Radiniai

 1. Alfonsas Motuzas

  Straipsnis Žemaičių Kalvarijos Kalnų maldos ir giesmės: tarp tradicijos ir naujovių

  The Prayers and Songs of the Samogitian Calvary Hills: Between Tradition and Innovation Summary. The Catholic Liturgy comprises of the St. Mass and supplementary services. Supplementary services are religious practices of the community designed to be performed not during the Mass but in local...
 2. Alfonsas Motuzas

  Straipsnis Žemaičių Kalvarijos Kalnų maldos ir giesmės: tarp tradicijos ir naujovių

  Literatūra Auksa Ałtorius arba Szaltinis dangiszku skarbu, Vilnius: Kasztu ir Spaustuweje J. Zawadskio, 1879. Baliūnaitė, Onutė; Eugenija Bedalytė (sud.), Liturgikos apžvalga, tekstus papildė Vidmantas Šimkūnas, Kaunas, 1996. Liturginis maldynas, ketvirtasis pataisytas leidimas, Vilnius...
 3. Alfonsas Motuzas

  Straipsnis Žemaičių Kalvarijos Kalnų maldos ir giesmės: tarp tradicijos ir naujovių

  Išvados 1.Medžiagos analizė atskleidė, kad „senųjų“ Kalnų pamaldumo praktika yra atsiradusi 1681 m. ir gyvavusi iki pirmojo Liturginio maldyno atsiradimo 1968 m. Nuo 1968 m. iki 2016 m. išleistos šešios „naujųjų“ Kalnų (Liturginio maldyno) laidos. 2. „Naujųjų“ Kalnų redakcija buvo parengta...
 4. Alfonsas Motuzas

  Straipsnis Žemaičių Kalvarijos Kalnų maldos ir giesmės: tarp tradicijos ir naujovių

  Anksčiau atlikti tyrimai atskleidė, kad „senųjų“ Kalnų maldų ir giesmių muzika yra atliekama antifoniniu būdu, kai vieną posmą gieda moterys, kitą – vyrai, tada posmą pagroja pučiamųjų kapela arba kanklininkasŽr. Alfonsas Motuzas, Katalikų liaudies pamaldumo praktikos Lietuvoje, p. 233–243...
 5. Alfonsas Motuzas

  Straipsnis Žemaičių Kalvarijos Kalnų maldos ir giesmės: tarp tradicijos ir naujovių

  „Senųjų“ ir „naujųjų“ Kalnų pamaldumo tradicijos skirtumai Anksčiau atlikta „senųjų“ Kalnų maldų ir giesmių struktūros analizė atskleidė, kad ją sudaro dvidešimt vienas kreipinys ir atliepas bei daugiaplanis poterių kalbėjimas: vienas, trys arba penki „Tėve mūsų“, vienas, trys arba penki...
 6. Alfonsas Motuzas

  Straipsnis Žemaičių Kalvarijos Kalnų maldos ir giesmės: tarp tradicijos ir naujovių

  1962–1965 m. įvykęs Vatikano II Visuotinis Bažnyčios Susirinkimas atkreipė dėmesį į įvairių tautų religinį nacionalinį paveldą, kultūrinės pastoracijos kontekste skatindamas jį saugoti, puoselėti ir vietos kalba skleisti ateinančioms kartoms. Vatikano II Susirinkimas aukštai vertino įvairių...
 7. Alfonsas Motuzas

  Straipsnis Žemaičių Kalvarijos Kalnų maldos ir giesmės: tarp tradicijos ir naujovių

  1639–1644 metais vyskupui Jurgiui Tiškevičiui Garduose įkūrus Žemaičių Kalvariją, vyskupo Motiejaus Valančiaus teigimu, jis vienam iš kunigų liepęs parašyti šiai šventovei apvaikščioti skirtų maldų ir giesmiųŽr. Valančius Motiejus, Raštai, p. 300–301.. Šio straipsnio autorius monografijoje...
 8. Alfonsas Motuzas

