninę geografiją –...
 4. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Vidurinės mokyklos arba gimnazijos geografijos ugdymo turinio atnaujinimas: nuo pasyvios link aktyvios geografijos

  4. Geografijos kaip dalyko esmės ir vertybės atsiskleidžia per geografijos pasaulį interpretuojančius, apibrėžiančius ugdymo įrankius (kategorijas): konceptus, erdves, kompetencijas ir pasiekimus. Kiekvieni jų turi sau būdingą struktūrą: Pažinimo konceptai: objektai, procesai, reiškiniai...
 5. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Vidurinės mokyklos arba gimnazijos geografijos ugdymo turinio atnaujinimas: nuo pasyvios link aktyvios geografijos

  Geografijos pažinimo objektai kartu yra ir subjektai – nuolatinis pokalbis su Žeme, aplinka, vieta. Hermeneutiški yra ne tik visuomeninės, bet ir gamtinės geografijos reiškiniai bei procesai. Geografai keičia savo požiūrį į empirizmą, natūralizmą, vis glaudžiau bendradarbiauja tarpusavyje, ieško...
 6. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Vidurinės mokyklos arba gimnazijos geografijos ugdymo turinio atnaujinimas: nuo pasyvios link aktyvios geografijos

  Išvados 1.Išanalizavus Lietuvos švietimo ir tarptautinius dokumentus (chartijas, deklaracijas), apibrėžiančius ugdymo turinio atnaujinimo ir geografinio švietimo šiuolaikines tendencijas, galima konstatuoti: ugdymo programos atnaujintos pagal atitinkamo dalyko išplėstinį kursą, numatyti...
 7. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Vidurinės mokyklos arba gimnazijos geografijos ugdymo turinio atnaujinimas: nuo pasyvios link aktyvios geografijos

  9 pav. Geografijos ugdymo turinio spiralinė sklaida Kylant spirale aukštyn, geografija vis labiau išsigrynina ir parodo savo kaip dalyko esmę. Tačiau ugdymo turinio kūrimas įvairiose mokyklos pakopose gali skirtis – atsižvelgiama į mokinių amžių, keliamus bendrus ugdymo tikslus ir būtiną mokinių...
 8. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Vidurinės mokyklos arba gimnazijos geografijos ugdymo turinio atnaujinimas: nuo pasyvios link aktyvios geografijos

  Geografijos šiuolaikinė forma ir turinys: ugdymo pakopų dermė Pirmas pavadinimo dėmuo – tai aliuzija į Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ šūkį „Amžinos vertybės avangardinėmis priemonėmis“ (anot P. Dirgėlos). Siektinas tikslas, kad kiekvienas Bendrosios programos atnaujinimas, kaip jį...
 9. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Vidurinės mokyklos arba gimnazijos geografijos ugdymo turinio atnaujinimas: nuo pasyvios link aktyvios geografijos

  Geografinių pasiekimų sritis, susietas su kompetencijų ugdymu, galima pavaizduoti kvadratine matrica (8 pav.). 8 pav. Geografijos pasiekimų sričių ir kompetencijų sąsaja Pasirinktas ugdymo turinio kūrimo modelis – kompetencijų ugdymas pasitelkiant dalyką – skatina mokinių mokymosi motyvaciją...
 10. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Vidurinės mokyklos arba gimnazijos geografijos ugdymo turinio atnaujinimas: nuo pasyvios link aktyvios geografijos

  Geografijoje erdvinis mąstymas yra atspara platesniems geografinio pažinimo apibendrinimams. Čia į pagalbą ateina kognityvinė psichologija, kuri sutelkia dėmesį į tai, kaip mes mąstome erdvėje ir apie erdvę, kaip naudojame erdvę mąstyti. Erdvė turi daug semiotinių ir semantinių pažinimo aspektų...
 11. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Vidurinės mokyklos arba gimnazijos geografijos ugdymo turinio atnaujinimas: nuo pasyvios link aktyvios geografijos

  KonceptaiNeerdvinisPaprastas erdvinisNesudėtingas erdvinisSudėtingas erdvinisŪgis Masė AmžiusTapatumas Atitikmuo Padėtis DydisAtstumas Kryptis Riba Jungtis Ryšys Judėjimas Perėjimas Plotas Forma Aptvaras Sudėstymas GretimybėPasiskirstymas Išsidėstymas Paplitimas Tinklas Sluoksnis Kontūras...
 12. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Vidurinės mokyklos arba gimnazijos geografijos ugdymo turinio atnaujinimas: nuo pasyvios link aktyvios geografijos

