Radiniai

 1. Giedrė Blažytė

  Straipsnis Etniškumas kaip socialinis kapitalas migracijos kontekste

  Ethnicity as a Social Capital in the Context of Migration Summary. The aim of the article is to disclose the importance of social capital in the context of migration. The concept of social capital, interpretation of ethnicity from different theoretical approaches, analysis of the relevance of...
 2. Giedrė Blažytė

  Straipsnis Etniškumas kaip socialinis kapitalas migracijos kontekste

  Literatūra Baron, Stephen; John Field, Tom Schuller, Social Capital Critical Perspectives, New York: Cambridge University Press, 2000. Barth, Fredrik, Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference, Boston: Little Brown, 1969. Beresnevičiūtė, Vida, Etniškumo...
 3. Giedrė Blažytė

  Straipsnis Etniškumas kaip socialinis kapitalas migracijos kontekste

  Trečias straipsnio skirsnis buvo skirtas etniškumo kaip socialinio kapitalo interpretacijos apžvalgai. Etninio socialinio kapitalo analizė dažniausiai naudojama migracijos ir jos problematikos tyrimuose, kurie neatsiejami ir nuo socialinių tinklų koncepcijos. Tokio pobūdžio tyrimuose svarbus...
 4. Giedrė Blažytė

  Straipsnis Etniškumas kaip socialinis kapitalas migracijos kontekste

  Išvados Šio straipsnio tikslas – apžvelgti etniškumo kaip socialinio kapitalo svarbą migracijos kontekste bei aptarti probleminius šio reiškinio aspektus. Pirmame skirsnyje buvo aptariama socialinio kapitalo sąvoka ir jos ryšys su migracijos reiškiniu. Pastebėta, kad klasikinių socialinio...
 5. Giedrė Blažytė

  Straipsnis Etniškumas kaip socialinis kapitalas migracijos kontekste

  Kalbant apie etninio socialinio kapitalo pasekmes, anksčiau minėtas kokybinis tyrimas tokių neatskleidė. Tačiau šioje vietoje galima paminėti JAV sociologo Portes išskirtas keturias etninio solidarumo ir pasitikėjimo generuojamo socialinio kapitalo pasekmes: Panašios nuomonės Castles ir Miller...
 6. Giedrė Blažytė

  Straipsnis Etniškumas kaip socialinis kapitalas migracijos kontekste

  Pastebima, kad tokiuose tyrimuose netiksliai apibūdinami teigiami socialinių tinklų aspektai, idealizuojamas etninių grupių bendradarbiavimas, todėl nepastebimi galios santykiai šių grupių viduje. Be to, etniškumo sąvoka pristatoma abstrakčiai ir traktuojama kaip tam tikrų savybių, kurias galima...
 7. Giedrė Blažytė

  Straipsnis Etniškumas kaip socialinis kapitalas migracijos kontekste

  Kita išryškėjusi etninio socialinio kapitalo funkcija susijusi su saugumo, palaikymo ir socialinių poreikių užtikrinimu. Pašnekovas iš JAV teigė, kad jam buvo svarbu rasti vietą, kurioje jaustųsi savas: Tai patvirtino ir pašnekovas iš Jordanijos: Moteris iš Baltarusijos atskleidė, kad...
 8. Giedrė Blažytė

  Straipsnis Etniškumas kaip socialinis kapitalas migracijos kontekste

  Etninio socialinio kapitalo privalumus atskleidžia ir kokybinio tyrimo, įgyvendinto projekto „Trečiųjų šalių piliečių integracijos trajektorijos ir vertinimo mechanizmai“ rėmuose, rezultatai. Tyrime dalyvavę Lietuvoje gyvenantys ne Europos Sąjungos piliečiai ypač pabrėžė etninio socialinio...
 9. Giedrė Blažytė

  Straipsnis Etniškumas kaip socialinis kapitalas migracijos kontekste

  Pastebima, kad migracijos tyrimuose dažniausiai aptariami pozityvieji etninio socialinio kapitalo aspektai. Vieni autoriai pastebi, kad etniškumas veikia kaip kanalas, kuriuo cirkuliuoja informacija, tarpusavio pagalba ir pan. Kiti teigia, kad etniniai ryšiai tampa prisitaikymo pranašumo...
 10. Giedrė Blažytė

  Straipsnis Etniškumas kaip socialinis kapitalas migracijos kontekste

  Migracijos problematikos tyrimuose socialinio kapitalo tyrimai neatsiejami nuo socialinių tinklų koncepcijos. Pasak sociologo Douglas MasseyŽr. Douglas S. Massey, Joaquin Arango, Graeme Hugo, Ali Kouaouci, Adela Pellegrino, J. Edward Taylor, “Theories of International Migration: A Review and...
 11. Giedrė Blažytė