  Straipsnis Žemaičių Kalvarijos Kalnų maldos ir giesmės: tarp tradicijos ir naujovių

  Tyrimo uždaviniai: pirma, atsakyti į klausimą, kas yra „senieji“ ir kas yra „naujieji“ Kalnai ir antra, ištirti, kokios priežastys lėmė „senųjų“ ir „naujųjų“ Kalnų atsiradimą. Buvo kelta tyrimo hipotezė, kad XX a. pab.–XXI a. pr. pasaulyje ir Lietuvoje įvykusių krikščionybės atsinaujinimo...
 9. Alfonsas Motuzas

  Straipsnis Žemaičių Kalvarijos Kalnų maldos ir giesmės: tarp tradicijos ir naujovių

  Kalnai – tai bažnyčioje ir atviroje erdvėje įrengtų devyniolikos Kryžiaus kelio stočių arba dvidešimties vietų pagerbimui skirtos maldos ir giesmės. Jos taip pat yra atliekamos namuose ir bažnyčioje gavėnios, šermenų ir mirusiųjų minėjimų metu. Apie Kalnų pamaldumą yra skelbta tik straipsnio...
 10. Alfonsas Motuzas

  Straipsnis Žemaičių Kalvarijos Kalnų maldos ir giesmės: tarp tradicijos ir naujovių

  Įvadas Krikščionybė Lietuvą pasiekė 1387 metais. Be katalikybės, šiandien Lietuvoje egzistuoja kitos dvi krikščioniškos konfesijos: stačiatikybė ir protestantizmas, tai yra evangelikai liuteronai bei evangelikai reformatai. Katalikų liturgiją sudaro Šv. Mišios ir pridedamosios pamaldos...
 11. Alfonsas Motuzas

  Straipsnis Žemaičių Kalvarijos Kalnų maldos ir giesmės: tarp tradicijos ir naujovių

  Santrauka. Katalikų liturgiją sudaro Šv. Mišios ir pridedamosios pamaldos. Pridedamosios pamaldos – tai religinės apeigos, skirtos liaudžiai arba liaudies viešai vietos kalba atliekamos ne per šv. Mišias bažnyčioje, o prie arba po šv. Mišių bažnyčioje, taip pat namų aplinkoje ir atviroje...
 12. Alfonsas Motuzas

  Straipsnis Rokiškio kalvarijų kryžiaus kelio pamaldumo praktikos kilmė: vietos ar iš svetur atkeliavusi tradicija?

  The Origin of the Devotion Practice of the Rokiškis Calvaries Cross Way: A Local or Borrowed Tradition? Summary. This paper analyzes the origin of the devotional practice of the Roki kis Calvary Way of the Cross. It seeks to answer the question of whether the origin of the devotional practice...
 13. Alfonsas Motuzas

  Straipsnis Rokiškio kalvarijų kryžiaus kelio pamaldumo praktikos kilmė: vietos ar iš svetur atkeliavusi tradicija?

  Literatūra Ambrasas, Kazimieras, „Kryžiaus kelias“, Katalikų pasaulis, nr. 1, 1994, p. 14–16. Baliūnaitė, Onutė; Eugenija Bedalytė, Liturgijos apžvalga, tekstus papildė Vidmantas Šimkūnas, Kaunas, 1996. Baužienė, Morta, „Rokiškis: žvilgsnis per arką į dvarą ir bažnyčią“, Archiforma, nr. 4 (40)...
 14. Alfonsas Motuzas

  Straipsnis Rokiškio kalvarijų kryžiaus kelio pamaldumo praktikos kilmė: vietos ar iš svetur atkeliavusi tradicija?