  7 pav. Erdvinio mąstymo taksonomijaPagal Injeong Jo, Sarah Witham Bednarz, “Evaluating Geography Textbook Questions from a Spatial Perspective: Using Concepts of Space, Tools of Representation, and Cognitive Processes to Evaluate Spatiality,” 2009.
 13. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Vidurinės mokyklos arba gimnazijos geografijos ugdymo turinio atnaujinimas: nuo pasyvios link aktyvios geografijos

  Geografinės erdvės galia Geografija – erdvės dalykas. Erdvė – geografijos nuoseklumo ir vienovės pagrindas. Erdvė gali būti abstrakti ir konkreti, absoliuti ir santykinė, struktūruota ir vientisa, įsivaizduojama ir tikra, kuriama ir sukurta bei pan. Mokyklinėje geografijoje įvairūs reiškiniai...
 14. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Vidurinės mokyklos arba gimnazijos geografijos ugdymo turinio atnaujinimas: nuo pasyvios link aktyvios geografijos

  T. Bénekeris ir R. Van der Vaartas sukūrė žinių kreivę, kuri vaizduoja atskiras žinių rūšis pagal jų abstrakcijos ir aiškinamosios galios laipsnius (5 pav.). 5 pav. Žinių kreivėTine Béneker, Rob van der Vaart, “The Knowledge Curve: Combining Types of Knowledges Leads to Powerful Thinking,” 2020...
 15. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Vidurinės mokyklos arba gimnazijos geografijos ugdymo turinio atnaujinimas: nuo pasyvios link aktyvios geografijos

  Geografijos galia: reikšmės ir prasmės erdvėje bei veikimas vietoje ir aplinkoje Geografijos konceptų galia Norint įgalinti veikti visas geografijos kaip dalyko esmes ir vertybes bei siekti numatytų ugdymo tikslų, būtina turėti geografijos pasaulį interpretuojančius įrankius (konceptus arba...
 16. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Vidurinės mokyklos arba gimnazijos geografijos ugdymo turinio atnaujinimas: nuo pasyvios link aktyvios geografijos

  Toliau pateikiama apibendrinta geografijos ir geografijos didaktikos raida – jų transformacija, tikslų kryptingumas ir ugdymo programų kūrimo konceptai (3 pav.). 3 pav. Geografijos ir didaktikos raidos linkmėsSudaryta pagal Franz Kestler, Einführung in die Didaktik des Geographieunterrichts...
 17. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Vidurinės mokyklos arba gimnazijos geografijos ugdymo turinio atnaujinimas: nuo pasyvios link aktyvios geografijos

  Įvedami tarpiniai elementai, tokie kaip vieta, kraštovaizdis, kurie yra aktyvūs gamtos arba visuomenės tarpininkai. Siekiama parodyti pusiausvyrą tarp redukcionistinių ir holistinių strategijų. Pasaulis niekada nebuvo simetriškas. Tai nulėmė modernizmo epocha ir pozityvistinės pažinimo...
 18. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Vidurinės mokyklos arba gimnazijos geografijos ugdymo turinio atnaujinimas: nuo pasyvios link aktyvios geografijos

  Šioje jungtyje slypi geografijos kaip dalyko ugdomoji galia – nuolatinis jai būdingo dualizmo derinimas: gamtinės ir visuomeninės geografijos; ideografinio ir nomotetinio pasaulio aprašymo; induktyvaus ir deduktyvaus samprotavimo būdo; kiekybinių ir kokybinių tyrimo metodų. Geografijos mokymasis...
 19. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Vidurinės mokyklos arba gimnazijos geografijos ugdymo turinio atnaujinimas: nuo pasyvios link aktyvios geografijos

  Pagrindinė pasaulio geografų kvietimo ambicija – siekti geografinio švietimo pažangos. Geografija turi padėti mokiniams suvokti šias aktualijas, suprasti savo vaidmenį jų atžvilgiu bei ieškoti atsakymo į klausimą „Kaip mums reikia gyventi ir planuoti savo ateitį nuolat besikeičiančiame...
 20. Zigmas Kairaitis

  Straipsnis Vidurinės mokyklos arba gimnazijos geografijos ugdymo turinio atnaujinimas: nuo pasyvios link aktyvios geografijos

  Geografija: kodėl svarbu Pastaraisiais dešimtmečiais Tarptautinės geografų sąjungos Edukacinės geografijos komisija paskelbė daugelį dokumentų geografinio švietimo tema: pora Geografinio švietimo chartijos redakcijųHartwig Haubrich (sud.), Tarptautinė geografinio švietimo chartija, 1994; Joop...
Grįžti