  Straipsnis Etniškumas kaip socialinis kapitalas migracijos kontekste

  Apžvelgus skirtingus etniškumą aiškinančius požiūrius, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad vieningos teorinės etniškumo perspektyvos nėra. Tad, kaip teigiaŽr. Vida Beresnevičiūtė, Etniškumo studijos: etninių grupių socialinės integracijos dimensijos šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje, 2005., dėl...
 12. Giedrė Blažytė

  Straipsnis Etniškumas kaip socialinis kapitalas migracijos kontekste

  Panašiai kaip CastlesŽr. ten pat., kai kurie sociologai etniškumo pasirinkimą interpretuoja kaip racionalių elgesį, „sukurtą tam, kad būtų padidinta grupės galia rinkos konkurencijos sąlygomis“Ten pat, p. 31.. Etniškumo ir jo problematikos tyrimų lauke Michael HechterŽr. Michael Hechter...
 13. Giedrė Blažytė

  Straipsnis Etniškumas kaip socialinis kapitalas migracijos kontekste

  Apibendrinus abu požiūrius, tarp tyrėjų vyrauja nuomonė, kad etniškumo kaip socialinio kapitalo tyrimų kontekste tinkamesnis sąvokos aiškinimas iš instrumentalistinės (konstruktyvistinės) perspektyvos. Ši perspektyva akcentuoja Migracijos reiškinius analizuojantis Stephen Castles ir kt.Žr...
 14. Giedrė Blažytė

  Straipsnis Etniškumas kaip socialinis kapitalas migracijos kontekste

  Tuo tarpu instrumentalistinis požiūris pirmiausia kritikuojamas dėl etninės organizacijos interpretavimo kaip kovos dėl išteklių. Anot EriksenŽr. Thomas Hylland Eriksen, Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives, 1993., toks požiūris mažai skiria dėmesio simboliniam etniškumo ir...
 15. Giedrė Blažytė

  Straipsnis Etniškumas kaip socialinis kapitalas migracijos kontekste

  Tiek primordialistinis, tiek instrumentalistinis požiūriai sulaukia kritikos. Primordialistinis požiūris kritikuojamas daugelio šiuolaikinių etniškumo ir jo problematikos tyrėjųŽr. Thomas Hylland Eriksen, Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives, 1993; Richard Jenkins, Rethinking...
 16. Giedrė Blažytė

  Straipsnis Etniškumas kaip socialinis kapitalas migracijos kontekste

  Instrumentalistiniam požiūriui apie etninį tapatumą taip pat atstovauja ir antropologai Thomas Eriksen ir Richard Jenkins. Eriksen akcentuoja, kad etniškumui svarbus ne tiek priklausomybės grupei aspektas, bet pats ryšys tarp veikėjų. Mokslininkas pastebi, kad etninis elementas socialiniuose...
 17. Giedrė Blažytė

  Straipsnis Etniškumas kaip socialinis kapitalas migracijos kontekste

  Primordialistiniam požiūriui, pagal kurį etniškumas traktuojamas remiantis bendros kilmės suvokimu, atstovauja Clifford Geertz ir David Schneider. Šie mokslininkai „atskiria socialinę realybę nuo kultūrinės sistemos“, o kultūrą „mato kaip raktą, padedantį suprasti visuomenę“Vytis Čiubrinskas...
 18. Giedrė Blažytė

  Straipsnis Etniškumas kaip socialinis kapitalas migracijos kontekste

  2. Etniškumo sąvokos interpretacija iš skirtingų teorinių požiūrių perspektyvos Pirmame skirsnyje plačiau buvo pristatoma socialinio kapitalo sąvoka bei apžvelgtas šio kapitalo vaidmuo migracijos kontekste. Jau minėta, kad etniškumo kaip socialinio kapitalo vaidmuo yra svarbi migracijos ir su ja...
 19. Giedrė Blažytė

  Straipsnis Etniškumas kaip socialinis kapitalas migracijos kontekste

  Kaip pastebi Bertaux ir ThompsonŽr. Daniel Bertaux, Paul Thompson, Pathways to Social Class: A Qualitative Approach to Social Mobility, 1997., socialinis kapitalas, kuriuo pasinaudoja migrantai, gali būti segmentuotas ir stratifikuotas, taip pat skirtis per esamus socialinius tinklus, ypač...
 20. Giedrė Blažytė

  Straipsnis Etniškumas kaip socialinis kapitalas migracijos kontekste

  Bourdieu idėjų pritaikomumas migracijos problematikos tyrimuose laikomas pranašesniu dėl šio mokslininko naudojamų migrantų santykių įvairovės socialiniuose tinkluose analizės instrumentų. Šiame kontekste ypač akcentuojama centrinė Bourdieu tyrimų idėja, kad skirtingų formų kapitalai...
Grįžti