  Skapiškio kalvarijų 14 stočių Kryžiaus keliui skirtas maldynas/giesmynas buvo naudojamas ir Rokiškio kalvarijų Kryžiaus kelio pamaldumo praktikoje. Šis maldynas/giesmynas buvo parengtas Skapiškio vienuolių dominikonų iniciatyva. Jo muzikinę dalį sudarė 12 giesmių, kurių dauguma (9) perimtos iš...
 15. Alfonsas Motuzas

  Straipsnis Rokiškio kalvarijų kryžiaus kelio pamaldumo praktikos kilmė: vietos ar iš svetur atkeliavusi tradicija?

  Išvados Iš pateiktos medžiagos matyti, kad Rokiškio kalvarijų 14 stočių Kryžiaus kelio pamaldumo praktikos ištakos yra pagrįstos. Jos įsteigtos Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus direktyva (nors dokumentų nėra, bet galima manyti, kad jei vyskupas dalyvavo gaunant iš tuometinės valdžios...
 16. Alfonsas Motuzas

  Straipsnis Rokiškio kalvarijų kryžiaus kelio pamaldumo praktikos kilmė: vietos ar iš svetur atkeliavusi tradicija?

  Maldyne/giesmyne paskutinė giesmė yra „Švč. Jėzaus Vardo rožančiaus“. Peržvelgus daugelį lenkų ir lietuvių maldynų bei giesmynų, Giesmyne/maldyne pateikiamo „Švč. Jėzaus Vardo rožančiaus“ giesmės teksto nerasta. Tačiau šios giesmės įvardijimas, kad tai rožančiaus giesmė, leidžia manyti, kad ji...
 17. Alfonsas Motuzas

  Straipsnis Rokiškio kalvarijų kryžiaus kelio pamaldumo praktikos kilmė: vietos ar iš svetur atkeliavusi tradicija?

  Giesmių „Akta gailesčio“ (dabarties redakcijoje – „Gailesčio aktas“), „Marijos Švenčiausios pasveikinimas“ (dabarties redakcijoje – „Viešpaties Angelas apreiškė Marijai“), „Šitai Kryžius“ (dabarties redakcijoje – „Štai Kryžius“) ir „Kryžiau Šventas“ (Crux fidelis) literatūrinių ir muzikinių...
 18. Alfonsas Motuzas

  Straipsnis Rokiškio kalvarijų kryžiaus kelio pamaldumo praktikos kilmė: vietos ar iš svetur atkeliavusi tradicija?

  Pirmoji Maldyno/giesmyno giesmė – „Aniolai dangaus“ (dabarties redakcijoje – „Dangaus šventieji“). Jos literatūrinio teksto galimas autorius yra kun. Antanas Strazdas-Strazdelis, nes, kaip rodo įžvalgos, ši giesmė pirmą kartą sutinkama Skapiškio dominikonų kalvarijų Kyžiaus keliui apvaikščioti...
 19. Alfonsas Motuzas

  Straipsnis Rokiškio kalvarijų kryžiaus kelio pamaldumo praktikos kilmė: vietos ar iš svetur atkeliavusi tradicija?

  Rokiškio kalvarijų 14 stočių Kryžiaus kelio pamaldumo praktikos maldos ir giesmės Kaip jau minėta, Rokiškio kalvarijų 14 stočių Kryžiaus kelio pamaldumo praktikoje buvo naudojamasi Skapiškio dominikonų vienuolio kun. Lauryno Bartkevičiaus lietuvių ir lenkų kalbomis parengto ir išleisto Skapiškio...
 20. Alfonsas Motuzas

  Straipsnis Rokiškio kalvarijų kryžiaus kelio pamaldumo praktikos kilmė: vietos ar iš svetur atkeliavusi tradicija?

  Kitos kalvarijos – Vilniaus (Verkių) kalvarijų 35 stočių Kryžiaus kelių kopija yra Vepriuose. Kryžiaus kelias įrengtas vietos klebono, vietos gyventojų bei netoliese veikusio dominikonų vienuolyno vienuolių iniciatyva. Žinoma, kad 1846 m. prieš Sekmines iš Vilniaus vyskupijos atėjęs įsakymas...
Grįžti